ตะแกรงดักขยะ ฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper

sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk.

ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะฝุ่นผง ดักใบไม้ เป็นตะแกรงที่ถูกฝังไว้ในคันหินคอนกรีตเสริมแรงคสล. เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงด้านข้างริมฟุตบาท ออกแบบและผลิตชิ้นงานได้ตามมาตรฐานสเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Traffic Highway Side Drainage Trench Screen Grating sieve trap made of ductile cast iron Special Waste (Casting Ductile Iron) is designed to serve. Split sieve trap debris trap dust, leaves the sieve that is embedded in curbs, concrete-reinforced concrete. So the water can drain down the sides along the footpath. Design and produce according to the standard specification of the Metropolitan Bangkok Department of Public Works and Town Planning. Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

ใบเสนอราคา ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
Quotations sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk
Casting Ductile Iron Drive Way Curbed Scupper Drainage Grating Quotation.

Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล
Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล

ขนาดและรายละเอียดสินค้า ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินฟุตบาท Curbed Drainage Grates Scupper Specification
The size and detail Sieve trap waste on the sidewalk curbs.

curbdrainscupper ตะแกรงดักแยกขยะคันหิน curbdrainscupper ตะแกรงดักแยกขยะคันหิน

SD11: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 10x30cm. Mesh 1.50x8cm. Thick 1cm. W:1.5kg SD11: Curbed Drainage Grates Scupper sieve trap waste on the curb on the sidewalk
Size 10x30cm. Mesh 1.50x8cm. Thick 1cm . W: 1.5kg.

Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayCurbed Drainage Grating Scupper

Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Top Sell #1 SD12: ตะแกรงดักขยะคันหิน ขนาด 10x40cm.
Size 10x40cm. Mesh 2.50x8cm. Thick 1cm. W:1.5kg 
Best buy the Top SD12: sieve trap waste curbs size 10x40cm.
The Size 10x40cm. Mesh, 2.50x8cm.: Thick 1cm. The W: 1.5Kg.
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway
ตะแกรงดักแยกเศษขยะคันหินรางยูด้านข้างริมฟุตบาท

ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

Top Sell #2 SD21: ตะแกรงดักขยะคันหิน ขนาด 15x30cm.
Size 15x30cm. Mesh 3x10cm. Thick 1.50cm. W:1.7kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway
Curbed Drainage Grating Scupper

Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


Top Sell #3 SD22: ตะแกรงดักขยะคันหิน ขนาด 15x40cm.
Size 15x40cm. Mesh 3.3x12cm. Thick 1cm. W:2kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway
Curbed Drainage Grating Scupper

ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA

SD23: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 15x50cm. Mesh 3.3×12 cm. Thick 1 cm. Weight 2.4kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayCurbed Drainage Grating Scupper

ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD24: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 15x60cm. Mesh 4×14 cm. Thick 2 cm. Weight 4.2 kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayDriveway Grating ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล

ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD25: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 15x70cm. Mesh 4×14 cm. Thick 2 cm. Weight 5 kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayDriveway Grating ตะแกรงดักแยกขยะคันหินขอบฟุตบาทคสล

ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD31: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 20x57cm. Mesh 3.5×15 cm. Thick 2 cm. Weight 4.6 kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินด้านข้างริมฟุตบาท steel Driveway grating

ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD41: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 25x50cm. Mesh 4×23 cm. Thick 2 cm. Weight 6.5kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayตะแกรงเหล็กหล่อดักแยกขยะคันหินฝุ่นผงด้านข้างริมฟุตบาท

Curbed Drainage Grating Scupper ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD42: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 25x70cm. Mesh 4×23 cm. Thick 2 cm. Weight 8.8kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayตะแกรงเหล็กหล่อดักแยกขยะคันหินฝุ่นผงด้านข้างริมฟุตบาท

ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


SD43: Curbed Drainage Grates Scupper ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท
Size 25x90cm. Mesh 4×23 cm. Thick 20 mm. Weight 9.5kg
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayตะแกรงเหล็กหล่อดักแยกขยะคันหิน

ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Curbed Drainage Grating Scupper sieve trap dust, garbage, leaves curb side along the sidewalk. Made from cast iron, ductile Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The side rails along the sidewalk, according to the standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA


Side Curbed Drainage Driveway Grating (ตะแกรงดักขยะรุ่นหนาพิเศษ)
Size : 180 x 525 x 180 mm. (Wide x Length x Hight) Thick 35 mm.
Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highwayตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท

ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท

ตะแกรงดักขยะคันหินข้างฟุตบาท

ตะแกรงดักขยะคันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอย ฝุ่นผง เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหิน รางยูด้านข้างริมฟุตบาท ตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร Dust Screen Driveway Grating sieve trap waste water dam curb the grille grille comb isolated, trapping debris floating dust, debris, leaves, paper, stone rail cars along the side of the footpath. By the standards of municipal Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads Bangkok


ตะแกรงดักแยกขยะในคันหินข้างริมฟุตบาท Side Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Dust screen side traffic road highway sieve trap waste on the curb on the sidewalk.

ตะแกรงดักแยกขยะคันหินข้างริมฟุตบาท curbed drain grates
ตะแกรงดักแยกขยะคันหินข้างริมฟุตบาท curbed drain grates
The “Rain Shooter” was designed for rainwater that has entered drainage pavement and surface drain water. To facilitate rapid draining, openings are placed on side and top surfaces. Grating Specialist:
We carry all types of roof drains, re-roof drains, overflow drains, retrofit drains, balcony drain, deck drains, floor drains, roof drain accessories and scupper drains as well as replacement roof drain parts. Our drain solutions include both commercial and residential drains. Whether you need roof or deck drains for new construction or repair work, we have what you need. How to size drain pipes.
Both the placement and choice of drainage on the highway is problematic for cyclists. Highway gullies – drainage pits covered by open metal grating located on the road’s edge – are of primary concern to cyclists’ safety. On the Sea to Sky Highway, the metal grating of the gullies run in the same, or similar, direction of bicycle tires rather than perpendicular; paired with spacing between the grates exceeding the common bike tire width, there exists a high probability of tires catching the grates while transversing the gullies. In addition, their common placement in the shoulders contribute to a reduction in the effective shoulder width. Dangers related to drainage grates on the highway are increased by poor hazard marking: few were labelled with warning signs, while paint markings were often severely worn. Scuppers – openings in the concrete barriers to drain water – are found along the highway as well and pose no threat to cyclists; their use over highway gullies should be standard except where road conditions and regulations do not permit their use. Where scuppers can not be used, “Bike Safe” drains are an appropriate replacement that meet highway regulations.


การประยุกต์ใช้งานตะแกรงดักแยกขยะฝุ่นผงและคันหินข้างริมฟุตบาท Applications sieve trap dust and garbage on the sidewalk beside the curb. Specification Roadside along side Highway Drainage Cover Grating System.

ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท ผลิตและออกแบบสเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Weir split grille comb trap debris floating in the water at the edge of the sidewalk. Sediment traps dust, leaves, paper, food waste curb the grille water. The footpath along the side rails Production, design and specification standards for the municipality. Department of Public Works and Town Planning Department of Rural Roads National Housing Authority ETA Trench drainage Dust screen driveway grating near footbath, Leaf trapper safe scupper drain traffic grates along side of highway.

ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหิน

ตะแกรงดักแยกขยะคันหินข้างริมฟุตบาท curbed drain grates
When it rains, water runs off from streets, carparks, the roofs of houses and other surfaces, into the nearest waterway. This run-off can be defined as stormwater.  Stormwater run-off can enter waterways via a sub-surface network of pipes or as surface run-off. Most urban areas have a system of drains with entry points to pipes to drain stormwater. In some urban areas particularly in rural towns there may be no piped infrastructure and stormwater is drained via open gutters.

ตะแกรงดักแยกขยะคันหินข้างริมฟุตบาท curbed drain grates
We assess the likelihood of such rainfall events, in terms of the predicated intensity and duration and the amount of runoff that could be expected.  We use this information to design drains and pipes to direct the water to the nearest appropriate waterway. From time to time rainfall events can be quite severe and exceed the available capacity of our stormwater systems.
Sidewalk drains, or trench drains, provide linear drainage in paved areas such as sidewalks and parking lots. When sidewalks run alongside a building, linear drainage may be required to convey roof runoff from the downspouts away from the building while accepting sheet flow from the pavement. Sidewalk drains are used along with downspout boots to ensure well drained pedestrian surfaces and effective downspout drainage. We offer cast iron sidewalk drains with various decorative and pedestrian safe grate designs. Multiple frame options including a center-locking theft resistant model are offered to meet site specific requirements. Sidewalk drain assemblies are available with traffic rated as well as pedestrian safe grates in several sizes ideal for applications ranging from green infrastructure to parking lot drainage.

CHANCON Interesting Products Catalogue
แนะนำแค๊ตตาล็อคสินค้าของบริษัทแชนคอน

#แชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก     Word Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist

1-6 Gully Gratingกลุ่มสินค้า ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ ดักขยะในคันหินข้างฟุตบาท โคนต้นไม้

ตะแกรงน้ำล้นรอบสระฝาบ่อฝาท่อครอบรางระบายน้ำ SwimmingOverflowGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสเกรตติ้ง GFRPFiberGlassSteelGrating

 ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ SwimmingOverflowGrating manhole cover steel grating Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท FRPSteelGrating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท

7-9 Manhole Coverกลุ่มสินค้า ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อ เหล็กหล่อเหนียว ไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น

FrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาทตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส

10-15 Related Grating: กลุ่มสินค้าตะแกรงตกแต่ง ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับตะแกรงเหล็ก

SteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส SteelGrating ManholeCover FrpStairTreadNosingStepCoverProtector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส 

HdgSteelGratingClipLockClampFastener ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ดแสตนเลสเหล็ก FormworksTieRodWingNutFormtieAccessories อุปกรณ์ยึดแบบคอนกรีตไทรอดวิงนัท Premium Loft Pipe Shelves เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางท่อเหล็ก สไตล์ลอฟท์ไม่ต๊าปเกลียว

ตะแกรงฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover GratingThai Products Brochure … GratingThai Products Brochure Download …
Project reference ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้

วิธีการเลือกซื้อ ตะแกรงพลาสติคPP ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เกรตติ้งไฟเบอร์กล๊าส ฝาบ่อฝาท่อปิดบ่อพักระบายน้ำ กระดานเพ็กบอร์ด ตะขอขาแขวนฮุค แผ่นปิดจมูกบันไดกันลื่นเรืองแสง แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง

ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ

Swimming Pool Overflow Spa Plastic Grating, เกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่มร้อนกันสนิม, Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating ตะแกรงเกรตติ้งระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส, Fibreglass GFRP Overflow Swimming pool Grating Scupper Curbed Drainage Grates,ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, Ductile Iron Sewer Manhole Cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส, FRP Fiberglass Manhole COVER, แผ่นปูพื้นยกระดับ Raised Floor EggCrate, Facade Cladding ,แผงระแนงบังตา หน้ากากตึก Pegboard , Hooks Accessories ,เพ็กบอร์ด, แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ ,ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด Anti Slip GFRP Stair Tread Nosing Step Covers, Non-Skid Outdoor Plate Sheeting, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ,แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส Saddle Clip Clamp Lock Grating, Fastenal Fastener Lock Bar Steel Grating ,อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงHome Page of CHANCON (Products Menu)
เมนูหน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติงไทย

    GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด
    A. Contact us : ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
    B. Price-Quotation : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    E. About Us (Grating Expert) : Grating Thai | Chancon Group of Company (บริษัท แชนคอน)
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
    G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก

Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำล้น เกรตติ้งทางเดิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Metal Drainage Grating ตะแกรงโลหะระบายน้ำ-ขั้นบันได ขนาดมาตรฐาน-สั่งทำพิเศษ
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ
    5. Drive HighWay Leaf Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ สำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อแมนโฮลปิดครอบท่อพักระบายน้ำ
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม ทดแทนแสตนเลส)
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวบำบัดน้ำ
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาด

Grating Equipment เพ็กบอร์ด ฮุค คลิปล็อค แผ่นปิดผิวกันลื่น
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Perforated Racking แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่น ทดแทนเทปกันลื่น เทปตีเส้นเรืองแสง
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected]   |     [email protected]: @chancon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |
http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

=================================

Vietnam (Language)

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp
bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè.

Giao thông đường cao tốc Side thoát nước Trench Screen rây Grating bẫy làm bằng gang dẻo chất thải đặc biệt (Đúc sắt dẻo) được thiết kế để phục vụ. Chia nhỏ rây bẫy mảnh vỡ bẫy bụi, lá sàng được nhúng vào trong lề đường, bê tông bê tông cốt thép. Vì vậy, các nước có thể thoát xuống bên dọc theo lối đi. Thiết kế và sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của Bangkok cục Metropolitan Công chính và Quy Hoạch Thành Phố. Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

Báo giá sàng bẫy bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè  Đúc sắt dẻo Ổ Way kiềm chế đánh úp thoát nước Grating báo giá.

Kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp Thông số kỹ thuật
Kích thước và chi tiết chất thải bẫy sàng trên lề đường vỉa hè.

SD11: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 10x30cm Lưới 1.50x8cm 1cm dày. W:. 1.5kg.

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

1 Best Buy Top SD12:. Rây bẫy kiềm chế chất thải có kích thước 10x40cm
. Kích thước 10x40cm Mesh, 2.50x8cm .: dày 1cm W:. 1.5kg.

Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

2 Best Buy Top SD21: rây bẫy kiềm chế chất thải có kích thước 15x30cm.
Kích thước 15x30cm Mesh, 3x10cm .: dày 1.50cm W:.. 1.7kg.

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

3 hay nhất mua Top SD22:. Rây bẫy kiềm chế chất thải có kích thước 15x40cm .. Kích thước 15x40cm Mesh, 3.3x12cm .: dày 1cm W: 2kg.

Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD23: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 15x50cm Lưới 3.3×12 cm dày. 1 cm Trọng lượng 2.4kg..

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD24: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 15x60cm Lưới 4×14 cm dày. 2 cm Trọng lượng 4,2 kg..

Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD25: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 15x70cm Lưới 4×14 cm dày. 2 cm Cân nặng 5 kg..

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD31: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 20x57cm Lưới 3.5×15 cm dày. 2 cm Trọng lượng 4,6 kg..

Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD41: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 25x50cm Lưới 4×23 cm dày. 2 cm Trọng lượng 6,5 kg..

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD42: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 25x70cm Lưới 4×23 cm dày. 2 cm Cân nặng 8.8kg..

Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

SD43: kiềm chế thoát nước Tấm lưới chấn song đánh úp bẫy rây thải trên lề đường trên vỉa hè . Kích thước 25x90cm Lưới 4×23 cm dày. Trọng lượng 9.5kg 20 mm..

Kiềm chế thoát nước Grating đánh úp bẫy rây bụi, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. Được làm từ gang, dễ uốn Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA

Side kiềm chế thoát nước Lối xe ra vào Grating (phát sinh chất thải bẫy sàng tan chảy nặng) Kích thước:. 180 525 x x 180 mm Đột phá (The Wide Entertainment Length x x Cao): Dày 35 mm Đột phá.

Bụi Screen Lối xe ra vào Sàn lưới sàng đập nước thải bẫy kiềm chế lược lưới tản nhiệt lưới tản nhiệt được phân lập, bẫy mảnh vụn bụi trôi nổi, mảnh vỡ, lá, giấy, chiếc xe đường sắt đá dọc theo bên của lối đi bộ. Theo các tiêu chuẩn của đô thị Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Bangkok

Side kiềm chế thoát nước Lối xe ra vào Grating Trench màn hình lòng chảo Bụi giao thông bên đường cao tốc đường thải bẫy sàng trên lề đường trên vỉa hè.

Các “Mưa Shooter” được thiết kế cho nước mưa mà đã bước vào vỉa hè thoát nước và nước cống bề mặt. Để tạo điều kiện thoát nước nhanh chóng, lỗ được đặt trên mặt và bề mặt hàng đầu. lưới chuyên gia của:
các Chúng tôi Thực hiện tất cả các loại Roof cống ,, tái cống the Roof, cống tràn A, một retrofit cống ,, cống, ban công, sàn cống, cống sàn, mái, cống, phụ kiện ngoại tệ và cũng như đánh úp làm kiệt quệ sự thay thế phổ Roof, cống, phụ tùng thiết bị. giải pháp cống của chúng tôi bao gồm cả thương mại và dân cư cống. Cho dù bạn cần mái hoặc boong cống cho xây dựng mới hoặc sửa chữa làm việc, chúng tôi có những gì bạn cần. Làm thế nào để ống kích thước cống.
Cả hai vị trí và sự lựa chọn của hệ thống thoát nước trên đường cao tốc là vấn đề đối với người đi xe đạp. Quốc lộ rãnh – hố thoát nước bao phủ bởi mở lưới kim loại nằm trên các cạnh của đường – là mối quan tâm chính đến an toàn người đi xe đạp. Trên Biển Sky lộ, các lưới kim loại của rãnh chạy trong cùng, hoặc tương tự, chỉ đạo của lốp xe đạp chứ không phải vuông góc; kết hợp với khoảng cách giữa vỉ vượt chiều rộng xe đạp lốp thông thường, có tồn tại một xác suất cao của lốp xe bắt vỉ trong khi cơ ngang các rãnh. Bên cạnh đó, vị trí chung của họ trong vai góp phần vào việc giảm chiều rộng vai hiệu quả. Nguy hiểm liên quan đến vỉ thoát nước trên đường cao tốc được tăng lên bằng cách đánh dấu nguy hiểm nghèo: vài được dán nhãn với dấu hiệu cảnh báo, trong khi dấu hiệu sơn thường mòn nghiêm trọng. Scuppers – hở trong những rào cản cụ thể để thoát nước – được tìm thấy dọc theo đường cao tốc như tốt và không đe dọa đến người đi xe đạp; việc sử dụng chúng trên đường cao tốc rãnh nên được tiêu chuẩn trừ trường hợp điều kiện và quy định đường không cho phép sử dụng của họ. Nơi scuppers không thể được sử dụng, ” xe đạp an toàn” cống là một sự thay thế thích hợp đáp ứng các quy định đường cao tốc.

Ứng dụng rây bụi bẫy và rác thải trên vỉa hè bên cạnh lề đường. Đặc điểm kỹ thuật Roadside cùng bên quốc lộ thoát nước Bìa Hệ thống Grating.

Weir chia lưới tản nhiệt mảnh vỡ bẫy lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, chất thải thực phẩm kiềm chế nước lưới tản nhiệt. Các lối đi bộ dọc theo đường ray bên Sản xuất, thiết kế và đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA Trench màn hình bụi thoát nước đường lái xe lưới gần footbath, Leaf trapper an toàn đánh úp vỉ giao thông cống dọc bên của đường cao tốc.

quầy Khi it Rains, Nước Chạy Tắt Từ Streets, bãi đậu xe, mái nhà ở và đã qua sử dụng bề mặt khác, Into The đường thủy gần. Đây run-off có thể được định nghĩa là nước mưa. Nước mưa chảy tràn có thể nhập đường thủy qua một mạng lưới dưới bề mặt của ống dẫn hoặc như bề mặt run-off. Hầu hết các khu đô thị có hệ thống cống rãnh với các điểm nhập cảnh vào đường ống để thoát nước mưa. Trong một số khu vực đô thị đặc biệt là ở các thị trấn nông thôn có thể không có cơ sở hạ tầng đường ống và nước mưa được xả qua máng xối mở.

Chúng tôi đánh giá khả năng xảy ra hiện tượng mưa như vậy , về cường độ và thời gian xác và lượng dòng chảy có thể được mong đợi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thiết kế hệ thống thoát nước và đường ống để chỉ đạo các nước đến đường thủy phù hợp gần nhất. Theo thời gian sự kiện lượng mưa có thể khá nghiêm trọng và vượt quá khả năng có sẵn của hệ thống thoát nước mưa của chúng tôi.
cống vỉa hè, hoặc cống rãnh, cung cấp hệ thống thoát nước tuyến tính trong khu vực lát như vỉa hè và bãi đỗ xe. Khi vỉa hè chạy cùng một tòa nhà, tuyến thoát nước có thể được yêu cầu để truyền đạt mái dòng chảy từ các máng xối ra khỏi tòa nhà trong khi chấp nhận dòng chảy tờ từ vỉa hè. cống vỉa hè được sử dụng cùng với khởi động downspout để đảm bảo bề mặt cho người đi bộ cũng để ráo nước và thoát nước downspout hiệu quả. Chúng tôi cung cấp đúc cống sắt vỉa hè với nhiều kiểu dáng trang trí và người đi bộ grate an toàn. Nhiều tùy chọn khung bao gồm một trung tâm khóa mô hình chống trộm được cung cấp để đáp ứng yêu cầu trang web cụ thể. cụm vỉa hè cống có sẵn với giao thông đánh giá cũng như người đi bộ vỉ an toàn tại một số kích thước lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau, từ cơ sở hạ tầng xanh để thoát bãi đậu xe.

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt     A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm     B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ     C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua     D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass     E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa     F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper. 

Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa, đúc vỏ sắt, cống, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-gang cửa cống. COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter lưới, #Saddle khóa kẹp kẹp Fastener, # tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc, #Curbed thoát lưới đánh úp, bẫy # sàng rời rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường, #Egg Crate lưới tản nhiệt khuếch tán. ánh sáng chia rèm bảng bể cá # panel SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá, #Stair. Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector # Che mũi và góc cắt thang bảng bìa trượt, #Tree Guard An toàn Grating Khung # frame lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây, #Perforated Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit, # thép tấm ván Winnipeg Ban. lỗ trên tường treo các công cụ lưu trữ, tấm ván sàn và đường đi bộ.


#Grating Manhole Cover Chuyên gia Chuyên gia 
GFRP Gạch bê tông cốt thép Giếng khoan Lò nướng, Đường ống thoát nước Đường ống thoát nước, Phôi dễuốn Sắt Lưới thoát nước Lò Chậu, Lều Nâng Lề Đường Đi bộ Lối đi bộ, Lưới Treo Lồng Ghép Ghế Saddle Clip Khóa Khóa Fastenal Anchor Fastener Tự Locker Panel Chỗ treo, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ống xả nước uống, nước xả, nước xả, nước xả, Uống nước muối, nước hoa, nước hoa, ์ เสริม เหล็ก, ฝา ปิด งาน ระบบ บำบัด รวบรวม น้ำ เสีย ทิ้ง ชนิด สั่ง ตัด ได้ ทันที ; Gạch lát, vách ngăn khung, khung cửa, khung cửa, tấm lát gờ, tấm lát gờ, tấm lát gờ, tấm lót sàn,
kệ, kệ, kệ, kệ, kệ, kệ, Điện thoại cầm tay, Phụ kiện Điện thoại di động, Điện thoại cầm tay, Điện thoại cầm tay, Phụ kiện điện thoại, เจาะ เจาะ เจาะ เจาะ </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> Bể bơi, bể bơi, bể bơi, bể bơi, bể bơi, bể bơi, bể bơi ngoài trời, bể bơi, bể bơi ngoài trời, tắm hơi, bể bơi ngoài trời. Mỡ chà xát You have to be broken channel Khuôn mẫu và Khuôn mẫu Khuôn mẫu Khuôn mẫu Khuôn mẫu Khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ mát Khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ mát Khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ mát Khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ mát Khu nghỉ mát Khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ mát Màng nhựa PP PVC PE Bêtông Bêtông Nhựa Tấm lưới, Tấm lợp mái nhà Tấm lợp mái nhà, Tấm lợp bên ngoài, Tấm trải sàn Lề lối đi bộ, Khay trang trí Và các khu vườn vệ sinh cùng nhau, các bãi cỏ hình khuôn nhựa lai tạo cho các loại xe ô tô đưa ra và trang trí căn bản bằng cách sử dụng như là một chiếc ghế bằng đồ dùng cho các điểm tham quan của các hãng hàng hải และ เป็น เอกลักษณ์ สวยงาม
อ ลู มิ เนียม คอม โพ สิ ท สิต, เอ ฟ อา ร์ พี, ทน สึก กร่อน สนิม ความ ร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี , ประหยัด พลังงาน ไม่ บวมน้ำ ปราศจาก สาร พ Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack mch dos, SCG Homepro Depot Tạp chí Khoa học và Công nghệ và Môi trường, , PE PU bê tông, lớp lót, đá cứng, cải tạo nhà máy, bếp khu vực, Các nhà khoa học, các nhà khoa học, các nhà khoa học, các nhà khoa học, các nhà khoa học, các nhà khoa học, Bạch ăng kẽm, Bánh tráng men, Bánh quy, Bánh quy, Bánh sinh nhật, Bánh sinh nhật, Bánh quy, Bánh quy, Bánh quy, , Tấm lót nền xi măng, trải nhựa cao áp, lát gạch lát sàn nhà xưởng màng phủ kín, nhà phát triển không gỉ, đường kính lồi, Kho, với Máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, máy rửa chén, Bên ngoài, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, sàn gỗ, tủ bếp, bảng treo tường, trần nhà rèm che / Trellis bóng râm, Panels Ván lợp, Tổng màu Sun Screen phân vùng, Anti-Bird Cont rèm lưới, màn lưới trang trí nhỏ, màn trần trang trí trần mở trần: ứng dụng: văn phòng, phòng họp, siêu thị, trường học, hành lang, nhà vệ sinh phòng tắm, bệnh viện, trang trí lại, vách khán đài Tôn giáo: Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Tôn giáo, Curtain promised บัง nhìn raån ng บาน infaptor Bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh kẹo, bánh kẹo, bánh kẹo, bánh kẹo, Dạng trang trí nội thất cao cấp
GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Bề mặt mảng (phủ lớp bọc lưới rèm) N) www.chancon.co.th GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP TỐT NGHIỆP VÀ HƯỚNG D INSTN L INSTP ĐATIONT: Hình chữ nhật ngoài trời ngoài trời, Thông tư tròn, Tấm lát xi măng đơn giản, Tấm lát nền xi măng, Tường lót nền, Tấm lát nhựa, Nâng cao chất lượng cao, nâng lên Lifting, Catch lưu vực, nhà ở Trench thoát nước Cell, sạch ra, Driveway Tầng thoát nước vòi hoa sen, Sewer, che phủ che, ống bị tắc, đúc dễ uốn xám sắt, thay thế bằng thép không gỉ, Hybrid Wood Lumber WPC xi măng sợi, Checkered vịt tấm, Vệ sinh, hatch box, remover, block khối xây gạch, drainer dish, mở kênh, tàu, van thông gió, bộ lọc, bể bơi, bơm, tàu, thay thế khu vực bị ô nhiễm, dẫn, khung chống ăn mòn, lưới, nước mưa Shooter, Crate Grille Diffuser Divider Ánh sáng Aquarium Panel, White Polystyrene Trứng trứng cho không khí trở lại và venting. Chiếu sáng mặt nạ thủy tinh, bảng điều khiển tự động DIY Tóm tắt Vật liệu nhựa Bồn thủy sinh Bồn nuôi cá biển, Tủ lạnh không khí HVAC / Lưới chải lõm đôi, Lò chậu vivarium sử dụng cho tấm lợp Chiếu sáng cho các bức tường lửa quang điện từ vòi hoa sen Chiếu sáng bằng thủy tinh Ánh sáng / Ánh sáng huỳnh quang Khung trần tường B ง ไฟ ตกแต่ง ตู้ โชว์ สินค้า ใช้ ทดแทน ฝ้า เพดาน อ ลู มิ เนียม ระบาย อากาศ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผง กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง บ่อ ตู้ ภาชนะ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์
FRP Sản phẩm, GFRPS Vật liệu xây dựng Composite, vinyl ester nhựa, rèn thân trunk cây hố đường an toàn điêu khắc trong trang trí, sân vườn Ngoại thất Garden Gỗ gratings, bảo vệ cây Ring bảo vệ an toàn Grating Paver Khung hình Cover Pedestrian, đường phố , khuôn mẫu, pultrusion, pultuded hồ sơ, bao gồm hàn lưới mang bar gratings hợp chất, Cage Ladders, cầu thang treads nosing, không chống trượt trơn cầu thang, rộng bước, bao gồm lốp, Lan can, cấu trúc Shaped, lý tưởng cho catwalks, gạch đôi nhà, bao mương, mương, an toàn mở rộng lưới kim loại, nặng Grip Strut kênh, lỗ khoan nhôm luồng không khí, Yard Ramp Edging Pedestal , Thanh Carbon với thanh răng cưa Thép, vách ngăn, hỗ trợ phương tiện truyền thông, lưới không khí, lan can, lưới đa, phủ, lõm, gritted, minimesh, nhựa polyester chưa no, Palette Cửa sổ phân chia Windows, nền tảng hoạt động, Các thành phần, sàn kiến ​​trúc và sàn công nghiệp, hệ thống cầu vượt cho người đi bộ, ngưỡng cửa bến, hàng rào, ống tròn, đường ống, góc, lưới thép, hố mương, lớp phủ, bê tông polyurethane, đánh bóng, tự san phẳng bằng epoxy, lót sàn, sợi cacbon, , vữa, chống thấm nước, xử lý nước thải, tháp làm mát ướt, cột, Laminate, kim loại, nhôm Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET kỳ lạ, tấm phẳng, mờ, chống ăn mòn UV, tấm trang trí trang trí, máng xối, mương, theo đơn đặt hàng của nhà chế tạo chuyên nghiệp, tấm lót nhúng nóng điện mạ kẽm, kẽm bằng đồng, cấp thực phẩm, trọng lượng mỗi m2 , HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved,

Bảng giá đặc biệt dành cho bán hàng, Infosoft CHANCON PROFILE / Các sản phẩm của công ty Chăm
sóc nhà cung cấp Chịu trách nhiệm nội dung: Chịu trách nhiệm nội dung: Họ tên: Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ฝา ท่อ ปิด บ่อ พัก สำเร็จรูป แผ่น พื้น ใน ลาน ผลิต เอนกประสงค์ แผ่น รอง ปู รอบ เครื่องจักร แผ่น ทาง เดิน ด้าน บน ระบบ บำบัด น้ำ เสีย ป้องกัน การ สึก กร่อน จาก ทั้ง สนิม และ สาร เคมี ประเภท ของ ตะแกรง และ ฝา บ่อ สำเร็จรูป Grating Manhole bìa Expert Chuyên
1. polypropylene (PP) nhựa Grating พลาสติก สำเร็จรูป ตะแกรง ตะแกรง พลาสติก PP ทาง เดิน ระบาย น้ำ น้ำหนัก เบา รับ แรง คน เดิน ราคา ถูก กว่า เหล็ก เหมาะ สำหรับ ใช้ ใน พื้นที่ ชื้น สัมผัส น้ำ ี่ ร่ม งาน จัด สวน วาง หิน กรวด บ่อ ปลา คา ร์ ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน จัดสรร รอบ โรงงาน
2. ABS Hồ bơi spa tràn Draianage Grating đúc น้ำ ล้น รอบ ตะแกรง สระ ว่า ย น้ำ ตะแกรง พลาสติก สำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาด มาตรฐาน กว้าง 25cm. Và 30 cm. Có 2 điểm Chất lượng cho phép sử dụng thực phẩm nhẹ Không được coi là một trong những khu nghỉ mát được khách hàng ưa chuộng nhất trong khu vực chung quanh Châu Á.
3. Hotdip mạ kẽm (HDG). sắt kim loại lưới thép เหล็ก แผ่น เชื่อม ตะแกรง ชุบ กั ล วา ไน ซ์ สำเร็จรูป เป็น ตะแกรง เหล็ก จุ่ม ร้อน ชุบ mạ kẽm nhúng nóng ผลิต จาก เหล็ก แผ่น นำ มา เชื่อม เข้า กัน ด้วย ระบบ CO2 Robot ทำให้ เนื้อ เหล็ก ลอม กัน สนิท กว่า เชื่อม ด้วย มือ คน แล้ว นำ ไป ชุบ HDG ข้อดี คือ รับ แรง ได้ สูง กว่า วัสดุ ทุก ชนิด ส่วน ข้อ เสีย คือ เป็น สนิม ได้ และ มี โอกาส ถูก โขม ย ขนาด มาตรฐาน 25x100cm. Và 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Lưới / Khuôn Grating ตะแกรง ไฟเบอร์ ก ล๊า ส เสริม แรง ผสม เร ซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ ทดแทน ตะแกรง ส แตน เล ส / อ ลู มิ เนียม ผลิต จาก เส้นใย ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น น้ำหนัก เบา รับ แรง ได้ สูง ทน สาร เคมี Không phải là rào chắn ánh sáng UV Tia UV không phải là ánh sáng không phải là cực kỳ nguy hiểm mà không cần quan tâm đến việc sử dụng da 50-100 năm như là một phần của các sản phẩm mới Chọn màu sắc phù hợp với nhu cầu của bạn. Làm cho khuôn khổ cấp độ nâng cao hoặc có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng 3-5 năm
5. Khăn trải sàn ráo nước Curbed Dây buộc rải rác Khung giàn giáo rải rác rải rác trên đường cao tốc (Drive High Way Drain Grating) Sản xuất từ ​​thép đinh rắn Designed to use là sharkery sandwichs on the sandstone on the sand bên cạnh đường bờ biển theo các tiêu chuẩn của tòa nhà chính phủ và khu đô thị.
6. Bánh xe dạng nuclidô sắt nắp đậy màng phủ Ống thép tụ thép sản xuất theo tiêu chuẩn EN124 có tiêu chuẩn chất lượng từ 2-40 tấn có kiểu dáng มี บานพับ และ ตัว ล็อค ป้องกัน ขโมย ติด ตั้ง และ บำรุง รักษา ง่าย ราคา ขาย 1 ชุด ประกอบด้วย ตัว ฝา พร้อม เฟรม
7. FRP Manhole bìa บ่อ พัก ไฟเบอร์ ฝา เสริม แรง พร้อม เฟรม ผลิต จาก วัสดุ ไฟเบอร์ เสริม แรง FRP ได้ า ต ร ฐาน EN124 ไม่ เป็น สนิม รับ แรง ได้ เหมือน เหล็กหล่อ เหนียว เลือก ได้ ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงาม เข้า กับ ธรรมชาติ ไม่ เป็น ที่ นิยม ใน ตลาด รับ ซื้อ ของเก่า ไม่มี ปัญหา โดน ขโมย
8. Egg Crate Grille Diffuser phân Aquarium chiếu sáng Bảng điều chỉnh ตะแกรง กั้น แสง บัง ไฟ ช่อง อุปกรณ์ ตกแต่ง ตู้ เลี้ยง ปลา สวยงาม ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ กรอง ลม ระบาย อากาศ แผง ระแนง บังตา หน้ากาก อาคาร ใช้ เป็น อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผ กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง บ่อ ตู้ ภาชนะ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์
9. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ ฉาก ผนัง กั้น แผ่น กระดาน เพ็ก บอร์ด เจาะ รู ติด ผนัง แขวน เก็บ เครื่องมือ ช่าง # โรงงาน ผลิต จำหน่าย Bảng ghim กระดาน บอร์ด แผ่น Nhà bếp kiểu dáng công nghiệp, # Trang thiết bị sử dụng cao cấp Pegboard Display Hooks Kệ hàng Hanger Store Tổ chức các công cụ, # lát tấm lát gỗ nâng cao รูป เจาะ รู สำหรับ แขวน สินค้า เครื่อง ใช้ ติด ผนัง Công cụ Chủ Kệ Ban cứng
10 FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector ปิด จมูก ขอบ แผ่น มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น ไฟเบอร์ ก ล๊า ส แผ่น ปู พื้น กัน ลื่น ไฟเบอร์ ก ล๊า ส ปิด จมูก Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt Kính Mắt ส สนาม เด็ก เล่น สวน สาธารณะ โรงเรียน สถาน ออกกำลัง กาย ทั้ง กลางแจ้ง และ ใน ร่ม
11. HDG / Stainless Steel Grating neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener อุปกรณ์ ตัว คลิป ล็อค ยึด จับ แผ่น ตะแกรง เหล็ก ชนิด แส ตน เล ส / เหล็ก ชุบ ซิงค์ ทน สนิม สังกะสีโดย ส่วน มาก แล้ว คลิป ล็อก แส ตน เล ส ใช้ สำหรับ ยึด แผ่น ตะแกรง ไฟเบอร์ ก ล๊า ส หรือ แผ่น งาน แส ตน เล ส ส่วนตัว ล็อค ที่ ทำ จาก เหล็ก ชุบ ซิงค์ ออกแบบ มา ให้ สำหรับ ยึด แผ่น ตะแกรง เหล็ก เข้า ั บ ฐาน รอง ด้าน ล่าง โดย สามารถ ปรับ ระดับ แนว การ ยึด ได้ ทั้ง สอง แบบ ใช้ งาน คล้าย ๆ กัน โดย ลูกค้า สามารถ เลือก แต่ละ แบบ ให้ เข้า กับ ช่อง รู ของ ตะแกรง (Mesh Size) และ พื้นที่ ที่ ต้องการ นำ แผ่น ตะแกรง ไป ติด ตั้ง
12 Cáp bảo vệ Cấu trúc khung ráp Khung Khung Khung Khung chắn Khung bằng thép Thép Nhôm Nhựa Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa / Nhựa Bảo vệ D Hãy để chúng tôi giúp bạn bằng cách gởi thông báo cho bạn những thông tin mới nhất, quan trọng nhất hằng ngày qua email của bạn! Land Garden Scape Chiều rộng đường kính 13mm
FRP Fiberglass Diamond Checker Plate Hố ngăn nước bọt Lưới phủ Tấm phủ Tấm phủ Bồn Bồn Tắm Bể Bồn Tắm FRP Lưới Chậu Bồn FRP (Custom Made to Order cho mọi cỡ ) Vatgia.com – Website thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm thời trang và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. ฝา บำรุง รักษา ง่าย ออกแบบ มา ทดแทน แผ่น ฝา เหล็ก ลาย ตีนเป็ด ฝา บ่อ เหล็กหล่อ รุ่น เดิม
14. trần Trellis Shade Lưới: ระแนง บังตา หน้ากาก แผง ตึก ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ ตกแต่ง ตู้ ปลา ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน รั้ Rèm cửa / vách ngăn / vách ngăn, vách ngăn che nắng, vách ngăn màn hình màu, màn hình vách ngăn đầy màu sắc, ván lát trang trí mini, vách ngăn màn hình nhỏ Màn che, khung lưới điêu khắc mở trần ô tô
15. TẦM TAY / Tie Tie Phụ kiện Hệ thống Tường xi măng bê tông Bền bê tông Tấm lợp FORMWORKS TIES Gỗ ván sàn Hệ thống thiết kế: DYWIDAG TIE RỐC thép gạch liền đường + WingNut +) Stopper nước + nón thép / Hole Khoảng cách Sợi thủy tinh FormTies / Giàn giáo Giá cung cấp Phụ tùng thiết kế phụ kiểu động lực cao có thể sử dụng với kiểu dáng Loại bỏ tất cả các loại da trên cùng với nhau. Dạng thể dục thể thao có kích thước lớn giống như các loại da khác, Titanium, Necklace, Necklace, Shell Nail สปริง, แค ล้ม ป์ ลิ่ม, โคน นั่งร้าน เหล็ก พลาสติก ประ กับ โพ ลี โคน ฝาย ตะแกรง หวี ดัก แยก เศษ ขยะ ลอย ใส่ ช่อง ระบาย น้ำ ตรง ขอบ ฟุตบาท ดัก ฝุ่น ผง ตะกอน ขยะ เศษ อาหาร ใบไม้ กระดาษ คัน หิน กล่อง ช่อง ตะแกรง รับ น้ำ ราง Trạm kiểm soát lưu vực Trạm kiểm soát nước thải Đường thoát nước mặt đường lái xe Lưới rãnh thoát nước Đường giao thông đường bộ Lái xe đường thoát nước thoát nước an toàn thoát nước rãnh dọc theo các đường ống thoát nước của đường cao tốc , các khung và các lối vào lề đường Các rãnh thoát nước được thiết kế để chấp nhận nước và có thể tròn, vuông hoặc hình chữ nhật. 

Grating_Manhole_Expert | nhà sản xuất bán buôn – bán lẻ | nhà phân phối tuyển dụng Bán hàng, Đại lý, Đại lý, nhà phân phối || CHANCON: phân phối và sản xuất từ nhà máy trực tiếp công ty Chantilly Connecticut sản xuất và bán FRP Sàn lưới máng xối thoát grate. lối đi grate Bo nắp che ống hệ thống thoát nước
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co., Ltd., (trụ sở chính, đối diện Trung Rama 2) tại 199 Soi 21/1 chỗ cạn SMD Thian, Bangkok, Thái Lan Thái Lan Bangkok Bangkok
#Mobile (bán hàng). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected]   | @ Line: @chancon
website Mỹ: www. Chancon.co.th   |   Http://GratingThai.com   |  Http://GratingThai.co.th   |   http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ nắp ống thép nắp các năm 
trên FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai ,. Www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterChia sẻ: https: //. twitte r.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThcao cấp lưới cống Chuyên gia của | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy | Www.chancon.co.th   | @ Line: @iCHANCON | đây: Email: [email protected] | Điện thoại di động- (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.
———————————————————————————————————————–
ภาษาอินโดนีเซีย

Kisi Saluran Masuk Tertutup
Curb Drainage Grating Scupper

#Screens # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainage #DustGraincreenCurbatingDri

Kisi Saluran Masuk Tertutup Terbuat dari bahan besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang didesain untuk digunakan sebagai bahan baku Bendung baja Dulu cor di batu, jalan setapak, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Sehingga air bisa mengalir ke sisi trotoar Merancang dan membuat benda kerja sesuai dengan standar spesifikasi sesuai standar kotamadya Bangkok, Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara. Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Kutipan Curbed Drain Inlet Grating
Scupper Grating Drainase Terikat Masuk

Scupper Saluran Masuk Kisi Drainase Terikat ** Harga di atas. Tidak termasuk PPN dan ongkos kirim (Harga diambil di pabrik) | Harga belum termasuk PPN dan Pengiriman Fitur parut, debu, serbuk, batu, daun, trotoar, Scupper Curbed Drainage Grating 1) Parut besi cor menjebak debu debu statis pemanjat kisi layar drum Parut jenis ini terbuat dari besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang dirancang untuk digunakan sebagai Jeruji memisahkan puing-puing, menjebak daun, batu samping di sepanjang jalan setapak. Ukuran standar dengan stok yang siap dijual adalah 10x40cm., 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm., 25x70cm., Dll

 

2) Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Mencegah sampah

masuk ke saluran pembuangan umum 3) Parut besi cor memerangkap sampah di pinggir jalan, di sepanjang baskom. Model ini dirancang dengan menggunakan baja cair yang daktail dan menuang untuk mengontrol standar produksi. Didesain dan diproduksi sesuai spesifikasi Standar Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

4) Jebakan kisi baja di kaki jalan setapak Dipasang dengan pengecoran di mortar, beton bertulang. Di samping, di dekat jalan setapak Untuk mencegah kotoran mengalir ke saluran pembuangan Mengakibatkan banjir di area jalan Harga diatas merupakan harga grosir untuk proyek. Dalam kasus pesanan massal Silakan meminta harga khusus dengan menghubungi bagian penjualan.

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas yang berbatu curbeddraininletscupperdrivewaygrating

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas batu dari langkah kaki. curbinletscupperdrivewaygrating

Perangkap sampah akan menjaga fungsi pemisah sampah. Bersama-sama menunggu staf kebersihan menanganinya dengan mudah Ini akan membantu mengurangi masalah dan mencegah limbah mengalir ke saluran pembuangan umum. Yang tidak hanya memungkinkan drainase menjadi lancar tetapi juga Namun juga secara tidak langsung membantu proses pengolahan air limbah. Karena beberapa puing dapat menyebabkan polusi Layar tersedia dalam berbagai ukuran. Ukuran standar yang banyak digunakan dapat langsung dibeli tanpa harus menunggu pesanan produksi. Jika itu adalah bingkai yang digunakan di trotoar untuk menjebak dedaunan di sisi jalan setapak Secara internasional dikenal dengan Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating Nama yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Thailand sering juga disebut dengan nama lain. Bendung jeruji besi cor atau perangkap sisa Diproduksi menggunakan besi cor yang sangat kuat.

Oleh karena itu, pembelian harus pengawasan standar yang ketat. Harus terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. (Sebaiknya pilih menggunakan besi cor ulet berkualitas tinggi yang ditempa dalam bentuk homogen. Jangan menggunakan baja lembaran yang akan dilas dengan banyak sambungan yang mudah berkarat) karena setiap hari ada kotoran yang menumpuk di saluran parut. Itu berarti risiko korosi acak, yang, jika kisi baja tidak distandarisasi. Tak pelak, kerusakan dan kesulitan mengikuti, itulah sebabnya perlu menggunakan bahan berkualitas terbaik untuk jenis perangkat ini.

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas batu dari langkah kaki inletscupperdrivewaygrating

inletscupperdrivewaygrating Jeruji memisahkan sampah, debu, dan bebatuan di samping jalan setapak. Scupper Saluran Masuk Drainase Terikat

Spesifikasi Curbed Drainage Grates Scupper | Dimensi dan Spesifikasi Jeruji memisahkan sampah di sisi berbatu di jalan setapak
Kisi Saluran Masuk Tertutup curbdrainletcuppergrating Panggangan memisahkan batu

sidecurbdrainletcuppergrating Perangkap kisi, pemisah limbah, tuas batu, jalan samping, jalan pelek, baht
*** Setiap gigi dari jeruji besi cor meninggalkan sampah perangkap. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

SD11: Ukuran 10x30cm. Curbed Drain Inlet Grating ukuran 10x30cm.Mesh 1.50x8cm, Tebal 1cm, Berat: 1.5kg.

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada tuas batu beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir ke sisi trotoar

Drainase saluran masuk yang dibatasi vGrating Scupper

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum

Terlaris # 1 SD12: Ukuran 10x40cm Curbed
Drain Inlet Grating 10x40cm Mesh 2.50x8cm Tebal 1cm Berat: 1.5kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Jebakan kisi untuk memisahkan puing-puing dari batu, jalur samping, jalan setapak. inletscupperdrivewaygrating

 

Terlaris # 2 SD21: Ukuran 15x30cm Curbed
Drain Inlet Grating ukuran 15x30cm Jaring 3x10cm Tebal 1.50cm Berat: 1.7kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Grating Drainase Terikat Curbed Drain Inlet Grating Scupper

 

Top Sell # 3 SD22: Ukuran 15x40cm. Curbed
Drain Inlet Grating ukuran 15x40cm. Mesh 3.3x12cm, Tebal 1cm, Berat: 2kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran umum. Tirai Scupper Grating Drainase Tertutup, perangkap debu, debu, batu, daun di sisi jalan setapak. Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Kisi Saluran Masuk Tertutup Kisi Saluran Masuk Saluran Masuk TertutupScupper

 

SD23: Ukuran 15x50cm. Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel samping, trotoar, Drainase Tepi Samping, Jalan Masuk, Bak Parit Grating, Kasa debu, lalu lintas samping, jalan raya. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

Scupper Saluran Masuk Kisi Drainase Terikat

 

SD24: Ukuran 15x60cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah di samping kaki kaki, ukuran 15x60cm, Mesh 4×14 cm, tebal 2 cm, berat 4.2 kg.

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel samping di sepanjang jalan setapak. Setiap gigi dari jeruji besi tuang meninggalkan sampah. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Biro Sipil Bangkok, dll. Kisi-kisi Drainase Sisi Terikat Baskom Parit Kisi debu samping jalan raya lalu lintas

Pintu masuk scupper Inlet Grating

 

SD25: Ukuran 15x70cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah, berdampingan, ukuran 15x70cm. Jaring 4×14 cm. Tebal 2 cm. Berat 5 kg

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya
# # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

Scupper Inlet Driveway Grating

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak

SD31: Ukuran 20x57cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah di samping kaki kaki, ukuran 20x57cm. Jaring 3,5×15 cm. Tebal 2 cm. Berat 4,6 kg

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Parut besi cor menjebak debu, sampah, tuas batu, berdampingan, kisi-kisi jalan masuk baja.

 

SD41: Ukuran 25x50cm., Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

scupperdrivewaygratingInlet Parut besi cor memisahkan kotoran, bebatuan, debu dan kotoran di sisi kaki.

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

SD42: Ukuran 25x70cm. Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Perangkap jeruji besi cor memisahkan sampah, tuas batu samping, jalan setapak scupper jalan masuk Kisi masuk

SD43: Ukuran 25x90cm., Kisi Saluran Masuk Pembuangan Tertutup

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

Parut besi tuang memisahkan limbah dari tuas batu jalan masuk scuppersidedrain

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

 

Ukuran Tugas Berat: 180 x 525 x 180 mm (Lebar x Panjang x Tinggi) Tebal 35 mm Kisi-kisi Jalan Masuk Drainase Sisi Tertutup.

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak

saluran masuk Curbed Drain Inlet Grating scupperdrivewaygrating

scupperdrivewaygratingcover Curbed Drain Inlet Grating

scupperdrivewaygrating sidedrain scavenger
Kisi-kisi Jalan Layar Debu, kotak sampah, parut, kotak, parut, bendung, sisir kisi, pisahkan puing-puing yang mengambang, debu, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, jalur samping, langkah kaki. Terbuat dari bahan besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang didesain untuk digunakan sebagai bahan baku Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak Merancang dan membuat benda kerja sesuai dengan standar spesifikasi sesuai standar kotamadya Bangkok, Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara. Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

 

Kisi Saluran Drainase Sisi Terikat Bak Parit Kasa debu samping jalan raya lalu lintas Jalan raya Contoh penerapan pemisah parut pada bebatuan di samping jalan setapak.
Dalam struktur topiary Terutama jalan-jalan di kawasan masyarakat perkotaan Yang penting untuk dimiliki adalah sistem drainase. Untuk menangani air hujan dan banjir, serta untuk memfasilitasi pembersihan dan pembersihan jalan Namun dalam hal sistem drainase Jalur air harus mulus dan tidak terputus. Sehingga bisa disebut efektif dalam ventilasi Kendala yang harus dihadapi adalah puing-puing yang sering mengganggu drainase. Buat penyumbatan menumpuk Sampai air tidak bisa mengalir Entah itu debu yang mengumpul membentuk lumpur. Atau sisa-sisa kantong plastik, sisa makanan, atau bahkan daun-daun ini, dll. Saya cenderung mengalami waktu sulit setiap hari. Jadi cara terbaik Oleh karena itu diperlukan bahan dan peralatan untuk membantu dalam perangkap sampah. Dan sejenis perangkat yang umum Di sepanjang batu di sisi jalan setapak Artinya, jeruji baja yang menampung sampah.

Scupper menahan drain grates

Scupper saluran pembuangan terkekang

“Rain Shooter” dirancang untuk air hujan yang telah memasuki trotoar drainase dan air drainase permukaan. Untuk memfasilitasi pengurasan yang cepat, bukaan ditempatkan di permukaan samping dan atas. Spesialis Kisi-kisi:
Kami membawa semua jenis drainase atap, drainase atap, drainase luapan, drainase retrofit, drain balkon, drainase dek, drainase lantai, aksesori drainase atap dan drain scupper serta suku cadang drainase atap. Solusi saluran pembuangan kami mencakup saluran pembuangan komersial dan perumahan. Apakah Anda memerlukan saluran atap atau dek untuk konstruksi baru atau pekerjaan perbaikan, kami memiliki apa yang Anda butuhkan. Bagaimana mengukur pipa pembuangan.

Baik penempatan maupun pilihan drainase di jalan raya bermasalah bagi pengendara sepeda. Parit jalan raya – lubang drainase yang dilapisi kisi logam terbuka yang terletak di tepi jalan – menjadi perhatian utama bagi keselamatan pengendara sepeda. Di Sea to Sky Highway, kisi-kisi logam parit-parit itu berjalan searah atau serupa dengan ban sepeda, bukan tegak lurus; dipasangkan dengan jarak antar jeruji yang melebihi lebar ban sepeda biasa, ada kemungkinan besar ban menangkap jeruji saat melintasi parit. Selain itu, penempatan umum mereka di bahu berkontribusi pada pengurangan lebar bahu yang efektif. Bahaya yang terkait dengan jeruji drainase di jalan raya meningkat dengan buruknya tanda bahaya: hanya sedikit yang diberi label dengan tanda peringatan, sedangkan tanda cat sering kali sudah aus. Scupper – bukaan di penghalang beton untuk mengalirkan air – juga ditemukan di sepanjang jalan raya dan tidak menimbulkan ancaman bagi pengendara sepeda; penggunaannya di atas parit jalan raya harus standar kecuali jika kondisi jalan dan peraturan tidak mengizinkan penggunaannya. Jika scupper tidak dapat digunakan, saluran pembuangan “Aman bagi Sepeda” adalah pengganti yang sesuai yang memenuhi peraturan jalan raya.

 

Menggunakan jeruji untuk memisahkan sampah, debu dan bebatuan di samping jalan setapak Spesifikasi Sisi Jalan di sepanjang sisi Jalan Raya Drainase Cover Grating System
Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel samping di sepanjang jalan setapak. Menghasilkan dan mendesain spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA Trench drainage Kisi-kisi jalan masuk sekat debu dekat footbath, Leaf trapper safe scupper drain grates di sepanjang sisi jalan raya
Perangkap sampah akan menjaga fungsi pemisah sampah. Bersama-sama menunggu staf kebersihan menanganinya dengan mudah Ini akan membantu mengurangi masalah dan mencegah limbah mengalir ke saluran pembuangan umum. Yang tidak hanya memungkinkan drainase menjadi lancar tetapi juga Namun juga secara tidak langsung membantu proses pengolahan air limbah. Yang mana beberapa limbah juga bisa mencemari Ada berbagai ukuran kisi baja yang dapat dipilih. Ukuran standar yang banyak digunakan dapat langsung dibeli tanpa harus menunggu pesanan produksi. Ini terdiri dari ukuran kisi baja. Di mana jika itu adalah bingkai yang digunakan di trotoar untuk menjebak daun di sisi jalan setapak Secara internasional dikenal sebagai Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating.
Nama yang akrab di kalangan orang Thailand sering disebut sebagai Bendung jeruji besi cor Karena kisi-kisi ini perlu dibuat menggunakan besi cor yang sangat kuat. Dan dengan menjadi perangkat yang akan menangani sampah secara teratur Oleh karena itu, pembelian harus pengawasan standar yang ketat. Harus terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. Apakah pembelian diterapkan pada struktur pemerintah. Atau diterapkan ke pribadi Seperti tempat organisasi atau perumahan Atau digunakan di area perumahan pribadi Harus memilih untuk menggunakan Parut baja juga terbuat dari besi cor ulet. Karena setiap hari ada kotoran yang menumpuk di kompartemen parut Itu berarti risiko korosi acak, yang, jika kisi baja tidak distandarisasi. Tidak dapat dipungkiri, kerusakan dan kesulitan mengikuti, itulah mengapa perlu menggunakan bahan berkualitas terbaik untuk peralatan ini.

jalan pintas Layar memerangkap limbah makanan
Saringan Kisi Saluran Masuk Tertutup yang terletak di tepi jalan dan saluran untuk menangkap air hujan dari permukaan jalan Saat hujan turun, air mengalir dari jalan, tempat parkir, atap rumah dan permukaan lainnya, ke jalur air terdekat. Limpasan ini bisa. Didefinisikan sebagai air hujan. Limpasan air hujan dapat memasuki saluran air melalui jaringan pipa di bawah permukaan atau sebagai aliran permukaan. Sebagian besar wilayah perkotaan memiliki sistem saluran air dengan titik masuk ke pipa untuk mengalirkan air hujan. Di beberapa wilayah perkotaan, khususnya di pedesaan kota-kota mungkin tidak ada infrastruktur pipa dan air hujan dikeringkan melalui talang terbuka.

Jeruji memisahkan sampah dari sisi berbatu di jalan setapak, menahan jeruji saluran masuk.

Scupper mengekang gerbang selokan

Curbed Drain Inlet Grating Kami menilai kemungkinan terjadinya hujan, berdasarkan prediksi dan durasi serta jumlah limpasan yang dapat diperkirakan. Kami menggunakan informasi ini untuk merancang saluran air dan pipa untuk mengarahkan air ke saluran air terdekat yang sesuai. Dari waktu ke waktu, peristiwa curah hujan dapat menjadi sangat parah dan melebihi kapasitas yang tersedia dari sistem air hujan kami.
Saluran air trotoar, atau saluran pembuangan parit, menyediakan drainase linier di area beraspal seperti trotoar dan tempat parkir. Ketika trotoar berada di samping bangunan, drainase linier mungkin diperlukan untuk mengalirkan limpasan atap dari downspouts dari bangunan sambil menerima aliran lembaran dari trotoar. Saluran air trotoar digunakan bersama dengan sepatu bot downspout untuk memastikan permukaan pejalan kaki yang dikeringkan dengan baik dan drainase downspout yang efektif. Kami menawarkan saluran air trotoar besi cor dengan berbagai desain jeruji dekoratif dan pejalan kaki yang aman. Beberapa opsi bingkai termasuk model tahan pencurian penguncian tengah ditawarkan untuk memenuhi persyaratan spesifik lokasi. Rakitan saluran trotoar tersedia dengan peringkat lalu lintas serta pagar pengaman pejalan kaki dalam beberapa ukuran yang ideal untuk aplikasi mulai dari infrastruktur hijau hingga drainase tempat parkir.

 

Kisi Saluran Masuk Tertutup
Curbed Drain Inlet Grating Kami tidak memiliki apa yang kami sebut Curbed Drain Inlet Grating sebagai standar terbaik. Tapi kami terus meminta pelanggan kami untuk mengembangkan kisi-kisi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami sebanyak mungkin. Kami menanyakan pertanyaan dasar ini kepada pelanggan kami.
Berapa banyak yang ingin Anda gunakan?
Bagaimana Anda ingin air keluar dari area tersebut?
Seberapa cepat Anda ingin air keluar dari area tersebut?
Area seperti apa yang ingin Anda pasang trapnya?

Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road road, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates di sepanjang sisi jalan raya

Drainage Grates Inlets, Frames dan Curb Inlets
Drainage grates dirancang untuk menerima air dan dapat berbentuk bulat, persegi., Atau persegi panjang. Biasanya dijual dengan bingkai, bingkai jalan masuk tepi jalan, kotak monumen, atau saluran pembuangan jembatan. Beberapa pasar menyebutnya penutup berlubang .

Penutup Akses, Grates, dan Bingkai | INLETS & PENYEWA BATU
Grating Thai memproduksi dan menawarkan berbagai scupper jembatan pembuangan besi cor. jalan penghancur jembatan dan pengecoran konstruksi untuk memenuhi kriteria ASTM dan AASHTO. Selain itu, pengecoran kami memenuhi spesifikasi DOT federal dan negara bagian; dan standar kabupaten, kota atau lokal lainnya. Pilihan pelanggan biasanya didasarkan pada bentuk, ukuran, peringkat beban, jenis bahan, opsi pengambilan, dan jenis kunci.
Bingkai dan penutup lubang got bisa berbentuk bulat, persegi atau persegi panjang. Mereka biasanya tersedia sebagai rakitan atau set tergantung pada apakah dirakit bersama sebelum pengiriman.
Opsional “Buang Tanpa Limbah! Drains To Waterways ”dan custom cast-in lettering adalah cara yang efektif untuk mendukung inisiatif lingkungan lokal. Pengecoran atau kisi drainase biasanya dijual dengan bingkai, bingkai saluran masuk tepi jalan, kotak monumen, atau saluran pembuangan jembatan. Beberapa pasar menyebutnya penutup berlubang. Menentukan solusi drainase yang tepat merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan air hujan. Beragam produk termasuk parit parit, kisi pipa, trotoar dan saluran masuk selokan dan bak penampung. Grating Thai memiliki solusi drainase parit untuk menyesuaikan aplikasi Anda dari area pejalan kaki hingga jalur pemuatan bandara yang dapat diperluas, dan tersedia dalam berbagai lebar. Parit parit desainer mungkin merupakan peningkatan arsitektur mandiri, atau dapat menyertai desain parit pohon yang serasi.

Bridge Drain Scupper | Saluran Pembuangan Badaimenawarkan solusi drainase yang sangat baik untuk aplikasi jembatan. Sistem scupper mengumpulkan air dari permukaan dek jembatan untuk mengalirkan air ini ke posisi yang sesuai di bawah jembatan. Keunggulan utama scupper kami adalah konstruksinya yang ringan.

Bak penampung (saluran masuk badai, saluran masuk tepi jalan)adalah saluran masuk ke sistem drainase badai yang biasanya mencakup saluran masuk parut atau tepi jalan di mana air hujan memasuki cekungan tangkapan dan bah untuk menangkap sedimen, puing-puing dan polutan terkait. Mereka juga digunakan dalam DAS saluran pembuangan gabungan untuk menangkap bahan yang mengapung dan mengendapkan beberapa padatan. Waduk tangkapan berfungsi sebagai pretreatment untuk praktik pengolahan lainnya dengan menangkap sedime nts yang besar. Kinerja bak tangkapan dalam menghilangkan sedimen dan polutan lainnya tergantung pada desain bak tangkapan (misalnya, ukuran bak penampung), dan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan tempat penyimpanan yang tersedia di bah untuk menangkap sedimen.

Tangkap baskomdigunakan dalam sistem drainase di seluruh Amerika Serikat. Namun, banyak cekungan tangkapan tidak dirancang untuk menampung sedimen dan polutan. Penerapan ideal dari bak tangkapan adalah sebagai pretreatment untuk praktek pengelolaan air hujan lainnya. Retrofit pada bak tangkapan yang ada dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara substansial. Pilihan retrofit sederhana dari bak penangkap adalah untuk memastikan bahwa semua bak penangkap memiliki saluran keluar berkerudung untuk mencegah bahan yang mengapung, seperti sampah dan puing-puing, memasuki sistem drainase badai.
Kebanyakan lubang masuk trotoar sangat bergantung pada depresi yang berdekatan di selokan untuk intersepsi aliran yang efektif. Tingkat intersepsi yang lebih besar menghasilkan panjang saluran masuk yang lebih pendek. Namun, depresi selokan yang besar bisa jadi tidak aman untuk arus lalu lintas dan pengoperasian sepeda di dekat jalur selokan. Oleh karena itu, kompromi dilakukan saat memilih nilai yang sesuai untuk depresi talang. Kedalaman depresi selokan
Beberapa kotamadya di negara bagian lebih memilih untuk istirahat di tepi jalan masuk dengan depresi yang signifikan untuk meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas. Saluran masuk tersembunyi dari garis tepi jalan dan selokan sedemikian rupa sehingga depresi tidak melampaui garis selokan. Ini dapat meningkatkan kemampuan mengemudi; namun, transisi trotoar dapat membahayakan lalu lintas. Saluran masuk bukaan tepi jalan berguna dalam situasi kendur dan di permukaan tanah karena kemampuan membersihkan diri dan efisiensi hidrauliknya. Selain itu, saluran masuk tersebut sering kali lebih disukai daripada saluran masuk parut karena saluran masuk ditempatkan di luar jalur perjalanan dan mengurangi risiko bagi pengendara dan lalu lintas sepeda.
Kelemahan dari saluran masuk bukaan trotoar adalah bahwa garis aliran dari bukaan tersebut tetap dan tidak mudah beradaptasi dengan perubahan tingkat perkerasan seperti yang terjadi pada pelapisan perawatan permukaan. Pelapisan yang berurutan dapat secara bertahap mengurangi atau bahkan menghilangkan bukaan asli yang tersedia untuk pembuangan air, kecuali tepi trotoar diruncingkan ke garis talang asli.

Untuk sebagian besar, saluran masuk parut digunakan dalam konfigurasi sag di talang, berdekatan dengan penghalang lalu lintas beton atau rel (di mana saluran masuk trotoar tidak dapat dipraktikkan), talang berbentuk V tanpa tepi jalan atau penghalang, dan parit. Saluran masuk parut juga dapat digunakan pada situasi di permukaan tanah yang dikombinasikan dengan lubang masuk tepi jalan. Grate inlet beradaptasi dengan fitur jalan raya perkotaan seperti jalan masuk, persimpangan jalan, dan median. Jika lubang masuk jeruji ditentukan, konfigurasi dan orientasi jeruji harus kompatibel dengan keselamatan sepeda dan kursi roda.
Akses ke sistem drainase badai melalui saluran masuk parut sangat baik karena, biasanya, kisi dapat dilepas. Di sisi lain, pemeliharaan saluran masuk parut dapat menjadi masalah yang terus berlanjut selama masa pakai fasilitas; kecenderungan untuk mengumpulkan puing-puing membuat parut . saluran masuk merupakan objek perhatian pemeliharaan yang konstan. Karena puing-puing yang menumpuk, hal itu menghalangi aliran air permukaan ke saluran masuk. Saluran masuk parut juga dapat menimbulkan gangguan potensial pada sepeda dan kursi roda. Saluran Masuk Linear \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mould Curbed Side Drainage Grating Scupper

 

Saluran pembuangan linier dirancang untuk intersepsi penyebaran luas, situasi aliran rendah. Penerapannya termasuk mencegat aliran lembaran dari jalan raya ketika pengumpulan di titik konsentrasi tidak praktis, atau menyediakan saluran masuk umum untuk aliran stagnan di perkerasan tanpa kemiringan. Pengurasan linier memiliki keuntungan karena tidak diperlukan tekanan untuk efisiensi hidraulik. Pengurasan linier mungkin berguna di area bermasalah di mana saluran masuk trotoar dan parut tidak efektif, seperti di sepanjang penghalang median, dan pada transisi ketinggian super. Saluran air linier juga dapat dipasang melintang di seberang jalan raya. Namun, saluran drainase memiliki beberapa kelemahan: Saluran pembuangan linier memiliki kecenderungan tinggi untuk mengumpulkan serpihan dalam konfigurasi yang melorot. Perawatan rutin diperlukan untuk membersihkan puing-puing dari saluran masuk drainase. Pemasangannya bisa sulit.

Slotted Drain \ Curbed Drain Inlet Grating
Slotted drain terdiri dari pipa bergelombang dengan slot diperpanjang, atau tenggorokan, di bagian atas (lihat Gambar 10-5). Tenggorokan saluran masuk berlubang biasanya diperkuat untuk integritas struktural. . Slotted drain harus dipasang dengan kemiringan yang cukup untuk memberikan kecepatan pembersihan pada kerut. Jika tidak, pembersihan dan pemeliharaan rutin harus dijadwalkan pada slotted drain. Kotak akses pembersihan biasanya diperlukan di ujung terjauh dari setiap slotted. Drain run untuk memfasilitasi perawatan dan pembersihan rutin.

Trench Drains \ Curbed Drain Inlet Grating.
Pengurasan parit dapat berupa pracetak atau cor-in-place. Gambar 10-6 mengilustrasikan badan dan parut dari saluran parit pracetak yang terpasang. Pengurasan parit pracetak. Pengurasan parit memiliki keuntungan dari kedalaman embedment yang lebih dangkal dan pembalikan yang sangat halus yang tidak ” t menahan sedimen, tetapi kerugian memiliki volume yang terbatas karena ukurannya. Saluran pembuangan parit di jalan raya Departemen diharuskan memiliki pagar yang tidak dapat dilepas karena pintu yang dapat dilepas dapat lepas atau bergerak yang akan menimbulkan bahaya lalu lintas. Departemen memiliki minimal 60% ruang terbuka yang memungkinkan untuk dibersihkan dengan truk vakum atau truk air tanpa melepas gratnya Combination Inlets \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mould Inlet Curbed Side Drainage Grating Scupper

Saluran masuk kombinasi seperti trotoar dan parut dapat berguna dalam banyak konfigurasi, terutama lokasi melorot. Karena masalah kotoran yang melekat pada sags, saluran masuk kombinasi menawarkan saluran pembuangan yang melimpah jika bagian dari saluran masuk tersumbat seluruhnya atau parah oleh kotoran. Pemeliharaan saluran masuk kombinasi biasanya difasilitasi oleh fakta bahwa jeruji dapat dilepas, menyediakan akses mudah ke saluran masuk dan sistem drainase badai terkait. Saluran masuk kombinasi yang digunakan di tanjakan umumnya tidak hemat biaya karena kapasitas hidraulik tambahan yang relatif kecil yang diberikan. Data otentik pada kombinasi semacam itu tidak cukup untuk menetapkan faktor yang akurat untuk menentukan kapasitas sebenarnya dari saluran masuk kombinasi. Untuk kombinasi mengekang dan memarut, asumsikan bahwa kapasitas saluran masuk kombinasi terdiri dari jumlah kapasitas jeruji dan panjang bukaan kerb bagian atas. Abaikan kapasitas bukaan trotoar yang berdekatan dengan bukaan parut.

Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat \ Saluran Masuk dalam Konfigurasi Sag
Saluran masuk dengan konfigurasi sag dianggap sebagai “ujung saluran” karena air dan beban puing-puingnya tidak dapat dialihkan ke tempat lain. Karena itu, kegagalan inlet dalam konfigurasi sag sering kali merupakan ancaman bagi keberhasilan pengoperasian sistem drainase badai. Oleh karena itu, perancang hidrolik harus mempertimbangkan beberapa item tambahan seperti lebar kolam yang kompleks dan kemiringan pendekatan yang kompleks. Dalam konfigurasi sag, lebar kolam pengendali dapat berasal dari salah satu dari dua sumber. Saluran masuk itu sendiri dapat menyebabkan kepala yang diterjemahkan menjadi lebar genangan, dan aliran di tepi jalan dan selokan dari setiap arah menyuburkan lebar kolamnya sendiri. Jika sag berada pada kurva vertikal, kemiringan pada sag adalah nol, yang berarti tidak ada kapasitas talang. Pada kenyataannya terdapat pola aliran tiga dimensi yang dihasilkan dari efek drawdown pada inlet. Sebagai perkiraan, salah satu pendekatan yang masuk akal adalah dengan mengasumsikan kemiringan longitudinal dari satu setengah dari tingkat garis singgung. Karena air atau beban kotorannya tidak dapat berpindah ke tempat lain, faktor keamanan yang sesuai harus diterapkan pada ukuran saluran masuk. Untuk lubang masuk parut dalam sag, faktor keamanan yang biasa adalah kira-kira dua; untuk jalan masuk tepi jalan, faktornya bisa agak kurang. Dalam aplikasinya, faktor keamanan untuk saluran masuk parut diterapkan sebagai faktor reduksi keamanan, atau faktor penyumbatan. Misalnya, faktor keamanan 2 akan menghasilkan faktor penyumbatan sebesar 50%, yang mengasumsikan bahwa separuh jeruji tersumbat oleh kotoran. Jika genangan yang signifikan dapat terjadi seperti pada underpass dan kurva sag-vertikal, praktik teknik yang baik adalah menempatkan inlet mengapit di setiap sisi inlet lokasi sag untuk mengurangi sebagian atau sebagian besar beban aliran pada inlet yang melorot.

Saluran Saluran Masuk Median / Parit \ Saluran Saluran Masuk Tertutup
Saluran atau saluran masuk yang muncul di selokan dan median biasanya merupakan saluran masuk parut dan juga disebut “saluran masuk drop.” Pengoperasian saluran masuk ditingkatkan dengan kerah riprap beton yang membentuk semacam mangkuk di sekelilingnya. Seringkali, saluran masuk semacam itu berada dalam konfigurasi sag (sump) yang dibuat oleh blok parit Penelitian departemen (0-5823-1) menunjukkan bahwa blok parit berukuran enam inci mungkin tidak cukup untuk memastikan penangkapan aliran yang lengkap; a blok parit yang lebih tinggi mungkin diperlukan. Namun, perancang harus menentukan kedalaman yang diperlukan untuk penangkapan lengkap, atau memperhitungkan aliran di atas blok parit ke saluran masuk berikutnya. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa lereng blok parit memenuhi standar zona bersih. .

Saluran Drainase \ Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat
Saluran drainase, juga disebut sebagai saluran drainase atau slot tepi jalan, biasanya digunakan di ujung jembatan untuk mencegah aliran mengalir ke dek jembatan, atau untuk mencegah aliran mengalir dari dek jembatan ke trotoar. Mungkin ada lokasi lain di mana saluran drainase atau pemotongan tepi jalan mungkin berguna dalam menghilangkan aliran dari perkerasan di mana tidak ada sistem drainase badai dan di mana titik pembuangan yang sesuai ada di belakang bagian tepi jalan dan saluran. Dalam kebanyakan kasus, lubang di tepi jalan menghubungkan ke saluran atau saluran tahan gerusan yang mencegah erosi tanggul atau lereng. Dalam beberapa kasus, saluran atau saluran dapat diganti dengan pipa yang ditempatkan di tanggul jalan raya seperti yang diilustrasikan pada Gambar 10-8. Perawatan ini memfasilitasi pemotongan dan perawatan lainnya tetapi juga memperkenalkan kebutuhan perawatannya sendiri agar tidak tersumbat.

Scupper Saluran Masuk Saluran Terikat

 

Lokasi Saluran Masuk \ Kisi Saluran Saluran Masuk Tertutup
Lokasi saluran masuk dapat ditentukan baik oleh elemen jalan raya, persyaratan hidrolik, atau keduanya. Saluran masuk harus ditempatkan di bagian hulu elemen jalan raya seperti sags, persimpangan jalan, pulau-pulau berlumpur (lihat Gambar 10-9.), transisi super elevasi, jalan masuk, cross-walks, dan trotoar landai (lihat Pendekatan Desain Aliran Bypass). Aliran melintasi persimpangan, jalan landai, dan pada tingkat yang lebih rendah, jalan masuk, dapat menyebabkan bahaya lalu lintas, sementara aliran melintasi cross-walk dan trotoar landai dapat menyebabkan bahaya bagi pejalan kaki. Saluran masuk di lokasi ini harus dirancang untuk menampung 100% aliran. Saluran masuk juga harus ditempatkan secara hidrolik untuk mencegah aliran selokan yang berlebihan dan genangan yang berlebihan.

Saluran masuk drainase mengumpulkan air dari jalan dan tempat parkir dan mengirimkannya ke sistem drainase badai bawah tanah. Saluran masuk pembuangan yang digabungkan ke dalam trotoar dan sistem selokan disebut saluran masuk tepi jalan. Saluran masuk pembuangan memiliki manfaat kualitas air minimal saja; akan tetapi, di daerah aliran sungai yang berkembang, mereka sering menjadi komponen penting dari sistem drainase yang secara keseluruhan memiliki manfaat kualitas air. Ada elemen desain yang dapat digabungkan ke dalam saluran masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat kualitas air.

PENERAPAN Drain inlet cocok di sepanjang jalan beraspal, tempat parkir, sengkedan beraspal, atau parit berlapis batu di mana sistem drainase badai permanen saat ini dipasang atau direncanakan.

Keuntungan tiriskan saluran masuk Mencegah pembuangan air limpasan yang rusak dari selokan pinggir jalan dan Mengurangi kecepatan pembuangan dari gorong-gorong / trotoar dengan membuang energi.

Harga semua produk Parut drainase Manhole cover, manhole cover (Klik untuk informasi lebih lanjut di halaman berikutnya )

——————————————————————————————————————-
ภาษาอินโดนีเซีย

Kisi Saluran Masuk Tertutup
Curb Drainage Grating Scupper

#Screens # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainInletGrating #CurbDrainOutlet #StormCurbInletCatchBasin #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #LeafTrapperSafeScupperDrainage #DustGraincreenCurbatingDri

Kisi Saluran Masuk Tertutup Terbuat dari bahan besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang didesain untuk digunakan sebagai bahan baku Bendung baja Dulu cor di batu, jalan setapak, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Sehingga air bisa mengalir ke sisi trotoar Merancang dan membuat benda kerja sesuai dengan standar spesifikasi sesuai standar kotamadya Bangkok, Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara. Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Kutipan Curbed Drain Inlet Grating
Scupper Grating Drainase Terikat Masuk

Scupper Saluran Masuk Kisi Drainase Terikat ** Harga di atas. Tidak termasuk PPN dan ongkos kirim (Harga diambil di pabrik) | Harga belum termasuk PPN dan Pengiriman Fitur parut, debu, serbuk, batu, daun, trotoar, Scupper Curbed Drainage Grating 1) Parut besi cor menjebak debu debu statis pemanjat kisi layar drum Parut jenis ini terbuat dari besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang dirancang untuk digunakan sebagai Jeruji memisahkan puing-puing, menjebak daun, batu samping di sepanjang jalan setapak. Ukuran standar dengan stok yang siap dijual adalah 10x40cm., 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm., 25x70cm., Dll

 

2) Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Mencegah sampah

masuk ke saluran pembuangan umum 3) Parut besi cor memerangkap sampah di pinggir jalan, di sepanjang baskom. Model ini dirancang dengan menggunakan baja cair yang daktail dan menuang untuk mengontrol standar produksi. Didesain dan diproduksi sesuai spesifikasi Standar Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

4) Jebakan kisi baja di kaki jalan setapak Dipasang dengan pengecoran di mortar, beton bertulang. Di samping, di dekat jalan setapak Untuk mencegah kotoran mengalir ke saluran pembuangan Mengakibatkan banjir di area jalan Harga diatas merupakan harga grosir untuk proyek. Dalam kasus pesanan massal Silakan meminta harga khusus dengan menghubungi bagian penjualan.

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas yang berbatu curbeddraininletscupperdrivewaygrating

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas yang berbatu curbinletscupperdrivewaygrating

Perangkap sampah akan menjaga fungsi pemisah sampah. Bersama-sama menunggu staf kebersihan menanganinya dengan mudah Ini akan membantu mengurangi masalah dan mencegah limbah mengalir ke saluran pembuangan umum. Yang tidak hanya memungkinkan drainase menjadi lancar tetapi juga Namun juga secara tidak langsung membantu proses pengolahan air limbah. Karena beberapa puing dapat menyebabkan polusi Layar tersedia dalam berbagai ukuran. Ukuran standar yang banyak digunakan dapat langsung dibeli tanpa harus menunggu pesanan produksi. Jika itu adalah bingkai yang digunakan di trotoar untuk menjebak dedaunan di sisi jalan setapak Secara internasional dikenal dengan Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating Nama yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Thailand sering juga disebut dengan nama lain. Bendung jeruji besi cor atau perangkap sisa Diproduksi menggunakan besi cor yang sangat kuat.

Oleh karena itu, pembelian harus pengawasan standar yang ketat. Harus terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. (Sebaiknya pilih menggunakan besi cor ulet berkualitas tinggi yang ditempa dalam bentuk homogen. Jangan menggunakan baja lembaran yang akan dilas dengan banyak sambungan yang mudah berkarat) karena setiap hari ada kotoran yang menumpuk di saluran parut. Itu berarti risiko korosi acak, yang, jika kisi baja tidak distandarisasi. Tak pelak, kerusakan dan kesulitan mengikuti, itulah sebabnya perlu menggunakan bahan berkualitas terbaik untuk jenis perangkat ini.

Jeruji memisahkan sampah dari tepi tuas yang berbatu inletscupperdrivewaygrating

inletscupperdrivewaygrating Jeruji memisahkan sampah, debu, dan bebatuan di samping jalan setapak. Scupper Saluran Masuk Drainase Terikat

Spesifikasi Curbed Drainage Grates Scupper | Dimensi dan Spesifikasi Jeruji memisahkan sampah di sisi berbatu di jalan setapak
Kisi Saluran Masuk Tertutup curbdrainletcuppergrating Panggangan memisahkan batu

sidecurbdrainletcuppergrating Perangkap kisi, pemisah limbah, tuas batu, jalan samping, jalan pelek, baht
*** Setiap gigi dari jeruji besi cor meninggalkan sampah perangkap. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

SD11: Ukuran 10x30cm. Curbed Drain Inlet Grating ukuran 10x30cm.Mesh 1.50x8cm, Tebal 1cm, Berat: 1.5kg.

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada tuas batu beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir ke sisi trotoar

Drainase saluran masuk yang dibatasi vGrating Scupper

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum

Terlaris # 1 SD12: Ukuran 10x40cm Curbed
Drain Inlet Grating 10x40cm Mesh 2.50x8cm Tebal 1cm Berat: 1.5kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Jebakan kisi untuk memisahkan puing-puing dari batu, jalur samping, jalan setapak. inletscupperdrivewaygrating

 

Terlaris # 2 SD21: Ukuran 15x30cm Curbed
Drain Inlet Grating ukuran 15x30cm Jaring 3x10cm Tebal 1.50cm Berat: 1.7kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran pembuangan umum Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Grating Drainase Terikat Curbed Drain Inlet Grating Scupper

 

Top Sell # 3 SD22: Ukuran 15x40cm. Curbed
Drain Inlet Grating ukuran 15x40cm. Mesh 3.3x12cm, Tebal 1cm, Berat: 2kg.

Drive Way Grating: Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating atau disebut dalam berbagai nama. Bendung baja Dulu dilemparkan di jalan setapak batu, beton bertulang, Kor Sor. Untuk mencegah sampah masuk ke saluran umum. Tirai Scupper Grating Drainase Tertutup, perangkap debu, debu, batu, daun di sisi jalan setapak. Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Kisi Saluran Masuk Tertutup Kisi Saluran Masuk Saluran Masuk TertutupScupper

 

SD23: Ukuran 15x50cm. Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel samping, trotoar, Drainase Tepi Samping, Jalan Masuk, Bak Parit Grating, Kasa debu, lalu lintas samping, jalan raya. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Layanan Sipil Bangkok, dll.

Scupper Saluran Masuk Kisi Drainase Terikat

 

SD24: Ukuran 15x60cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah di samping kaki kaki, ukuran 15x60cm, Mesh 4×14 cm, tebal 2 cm, berat 4.2 kg.

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel samping di sepanjang jalan setapak. Setiap gigi dari jeruji besi tuang meninggalkan sampah. Tampak seperti segitiga menghadap sudut Menyebabkan filter limbah mengalir dengan lancar tanpa gangguan Dengan kekuatan air itu akan bersih secara alami. Memenuhi standar lembaga pemerintah seperti Departemen Jalan Pedesaan, Kota, Perumahan Nasional ETA Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Biro Sipil Bangkok, dll. Kisi-kisi Drainase Sisi Terikat Baskom Parit Kisi debu samping jalan raya lalu lintas

Pintu masuk scupper Inlet Grating

SD25: Ukuran 15x70cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah, berdampingan, ukuran 15x70cm. Jaring 4×14 cm. Tebal 2 cm. Berat 5 kg

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya
# # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

Scupper Inlet Driveway Grating

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak

SD31: Ukuran 20x57cm. Curbed Drain Inlet Grating, kisi pemisah sampah di samping kaki kaki, ukuran 20x57cm. Jaring 3,5×15 cm. Tebal 2 cm. Berat 4,6 kg

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Parut besi cor menjebak debu, sampah, tuas batu, berdampingan, kisi-kisi jalan masuk baja.

SD41: Ukuran 25x50cm., Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

scupperdrivewaygratingInlet Parut besi cor memisahkan kotoran, bebatuan, debu dan kotoran di sisi kaki.

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

SD42: Ukuran 25x70cm. Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Grating, perangkap limbah makanan, saluran air #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Perangkap jeruji besi cor memisahkan sampah, tuas batu samping, jalan setapak scupper jalan masuk Kisi masuk

SD43: Ukuran 25x90cm., Kisi Saluran Masuk Pembuangan Tertutup

Sisi Curbed Drainage Driveway Grating Trench basin Layar debu sisi lalu lintas jalan raya # # Jebakan sampah daun #Grate trap memisahkan sampah dari tapak kaki tuas batu #Mengolah perangkap dan saluran limbah makanan #CurbDrainOutlet #SidewalkCurbDrain #StreetDrivewayCurbdrain #ScupperCurbedDrainageGrates #TrenchBasinScupper #DustScreenDriveway #LeafTrapperSafeScupperDrainage #CurbDrainGrateScubber #TrafficletGrates

Parut besi tuang memisahkan limbah dari tuas batu jalan masuk scuppersidedrain

Scupper Grating Drainase Terikat Terbuat dari besi cor ulet Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Ukuran Tugas Berat: 180 x 525 x 180 mm (Lebar x Panjang x Tinggi) Tebal 35 mm Kisi-kisi Jalan Masuk Drainase Sisi Tertutup.

Scupper Grating Drainase Terikat #Leaf Trapper Safe Scupper Drainage Grates Lalu Lintas di sepanjang sisi jalan raya #Storm Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Layar Parit Kisi Badai Curb Inlet Grating DrainBox Lalu Lintas Highway Side Drainase Parit Screen Grating Screens terbuat dari Casting Ulet Besi. Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak

saluran masuk Curbed Drain Inlet Grating scupperdrivewaygrating

scupperdrivewaygratingcover Curbed Drain Inlet Grating

scupperdrivewaygrating sidedrain scavenger
Kisi-kisi Jalan Layar Debu, kotak sampah, parut, kotak, parut, bendung, sisir kisi, pisahkan puing-puing yang mengambang, debu, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, jalur samping, langkah kaki. Terbuat dari bahan besi cor ulet khusus (Casting Ductile Iron) yang didesain untuk digunakan sebagai bahan baku Saringan pemisah antara puing, debu, dan debu daun merupakan saringan yang ditanamkan pada batuan beton bertulang. Sehingga air bisa mengalir di sisi jalan setapak Merancang dan membuat benda kerja sesuai dengan standar spesifikasi sesuai standar kotamadya Bangkok, Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara. Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA

Kisi Saluran Drainase Sisi Terikat Bak Parit Kasa debu samping jalan raya lalu lintas Jalan raya Contoh penerapan pemisah parut pada bebatuan di samping jalan setapak.
Dalam struktur topiary Terutama jalan-jalan di kawasan masyarakat perkotaan Yang penting untuk dimiliki adalah sistem drainase. Untuk menangani air hujan dan banjir, serta untuk memfasilitasi pembersihan dan pembersihan jalan Namun dalam hal sistem drainase Jalur air harus mulus dan tidak terputus. Sehingga bisa disebut efektif dalam ventilasi Kendala yang harus dihadapi adalah puing-puing yang sering mengganggu drainase. Buat penyumbatan menumpuk Sampai air tidak bisa mengalir Entah itu debu yang mengumpul membentuk lumpur. Atau sisa-sisa kantong plastik, sisa makanan, atau bahkan daun-daun ini, dll. Saya cenderung mengalami waktu sulit setiap hari. Jadi cara terbaik Oleh karena itu diperlukan bahan dan peralatan untuk membantu dalam perangkap sampah. Dan sejenis perangkat yang umum Di sepanjang batu di sisi jalan setapak Artinya, jeruji baja yang menampung sampah.

Scupper menahan drain grates

Scupper saluran pembuangan terkekang

“Rain Shooter” dirancang untuk air hujan yang telah memasuki trotoar drainase dan air drainase permukaan. Untuk memfasilitasi pengurasan yang cepat, bukaan ditempatkan di permukaan samping dan atas. Spesialis Kisi-kisi:
Kami membawa semua jenis drainase atap, drainase atap, drainase luapan, drainase retrofit, drain balkon, drainase dek, drainase lantai, aksesori drainase atap dan drain scupper serta suku cadang drainase atap. Solusi saluran pembuangan kami mencakup saluran pembuangan komersial dan perumahan. Apakah Anda memerlukan saluran atap atau dek untuk konstruksi baru atau pekerjaan perbaikan, kami memiliki apa yang Anda butuhkan. Bagaimana mengukur pipa pembuangan.

Baik penempatan maupun pilihan drainase di jalan raya bermasalah bagi pengendara sepeda. Parit jalan raya – lubang drainase yang dilapisi kisi logam terbuka yang terletak di tepi jalan – menjadi perhatian utama bagi keselamatan pengendara sepeda. Di Sea to Sky Highway, kisi-kisi logam parit-parit itu berjalan searah atau serupa dengan ban sepeda, bukan tegak lurus; dipasangkan dengan jarak antar jeruji yang melebihi lebar ban sepeda biasa, ada kemungkinan besar ban menangkap jeruji saat melintasi parit. Selain itu, penempatan umum mereka di bahu berkontribusi pada pengurangan lebar bahu yang efektif. Bahaya yang terkait dengan jeruji drainase di jalan raya meningkat dengan buruknya tanda bahaya: hanya sedikit yang diberi label dengan tanda peringatan, sedangkan tanda cat sering kali sudah aus. Scupper – bukaan di penghalang beton untuk mengalirkan air – juga ditemukan di sepanjang jalan raya dan tidak menimbulkan ancaman bagi pengendara sepeda; penggunaannya di atas parit jalan raya harus standar kecuali jika kondisi jalan dan peraturan tidak mengizinkan penggunaannya. Jika scupper tidak dapat digunakan, saluran pembuangan “Aman bagi Sepeda” adalah pengganti yang sesuai yang memenuhi peraturan jalan raya.

Menggunakan jeruji untuk memisahkan sampah, debu dan bebatuan di samping jalan setapak Spesifikasi Sisi Jalan di sepanjang sisi Jalan Raya Drainase Cover Grating System
Bendung, saringan, sisir, perangkap, puing-puing mengambang yang terpisah, letakkan saluran drainase di kaki silang Perangkap debu, sedimen, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, saluran, jeruji air Rel samping di sepanjang jalan setapak. Menghasilkan dan mendesain spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA Trench drainage Kisi-kisi jalan masuk sekat debu dekat footbath, Leaf trapper safe scupper drain grates di sepanjang sisi jalan raya
Perangkap sampah akan menjaga fungsi pemisah sampah. Bersama-sama menunggu staf kebersihan menanganinya dengan mudah Ini akan membantu mengurangi masalah dan mencegah limbah mengalir ke saluran pembuangan umum. Yang tidak hanya memungkinkan drainase menjadi lancar tetapi juga Namun juga secara tidak langsung membantu proses pengolahan air limbah. Yang mana beberapa limbah juga bisa mencemari Ada berbagai ukuran kisi baja yang dapat dipilih. Ukuran standar yang banyak digunakan dapat langsung dibeli tanpa harus menunggu pesanan produksi. Ini terdiri dari ukuran kisi baja. Di mana jika itu adalah bingkai yang digunakan di trotoar untuk menjebak daun di sisi jalan setapak Secara internasional dikenal sebagai Leaf Trapper Side Highway Scupper Drainage Grating.
Nama yang akrab di kalangan orang Thailand sering disebut sebagai Bendung jeruji besi cor Karena kisi-kisi ini perlu dibuat menggunakan besi cor yang sangat kuat. Dan dengan menjadi perangkat yang akan menangani sampah secara teratur Oleh karena itu, pembelian harus pengawasan standar yang ketat. Harus terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. Apakah pembelian diterapkan pada struktur pemerintah. Atau diterapkan ke pribadi Seperti tempat organisasi atau perumahan Atau digunakan di area perumahan pribadi Harus memilih untuk menggunakan Parut baja juga terbuat dari besi cor ulet. Karena setiap hari ada kotoran yang menumpuk di kompartemen parut Itu berarti risiko korosi acak, yang, jika kisi baja tidak distandarisasi. Tidak dapat dipungkiri, kerusakan dan kesulitan mengikuti, itulah mengapa perlu menggunakan bahan berkualitas terbaik untuk peralatan ini.

jalan pintas Layar memerangkap limbah makanan
Saringan Kisi Saluran Masuk Tertutup yang terletak di tepi jalan dan saluran untuk menangkap air hujan dari permukaan jalan Saat hujan turun, air mengalir dari jalan, tempat parkir, atap rumah dan permukaan lainnya, ke jalur air terdekat. Limpasan ini bisa. Didefinisikan sebagai air hujan. Limpasan air hujan dapat memasuki saluran air melalui jaringan pipa di bawah permukaan atau sebagai aliran permukaan. Sebagian besar wilayah perkotaan memiliki sistem saluran air dengan titik masuk ke pipa untuk mengalirkan air hujan. Di beberapa wilayah perkotaan, khususnya di pedesaan kota-kota mungkin tidak ada infrastruktur pipa dan air hujan dikeringkan melalui talang terbuka.

Jeruji memisahkan sampah dari sisi berbatu di jalan setapak, menahan jeruji saluran masuk.

Scupper mengekang gerbang selokan

Curbed Drain Inlet Grating Kami menilai kemungkinan terjadinya hujan, berdasarkan prediksi dan durasi serta jumlah limpasan yang dapat diperkirakan. Kami menggunakan informasi ini untuk merancang saluran air dan pipa untuk mengarahkan air ke saluran air terdekat yang sesuai. Dari waktu ke waktu, peristiwa curah hujan dapat menjadi sangat parah dan melebihi kapasitas yang tersedia dari sistem air hujan kami.
Saluran air trotoar, atau saluran pembuangan parit, menyediakan drainase linier di area beraspal seperti trotoar dan tempat parkir. Ketika trotoar berada di samping bangunan, drainase linier mungkin diperlukan untuk mengalirkan limpasan atap dari downspouts dari bangunan sambil menerima aliran lembaran dari trotoar. Saluran air trotoar digunakan bersama dengan sepatu bot downspout untuk memastikan permukaan pejalan kaki yang dikeringkan dengan baik dan drainase downspout yang efektif. Kami menawarkan saluran air trotoar besi cor dengan berbagai desain jeruji dekoratif dan pejalan kaki yang aman. Beberapa opsi bingkai termasuk model tahan pencurian penguncian tengah ditawarkan untuk memenuhi persyaratan spesifik lokasi. Rakitan saluran trotoar tersedia dengan peringkat lalu lintas serta pagar pengaman pejalan kaki dalam beberapa ukuran yang ideal untuk aplikasi mulai dari infrastruktur hijau hingga drainase tempat parkir.

Kisi Saluran Masuk Tertutup
Curbed Drain Inlet Grating Kami tidak memiliki apa yang kami sebut Curbed Drain Inlet Grating sebagai standar terbaik. Tapi kami terus meminta pelanggan kami untuk mengembangkan kisi-kisi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami sebanyak mungkin. Kami menanyakan pertanyaan dasar ini kepada pelanggan kami.
Berapa banyak yang ingin Anda gunakan?
Bagaimana Anda ingin air keluar dari area tersebut?
Seberapa cepat Anda ingin air keluar dari area tersebut?
Area seperti apa yang ingin Anda pasang trapnya?

Bendung, saringan, sisir untuk memisahkan puing-puing yang mengambang, letakkan saluran drainase di kaki jalan setapak. Perangkap debu, lumpur, sampah, sisa makanan, daun, kertas, tuas batu, kotak, penyaring air Rel sisi U di sepanjang jalan setapak, spesifikasi sesuai dengan standar kota. Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Kota & Negara Departemen Jalan Pedesaan Otoritas Perumahan Nasional ETA, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road road, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates di sepanjang sisi jalan raya

Drainage Grates Inlets, Frames dan Curb Inlets
Drainage grates dirancang untuk menerima air dan dapat berbentuk bulat, persegi., Atau persegi panjang. Biasanya dijual dengan bingkai, bingkai jalan masuk tepi jalan, kotak monumen, atau saluran pembuangan jembatan. Beberapa pasar menyebutnya penutup berlubang .

Penutup Akses, Grates, dan Bingkai | INLETS & PENYEWA BATU
Grating Thai memproduksi dan menawarkan berbagai scupper jembatan pembuangan besi cor. jalan penghancur jembatan dan pengecoran konstruksi untuk memenuhi kriteria ASTM dan AASHTO. Selain itu, pengecoran kami memenuhi spesifikasi DOT federal dan negara bagian; dan standar kabupaten, kota atau lokal lainnya. Pilihan pelanggan biasanya didasarkan pada bentuk, ukuran, peringkat beban, jenis bahan, opsi pengambilan, dan jenis kunci.
Bingkai dan penutup lubang got bisa berbentuk bulat, persegi atau persegi panjang. Mereka biasanya tersedia sebagai rakitan atau set tergantung pada apakah dirakit bersama sebelum pengiriman.
Opsional “Buang Tanpa Limbah! Drains To Waterways ”dan custom cast-in lettering adalah cara yang efektif untuk mendukung inisiatif lingkungan lokal. Pengecoran atau kisi drainase biasanya dijual dengan bingkai, bingkai saluran masuk tepi jalan, kotak monumen, atau saluran pembuangan jembatan. Beberapa pasar menyebutnya penutup berlubang. Menentukan solusi drainase yang tepat merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan air hujan. Beragam produk termasuk parit parit, kisi pipa, trotoar dan saluran masuk selokan dan bak penampung. Grating Thai memiliki solusi drainase parit untuk menyesuaikan aplikasi Anda dari area pejalan kaki hingga jalur pemuatan bandara yang dapat diperluas, dan tersedia dalam berbagai lebar. Parit parit desainer mungkin merupakan peningkatan arsitektur mandiri, atau dapat menyertai desain parit pohon yang serasi.

Bridge Drain Scupper | Saluran Pembuangan Badaimenawarkan solusi drainase yang sangat baik untuk aplikasi jembatan. Sistem scupper mengumpulkan air dari permukaan dek jembatan untuk mengalirkan air ini ke posisi yang sesuai di bawah jembatan. Keunggulan utama scupper kami adalah konstruksinya yang ringan.

Bak penampung (saluran masuk badai, saluran masuk tepi jalan)adalah saluran masuk ke sistem drainase badai yang biasanya mencakup saluran masuk parut atau tepi jalan di mana air hujan memasuki cekungan tangkapan dan bah untuk menangkap sedimen, puing-puing dan polutan terkait. Mereka juga digunakan dalam DAS saluran pembuangan gabungan untuk menangkap bahan yang mengapung dan mengendapkan beberapa padatan. Waduk tangkapan berfungsi sebagai pretreatment untuk praktik pengolahan lainnya dengan menangkap sedime nts yang besar. Kinerja bak tangkapan dalam menghilangkan sedimen dan polutan lainnya tergantung pada desain bak tangkapan (misalnya, ukuran bak penampung), dan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan tempat penyimpanan yang tersedia di bah untuk menangkap sedimen.

Tangkap baskomdigunakan dalam sistem drainase di seluruh Amerika Serikat. Namun, banyak cekungan tangkapan tidak dirancang untuk menampung sedimen dan polutan. Penerapan ideal dari bak tangkapan adalah sebagai pretreatment untuk praktek pengelolaan air hujan lainnya. Retrofit pada bak tangkapan yang ada dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara substansial. Pilihan retrofit sederhana dari bak penangkap adalah untuk memastikan bahwa semua bak penangkap memiliki saluran keluar berkerudung untuk mencegah bahan yang mengapung, seperti sampah dan puing-puing, memasuki sistem drainase badai.
Kebanyakan lubang masuk trotoar sangat bergantung pada depresi yang berdekatan di selokan untuk intersepsi aliran yang efektif. Tingkat intersepsi yang lebih besar menghasilkan panjang saluran masuk yang lebih pendek. Namun, depresi selokan yang besar bisa jadi tidak aman untuk arus lalu lintas dan pengoperasian sepeda di dekat jalur selokan. Oleh karena itu, kompromi dilakukan saat memilih nilai yang sesuai untuk depresi talang. Kedalaman depresi selokan
Beberapa kotamadya di negara bagian lebih memilih untuk istirahat di tepi jalan masuk dengan depresi yang signifikan untuk meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas. Saluran masuk tersembunyi dari garis tepi jalan dan selokan sedemikian rupa sehingga depresi tidak melampaui garis selokan. Ini dapat meningkatkan kemampuan mengemudi; namun, transisi trotoar dapat membahayakan lalu lintas. Saluran masuk bukaan tepi jalan berguna dalam situasi kendur dan di permukaan tanah karena kemampuan membersihkan diri dan efisiensi hidrauliknya. Selain itu, saluran masuk tersebut sering kali lebih disukai daripada saluran masuk parut karena saluran masuk ditempatkan di luar jalur perjalanan dan mengurangi risiko bagi pengendara dan lalu lintas sepeda.
Kelemahan dari saluran masuk bukaan trotoar adalah bahwa garis aliran dari bukaan tersebut tetap dan tidak mudah beradaptasi dengan perubahan tingkat perkerasan seperti yang terjadi pada pelapisan perawatan permukaan. Pelapisan yang berurutan dapat secara bertahap mengurangi atau bahkan menghilangkan bukaan asli yang tersedia untuk pembuangan air, kecuali tepi trotoar diruncingkan ke garis talang asli.

Untuk sebagian besar, saluran masuk parut digunakan dalam konfigurasi sag di talang, berdekatan dengan penghalang lalu lintas beton atau rel (di mana saluran masuk trotoar tidak dapat dipraktikkan), talang berbentuk V tanpa tepi jalan atau penghalang, dan parit. Saluran masuk parut juga dapat digunakan pada situasi di permukaan tanah yang dikombinasikan dengan lubang masuk tepi jalan. Grate inlet beradaptasi dengan fitur jalan raya perkotaan seperti jalan masuk, persimpangan jalan, dan median. Jika lubang masuk jeruji ditentukan, konfigurasi dan orientasi jeruji harus kompatibel dengan keselamatan sepeda dan kursi roda.
Akses ke sistem drainase badai melalui saluran masuk parut sangat baik karena, biasanya, kisi dapat dilepas. Di sisi lain, pemeliharaan saluran masuk parut dapat menjadi masalah yang terus berlanjut selama masa pakai fasilitas; kecenderungan untuk mengumpulkan puing-puing membuat parut . saluran masuk merupakan objek perhatian pemeliharaan yang konstan. Karena puing-puing yang menumpuk, hal itu menghalangi aliran air permukaan ke saluran masuk. Saluran masuk parut juga dapat menimbulkan gangguan potensial pada sepeda dan kursi roda. Saluran Masuk Linear \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mould Curbed Side Drainage Grating Scupper

 

Saluran pembuangan linier dirancang untuk intersepsi penyebaran luas, situasi aliran rendah. Penerapannya termasuk mencegat aliran lembaran dari jalan raya ketika pengumpulan di titik konsentrasi tidak praktis, atau menyediakan saluran masuk umum untuk aliran stagnan di perkerasan tanpa kemiringan. Pengurasan linier memiliki keuntungan karena tidak diperlukan tekanan untuk efisiensi hidraulik. Pengurasan linier mungkin berguna di area bermasalah di mana saluran masuk trotoar dan parut tidak efektif, seperti di sepanjang penghalang median, dan pada transisi ketinggian super. Saluran air linier juga dapat dipasang melintang di seberang jalan raya. Namun, saluran drainase memiliki beberapa kelemahan: Saluran pembuangan linier memiliki kecenderungan tinggi untuk mengumpulkan serpihan dalam konfigurasi yang melorot. Perawatan rutin diperlukan untuk membersihkan puing-puing dari saluran masuk drainase. Pemasangannya bisa sulit.

Slotted Drain \ Curbed Drain Inlet Grating
Slotted drain terdiri dari pipa bergelombang dengan slot diperpanjang, atau tenggorokan, di bagian atas (lihat Gambar 10-5). Tenggorokan saluran masuk berlubang biasanya diperkuat untuk integritas struktural. . Slotted drain harus dipasang dengan kemiringan yang cukup untuk memberikan kecepatan pembersihan pada kerut. Jika tidak, pembersihan dan pemeliharaan rutin harus dijadwalkan pada slotted drain. Kotak akses pembersihan biasanya diperlukan di ujung terjauh dari setiap slotted. Drain run untuk memfasilitasi perawatan dan pembersihan rutin.

Trench Drains \ Curbed Drain Inlet Grating.
Pengurasan parit dapat berupa pracetak atau cor-in-place. Gambar 10-6 mengilustrasikan badan dan parut dari saluran parit pracetak yang terpasang. Pengurasan parit pracetak. Pengurasan parit memiliki keuntungan dari kedalaman embedment yang lebih dangkal dan pembalikan yang sangat halus yang tidak ” t menahan sedimen, tetapi kerugian memiliki volume yang terbatas karena ukurannya. Saluran pembuangan parit di jalan raya Departemen diharuskan memiliki pagar yang tidak dapat dilepas karena pintu yang dapat dilepas dapat lepas atau bergerak yang akan menimbulkan bahaya lalu lintas. Departemen memiliki minimal 60% ruang terbuka yang memungkinkan untuk dibersihkan dengan truk vakum atau truk air tanpa melepas gratnya Combination Inlets \ Curbed Drain Inlet Grating.

Mould Inlet Curbed Side Drainage Grating Scupper

Saluran masuk kombinasi seperti trotoar dan parut dapat berguna dalam banyak konfigurasi, terutama lokasi melorot. Karena masalah kotoran yang melekat pada sags, saluran masuk kombinasi menawarkan saluran pembuangan yang melimpah jika bagian dari saluran masuk tersumbat seluruhnya atau parah oleh kotoran. Pemeliharaan saluran masuk kombinasi biasanya difasilitasi oleh fakta bahwa jeruji dapat dilepas, menyediakan akses mudah ke saluran masuk dan sistem drainase badai terkait. Saluran masuk kombinasi yang digunakan di tanjakan umumnya tidak hemat biaya karena kapasitas hidraulik tambahan yang relatif kecil yang diberikan. Data otentik pada kombinasi semacam itu tidak cukup untuk menetapkan faktor yang akurat untuk menentukan kapasitas sebenarnya dari saluran masuk kombinasi. Untuk kombinasi mengekang dan memarut, asumsikan bahwa kapasitas saluran masuk kombinasi terdiri dari jumlah kapasitas jeruji dan panjang bukaan kerb bagian atas. Abaikan kapasitas bukaan trotoar yang berdekatan dengan bukaan parut.

Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat \ Saluran Masuk dalam Konfigurasi Sag
Saluran masuk dengan konfigurasi sag dianggap sebagai “ujung saluran” karena air dan beban puing-puingnya tidak dapat dialihkan ke tempat lain. Karena itu, kegagalan inlet dalam konfigurasi sag sering kali merupakan ancaman bagi keberhasilan pengoperasian sistem drainase badai. Oleh karena itu, perancang hidrolik harus mempertimbangkan beberapa item tambahan seperti lebar kolam yang kompleks dan kemiringan pendekatan yang kompleks. Dalam konfigurasi sag, lebar kolam pengendali dapat berasal dari salah satu dari dua sumber. Saluran masuk itu sendiri dapat menyebabkan kepala yang diterjemahkan menjadi lebar genangan, dan aliran di tepi jalan dan selokan dari setiap arah menyuburkan lebar kolamnya sendiri. Jika sag berada pada kurva vertikal, kemiringan pada sag adalah nol, yang berarti tidak ada kapasitas talang. Pada kenyataannya terdapat pola aliran tiga dimensi yang dihasilkan dari efek drawdown pada inlet. Sebagai perkiraan, salah satu pendekatan yang masuk akal adalah dengan mengasumsikan kemiringan longitudinal dari satu setengah dari tingkat garis singgung. Karena air atau beban kotorannya tidak dapat berpindah ke tempat lain, faktor keamanan yang sesuai harus diterapkan pada ukuran saluran masuk. Untuk lubang masuk parut dalam sag, faktor keamanan yang biasa adalah kira-kira dua; untuk jalan masuk tepi jalan, faktornya bisa agak kurang. Dalam aplikasinya, faktor keamanan untuk saluran masuk parut diterapkan sebagai faktor reduksi keamanan, atau faktor penyumbatan. Misalnya, faktor keamanan 2 akan menghasilkan faktor penyumbatan sebesar 50%, yang mengasumsikan bahwa separuh jeruji tersumbat oleh kotoran. Jika genangan yang signifikan dapat terjadi seperti pada underpass dan kurva sag-vertikal, praktik teknik yang baik adalah menempatkan inlet mengapit di setiap sisi inlet lokasi sag untuk mengurangi sebagian atau sebagian besar beban aliran pada inlet yang melorot.

Saluran Saluran Masuk Median / Parit \ Saluran Saluran Masuk Tertutup
Saluran atau saluran masuk yang muncul di selokan dan median biasanya merupakan saluran masuk parut dan juga disebut “saluran masuk drop.” Pengoperasian saluran masuk ditingkatkan dengan kerah riprap beton yang membentuk semacam mangkuk di sekelilingnya. Seringkali, saluran masuk semacam itu berada dalam konfigurasi sag (sump) yang dibuat oleh blok parit Penelitian departemen (0-5823-1) menunjukkan bahwa blok parit berukuran enam inci mungkin tidak cukup untuk memastikan penangkapan aliran yang lengkap; a blok parit yang lebih tinggi mungkin diperlukan. Namun, perancang harus menentukan kedalaman yang diperlukan untuk penangkapan lengkap, atau memperhitungkan aliran di atas blok parit ke saluran masuk berikutnya. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa lereng blok parit memenuhi standar zona bersih. .

Saluran Drainase \ Kisi Saluran Masuk Pembuangan Terikat
Saluran drainase, juga disebut sebagai saluran drainase atau slot tepi jalan, biasanya digunakan di ujung jembatan untuk mencegah aliran mengalir ke dek jembatan, atau untuk mencegah aliran mengalir dari dek jembatan ke trotoar. Mungkin ada lokasi lain di mana saluran drainase atau pemotongan tepi jalan mungkin berguna dalam menghilangkan aliran dari perkerasan di mana tidak ada sistem drainase badai dan di mana titik pembuangan yang sesuai ada di belakang bagian tepi jalan dan saluran. Dalam kebanyakan kasus, lubang di tepi jalan menghubungkan ke saluran atau saluran tahan gerusan yang mencegah erosi tanggul atau lereng. Dalam beberapa kasus, saluran atau saluran dapat diganti dengan pipa yang ditempatkan di tanggul jalan raya seperti yang diilustrasikan pada Gambar 10-8. Perawatan ini memfasilitasi pemotongan dan perawatan lainnya tetapi juga memperkenalkan kebutuhan perawatannya sendiri agar tidak tersumbat.

Scupper Saluran Masuk Saluran Terikat

 

Lokasi Saluran Masuk \ Kisi Saluran Saluran Masuk Tertutup
Lokasi saluran masuk dapat ditentukan baik oleh elemen jalan raya, persyaratan hidrolik, atau keduanya. Saluran masuk harus ditempatkan di bagian hulu elemen jalan raya seperti sags, persimpangan jalan, pulau-pulau berlumpur (lihat Gambar 10-9.), transisi super elevasi, jalan masuk, cross-walks, dan trotoar landai (lihat Pendekatan Desain Aliran Bypass). Aliran melintasi persimpangan, jalan landai, dan pada tingkat yang lebih rendah, jalan masuk, dapat menyebabkan bahaya lalu lintas, sementara aliran melintasi cross-walk dan trotoar landai dapat menyebabkan bahaya bagi pejalan kaki. Saluran masuk di lokasi ini harus dirancang untuk menampung 100% aliran. Saluran masuk juga harus ditempatkan secara hidrolik untuk mencegah aliran selokan yang berlebihan dan genangan yang berlebihan.

Saluran masuk drainase mengumpulkan air dari jalan dan tempat parkir dan mengirimkannya ke sistem drainase badai bawah tanah. Saluran masuk pembuangan yang digabungkan ke dalam trotoar dan sistem selokan disebut saluran masuk tepi jalan. Saluran masuk pembuangan memiliki manfaat kualitas air minimal saja; akan tetapi, di daerah aliran sungai yang berkembang, mereka sering menjadi komponen penting dari sistem drainase yang secara keseluruhan memiliki manfaat kualitas air. Ada elemen desain yang dapat digabungkan ke dalam saluran masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat kualitas air.

PENERAPAN Drain inlet cocok di sepanjang jalan beraspal, tempat parkir, sengkedan beraspal, atau parit berlapis batu di mana sistem drainase badai permanen saat ini dipasang atau direncanakan.

Keuntungan tiriskan saluran masuk Mencegah pembuangan air limpasan yang rusak dari selokan pinggir jalan dan Mengurangi kecepatan pembuangan dari gorong-gorong / trotoar dengan membuang energi.

 

Harga semua produk Parut drainase Manhole cover, manhole cover (Klik untuk informasi lebih lanjut di halaman berikutnya )