ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม Egg Crate Grille Diffuser

Divider Lighting Aquarium Panel

grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์ Grating separates the light shielding filters light wind panel ventilation slat blinds mask buildings. For creating a panel grid spacing to block light from the LED lamp / Fluorescent St. (Led / Fluorescent) the panel curtain wall panels, ceiling slat blinds respiratory airways. Ventilation louver plates Cover exposed electrical work adorn the building. Kagnbag decorative panels showcase. Replace ceiling aluminum ventilation. Used as decoration for the fish. A panel delineated a structural wall panel container pond aquaculture, shrimp, frog, salamander.

EggCrateScreen

EggCrateScreen

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish

แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคารEgg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: new design supplying ventilation egg crate grilling panel Ceiling Curtain Wall Lattice cover Louver Coverage covers electrical work. Decorate the building

EggCrateScreen Grilles

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.
Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

EggCrateScreen Grille

 ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel grating separates the light box cover fire. Decorated Box Fish 
EggCrateScreen Grilles
วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ ABS plastic material is used as decoration. Indoor and outdoor A sheet covering a grid dimension. Is designed to look clean, airy feel with a lightweight, fast, strong, durable, easy to be installed to the value and beauty. Keep building ships Contemporary Innovation Format standard format was developed to fit the needs and decor with modern buildings. In the modern left tomb has be installed in a straight luxurious self-catering can also be applied to be installed into the ceiling curtain wall light filter wind towers typically use the grill lid and aluminum. (CELL cELLING) into the ceiling. Indoor space tomb In addition to creating an elegant and exotic modern grill lid on this. This solution can also be smooth. Inside the pattern and rhythm of the lines are properly coordinated. The ceiling grid Highly durable A special feature is easily disassembled. Can be decorated with a bright color is not dirty, not clean and easy to be installed. To other effects Suitable for room occupants, swimming pools, shopping malls, theaters, exhibits Station showroom as well as other places GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size. each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping. Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.
EggCrateScreen grille filter screen
แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays. Durable, suitable for making Light distribution from LED / Florescent light Or use as a cover plate, concealed cover, plumbing, wiring, air conditioning system after shutting down the panel. Make it beautiful With the characteristics of the grate. It also allows the air from the air conditioning or light through. Easy to open, maintenance is not available for all places, such as in the kitchen, office, school, apartment, condo, office building, luxury. Expo
Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns, colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design opportunities. A proproetary clip suspension structure dependent on T? Grid? allows you to creat unlimited sizes and shapes
Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel 
For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.EggCrateScreen grille
Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.
EggCrateScreen grille
The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Wall panels and ceiling grid PP / FRP Open Cell Ceiling. 
Egg crate grille 
อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ Buildings generally use the grill lid aluminum (CELL CELLING) into the ceiling. The building, which will create an elegant, modern and quaint. This grill lid The solution can also be smooth Inside the pattern and rhythm of the lines are properly coordinated. Grill lid can also qualify. Adapt to all kinds of areas to create a seamless. Elegant all views Feel the strength and durability in every channel. Make the space as a dimension. Ceiling grille is very durable and strong. A special feature is easily disassembled. Can be decorated with a bright color is not dirty, not clean and easy to install. To other effects Passenger room for the pool, shopping malls, theaters, exhibitions, showrooms station, including other locations.
Egg Crate Divider 
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว  Wall panels and ceiling grid Chancon produced from fiber glass and plastic Poly Propylene special quality is strong, durable and lightweight. Through the process of mixing colors directly into the specimen is not just a coating. Then pour in the template (Mould Grating), customers can choose their own range of shades and colors. Available at the interior of the building. Available Both squares And rectangular The size and colors We meet to find an architect who elaborated. Choose decorations and adapted to create a luxurious building.
Lighting diffusers Egg crate grille 
GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.
CHANCON Interesting Products Catalogue
แนะนำแค๊ตตาล็อคสินค้าของบริษัทแชนคอน

#แชนคอน ศูนย์รวมตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป มีหลากหลายวัสดุและแบบ ให้เลือกมากที่สุดในโลก     Word Class Quality #Manhole Cover #Overflow Grating Specialist1-6 Gully Gratingกลุ่มสินค้า ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ ดักขยะในคันหินข้างฟุตบาท โคนต้นไม้ตะแกรงน้ำล้นรอบสระฝาบ่อฝาท่อครอบรางระบายน้ำ SwimmingOverflowGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป HotDipGalvanizedSteelGrating ตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสเกรตติ้ง GFRPFiberGlassSteelGrating ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ SwimmingOverflowGrating manhole cover steel grating Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท Grating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท FRPSteelGrating ManholeCover ฝาท่อพักฝาแมนโฮลตะแกรงเหล็กหล่อดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาท7-9 Manhole Coverกลุ่มสินค้า ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อ เหล็กหล่อเหนียว ไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่นFrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGrating ManholeCover ตะแกรงดักฝุ่นผงขยะคันหินริมฟุตบาทตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส10-15 Related Grating: กลุ่มสินค้าตะแกรงตกแต่ง ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับตะแกรงเหล็กSteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส FrpSteelGratingDuctileManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส SteelGrating ManholeCover FrpStairTreadNosingStepCoverProtector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส HdgSteelGratingClipLockClampFastener ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ดแสตนเลสเหล็ก FormworksTieRodWingNutFormtieAccessories อุปกรณ์ยึดแบบคอนกรีตไทรอดวิงนัท Premium Loft Pipe Shelves เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางท่อเหล็ก สไตล์ลอฟท์ไม่ต๊าปเกลียว

ตะแกรงฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FrpSteelGratingDuctileManholeCover GratingThai Products Brochure … GratingThai Products Brochure Download … 

Project reference ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้

วิธีการเลือกซื้อ ตะแกรงพลาสติคPP ตะแกรงเหล็กเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เกรตติ้งไฟเบอร์กล๊าส ฝาบ่อฝาท่อปิดบ่อพักระบายน้ำ กระดานเพ็กบอร์ด ตะขอขาแขวนฮุค แผ่นปิดจมูกบันไดกันลื่นเรืองแสง แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กล๊าสสะท้อนแสง

ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระ ฝาบ่อครอบท่อพักระบายน้ำ FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover FRP Steel overflow swimming pool grating manhole cover ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำ

Swimming Pool Overflow Spa Plastic Grating, เกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบจุ่มร้อนกันสนิม, Galvanized Welded Bar Carbon Steel Grating ตะแกรงเกรตติ้งระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส, Fibreglass GFRP Overflow Swimming pool Grating Scupper Curbed Drainage Grates,ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท ฝาปิดบ่อท่อพักระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, Ductile Iron Sewer Manhole Cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส, FRP Fiberglass Manhole COVER, แผ่นปูพื้นยกระดับ Raised Floor EggCrate, Facade Cladding ,แผงระแนงบังตา หน้ากากตึก Pegboard , Hooks Accessories ,เพ็กบอร์ด, แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ ,ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด Anti Slip GFRP Stair Tread Nosing Step Covers, Non-Skid Outdoor Plate Sheeting, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ,แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส Saddle Clip Clamp Lock Grating, Fastenal Fastener Lock Bar Steel Grating ,อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงHome Page of CHANCON (Products Menu)
เมนูหน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติงไทย

    GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด
    A. Contact us : ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
    B. Price-Quotation : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    E. About Us (Grating Expert) : Grating Thai | Chancon Group of Company (บริษัท แชนคอน)
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
    G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก

Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำล้น เกรตติ้งทางเดิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Metal Drainage Grating ตะแกรงโลหะระบายน้ำ-ขั้นบันได ขนาดมาตรฐาน-สั่งทำพิเศษ
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ
    5. Drive HighWay Leaf Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ สำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อแมนโฮลปิดครอบท่อพักระบายน้ำ
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม ทดแทนแสตนเลส)
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวบำบัดน้ำ
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาด

Grating Equipment เพ็กบอร์ด ฮุค คลิปล็อค แผ่นปิดผิวกันลื่น
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Perforated Racking แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่น ทดแทนเทปกันลื่น เทปตีเส้นเรืองแสง
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: [email protected]   |     [email protected]: @chancon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |
http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating, #ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล.ข้างฟุตบาท, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง# GRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, # Ductile-Cast-Iron MANHOLE # Steel Grating Fiberglass Plastic Overflow COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, #Tree Guard Safety Grating # Frame sieve protect the tree base, paving, elevated walkways, # panel blinds mask the building block sieve สง บัง ไฟ, # แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น, # ตัว อุปกรณ์ คลิป ล็อค ยึด แผ่น ตะแกรง
FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Root trunk bollards Tree pit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden Big tree gratings, Tree Ring Protection Safety Guard Grating Paver Frame Cover Pedestrian, Road Street, molded, pultrusion, pultuded profiles, Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders, Staircase treads, non anti slip skid stairways, broad step, tread covers, Handrail, Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, platforms, trench covers, ditch, spout, screens clad, media support, air mesh, railing, walk way, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, phenolic, common, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit, sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, overflow, Laminate, Metallic, Aluminium Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET, PETG, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dip Electroforge Galvanized, brass, Zinc, supply, Food Grade Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification, price, Infosoft
GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, , ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮล แฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสีย น้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ ฝาปิดท่อทรงกลม-สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสง รั้วแผงพาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์ กันสาดบังตา ระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic road highway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along side of highway ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้าน ตึก อาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดิน ไหล่ทางเท้า,ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้าบันได กาแล ฉากกั้นห้อง บานเพี้ยม และแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาด ลวดชุบพลาสติก ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุ ผนังลายฉลุ ใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่,โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว,ไบโอ, Bio, PU concrete, coating, stone hard, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีทGalvanized Welded Steel Bar Grating is an ideal product for wet, slippery situation where corrosion resistance is vital. The mild steel gratings are hot dipped galvanized in the galvanizing bath. The purity of the zinc used for hot dipped galvanizing shall be 99.95 % pure. The galvanized coating shall be as per IS-3202/IS–4759 / IS–2629/IS – 2633/IS–6745,ASTM –A -123 or equivalent to international standards. The appearance of surface is plain or serrated Galvanized steel grating is widely used in most general industrial plants as well as commercial buildings, it has wide applications as walkways, platforms, safety barriers, drainage covers and ventilation grates. It is also ideal for use as mezzanine decking since it supports the same loads as comparable solid flooring. More than that, its cost saving openness maximizes the circulation of air, light, heat, water and sound, while promoting cleanliness. Material: carbon steel Surface treatment: hot-dipped galvanized, Available in light duty and heavy duty, Available in welded, press-locked, swaged lock or flush mount construction STeel Grating Features: * Can be purchased in stock sizes or custom fabricated to meet the project specifications. * Excellent load bearing capabilities * Ventilation of air, light, sound * Don’t collect Liquid and debris * Long service life * Wide range of open areas * Galvanized steel grating has an unmatched surface. It is also a permanent replacement for slippery serrated and plain grating. * It’s available in many different styles and spacing options to meet a variety of needs and applications. * Anti-theft design: the cover and the frame is joint with hinge offering security, safety and open convenience. * High strength: the strength and the toughness are much higher than cast iron. It can be used for terminals, airport, other large-span and heavy loading condition.
Galvanized Steel Grating Product Applications: # Anti slip bridge decking # Bridge walkway # Drainage systems # Fire truck platforms # Mass transit platforms # Marine and ship decks # Mezzanines # Non-slip walkways # Non-skid pit covers # Slip resistant platforms # General Industries # Truck platforms # Vault covers # Wet Decks # Wastewater treatment plant grating # Stair treads
Welded Steel Bar gratings HotDipGalvanized Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastener Fastenal | ตัวคลิปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก : can be installed in two methods:* Welding is advisable for permanent use free of removing/dismantling. Bar Grating will be welded to the supporting frame (angle steel, I steel or other structural steel) at each corner. Fillet weld is required when weld length more than 20mm and height more than 3mm. Installation Clips will not destroy the zinc coating and be easy to remove. Each panel requires at least four installation clips. For the larger panels preferably some more clips are needed to fix to the proper support frame.
A grating is any regularly spaced collection of essentially identical, parallel, elongated elements. Gratings usually consist of a single set of elongated elements, but can consist of two sets, in which case the second set is usually perpendicular to the first When the two sets are perpendicular, this is also known as a grid or a mesh.
A grating covering a drain can be a collection of iron bars (the identical, elongated elements) held together (to ensure the bars are parallel and regularly spaced) by a lighter iron frame. Gratings over drains and air vents are used as filters, to block movement of large particles (such as leaves) and to allow movement of small particles (such as water or air).
Anti-slip steel grating is a type of bar grating. Steel bar grating is manufactured in a variety of methods. Welded bar grating consists of load bars electrically fuse welded to cross bars. Pressure-locked bar grating, or swaged grating, is where steel rods are forced through and locked in load bars. Riveted bar grating is where the load bars are riveted to the cross bars. There are wide varieties of trade names for each type manufactured. Perforated sheet metal types: Diamond-shaped serrated perforated sheet metal. Examples of trade names are Grip Strut, Diamond Grip, Ry, Diamond, Grip Span, Deck Span, Grip Track. Round hole perforated sheet metal. Examples of trade names are Perf-o-grip, Safety-grip, Shur Grip, Ry-Grip, Open Grip and Grate Lock. Raised dimple perforated sheet metal. Examples of trade names are Traction Tread, Safety Tread, Shur Step, Ry-Tread and Tread Grip. The excellent self-cleaning characteristics of plain surface grating make it suitable for the majority of applications. In the presence of fluids or materials that could cause the top surface of the grating to become wet or slippery, specification of the optional serrated surface should be considered. When serrated grating is specified, the bearing bar depth must be 1/4 inch greater than the sizes shown on the load tables to provide the equivalent strength of non-serrated gratings.
Metal Bar Grating is the workhorse of the industrial flooring market and has served industry for decades.Strong and durable with an exceptional strength-to-weight ratio, metal bar grating can be easily fabricated to nearly any configuration.The high percentage of open area makes bar grating practically maintenance-free and all products are fully recyclable.Bar grating is designed for many applications. Bar grating is a strong choice for projects ranging from trenches and stair treads to decking and steel flooring. Used as metal grates, bar grating covers open areas in flooring that require light, liquid, air, heat and sound to pass between flooring levels. Meanwhile, many industrial companies put our bar grating to use as floor grating for these reasons and more. For instance, our serrated carbon steel bar grating provides extra grip when walking, and our Titeweld? bar grating makes it possible for maximum “roll-a-bility” when a wheelchair, hand truck, cart or vehicle is in use. At Direct Metals, our aluminum grating and various types of steel grating make up our bar grating product line. What is the difference aluminum and steel grating? Take a look at the metal grating information below!
Aluminum Bar Grating is a good choice when a lightweight, corrosion resistant material is desired. Choose from many options such as flush top, rectangular bar, plank, & I-bar. Aluminum grating is available in the swage locked, pressure locked (dove tail) and riveted design.
Carbon Steel Bar Grating is a nice choice when your project requires a strong material and you are not going to expose the grating to an expressly corrosive environment. Choose from plain or serrated surfaces, galvanized, standard black, bare steel or painted and light or heavy duty grating.
Stainless Steel Bar Grating provides a superior corrosive & oxidation resistant material in a material stronger than aluminum.
Steel Bar Grating is our super narrow welded grating ideal for those very tight spacing requirements when you need maximum “roll-a-bility.”
Stair Tread Bar Grating is typically offered in a welded construction and is made with a nosing that is welded to the leading edge of the tread.
Architectural Bar Grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Anchoring Devices attach bar grating to its supports. We offer saddle clips, anchor blocks, plank clips, countersunk lands, grating clamps, Z clips, and plank lugs. Many are available in aluminum, stainless steel and galvanized steel.Steel bar grating production type is manufactured from ASTM mild carbon steel and is available in three distinct products: type “W” welded bar grating, type “DT” dovetail pressure locked grating, and type “SL” swage locked grating. All three products are available with bearing bar spacing ranging on center and cross bars at either on center. Each product has a standard plain surface or may be specified with optional serrated or Algrip surfaces. Finish options include bare steel, painted, hot dip galvanized, or specialty coatings. The steel bar grating load tables provide detailed specification information related to these products.
Type “W” Welded Steel Grating Our most economical steel grating products, type “W” welded steel gratings are manufactured by forge welding rectangular bearing bars and drawn cross bars. This welding process provides a positive fused connection providing years of service under the most demanding conditions. type “W” steel grating is our most popular product and is recommended for nearly all industrial flooring applications. With nearly 80% open area, type “W” allows for the easy passage of dirt, debris, snow, and liquids and is essentially self-cleaning. Type “W” gratings are available in close mesh, ADA conforming spacings which are commonly used in public areas. When specifying type “W” for ADA applications, thick bearing bars must be specified.
Dovetail Steel Grating Type “DT” Dovetail Pressure Locked Steel Grating Type “DT” steel gratings have deep rectangular cross bars and are manufactured by inserting pre-punched bearing bars and cross bars into an “egg-crate”configuration and deforming the cross bars under intense hydraulic pressure. The deep cross bars on type “DT” gratings make them popular for architectural applications such as sun shades and infill panels with the deeper cross bar serving as a distinct architectural accent.
Swaged Intersection Grating Type “SL” Swage Locked Steel Grating Type “SL” steel gratings are manufactured by inserting hollow tube cross bars into pre-punched holes in the bearing bars. The cross bars are then swaged forming a positive mechanical connection. The cross bars are recessed below the top surface of the bearing bars providing a uniform and attractive architectural appearance. Swage locking is a particularly efficient process for the production of close mesh gratings. Type “SL” thick bearing bars provides clear opening between the bearing bars. This narrow opening is often preferred in public areas where concerns of drainage and the presence of high heeled shoes converge.
Expanded Metal Grating and Mesh: Expanded metal grating or expanded metal mesh is the most practical and economical way to assure strength, safety, and a non-skid surface. Expanded metal grating is ideal for use on plant runways, working platforms, and catwalks, as it is easily cut into irregular shapes and can be installed quickly by welding or bolting. Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel.Specification of Heavy Duty Steel Grating: 
1. The shape of bearing bar: Plain type (may be omitted in the symbol of steel grating), Serrated type and I-Shape type
2. Bearing bar pitches can be made to order, of which 30mm & 40mmare recommended.
3. Cross bar pitches can be 100mm are recommended.
4. Surface treatment: Hot-dip galvanizing, paint or other anti-corrosive coatings are available, of which hot-dip galvanizing is generally recommended.
5. Material: ASTM A36/SS235JR/SS400/Q235B
6. Tolerance The allowed deviation of length is +0/-5mm, while the allowed deviation of width is +/-5 mm. The non-perpendicularity of bearing bar is allowed no more than 10% of width of bearing bar. Cross bar surface should not surpass bearing bar surface 1mm, beginning & end of cross bar should not surpass the end surfaces of two sides of grating 2mm.Our Architectural Metal Products can be used in various applications from industrial to architectural usages. Choose from our architectural patterns in wire mesh, perforated, expanded or grating.
WIRE MESH Wire products are versatile, economical and lightweight. They can even be adapted for use in just about any industrial or architectural project. Materials include: carbon steel, stainless steel, galvanized steel and custom alloys. Wire mesh comes in many architectural patterns to suit your specific project. Choose from mixed alloy patterns, spiral-patterned mesh, opaque to high open area mesh and custom mesh patterns. Wire mesh is available in square, flat and round wires – and in the flexible & multifunctional cable mesh.
PERFORATED METAL Perforated metal is extremely versatile and lightweight and comes in round, square, slotted and decorative perforations. Some architectural applications include sunscreens, ceiling panels, exterior cladding or any application requiring an aesthetically appealing look.
EXPANDED METAL Expanded Metal is extremely economical. It can even be adapted for use in just about any architectural metal project. You will find a wide number of styles and materials to choose from. Available in flattened or standard.
BAR GRATING Bar grating is designed for industrial and architectural applications. It is a strong choice for projects ranging from sunshades, fencing, building facades, walkways, ornamental grilles or any visually attractive project.
Another architectural bar grating application includes steel grates, which are an integral part of the interior of industrial plants and the exterior landscape all around us. Also known as metal grates, steel grates permit the passage of air, light, heat and liquid and therefore are useful in screening out unwanted elements and debris in various settings. Driveway drains, stormwater drains, trench drains and floor drains are typically fit with steel grates. Steel grates are also functional for industrial decks and flooring in chemical plants, food processing facilities, and oil and gas refineries. In addition, pedestrians rely on steel grates in public walkways, and near fountains and trees.Wire mesh, also called wire cloth or wire fabric, is a versatile metal product that can be effectively used in countless applications throughout the world. From industrial to commercial uses, wire mesh is a common metal product used every day. Aluminum mesh, copper mesh and brass mesh are among the list of wire mesh material types that also include bronze, mild steel, pre-galvanized steel and stainless steel. To view a description of each material type available, click on the Wire Mesh Material Types PDF below.
Welded Wire Mesh Welded wire mesh consists of perpendicular wire strands that are welded at each intersection. Economical and versatile, our welded wire mesh has a clean appearance and uniform grid patterns. It can be used for a variety of applications, such as safety barriers, security fencing, storage containers, reinforcement for heavy loads and animal kennels and cages.
Woven Wire Mesh Woven wire mesh is made in a similar fashion as that of fabric weave, as it is woven on looms that are used to weave cloth. The most common materials used to create woven wire mesh include carbon steel, galvanized steel and stainless steel.
PVC Coated Wire Mesh PVC coating is relatively low in cost, resilient, corrosion resistant and has good insulating properties. We carry PVC coated wire mesh in many materials including carbon steel and galvanized steel.
Cage Mesh Our cage mesh provides consistent and uniform mesh count for dimensionally correct cages. We stock cage mesh in both galvanized before welding and galvanized after welding with both square and rectangular openings.
Hardware Wire Cloth Mesh Hardware wire cloth mesh is wire mesh that consists of either woven or welded wires in a square or rectangular grid. It is available in galvanized steel, stainless steel and bare steel, and it is typically used for outdoor hardware cloth applications.
Hex Netting Hex netting is a twisted steel wire mesh with hexagonal openings. Our hex netting is available in two mesh sizes with a variety of width and length sizes. It is a widely used and versatile mesh fence, often used to build chicken coops or other wire fencing for chickens or other animals.
Stainless Steel Filters Our wire mesh stainless steel filters are useful in a variety of applications that require smaller openings than provided by perforated metal, expanded metal or standard wire mesh. Stainless mesh is ideal for filtration used in adverse environmental conditions, such as jet engine lubricant filters or high-pressure hydraulic filters.
Stainless Steel Screen Perfectly suited for a wide array of architectural and functional purposes, our stainless steel screen is used in various industries. The petroleum, chemical, environmental protection, mining, aerospace, papermaking, electronic, metallurgical, food and pharmaceutical industries all utilize stainless mesh.
Security Fencing Our security fencing is the ideal solution for prisons, borders or any facility with high security fencing needs. The mesh spacing is designed to prevent climbing, and it resists penetration by normal hand tools, giving high levels of perimeter protection.
Wire Mesh Containers Our wire mesh containers are designed and built for rugged, long service life, making them perfect for material handling. They are available in a variety of sizes and capacities. Stackable and collapsible, our rust-resistant galvanized wire mesh containers are durable, portable, self-cleaning and shippable.
Architectural Wire Mesh Architectural wire mesh can be adapted for use in just about any architectural project and is available in carbon steel, stainless steel and galvanized steel. It combines aesthetics and functionality by delivering striking visual appeal, increased comfort, safety and energy savings.
U-Edging U-Edging is a wire mesh product accessory that is a u-shaped strip attached to the edge of a wire mesh product sheet to make the edges more attractive and safer. It is available in carbon steel, stainless steel, aluminum and galvanized steel.Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
[email protected]: @iCHANCON 
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThManhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | [email protected]: @chancon  Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

=================================

Vietnam (Language)

Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box

Grating tách các bộ lọc che chắn ánh sáng ánh sáng gió rèm thông gió bảng đá đen mặt nạ các tòa nhà. Đối với việc tạo ra một khoảng cách lưới bảng để chặn ánh sáng từ đèn LED / đèn huỳnh quang St. (Led / huỳnh quang) các tấm tường rèm bảng điều khiển, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp. tấm thông gió louver Bìa tiếp xúc với công việc điện tô điểm cho các tòa nhà. Kagnbag tấm trang trí trưng bày. Thay thế hệ thống thông gió nhôm trần. Sử dụng như trang trí cho cá. Một bảng mô tả một cấu trúc tường chứa panel nuôi trồng thủy sản ao, tôm, ếch, kỳ giông.

Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box

Egg Crate trần huỳnh quang Grille chiếu sáng màn hình Panel, Abstract nhựa bảng vật liệu, trứng thùng lưới tản nhiệt với bộ lọc, trả lại không khí HVAC / đôi võng lưới tản nhiệt, nhựa LED chiếu sáng khuyếch tán, Lọc Truyền thông Lưới Egg Crate Pond Aquarium Marine, DIY trứng thùng Aquarium Cover, Air thông gió. ánh sáng Louver cho trần treo nhựa trắng trứng thùng, vector Air Acrylic lưới Louver: thiết kế mới cung cấp thông gió thùng trứng nướng grate lọc khoảng cách bảng điều khiển hàng rào. Các tấm rèm tường, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp tấm thông gió louver Che làm việc điện tiếp xúc trang trí xây dựng

Trắng Polystyrene Egg thùng cho lợi nhuận không khí và thông gió.

Đúc 1/2 Injection “: Dày x 1/2” x 1/2 “Quảng trường Eggcrate di Louver có một thiết kế độc đáo, lồng vào nhau EDGE Sotho nó có thể làm gì để được dùng đầu húc vào nhau của Form Một Hầu Dàn tục làm chung.
Nonparabolic nhựa Louvers là một giải pháp rất kinh tế. nhiều ánh sáng và các ứng dụng trần sáng những. cửa chớp được đúc trong polystyrene hoặc vật liệu acrylic các tấm trắng mờ và cung cấp ánh sáng đồng đều trên khắp toàn bộ bề mặt thiết kế mở di động cho phép ánh sáng được truyền vào vùng làm việc đồng thời giảm độ chói;.. ngoài. , louver này cho phép không khí chuyển động gần không bị cản trở mà sẽ tăng các bóng đèn và ballast tuổi thọ thông qua tản nhiệt hiệu quả hơn. các trứng thùng louver được chấp nhận bởi UL để sử dụng dưới các hệ thống phun nước và có thể được sử dụng trong ánh sáng fixture hoặc các ứng dụng trần sáng. các thùng trứng. sản phẩm là một điều khiển ánh sáng hiệu quả và tiết kiệm thiết bị này sẽ làm giảm độ chói và cung cấp ánh sáng hiệu quả.

Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box

ABS vật liệu nhựa được sử dụng như trang trí. Trong nhà và ngoài trời Một tờ bao gồm một chiều hướng lưới. Được thiết kế để trông sạch sẽ, thoáng mát cảm thấy với một trọng lượng nhẹ, nhanh, mạnh, bền, dễ dàng cài đặt với giá trị và vẻ đẹp. Giữ tàu xây dựng Đổi mới hiện đại định dạng chuẩn định dạng được phát triển để phù hợp với nhu cầu và thiết kế nội thất với các tòa nhà hiện đại. Trong khu hầm mộ bên trái hiện đại đã được cài đặt trong một sang trọng tự phục vụ thẳng cũng có thể được áp dụng phải được cài đặt vào màn trần gió lọc ánh sáng tường tháp thường sử dụng nắp nướng và nhôm. (CELL Ba chân) vào trần nhà. Ngôi mộ không gian trong nhà Ngoài việc tạo ra một nắp nướng hiện đại tao nhã và kỳ lạ về điều này. Giải pháp này cũng có thể được trơn tru. Bên trong mô hình và nhịp điệu của các dòng được kết hợp chính xác. Lưới điện trần độ bền cao Một tính năng đặc biệt có thể dễ dàng tháo rời. Có thể được trang trí với một màu sắc tươi sáng là không bẩn, không sạch sẽ và dễ dàng cài đặt các hiệu ứng khác. Thích hợp cho người cư ngụ phòng, hồ bơi, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, triển lãm Trạm showroom cũng như những nơi khác GratingThai có một loạt các bộ khuyếch tán ánh sáng và tấm phát sáng. Vì không có hai thiết bị chiếu sáng là như nhau, chúng ta có thể cắt theo kích cỡ. mỗi Và mỗi acrylic Panel. các Chúng Cổ Clarity rõ ràng Và Opal trắng styrene, Panels và cũng trong, acrylic. cho Panels chiếu sáng Will Not Ông vàng Và mạnh? Harder To BREAK. các Chúng tôi mang theo một lên để Bất kỳ tờ ở đây mà phải được Cắt Trước khi vận chuyển Classic.
đây Crate Egg Grille, là A. giải pháp rất kinh tế cho nhiều ánh sáng và sáng ứng dụng trần những cửa chớp được đúc trong polystyrene các tấm trắng mờ và cung cấp ánh sáng đồng đều trên khắp toàn bộ bề mặt thiết kế mở di động cho phép ánh sáng được truyền vào vùng làm việc đồng thời giảm độ chói;… trong. Ngoài ra, louver này Cho phép Gần Không bị cản trở chuyển động không khí đó sẽ làm tăng bóng tiếp xúc Và Ballast các Trường Sinh Qua tản nhiệt hiệu quả hơn. The Louver được chấp thuận bởi UL Để sử dụng Theo đó của hệ thống phun nước và ánh sáng ứng dụng trần.

Giảm độ sáng và lóa, HVAC thông gió, điện, Air Flow trang trí Panel, loại nhựa. ánh sáng khuếch tán, chiếu sáng, Lưới trần, tấm Thang, Theo Hệ thống tưới nước, bể cá, Chuồng thú nuôi, Hiển thị POP pane rèm đá đen rẻ tiền EggCrate, bền nhẹ, lý tưởng để làm tấm thay thế cho nhau. ánh sáng tán xạ từ đèn LED / huỳnh quang. Hoặc như tấm trang trí rèm đá đen che giấu dây điện và ống nước, hệ thống điều hòa không khí sau khi đóng bảng điều khiển thay thế cho nhau. làm đẹp Với sự xuất hiện của một rây Nó cũng có thể tạo ra một làn gió đẹp từ điều hòa không khí hoặc ánh sáng qua. Thuận tiện, dễ dàng để mở, duy trì độ ẩm tiếc là không có sẵn cho tất cả các địa điểm như nhà trong phòng bếp trường học, chung cư, chung cư, cao ốc văn phòng, sang trọng. Hiện
trần Lưới gồm thanh chính và thanh thứ yếu. Nó có hiệu suất tốt trên hệ thống thông gió, và không cháy bất kỳ kích thước của đèn, máy thở của điều hòa không khí, hệ thống điều khiển hỏa lực và các bộ phận trang trí khác, có thể được cài đặt bất cứ nơi nào bên trong trần tế bào. Grid. trần có thể được sử dụng trong việc xây dựng cộng đồng, trong nhà và ngoài trời. giải pháp lý tưởng để làm nổi bật hoặc xác định sapces cho phép bạn thiết kế một loạt các kích cỡ và hình dạng. lựa chọn tuyệt vời cho mang màu sắc và kết cấu với mặt phẳng trần, với các lựa chọn rộng nhất của mô hình, màu sắc ,. và cấu hình cho chiếu sáng và hệ thống khác. chuyên môn độc đáo của chúng tôi cho phép một loạt các khả năng thiết kế. một clip proproetary treo structurenot phụ thuộc vào T lưới? cho phép bạn tạo kích thước không giới hạn và hình dạng.

Ứng dụng: Egg Crate trần huỳnh quang chiếu sáng Grille Screen Panel.

Đối với những người chưa bao giờ được đến một trang trại hoặc sữa, trứng thùng được đặt tên sau khi lưới tông rằng nông dân sẽ đặt trong một hộp để giữ trứng tách rời nhau như họ đã vận chuyển đến thị trường. Trên thiết bị chiếu sáng, chúng giúp kiểm soát sự cố tràn dầu của một nguồn mềm bằng cách hạn chế, nơi nó có thể đi. Trong thế giới thực, bạn có thể đã nhìn thấy chúng được sử dụng trong nút giao thông giao thông trên “Walk” & “Đừng đi” đèn, giữ cho thông điệp thắp sáng của họ chỉ hiển thị cho những người trong lối băng qua đường.

Thùng, hộp trứng là một phụ kiện có giá trị cho mềm nguồn sáng. Có hình dạng như một mạng lưới 3D, họ có sẵn trong những điểm mạnh khác nhau, phân biệt bằng góc độ của họ về sự phân tán. Vì vậy, một quả trứng thùng 40 độ sẽ hạn chế sự phát tán của ánh sáng mềm mại đến 40 độ. Do bảng điều khiển bộ khuếch tán phía trước rộng, phân tán sản phẩm của một ánh sáng mềm mại có thể tiếp cận 180 độ, thậm chí tho ‘góc chùm của nó (các trung tâm phần sáng của chùm) là xấp xỉ 90 độ. Điều này có thể dẫn đến tràn ánh sáng vào các lĩnh vực của thiết lập của bạn mà bạn không muốn nó. Các giải pháp đã từng là lá cờ lớn đặt trên giá & vũ khí bùng nổ để giữ tràn dưới sự kiểm soát, nhưng thế giới nhanh chóng của công việc vị trí làm không thực tế này. Với sự ra đời của, nhanh chóng & dễ dàng để đính kèm, vải Egg Crate, nó đã trở thành dễ dàng hơn nhiều để kiểm soát tràn đèn mềm trong không gian nhỏ hơn. Bằng cách sử dụng một số tế bào lưới nhỏ hơn, một Crate trứng chỉ cần là một vài inch sâu, so với cửa chuồng lớn hơn nhiều hoặc cờ đó sẽ là cần thiết cho một hiệu ứng tương tự. Trong khi nó không có cái bóng dứt khoát cạnh đó một lá cờ lớn sẽ tạo ra, chúng rất hiệu quả trong việc giữ tràn từ xây dựng từ trên bức tường màu nhẹ nhàng, có thể xảy ra khi sử dụng nhiều đèn.

? Kết quả là cạnh rơi Tắt rất dần dần, và chất lượng có thể được đưa vào sử dụng nhiều độc đáo: Nếu bạn bắt đầu lia ánh sáng hơi xa một chủ đề, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng dường như mờ như lưới Egg Crate tế bào bắt đầu. hạn chế lượng ánh sáng nổi bật chủ đề . Bởi vì bạn đang không làm giảm sức mạnh để đèn để gây hiệu ứng mờ này, nhiệt độ màu không thay đổi vì nó sẽ nếu bạn đã sử dụng một điện mờ. Với hai hộp mềm như chìa khóa và điền bạn có thể điều chỉnh độ sáng cá nhân của họ rất nhanh chóng. Bạn cũng có thể tận dụng lợi thế của từng bước này sụp đổ? Tắt để cung cấp một giảm tự nhiên ở cường độ ánh sáng như một môn học di chuyển đến gần hơn với ánh sáng. Điều này sẽ giúp hình ảnh trở nên qua tiếp xúc như bình thường sẽ xảy ra khi một đối tượng tiếp cận một nguồn ánh sáng. Hãy nhận biết rằng có một số mất đầu ra khi bạn sử dụng một Crate Egg. Lượng tổn thất phụ thuộc vào chật hẹp của các tế bào, do đó, một 30 độ Egg Crate sẽ có các tế bào nhỏ & đầu ra chưa đầy một mức độ 40. Tuy nhiên, nó hữu dụng trong khó khăn nhiệm vụ kiểm soát ánh sáng mềm là quá lớn là một lợi thế để sa thải. Tìm tấm ánh sáng trần tại GratingThais?. Chúng tôi cung cấp một loạt các cao tấm chiếu sáng chất lượng trong các kích cỡ cổ, quá khổ, kích thước hoàn toàn tùy chỉnh. Tất cả đều có sẵn để mua trực tuyến đơn giản hoặc nhặt trong cửa hàng của chúng tôi. Vì không có hai thiết bị chiếu sáng đều giống nhau , chúng ta có thể cắt mỗi bảng với kích thước chính xác những gì cần thiết. Chúng tôi cổ phiếu tấm styrene trắng rõ ràng và opal cũng như các biến trong các tài liệu acrylic và polycarbonate. Chúng tôi mang tới bất kỳ kích thước tấm ( mà phải được cắt vì cước vận chuyển tiêu chuẩn). tấm ánh sáng styrene là kinh tế nhất, giải pháp trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng cho hầu hết các huỳnh quang che ánh sáng cần thiết. kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết trần thả trong hệ thống cũng như nhiều đèn huỳnh quang thông thường. Chúng tôi cung cấp cho họ trong nhiều kết thúc khác nhau và màu sắc sẵn sàng cho việc sử dụng tại các địa điểm thương mại hoặc khu dân cư bao gồm nhà bếp và phòng tắm đồ đạc, tầng hầm, cao ốc văn phòng, trường học, nhà để xe và phòng giải trí. Trứng cửa chớp thùng / khuyếch tán cung cấp thoải mái thị giác và hiệu quả chiếu sáng. Việc thiết kế tế bào mở cho phép không khí tự do lưu thông dẫn đến nhiệt độ hoạt động thấp hơn, làm tăng tuổi thọ dằn và cải thiện hiệu suất đèn. tấm ánh sáng Acrylic là một tiết kiệm, trọng lượng nhẹ , và mạnh mẽ hơn nhiều so với giải pháp thay thế. Họ cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng giải pháp cho tất cả các nhu cầu che ánh sáng huỳnh quang. Giống như styrene, họ có sẵn trong nhiều hoàn thiện và màu sắc và sẵn sàng để sử dụng trong một loạt các địa điểm thương mại và dân cư.

Tấm to lát tường và trần lưới PP / FRP mở di động trần.

Tòa nhà thường sử dụng nhôm nướng nắp (CELL Ba chân) vào trần nhà. Việc xây dựng, mà sẽ tạo ra một thanh lịch, hiện đại và cổ kính. nắp nướng này Giải pháp này cũng có thể được mịn Bên trong mô hình và nhịp điệu của các dòng được kết hợp chính xác. Grill nắp cũng có thể hội đủ điều kiện. Thích ứng với tất cả các loại diện tích để tạo ra một liền mạch. Elegant tất cả các quan điểm Cảm nhận được sức mạnh và độ bền trong mỗi kênh. Tận dụng không gian làm tham số. lưới tản nhiệt trần là rất bền và mạnh mẽ. Một tính năng đặc biệt có thể dễ dàng tháo rời. Có thể được trang trí với một màu sắc tươi sáng là không bẩn, không sạch sẽ và dễ dàng để cài đặt. Để hiệu ứng khác phòng khách cho hồ bơi, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, triển lãm, trạm showroom, bao gồm các địa điểm khác.       Tấm to lát tường và trần lưới Chancon được sản xuất từ sợi thủy tinh và nhựa Poly Propylene chất lượng đặc biệt là mạnh mẽ, bền và nhẹ. Thông qua quá trình trộn màu trực tiếp vào mẫu không chỉ là một lớp phủ. Sau đó đổ vào mẫu (Khuôn Grating), khách hàng có thể chọn phạm vi riêng của họ về sắc thái và màu sắc. Trống trong nội thất của tòa nhà. có sẵn cả hai hình vuông và hình chữ nhật Kích thước và màu sắc Chúng tôi gặp nhau để tìm một kiến trúc sư xây dựng. Chọn đồ trang trí và thích nghi để tạo ra một tòa nhà sang trọng.

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt     A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm     B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ     C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua     D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass     E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa     F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper. 

# Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-Cast-Iron Manhole COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter Grating, #Anchoring Thiết bị gắn Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép, # nhân vật. thiết bị khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc, #Curbed thoát lưới đánh úp, bẫy # sàng rời rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường, #Egg Crate, # dải khối màn hình bảng điều khiển mặt nạ, #FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước bìa Protector #FRP chống trượt. nghiến tấm tấm # che cầu thang bảng bìa mũi và góc cắt. # Tấm mặt sàn sợi trượt kính, #Perforated Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit, tấm thép tấm # ván Peggy đục tường móc treo chân dây móc.


GFRP thép Composite Gully Lối xe ra vào Grating Lưới, Cống Conduit Trench thoát nước Mương, Cast sắt dẻo Manhole Lưới Covers Chậu Catch, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut Kênh, đục Air Lưới dòng chảy nhôm, Lớn lên Sàn Lối đi lát vỉa hè, Yard Ramp Edging Pedestal. , Carbon răng cưa thanh thép, Fastener Clip khóa kẹp Saddle lock tấm thép, lưới tản nhiệt kéo dài, Formworks Tie Rod Wing Nut, để ráo nắp gang dẻo, nhựa composit ống nắp sợi, nắp ra khỏi bể người đàn ông lỗ tay-Holstein. , bìa, bìa lọc ống tự hoại, hố ga, cửa cống bìa nước thải, nắp hình cầu. Không lỗ hình chữ nhật rắn, xi măng, sắt thép tăng cường hệ thống nắp, đậy nắp và xử lý nước cụ thể cho thu gom chất thải; Grating, Great Nếm, thép nướng nắp truy cập nhanh, khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây
Crate Egg Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh , lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí Hộp Cá EggCrate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng Screen Filter Media khuyếch tán Panel, DIY Tóm tắt bảng vật liệu nhựa Pond Marine Aquarium, HVAC vector khí acrylic trở lại / võng đúp Lưới Louver, hồ cạn chỗ nuôi thú để tạo một mạng lưới bảng để chặn ánh sáng khoảng cách. đèn LED / huỳnh quang St. (Led / huỳnh quang) các tấm tường rèm bảng điều khiển, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp. tấm thông gió louver Bìa tiếp xúc với công việc điện tô điểm cho các tòa nhà. Kagnbag tấm trang trí trưng bày. Thay thế hệ thống thông gió nhôm trần. Sử dụng như trang trí cho cá. Một phòng panel cấu trúc chia tường hộp hố, container, nuôi trồng thủy sản, tôm, ếch, kỳ giông

mồi chuyên gia nhựa, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating , tấm thay thế kính xây dựng mặt nạ cửa hàng, tường bên ngoài phủ, gạch. sàn lối đi từ hai bên sườn, và Folk Park. Lĩnh vực sân khấu cuộc thi, khối cỏ, tấm, tấm tường trang trí, rèm ngoại thất, trần nhà, tường, mái hiên, nói thật lẹ cầu thang trước hiên Calais cửa Partition đàn hạc Người Do Thái và các kích thước tờ giấy nến. dây tráng nhựa Kiểu dáng để lựa chọn Có thể được cắt và đồ nội thất trang trí bổ sung, stencils tường, trang trí stencil gồm địa điểm đẹp và độc đáo. Nhôm Composites, composit, F. RP, khả năng chống rỉ sét, ăn mòn, nhiệt, lửa, axit, hóa chất kiềm, giúp tiết kiệm năng lượng. Mối mọt, nấm, không thích phù nề, không độc hại không chống cháy, sợi thủy tinh hoặc sợi thủy tinh đặc biệt là, sở trường Siam SSG, Mỹ, Mỹ , Châu Á Thái Bình Dương, Fibergrate, Strongwell, Webforge, sửa chữa sàn gỗ, bề mặt gỗ công nghiệp. , epoxy, E. Dễ Pot, E c Dễ Pot, ván sàn, epoxy, polyurethane, PVC, chất kết dính, bê tông Bio, Bio, PU, sơn, đá cứng ,. nhà hàng tăng cường cây PE sàn, bếp khách sạn, ao lớp phủ kháng hóa chất, sơn acrylic, sàn công nghiệp, chống thấm, sửa chữa các vết nứt, fro. Các dịu, chống thấm, boong tàu, hóa chất hồ bơi, sợi thủy tinh máng xối, kim loại tấm lợp, vật liệu thay thế, thép, đá, gỗ, nhân tạo, tổng hợp, nhựa WPC, sinh học, tái chế, trang thiết bị, Fla. cống, cống mái, mặc bề mặt, tác động, tràn máng xối xung quanh các cạnh của hồ bơi, lá, cửa chớp, tấm cao su trải sàn chung quanh bàn thờ, máy móc, pallet, khay, kệ, sàn nhà, các tòa nhà, ngăn chặn sâu. khối mở cỏ trang trí xong. Sửa Phong Thủy
Thoát lưới sắt nhựa đúc đúc sẵn, nhôm, thép không gỉ, sợi thủy tinh, bao gồm các hố đúc cống bìa sắt xong, FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, dẻo-gang cửa cống COVER, rây tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. một đài phun nước Bể lưới Overflow Drain, mảnh lưới tản nhiệt của cái bẫy đồ ăn vặt bên cạnh một vỉa hè lề đường, # nhà sản xuất và nhà phân phối của khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây. Tầng Mat lối đi, bảng điều khiển dải mặt nạ che lưới tách ánh sáng / lọc không khí / thông gió

#Grating Manhole An Expert Chuyên gia của Bìa 
GFRP composite là thép của Gully đánh úp, Đường vào nhà Grating Lưới , Cống các Conduit Trench ,, thoát nước Mương này, Cast Sẵn sàng, dẻo Iron Manhole trên lưới Covers. Catch lưu vực, Lớn lên sàn Lối đi lát vỉa hè , Bar grate gắn Saddle Clip khóa kẹp Fastenal neo Fastener Khóa thép gắn lưới tản nhiệt panel, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut , thoát nắp gang dẻo, composite ống nắp sợi, bìa. tắt Holger Hansen Tổ chức của xe tăng, bù đắp để trang trải hố ga, đường ống, các bộ lọc, tự hoại, quay nắp. Rút mật, Mat Raceway. Cap tròn – hình chữ nhật, xi măng, bê tông cốt thép, bìa, vỏ bọc cho điều trị thu gom nước thải còn lại để cắt ngay lập tức; Grating, Great Nếm, bao gồm các tấm lưới thép hàn, kết thúc, khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của vỏ cây, cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang
đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit ván Peggy tường bảng. treo các công cụ lưu trữ, kệ lưu trữ công cụ móc # pegboard thép móc chân dây móc treo trên hàng tồn kho của nó, nhà máy sản xuất # pegboard. tấm bảng, nhôm, thép, gỗ. Lỗ trong trang trí tường bếp nhà máy theo kiểu công nghiệp, # gỗ ván thép tấm hình thành lỗ. Treo các thiết bị tường Công cụ Chủ Kệ cứng Board kiềm chế thoát nước Grating đánh úp thải bẫy rây lá phía lề đường dọc theo vỉa hè, lòng chảo Trench đánh úp Bụi màn hình đường lái xe bên thoát lưới giao thông đường cao tốc đường, lá trapper an toàn đánh úp vỉ giao thông hệ thống thoát nước dọc bên. các đường cao tốc, lề đường bão với đầu vào lưới và hộp cống bẫy đập tách các mảnh vụn grate lược nổi trên mặt nước ở rìa của vỉa hè. bẫy trầm tích bụi, lá, giấy, hộp lề đường chất thải thực phẩm, lưới tản nhiệt, tăng cường nước bê tông. Một nửa đầy đủ, tròn đầu nhọn. Phía đường ray dọc theo vỉa hè, theo đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của đô thị. Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Sở Giao thông nông thôn Cơ quan Nhà ở Quốc gia ETA Các chuyên gia tràn nhựa ráo nước hồ bơi. Quỹ đẻ thay thế thép máng xối, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating , cửa hàng rào kính mặt nạ, các tòa nhà, tường, tấm ốp bên ngoài, tấm sàn đường. vỉa hè chân, mở sản phẩm tương thích từ băng tải, và tăng cường công viên địa phương. lĩnh vực y tế huyện điện, sân khấu chương trình, cuộc thi, Khối trồng cỏ. dây tráng nhựa Kiểu dáng để lựa chọn Có thể được cắt và đồ nội thất trang trí bổ sung, stencils tường, trang trí stencil gồm địa điểm đẹp và độc đáo.
vật liệu composite nhôm, F. RP, chống ăn mòn, rỉ sét, nhiệt, ánh sáng, axit, kiềm, hoá chất, tiết kiệm năng lượng, không phù nề, chống phi lửa không độc hại, sợi thủy tinh hoặc sợi thủy tinh đặc biệt là, Pantip. Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, knack dos MCH, SCG hOmepro Depot Watsadu, sửa chữa sàn, vật liệu, chất phủ bề mặt, epoxy, E. Dễ Pot, E c Dễ Pot, sàn epoxy. polyurethane, PVC keo, Bio Bio, PE PU bê tông, sơn, đá cứng, cải thiện sàn công nghiệp. Khách sạn nhà bếp, giếng phủ, hóa chất chống, sơn acrylic, sửa chữa, nứt niêm phong, sơn, chống thấm, boong tàu, hóa chất hồ bơi, kính sợi máng xối, tấm lợp kim loại, thép nguyên liệu tái tạo. , nhân tạo, tổng hợp, hữu cơ, tái chế, trang thiết bị, Fla cống Roof, bề mặt mài mòn bảo vệ, tràn máng xối xung quanh các cạnh của hồ bơi, thanh phẳng, thảm sàn, sàn cao su xung quanh máy bục, khay pallet. kệ, nhà sàn trên lô. khối Worm mở bãi cỏ trang trí, lối đi que chuyển U thoát nước mương dọc theo mép vỉa hè, thất bại ma trận, thất bại, lưới thép, có khung, lỗ thông hơi, nước, sắt thép, bị rách, gập lỗ đục, thẳng sắt, sợi carbon. , vịt sọc, thịt gà, để ráo nước mưa, bước trượt, đường ray, net mini mà ngửi, khối lát, bên ngoài ao koi trang trí, cảnh quan, ngói, sàn, xây dựng cao. , sửa đổi công suất Feng Bể, DIY dễ cài đặt cho mình, mua ở mức nhiều tấm lưới thông gió giá treo kết cấu trần, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT rèm / Trellis bóng râm, bạt Wall Panels, màu sắc chung Sun Screen phân vùng, Anti-Bird kiểm soát Netting, Mini trang trí. rèm cửa lưới, bao gồm lưới điêu khắc mở di động ứng dụng trần: những nơi văn phòng, phòng họp, siêu thị, trường học, hành lang, phòng tắm nhà vệ sinh, bệnh viện, công trình tái trang trí, vách kính khổ lớn, gạch trần. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. rèm Canopy đá đen ròng Gấp tấm tường bản lề pergola, rèm ngoài SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn, rack gắn kết, trần T-bar, gạch trần trên một bức tường, các bức tường của rèm cửa mỏng như sương ánh sáng mờ đục. Tiện ích mái hiên trang trí, rèm SLAT tuyết tùng pergola Fiat bản lề gió, chim lưới nắp bảo vệ, rắn, chim, sóc baffles đuổi, vách ngăn Assemblies. Delight, polycarbonate, nhựa vinyl, khối văn phòng, văn phòng, phòng tắm, ban công cầu thang kích thước tấm giấy nến. Tấm trang trí tắt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống dây điện, một chia phòng, cao cấp. Deeside thiết kế thanh lịch trên
GFRP composite kim cương trên Manhole Covers Checker tấm bề mặt ( dày nướng nắp đóng bãi chôn lấp che ống sợi thủy tinh Mat) Www.chancon.co.th Grating Và GIẢI PHÁP CỦA CÁCH LẮP ĐẶT CHUYÊN là TO: Vòng Liên hệ Quảng trường này, ngoài trời. Rectangle, Circle Thông tư, Chế tạo đơn giản Cống Gully, Ngói Strip di trần Gratings, đèo cách tầng hầm Sidewalk, nhựa lưới lát, Sealed cống bằng tay lỗ nâng Lifter, Catch lưu vực, cư Trench thoát nước di động, làm sạch ra, đường vào nhà Tầng vòi hoa sen xả Tấm lưới chấn song ,. Hệ thống thoát nước, Chìm cover, ống bị tắc, dẻo đúc Grey sắt, thép không gỉ thay thế, hybrid Gỗ Gỗ WPC sợi xi măng, rô tấm Duck, phụ kiện, vệ sinh, hộp nở, loại bỏ, khối nề đơn vị lát, món ăn drainer, Channel opener, tàu ,. Van thông gió, Lọc, Hồ bơi, bơm , tàu biển, thay thế khu vực bị ô nhiễm, dẫn điện, res ăn mòn. khung istance, Lattice, Mưa Shooter nước , Thùng rác giá Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Panel, trắng Polystyrene Egg thùng cho lợi nhuận không khí và thông gió. grating tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí Hộp Cá EggCrate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng Screen Filter Media khuyếch tán Panel, DIY Tóm tắt bảng vật liệu nhựa Pond Marine Aquarium, HVAC vector khí acrylic trở lại / võng đúp Lưới Louver, hồ cạn chỗ nuôi thú để tạo một mạng lưới bảng để chặn ánh sáng khoảng cách. đèn LED / huỳnh quang St. (Led / huỳnh quang) các tấm tường rèm bảng điều khiển, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp. tấm thông gió louver Bìa tiếp xúc với công việc điện tô điểm cho các tòa nhà. Kagnbag tấm trang trí trưng bày. Thay thế hệ thống thông gió nhôm trần. Sử dụng như trang trí cho cá. Một phòng panel cấu trúc chia tường hộp hố, container, nuôi trồng thủy sản, tôm, ếch, kỳ giông
FRP Sản phẩm, GFRPS, sợi thủy tinh gia cố cốt thép Polymer, cốt sợi thủy tinh tấm, vật liệu xây dựng tổng hợp, vinyl ester nhựa, bollards gốc thân cây Tree hố. điêu khắc an toàn đường bộ trong trang trí nội, ngoại thất sân vườn Lưới Big cây, cây vành đai bảo vệ Guard an toàn Grating Thớt Khung bìa cho người đi bộ, đường Street, đúc, pultrusion, hồ sơ pultuded, Che hàn thanh mang gratings hợp chất, Cage Thang, Cầu thang treads đang sục sạo, không chống. trượt cầu thang trượt, bước rộng, lốp bìa, Lan can, kết cấu định hình, lý tưởng cho các sàn diễn thời trang, sàn nhà để xe đôi, bìa rãnh, mương, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut kênh, Vỉ nhôm dòng Air đục, Yard Ramp Edging Pedestal ,. carbon thanh răng cưa thép, phun mạ, hỗ trợ phương tiện truyền thông, lưới không khí , lan can, lưới đa, bảo hiểm, concaved, nghiến răng, minimesh, không bão hòa polyester resin, Palette Partition Cửa Windows, nền tảng hoạt động, nổ sàn bằng chứng, mới ý tưởng đổi mới phụ kiện thiết kế, Linh kiện, kiến trúc và decking công nghiệp. , Xe Bridges System, sân bến tàu ngưỡng , hàng rào, ống tròn, tấm ống, góc, lưới thép, hố sump, sơn, bê tông Polyurethane, đánh bóng, Epoxy tự san lấp mặt bằng, sàn lót, sợi carbon, sàn làm cứng, vữa, không thấm nước, nước thải. điều trị, Wet tháp giải nhiệt, cột, Laminate, kim loại, nhôm Composites, rack, dây dẫn, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, kỳ lạ PET, tấm phẳng, mờ, chống UV ổn định, trang trí vững chắc. tờ, máng xối, mương, thực hiện để đặt hàng bởi nhà chế tạo chuyên nghiệp, nhúng nóng Tinplates Electro rèn mạ kẽm, đồng thau kẽm, cung cấp, thực phẩm Grade, trọng lượng mỗi m2, khoảng cách kích thước, cắt bảng tải, Đại lý, Công nghiệp ,. Các nhà cung cấp ,, Foundry, các Made In một Trung Quốc, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, phê duyệt, FDA, kỹ thuật bán hàng Đối GIÁ Catalogue, Infosoft là

CHANCON PROFILE, / sản phẩm Shannon Sân bay
Shannon Sân bay chuyên sản xuất. Thoát nước hệ thống nướng nắp Tầng lang Mat lối đi dốc cùng với chất thải bẫy rây. thang giá tấm cao, trọng lượng nhẹ Che ao để làm sạch Kết thúc hố ga nắp ống tấm sản xuất Utility trong sân Các máy cua pad Tấm lối đi trên các hệ thống xử lý nước thải từ hóa chất gỉ và chống ăn mòn. Che nướng và Bo xong An Expert Chuyên gia của Bìa Manhole Grating
1. polypropylene (PP) loại nhựa nhựa Grating lưới tản nhiệt kết thúc. PP rây nhựa Hành lang, thoát nước, trọng lượng nhẹ, sức mạnh cho người đi bộ rẻ hơn so với thép. Thích hợp để sử dụng trong lĩnh vực ẩm tiếp xúc với nước, bóng râm và đá cảnh quan, sỏi hố nhà ở cá chép chung cư xung quanh nhà máy
2. ABS Hồ bơi spa tràn Draianage Grating đúc lưới xung quanh hồ bơi tràn. lưới tản nhiệt bằng nhựa ABS kết thúc với 2 tiêu chuẩn 25cm chiều rộng. Và 30 cm. Có hai loại chất lượng để sử dụng, trọng lượng nhẹ, vượt qua lực lượng không bị ăn mòn. giá rẻ nhất Thích hợp cho sử dụng trong nhà Xung quanh hồ bơi Trong trường hợp không có một cuộc rượt đuổi xe thông qua các cặp có thể được sử dụng với một đường cong hình bầu dục là
3. Hotdip mạ kẽm (HDG). Sắt kim loại lưới thép Grating thép hàn mạ thành của Mạ. Thép lưới là thép tấm nhúng nóng mạ kẽm nhúng nóng. Giao diện tương thích với CO2 Robot làm cho thép tan chảy hoàn toàn khác so với kết nối với mọi người và sau đó mạ lợi thế HDG vật liệu cường độ cao hơn. Những bất lợi là gỉ. Và một bị đánh cắp kích thước 25x100cm. Và 30x100cm.
4. FRP, sợi thủy tinh, mặt lưới / Khuôn lưới sợi lưới thủy tinh gia cố nhựa composite “Sieve FRP” thay thế lưới tản nhiệt, thép không gỉ / nhôm. Được làm từ nhựa sợi composite nhẹ có độ bền cao, chịu hóa chất, kháng rỉ sét, ánh sáng mặt trời UV không nóng hoặc ăn mòn. Kẻ trộm không muốn dễ dàng bảo trì Thời gian hữu dụng của 50-100 năm, là vật liệu được lựa chọn. Chọn một màu sàn khi cần thiết. Tiêu chuẩn kích thước tấm 1.5x4M. Tấm cao Thích hợp. Hoặc có thể được đặt ở bất kỳ kích thước theo yêu cầu khách hàng bảo hành 3-5 năm
5. kiềm chế thoát nước Grating đánh úp rây bẫy lá rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường (Drive cao Way Xả Grating) được làm bằng gang dẻo. Được thiết kế để phục vụ như Chia bẫy rây bẫy mảnh vỡ lá bên lề đường của vỉa hè dọc theo đường cao tốc. bằng cách thành phố Sở Công chính và Quy Hoạch Thành Phố Đường nông thôn và Bangkok.
6. Cast Sẵn sàng cho Sắt, gang dẻo, ống dễ uốn Manhole che bao bì. Được làm bằng gang dẻo (gang dẻo) được sản xuất theo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn EN124 từ một tổ chức chứng nhận tại Thái Lan. Chọn từ một số loại chất lượng 2-40 tấn cả hai phiên bản có bản lề và khóa để ngăn chặn hành vi trộm cắp. Lắp đặt và dễ dàng bảo trì giá 1 bộ chứa một chiếc mũ với khung
7. FRP Manhole bìa hố ga bìa, gia cố bằng khung sợi thủy tinh. Được làm bằng cốt sợi nhựa tiêu chuẩn FRP EN124 không rỉ sét như gang, sức mạnh dẻo. Chọn 2-40 tấn đẹp với thiên nhiên. Không phải là phổ biến trên thị trường để mua cựu không thể tranh cãi bị đánh cắp
Crate 8. Trứng Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box Grating tách các bộ lọc che chắn ánh sáng ánh sáng gió rèm thông gió bảng đá đen mặt nạ các tòa nhà. Sử dụng như đồ trang trí cho cá. Một bảng mô tả một bức tường cấu trúc chứa panel nuôi trồng thủy sản ao, tôm, ếch, kỳ giông
9. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ Ban tường Peggy bảng. Lỗ trong tường treo công cụ thu thập. Pegboard nhà máy sản xuất # tấm bảng, nhôm, thép, gỗ. Lỗ trong trang trí tường bếp nhà máy theo kiểu công nghiệp, # trang bị kệ thép Bảng ghim Hiển thị Hooks Shelf Hanger cửa hàng Tổ chức Công cụ , # tấm gỗ thép ván hình thành lỗ. Đối với món hàng treo, sử dụng tường Kệ để Chủ Hội đồng quản trị tìm kiếm cứng Tools
10. FRP, Stair Tread đang sục sạo Cover Bước Ví dụ các Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp sợi trượt thang kính. Trượt Tầng Mat sợi thủy tinh cầu thang cạnh mũi bảng bìa trim. Được thiết kế để thay thế mat tấm nhựa nhựa chống trượt gạch lát nền cao su, cản cao su, cao su chống trượt bụi cao su rơi trong phòng tắm, nhà bếp có một tổ chức phi trượt lỗ thoát cao su. Sàn cao su sân chơi thể dục, công viên, trường học, phòng tập thể dục, cả ngoài trời và trong nhà
11. HDG / Stainless Steel Grating neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener thiết bị khóa kẹp kìm kẹp thép tấm rây, thép / không gỉ. kẽm mạ thép chống gỉ Hầu hết các clip khóa lưới thép không gỉ được sử dụng để gắn một sợi thủy tinh hoặc tấm thép không gỉ. khóa riêng làm bằng kẽm mạ thiết kế thép cho gắn một lưới thép với chất nền bên dưới. Bạn có thể điều chỉnh các tổ chức dọc trên. Cả hai sử dụng tương tự. Khách hàng có thể chọn từng kênh để các lỗ của rây (Kích Lưới) và không gian cần thiết để cài đặt một tấm rack
12. Cây Guard Grating Thớt khung Khung Bìa lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây. Cả hai Wasps và hoànFRP thép sắt nhựa Big Tree Ring / Guard / Tấm lưới chấn song hố đường an toàn Grating Bìa Khung Hỗ trợ khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây đã sẵn sàng. Dùng để trang trí Tưới đất để bén rễ một cách dễ dàng. Nó cũng ngăn chặn một cuộc rượt đuổi xe qua gốc tap. Phổ biến nhất là các kiến trúc cảnh quan đất vườn Scape. Dẻo dai, sức mạnh Hoặc như một sự thay thế lưới tản nhiệt bãi đậu xe chặn sâu chặn mở Tầng Lawn xong
13. sợi thủy tinh FRP kim cương Checker tấm Manhole bìa Grating FZ trải ra khỏi ống tốt trong nước thải. Glass Fiber Mat xong FRP Manhole bìa Grating (Custom Made để tự đối với bất kỳ kích thước) hố ga bìa nghệ mới nhất, hệ thống thoát nước, sợi thủy tinh. Cut để đặt hàng kích thước (Tailor Made) Giao hàng trong vòng 2-3 ngày ngay lập tức nhẹ, không rỉ sét, ăn mòn trong suốt quá trình cài đặt dễ dàng tuổi thọ, bảo trì dễ dàng, mở nắp. Được thiết kế để thay thế cho thép tấm nắp sọc chạy lúp xúp. Bo ban đầu gang phiên bản bìa
14. trần Lưới Trellis Shade: rèm Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá. Các tấm rèm tường, trần Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. rèm đá đen, mái hiên Các bản lề bức tường che pergola: thông gió, tấm lưới treo Textures trần, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT Rèm / Shade Trellis, Mái Wall Panels Panel, các màu sắc Tổng một màn hình, phân vùng của Anti-the Bird sự đủ điều kiện điều khiển cho Netting, Một Mini trang trí Grating đồ đạc Rèm, điêu khắc, Lưới Bìa Khai trương di động trần
15. formworks / Mẫu cà vạt là Accessories, System cho cốt thép slab Wall Dùng Tầng bê tông toà nhà khác formworks xây dựng quan hệ sử dụng gỗ trên Carpenter Thiết tạo mẫu cho các hệ thống: Dywidag cà vạt của rOD thép với ren trong suốt dòng (que cà vạt) + WingNut (nut cánh) + stopper nước + thép hình nón / Hole. khoảng cách giữa các sợi thủy tinh FormTies / giàn giáo Giá nhà cung cấp loại khung kháng độ bền kéo cao. Có thể được sử dụng với cốp pha các loại, chẳng hạn như tường chắn bằng bê tông bao gồm một lượng lớn các cuộc thi dạng thép neo Tyne, Wing Nuts, khớp, nước, các loại hạt, sáu trong số này sóng đối tác, bu lông, ổ khóa, khớp đáp ứng. nón Sheer, kẹp lò xo, kẹp nêm, cơ sở nhựa của một dầm thép của poly nón

Grating_Manhole_Expert | nhà sản xuất bán buôn – bán lẻ | đại lý tuyển dụng bán hàng, đại lý ,, đại lý, nhà phân phối
CHANCON: các nhà phân phối và nhà sản xuất Từ trực tiếp Nếu không có Nhà máy. Chance của Conroe Và sản xuất và bán FRP Sàn lưới máng xối thoát grate. lối đi grate Bo nắp che ống hệ thống thoát nước
CHANCON LIMITED, COMPANYSelect || GratingThai Co., Ltd., (trụ sở chính, đối diện Trung Rama 2) tại 199 Soi 21/1 chỗ cạn SMD Thian, Bangkok, Thái Lan Thái Lan Bangkok Bangkok
#Mobile (bán hàng). : 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: [email protected]
Line @: @chancon Line (iD là):CHANCON
website Mỹ: Www.chancon. .co.th , Http://GratingThai.com, Http://GratingThai.co.th , http: // sợi thủy tinh lưới – rỗ nắp ống thép cap .com.
trên FaceBook: Www.facebook.com/GratingThai, www. .facebook.com / FrpFiberGrating.chancon, Www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: Http://www.youtube.com/mktchancon, Http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
TwitterChia sẻ: https: // twitter Chia sẻ. .CO m / GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh

cao cấp lưới cống Chuyên gia của | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ thép nắp ống nắp com | Dòng @: @GratingThai / Line (iD): @ICHANCON | Điện thoại di động (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.
————————————————————————————————————————————————————
ภาษาพม่า

ကြက်ဥကင် Divide
မျက်နှာကျက်ကင် လျှပ်စစ်ပိုက်လုပ်ငန်းကိုဖုံးကွယ်ရန်လေဝင်လေထွက်မျက်နှာကျက်အဖုံး။ ငါး မွေးကန် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လှပသော #EggCrate # ပြောင်မြောက်သောအလင်းရောင်Screen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate # မိုးရေမျက်နှာကျက်နံရံ panel က #Grid #Power ဒိုင်း၊ လေစစ်စက် # လေဝင်လေထွက်စာရွက်များ #Panel, shading panel, မျက်နှာဖုံးတည်ဆောက် # မြင်ကွင်းကျယ်ပြားများ၊ မျက်နှာကျက်ပြားများ၊ ကုလားကာနံရံများ၊ louver #Ventilating

LED / fluorescent light filter မ်ားကို block လုပ်ရန် grille တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ (Led / Fluorescent) အဖုံး၊ လျှပ်စစ်စနစ်ကိုဖုံးအုပ်။ အဆောက်အ ဦး ကိုအလှဆင်ပါ။ အလှဆင်အလင်းရောင်အတားအဆီး panel ကို, ဟန်ပြအလှဆင် လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်မျက်နှာကျက်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လှပသောငါးမွေးမြူရေးအတွက်အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အခန်းခွဲခန်း၊ နံရံတည်ဆောက်ပုံ၊ ရေကန်၊ ကွန်တိန်နာ၊ ငါးမွေးကန်၊ ပုစွန်၊ ဖား၊
EggCrateScreen ကင်မီး၊ အလင်းလမ်းကြောင်း၊ မီးကာ၊ လေစစ်စက်၊ လေဝင်လေထွက်စက်၊

ကင်မီး၊ အလင်းလမ်းကြောင်း၊ မီးကာ၊ လေစစ်စက်၊ လေဝင်လေထွက်စက်၊ EggCrateScreen

ကြက်ဥကင် Divide
Egg Crate မီးချောင်းမျက်နှာကျက်မီးအလင်းရောင်မျက်နှာပြင် Panel ကို, စိတ္တဇပလတ်စတစ်ပစ္စည်းပျဉ်ပြား, filter ကိုအတူဥသေတ္တာကင်, HVAC လေကြောင်းပြန်လာ / နှစ်ချက် deflectilment ကင်, ပလပ်စတစ် LED မီးအလင်းပျံ့, Filter မီဒီယာ Grids ဥဥသေတ္တာရေကန်ငါးမွေးကန်, DIY ဥဥသေတ္တာငါးမွေးကန်အဖုံး, လေဝင်လေထွက်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောမျက်နှာကျက်အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်အတွက်ပေါ့ပါးသော Louver ဥသေတ္တာ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်သော Acrylic Grid Louver – လေဝင်လေထွက်ကြက်ဥသေတ္တာကင်သောဒီဇိုင်းအသစ်။ မြင်ကွင်း၊ စာရွက်၊ မျက်နှာကျက်၊ ကုလားကာနံရံ Visor, လေဝင်လေထွက် filter filter ကို Louver ပန်းကန်, လေဝင်လေထွက်တွင်း ဖုံးအုပ်, လျှပ်စစ်အလုပ်ဖုံးကွယ် အဆောက်အ ဦး အလှဆင်
ကင်မီး၊ အလင်းလမ်းကြောင်း၊ မီးကာ၊ လေစစ်စက်၊ လေဝင်လေထွက်စက်၊ EggCrateGrillesScreen

လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။ EggCrategrilleScreen အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

EggCrategrilleScreen အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။

EggCrate grilleScreen အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

လေဝင်လေထွက် grille, အလင်းကာကွယ်မှု, EggCrate grilleScreen, Facade panel ကို, မျက်နှာစာမျက်နှာစာ။ Facade panel များ၊ အဆောက်အအုံမျက်နှာစာများ၊ EggCrate Screengrille၊ မီးအလင်း၊ လေဝင်လေထွက်မြင်ကွင်း။

Egg Crate Grid Divider
White Polystyrene ကြက်ဥသေတ္တာသည်လေထုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ပေါက်ခြင်းအတွက်ဥသေတ္တာ
Injection မှပုံသွင်းထားသော ၁/၂ “ထူသော ၁/၂” x ၁ / ၂ “စတုရန်းဆဲလ်ဥအသားအရည်သည်ထူးခြားသောချိတ်ဆက်မှုရှိသည့်အစွန်းဒီဇိုင်းရှိပြီး၎င်းကိုအတူတကွပေါင်းစည်း။ အစဉ်လိုက်အဆက်မပြတ်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။

Nonparabolic plastic louver များသည်များစွာသောအလင်းနှင့် lumine lumiling applications များအတွက်အလွန်အကုန်အကျရှိသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားယက်လုပ်ခြင်းကို polystyrene သို့မဟုတ် acrylic ပစ္စည်းများဖြင့်ပုံသွင်းသည်။ အဖြူရောင်ပြားများသည်စုပ်ယူပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောအလင်းရောင်ပေးသည်။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းသည်အလင်းကိုအလင်းရောင်အားလျော့စေပြီးလုပ်ငန်းခွင်သို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူဖြာမှတဆင့်မီးသီးနှင့်လှေငြိမ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအဆီးအတားမရှိနီးပါးလေထုလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ကြက်ဥသေတ္တာကိုဖြန်းသည့်စနစ်များအောက်တွင်အသုံးပြုရန် UL မှအတည်ပြုထားပြီးအလင်းရောင်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အလင်းရောင်မျက်နှာကြက်အသုံးပြုခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြက်ဥသေတ္တာထုတ်ကုန်သည်ထိရောက်မှုရှိပြီးချွေတာသောအလင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီးအလင်းကိုတောက်ပစေပြီးထိရောက်သောအလင်းရောင်ပေးသည်။
EggCrateScreen ကင်မီး၊ အလင်းလမ်းကြောင်း၊ မီးကာ၊ လေစစ်စက်၊ လေဝင်လေထွက်စက်၊

Egg Crate ကင် Divider ဥသေတ္တာ Grid ပျံ့နှံ့ Divider Lighting Aquarium Panel ကိုအလင်းမီးကင် တန်ဆာဆင်ငါးတိုင်ကီအလှဆင်

ကင်, အလင်းသေတ္တာ, အလင်းပိတ်ဆို့ခြင်း အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား EggCrateScreen ကင်

ပစ္စည်းများ ABS ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါသည်, နှစ် ဦး စလုံးအလှဆင်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် အဆိုပါအသွင်အပြင်အတိုင်းအတာနှင့်အတူတစ် ဦး မျက်နှာပြင်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်၊ သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်၊ ပေါ့ပါးရန်၊ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်၊ အဆင်ပြေရန်၊ မြန်ရန်၊ တူးမြောင်းအဆောက်အ ဦး လုပ်ပါ ဆန်းသစ်သောအချိန်များ ခေတ်မီအဆောက်အ ဦး များ၏အလှဆင်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်စံပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့်ခေတ်သစ်ပုံစံတွင်၎င်းကိုမျက်နှာကြက်၊ ကုလားကာနံရံ၊ အလင်းစစ်ထုတ်စက်နှင့်လေစစ်ကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆောက်အ ဦး များသည်အများအားဖြင့်လူမီနီယမ်ဆန်ခါကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းပိုင်း ဤကဲ့သို့သောကြော့, ထူးခြားဆန်းပြား, ခေတ်သစ်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက်ဖန်တီးအပြင် ဤသည်ကိုလည်းပြား၏ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းတွင်စနစ်တကျဆက်သွယ်ထားသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်စည်းချက်။ Grid ပုံစံမျက်နှာကျက် အားကောင်းတဲ့နှင့်အကြမ်းခံ ၎င်းတွင်ဖယ်ရှားရန်လွယ်ကူသောအထူးအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပြီးအခွံမပါ၊ ညစ်ပတ်ပေမည်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အခြားအထူးဝိသေသလက္ခဏာများရန် ခရီးသည်ခန်းများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြပွဲများ၊ ကားရုံများ၊ အရောင်းပြခန်းများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။
GratingThai တွင်အမျိုးမျိုးသောအလင်းရောင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ပြားများရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်, ငါတို့ panel ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအရွယ်အစားဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြည်လင်ပြီး opal white styrene ပြားများကို acrylic တွင်သိုလှောင်ထားပါသည်။ Acrylic အလင်းရောင်ပြားများသည်အဝါရောင်မဟုတ်ဘဲပိုမိုအားကောင်းသလား ချိုးဖျက်ရန်ပိုခက်ခဲသည် မပို့မီဖြတ်ရမည့်မည်သည့်စာရွက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်သည်။
Egg crate Grille သည်မီးနှင့်တောက်ပသောမျက်နှာကြက်အသုံးအဆောင်များအတွက်အလွန်ချွေတာသောအဖြေဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအချည်များ polystyrene အတွက်ပုံသွင်းနေကြသည်။ အဖြူရောင်ပြားများသည်စုပ်ယူပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောအလင်းရောင်ပေးသည်။ ပွင့်လင်းဆဲလ်ဒီဇိုင်းသည်အလင်းကိုအလင်းရောင်အားလျော့စေပြီးလုပ်ငန်းခွင်သို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူဖြာမှတဆင့်မီးသီးနှင့်လှေငြိမ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအဆီးအတားမရှိနီးပါးလေထုလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ Louver အားရေဖျန်းစနစ်များနှင့်အလင်းရောင်မျက်နှာကြက်အသုံးချမှုအောက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် UL မှအတည်ပြုသည်။

အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား EggCrateScreen ကင် filter filter

အလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်လျှော့ချခြင်း၊ HVAC လေဝင်လေထွက်၊ လျှပ်စစ်လေစီးဆင်းမှုကိုအလှဆင်ထားသော panel၊ ပလပ်စတစ်အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ အလင်းရောင်၊ မျက်နှာကျက် Grid၊ ဓာတ်လှေကားပြားများ၊ ရေဖျန်းစနစ်များအောက်တွင်၊ ငါးတိုင်များ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အိတ်များ၊ LED / Florescent မီးသီးများမှအလင်းပျံ့။ သို့မဟုတ်အကာအရံကိုပိတ်ပြီးနောက်အလှဆင်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဝါယာကြိုး၊ လေအေးပေးစက်ကိုဖုံးကွယ်ရန်မျက်မမြင်ဒိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် အလှအပအတွက်ရလဒ် ဆန်ခါအပေါက်၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူ ၎င်းသည်လေအေးပေးစက်စနစ်မှ (သို့) မီးများမှတစ်ဆင့်လေကိုရရှိစေသည်။ ရုံးခန်း၊ ကျောင်း၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ ဇိမ်ခံရုံးအဆောက်အအုံစသည့်နေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုန်စည်ပြပွဲ

Grid မျက်နှာကျက်ကိုအဓိကဘားနှင့်အလယ်တန်းဘားတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မီးဘေးကာကွယ်နိုင်သောမည်သည့်အရွယ်အစားမီး၊ လေအေးပေးစက်၏လေဝင်လေထွက်၊ မီးထိန်းချုပ်စနစ်နှင့်အခြားအလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆဲလ်မျက်နှာကျက်အတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ Grid မျက်နှာကျက်ကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦး များတွင်သော်လည်းကောင်း၊ အပြင်၌သော်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ sapces များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းများကသင့်အားအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ပုံစံမျိုးစုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အရောင်နှင့်အရောင်များကိုအလင်းရောင်နှင့်အခြားစနစ်များအတွက်အကျယ်ပြန့်ဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြင့်မျက်နှာကြက်သို့မျက်နှာပြင်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးကိုရရှိစေသည်။ မမှီခိုသော Proproetary ကလစ်ရပ်ဆိုင်းမှုဖွဲ့စည်းပုံသည်သင့်အားအကန့်အသတ်မရှိအရွယ်အစားများနှင့်ပုံစံများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်

 

အသုံးပြုမှုများ: Egg Crate မီးချောင်းမျက်နှာကျက်မီးအလင်းရောင် မျက်နှာပြင် Panel မှ
ကင်မီးဖိုချောင်သုံး, မျက်နှာကျက်အလင်း box box မီးမီး Egg Crate ကင် Divider ။
လယ်ယာသို့မဟုတ်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုတစ်ခါမျှမဖူးဖူးသူများအတွက်ဥများကိုဥများကစျေးကွက်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ကြက်ဥများကိုသီးခြားခွဲထားရန်သေတ္တာထဲတွင်ထည့်ပြီးကတ်ထူပြားကိုကတ်ထူဇယားဖြင့်နာမည်ပေးထားသည်။ အလင်းရောင်တပ်ဆင်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာသို့သွားနိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်နူးညံ့သောအရင်းအမြစ်၏ယိုဖိတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။ တကယ့်ကမ္ဘာကြီးတွင်၊ ၎င်းတို့ကို “Walk” & “Don’t Walk” မီးများပေါ်တွင်အသွားအပြန်လမ်းဆုံများတွင်အသုံးပြုနေသည်ကိုသင်မြင်ရပေမည်၊ သူတို့၏အလင်းပေးသောစာများကိုလမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်ရှိသူများကိုသာမြင်နိုင်သည်။

EggCrateScreen ကင် အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

ဥသေတ္တာများသည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောရင်းမြစ်များအတွက်အသုံးဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 3D ဇယားကွက်တစ်ခုကဲ့သို့ပုံသဏ္,ာန်အမျိုးမျိုးကိုအားသာချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၄၀ ဒီဂရီဥကြက်သေတ္တာသည်ပျော့ပျောင်းသောအလင်းပျံ့နှံ့မှုကို 40 ဒီဂရီအထိကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောရှေ့ diffuser panel ကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောအလင်း၏ထွက်ပေါ်မှုပျံ့နှံ့မှု 180 ဒီဂရီချဉ်းကပ်နိုင်သည်၎င်း၏ရောင်ခြည်ထောင့် (ရောင်ခြည်၏အတောက်ပဆုံးအလယ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်း) တောင်မှ 90 ဒီဂရီနီးကပ်လာသည်။ ၎င်းသည်သင်၏တပ်ဆင်ထားသည့်areasရိယာများကိုသင်မလိုချင်သောနေရာများတွင်အလင်းဖြန့်နိုင်သည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ဟာထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာယိုဖိတ်နေစေရန်ရပ်တည်ချက်များနှင့်စတုတ်လက်နက်များပေါ်တွင်နေရာချထားတဲ့အလံကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မြန်ဆန်တဲ့တည်နေရာအလုပ်ကဒီဟာကိုလက်တွေ့မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ Egg Crate ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောကြောင့်သေးငယ်သောနေရာများတွင်အလင်းရောင်၏ယိုဖိတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သေးငယ်သည့်ဇယားကွက်ဆဲလ်များစွာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Egg Crate သည်အနည်းငယ်လက်မသာရှိရန်လိုသည်။ အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိုအပ်သောကျည်တံခါးများသို့မဟုတ်အလံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအလံတစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည့်အရိပ်အစွန်းသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အလင်းရောင်များစွာကိုအသုံးပြုသောအခါဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အလင်းရောင်ရောင်ခြည်များမှတည်ဆောက်ခြင်းမှယိုဖိတ်ခြင်းကိုအလွန်ထိရောက်စေသည်။

EggCrateScreen ကင် အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

ရရှိလာသောအစွန်းကျသည်အလွန်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီး၎င်းအရည်အသွေးကိုထူးခြားသောအသုံးပြုမှုများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှအနည်းငယ်အလင်းကိုစတင်မြင်ရလျှင် Egg Crate ဇယားကွက်ပေါ်ရှိအလင်းရောင်မှေးမှိန်သွားသည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ရိုက်ကူးမည့်အရာ၏အလင်းပမာဏကိုကန့်သတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဒီမှေးမှိန်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆီမီးခွက်ကိုစွမ်းအင်ကိုလျှော့ချမပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်ဟာလျှပ်စစ်မီးမွှေးကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်အရောင်အပူချိန်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ soft box နှစ်ခုနှင့် key တစ်ခုဖြည့်ပြီးသင်တို့၏တစ် ဦး ချင်းအရောင်ကိုလျင်မြန်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။ ရွေ့လျားနေသောအရာဝတ္ထုသည်အလင်းနှင့်နီးကပ်လာသည်နှင့်သင်သည်အလင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုသဘာဝကျဆင်းစေရန်ဤတဖြည်းဖြည်းကျဆုံးခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သည်။ ဤအရာသည်ပုံရိပ်အားအလင်းအရင်းအမြစ်သို့ချဉ်းကပ်သောအခါပုံမှန်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ပုံမပေါ်စေခြင်းကိုတားဆီးစေသည်။ Egg Crate ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ output အချို့ဆုံးရှုံးမှုရှိမယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏသည်ဆဲလ်များ၏ကျဉ်းမြောင်းမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဂရီ ၃၀ ဒီဂရီဥသေတ္တာတွင်ဆဲလ်ငယ်များနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု ၄၀ ဒီဂရီထက်လျော့နည်းလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသောမီးကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းခွင်၌အသုံး ၀ င်ခြင်းသည်ကြီးမားလွန်း။ ပယ်ချရန်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ GratingThais တွင်မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်ပြားများကိုရှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစား၊ အရွယ်အစားကြီးပြီးလုံးဝစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားရှိသောအရည်အသွေးမြင့်အလင်းရောင်ပြားအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အားလုံးသည်ရိုးရှင်းသောအွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအတွက်ရနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးတွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ မီးထွန်းညှိစက်နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုအပ်သောအရွယ်အစားအတိုင်းလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီး opal white styrene ပြားများအပြင် acrylic နှင့် polycarbonate ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်အရွယ်အစား (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှုန်းထားများအတွက်လျှော့ချရမည့်) အရွယ်အစားအထိသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ Styrene အလင်းရောင်ပြားများသည်ချွေတာမှုအရှိဆုံး၊ ပေါ့ပါးလွယ်ကူပြီးချောချောမွေ့သောအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများသည် drop-in မျက်နှာကျက်စနစ်အများစုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောစံပြမီးချောင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ မြေအောက်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ကားဂိုဒေါင်များနှင့်အပန်းဖြေခန်းများစသည့်စီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်ရာနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအရောင်မျိုးစုံနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ဥသေတ္တာအချပ်များ / ပျံ့နှံ့သူများသည်အမြင်အာရုံသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်အလင်းရောင်ရရှိမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပွင့်လင်းသောဆဲလ်ဒီဇိုင်းသည်လေထုကိုအခမဲ့လည်ပတ်စေပြီးလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကိုနိမ့်စေသည်။ Acrylic အလင်းရောင်ပြားများသည်ချွေတာ၊ ပေါ့ပါးပြီးအခြားနည်းလမ်းများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ အလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်ကိုသူတို့ပေးသည်။

 

EggCrateScreen grille မျက်နှာသွင်ပြင်မျက်နှာပြင်မျက်နှာသွင်ပြင်မျက်နှာပြင်မီးအလင်းရောင်လေဝင်လေထွက်အကာများ Facade panel များ၊ အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာများ၊ EggCrate grilleScreen၊ မျက်နှာပြင်တံတား၊ အလင်းကာကွယ်မှု၊ လေဝင်လေထွက်။
လေဝင်လေထွက် grille, အလင်းကာကွယ်မှု, EggCrate grilleScreen, Facade panel ကို, မျက်နှာစာမျက်နှာစာ။ EggCrategrilleScreen လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။ အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။ EggCrategrilleScreen လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။ အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား EggCrategrilleScreen

အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား EggCrateScreengrille လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ပိတ်ဆို့ဖို့အလင်း grille ။ ကင်ပန်းကန်, အလင်းချန်နယ်, လေဝင်လေထွက်အလင်းအိမ်ကာကှယျ။ EggCrateScreengrille အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာမျက်နှာစာပြား

PP / FRP ပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်

အဆောက်အ ဦး များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလူမီနီယံဆန်ခါ (CELL CELLING) ကိုမျက်နှာကြက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အဆောက်အ ဦး အတွင်းပိုင်း, တစ်ခုလှပသောနှင့်ခေတ်သစ်ကြည့်ဖန်တီးခြင်းအပြင် ဤကဲ့သို့သော Grid မျက်နှာကျက်။ ပြားချပ်ချပ်ပြtheနာကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် အဆောက်အ ဦး အတွင်းတွင်စနစ်တကျဆက်သွယ်ထားသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်စည်းချက်။ အဆိုပါကင်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တဲ့ features တွေရှိပါတယ် ချောမွေ့စွာဖန်တီးရန်မည်သည့်အာကာသမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တိုင်းထောင့်ကနေလှပသော ရုပ်သံလိုင်းတိုင်းတွင်ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားချက်တစ်ခုပေးသည် အာကာသရှုထောင်ပါစေ Grid မျက်နှာကျက်သည်အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီးအကြမ်းခံသည်။ ၎င်းတွင်ဖယ်ရှားရန်လွယ်ကူသောအထူးအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပြီးအခွံမပါ၊ ညစ်ပတ်ပေမည်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အခြားအထူးဝိသေသလက္ခဏာများရန် ခရီးသည်ခန်းများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြပွဲများ၊ ကားရုံများ၊ အရောင်းပြခန်းများနှင့်အခြားနေရာများအတွက်သင့်တော်သည်။

ဥသေတ္တာ Divider

Chancon ကင်မျက်နှာကျက်ပြားများသည်အားကြီးသော၊ အကြမ်းခံ။ ပေါ့ပါးသောဖိုက်ဘာမှန်နှင့်ပိုလီဖီလစ်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အဓိကအရောင်များကိုအဓိကကျသောအရောင်များကို workpiece သို့ရော၊ ထို့နောက်ပုံစံ (Mold Grating) ထဲသို့သွန်းလောင်းခြင်း။ ၀ ယ်သူများသည်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုမိမိတို့ဘာသာရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆောက်အ ဦး တစ်ခုစီ၏အတွင်းပိုင်းအတွက်သင့်တော်သည် ရရှိနိုင် နှစ်ထပ်စလုံးရော၊ ထိုစတုဂံ အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်းအပြင် ဗိသုကာပညာရှင်များကိုအသေးစိတ်ကျကျတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဆောက်အ ဦး ၏ဇိမ်ကျသောအတွင်းပိုင်းကိုဖန်တီးရန်အလှဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ကိုရွေးချယ်ပါ။

ထုတ်ကုန်အားလုံး၏စျေးနှုန်း ရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ люအဖုံး၊ အပေါက်အဖုံး ( နောက်စာမျက်နှာရှိ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုသိရှိရန်နှိပ်ပါ )

——————————————————————————————————————————————————–
ภาษาลาว

ແບ່ງໄຂ່ Egg Crate Grille
ປີ້ງເພດານ ຝາປິດເພດານລະບາຍອາກາດເພື່ອຊ່ອນວຽກງານທໍ່ໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນເສີມຕູ້ປາ, ສວຍງາມ #EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate # ແຜງຜະຫນັງເພດານເພດານ # ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ # ແຜ່ນຮອງປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງກອງລົມ # ແຜ່ນທີ່ລະບາຍອາກາດ #Panel, ແຜງຮົ່ມ, ໜ້າ ກາກການກໍ່ສ້າງ # ແຜງໂຊຊຽວ, ແຜງເພດານ, ຝາກັ້ນ, #Shade ແຜງ, ເຄື່ອງກອງລະບາຍອາກາດ # ຊ່ວຍຂັບລົມ

ໃຊ້ໃນການປະກອບປີ້ງເພື່ອກີດຂວາງການກັ່ນຕອງແສງໄຟ LED / fluorescent. ຝາປິດ (ນຳ ທາງ / ດອກໄຟ), ປົກຄຸມລະບົບໄຟຟ້າ, ຕົກແຕ່ງຕຶກ. ກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງໄຟຕົກແຕ່ງ, ການສະແດງເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ ໃຊ້ເປັນການທົດແທນເພດານລະບາຍອາກາດອະລູມິນຽມ. ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະດັບ ສຳ ລັບລ້ຽງປາທີ່ສວຍງາມ. ເຮັດໃຫ້ກະດານແບ່ງຫ້ອງ, ໂຄງສ້າງ ກຳ ແພງ, ໜອງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ພາຊະນະສິນໃນນ້ ຳ, ກຸ້ງ, ກົບ, salamander
EggCrateScreen Grille, ຊ່ອງທາງແສງ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟ, ເຄື່ອງກອງອາກາດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, trellis, ໜ້າ ກາກອາຄານ.

Grille, ຊ່ອງທາງແສງ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟ, ເຄື່ອງກອງອາກາດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, trellis, ໜ້າ ກາກອາຄານ. EggCrateScreen

ແບ່ງໄຂ່ Egg Crate Grille
ກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງ Egg Crate ເພດານແສງສະຫວ່າງ Grille, ແຜງກະດານວັດສະດຸພາດສະຕິກ, ຝາປີ້ງໄຂ່ crate ກັບການກັ່ນຕອງ, HVAC ການກັບຄືນທາງອາກາດ / ປີ້ງປ້ອງກັນສອງຊັ້ນ, ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມີແສງພາດສະຕິກ LED, Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, Cover Egg Crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver ສຳ ລັບພາດສະຕິກເພດານສີຂາວ Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: ການອອກແບບ ໃໝ່ ໃຫ້ການປີ້ງໄຂ່ປີ້ງໄຂ່ທີ່ມີລະບາຍອາກາດ. ຮູບພາບ, ແຜ່ນ, ເພດານ, ກຳ ແພງມ່ານ ແວ່ນຕາ, ໜ້າ ກາກກອງລະບາຍອາກາດ ຈານຫລໍ່, ຮູລະບາຍອາກາດ ການປົກປິດ, ປົກປິດວຽກງານໄຟຟ້າ ຕົບແຕ່ງອາຄານ
Grille, ຊ່ອງທາງແສງ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟ, ເຄື່ອງກອງອາກາດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, trellis, ໜ້າ ກາກອາຄານ. EggCrateGrillesScreen

ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. EggCrategrilleScreen ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

EggCrategrilleScreen ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ.

ປີ້ງໄຂ່ EggCrate ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

ປີ້ງລະບາຍອາກາດ, ປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງ, ປີ້ງໄຂ່ EggCrate, ກະດານ Facade, Facade facade. ແຜງ ໜ້າ ດ້ານ, ອາຄານຫລັງຄາ, EggCrate Screengrille, ປີ້ງໄຟ, ຈໍລະບາຍອາກາດ.

Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Egg crate ສຳ ລັບການກັບຄືນແລະອອກອາກາດ
ການສັກແບບແມ່ພິມຂະ ໜາດ 1/2 “ໜາ x 1/2” x 1/2 “ຫ້ອງໂຖງໄຂ່ກວ້າງມີການອອກແບບທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຜະສົມຜະສານເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂຖປັດສະວະທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະປະສົມແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະຫຍັດຫຼາຍຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະເພດານແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ. ສຽງດັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຜະລິດເປັນວັດສະດຸໂພລີສະຕິກ. ກະດານສີຂາວແມ່ນແປແລະໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນຜິວ. ການອອກແບບຫ້ອງເປີດເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຖືກສົ່ງໄປຫາພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມມົວ; ນອກຈາກນັ້ນ, ສຽງດັງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາກາດເກືອບບໍ່ມີໂຄງສ້າງເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດອກໄຟແລະອາຍຸຍືນຂື້ນຜ່ານການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ. louver crate ໄຂ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍ UL ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ລະບົບ sprinkler ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ມີແສງຫຼືໃຊ້ເພດານທີ່ມີແສງສະຫວ່າງ. ຜະລິດຕະພັນ crate ໄຂ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ່ອງແສງແລະເຮັດໃຫ້ມີແສງມີປະສິດຕິພາບ
EggCrateScreen Grille, ຊ່ອງທາງແສງ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟ, ເຄື່ອງກອງອາກາດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, trellis, ໜ້າ ກາກອາຄານ.

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider ເຮັດໃຫ້ມີແສງກະດານຕູ້ປາ Grille ຕົບແຕ່ງຖັງປາປະດັບ

Grille, ກ່ອງແສງສະຫວ່າງ, ທ່ອນໄມ້ແສງ ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades ຮ້ານປີ້ງໄຂ່ EggCrateScreen

ວັດສະດຸແມ່ນພາດສະຕິກ ABS, ສາມາດໃຊ້ ສຳ ລັບຕົບແຕ່ງທັງສອງ. ພາຍໃນແລະນອກອາຄານ ຮູບລັກສະນະແມ່ນຕາຫນ່າງ ໜ້າ ຈໍທີ່ມີຂະ ໜາດ. ມັນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເບິ່ງສະບາຍ, ຮູ້ສຶກມີລົມ, ເບົາ, ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ແຂງແຮງແລະທົນທານຕໍ່ຄຸນຄ່າແລະຄວາມງາມ. ເຮັດໃຫ້ອາຄານຄອງຄອງ ເວລາປະດິດສ້າງ ຮູບແບບມາດຕະຖານໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຕົກແຕ່ງອາຄານທີ່ທັນສະ ໄໝ. ໃນຮູບແບບທີ່ທັນສະ ໄໝ, ເຊິ່ງຖືກຕິດຕັ້ງເປັນເສັ້ນຊື່, ມັນສາມາດໃຊ້ເປັນເພດານ, ກຳ ແພງມ່ານ, ຕົວກອງແສງແລະເຄື່ອງກອງລົມ. ພາຍໃນອາຄານ ນອກເຫນືອໄປຈາກການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພດານທີ່ທັນສະ ໄໝ ທີ່ຫຼູຫຼາແລະແປກ ໃໝ່ ເຊັ່ນນີ້ ນີ້ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮາບພຽງ. ພາຍໃນອາຄານ, ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເພດານຮູບແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂງແຮງແລະທົນທານ ມັນມີຈຸດພິເສດທີ່ງ່າຍທີ່ຈະຖີ້ມ. ສາມາດຕົກແຕ່ງດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ປອກເປືອກ, ບໍ່ເປື້ອນ, ງ່າຍຕໍ່ການ ທຳ ຄວາມສະອາດແລະຕິດຕັ້ງ. ເຖິງຄຸນລັກສະນະພິເສດອື່ນໆ ເໝາະ ສຳ ລັບຫ້ອງໂດຍສານ, ສະລອຍນ້ ຳ, ສູນການຄ້າ, ການວາງສະແດງ, ສະຖານີຈອດລົດ, ຫ້ອງວາງສະແດງແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.
GratingThai ມີເຄື່ອງແຜ່ກະຈາຍເຮັດໃຫ້ມີແສງແລະກະດານແສງ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມີແສງສອງອັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດຂະ ໜາດ ໃຫ້ແຕ່ລະກະດານ. ພວກເຮົາເກັບຮັກສາກະດານ styrene ສີຂາວທີ່ຈະແຈ້ງແລະ opal ແລະຍັງເປັນສີ acrylic. ກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງ acrylic ຈະບໍ່ເປັນສີເຫຼືອງແລະແຂງແຮງກວ່າເກົ່າບໍ? ຍາກທີ່ຈະແຕກ. ພວກເຮົາປະຕິບັດເຖິງເອກະສານໃດໆທີ່ຕ້ອງຖືກຕັດກ່ອນການຂົນສົ່ງ.
Egg crate Grille ແມ່ນໂຊລູຊັ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຕໍ່ການໃຊ້ເພດານແລະແສງສະຫວ່າງຫລາຍ. ສຽງດັງເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັ້ນຂຶ້ນໃນໂພລີສະໄຕ. ກະດານສີຂາວແມ່ນແປແລະໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວພື້ນຜິວ. ການອອກແບບຫ້ອງເປີດເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຖືກສົ່ງໄປຫາພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມມົວ; ນອກຈາກນັ້ນ, ສຽງດັງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາກາດເກືອບບໍ່ມີໂຄງສ້າງເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດອກໄຟແລະອາຍຸຍືນຂື້ນຜ່ານການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂື້ນ. ສຽງດັງກວ່າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ UL ສຳ ລັບໃຊ້ພາຍໃຕ້ລະບົບເຄື່ອງພົ່ນນ້ ຳ ແລະການໃຊ້ເພດານແສງໄຟ

ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades ໜ້າ ຈໍການກັ່ນຕອງ EggCrateScreen grille

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຫລູຫລາ, HVAC ລະບາຍອາກາດ, ກະດານອອກແບບກະແສໄຟຟ້າກະແສໄຟຟ້າ, ກະໂລ້ເຮັດໃຫ້ມີແສງພາດສະຕິກ, ໄຟເຍືອງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພດານ, ກະດານຍົກ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າ, ຖັງປາ, ຖັງສັດລ້ຽງ, POP ສະແດງທີ່ທົນທານ, ເໝາະ ແກ່ ແສງໄຟ Diffuse ຈາກຫລອດໄຟ LED / Florescent. ຫລືໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນຕາບອດເພື່ອປົກປິດການຕົກແຕ່ງ, ການເຮັດທໍ່, ສາຍໄຟ, ລະບົບປັບອາກາດຫລັງຈາກປິດກະດານກອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມງາມ ກັບ ທຳ ມະຊາດຂອງຂຸມ sieve ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດມີອາກາດຈາກລະບົບປັບອາກາດຫລືຜ່ານໄຟ. ສະດວກ, ງ່າຍຕໍ່ການເປີດ, ຮັກສາ, ບໍ່ປຽກ, ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ໃນຫ້ອງນ້ ຳ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ອາພາດເມັນ, ຄອນໂດ, ອາຄານ ສຳ ນັກງານຫ້ອງຫຼູຫຼາ. ງານວາງສະແດງການຄ້າ

ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນປະກອບດ້ວຍແຖບຫລັກແລະແຖບຮອງ. ມັນມີປະສິດຕິພາບດີໃນການລະບາຍອາກາດ, ແລະປ້ອງກັນໄຟທຸກຂະ ໜາດ ຂອງຫລອດໄຟ, ເຄື່ອງປັບອາກາດຂອງລະບົບປັບອາກາດ, ລະບົບຄວບຄຸມໄຟແລະຊິ້ນສ່ວນຕົກແຕ່ງອື່ນໆ, ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທຸກບ່ອນພາຍໃນເພດານຂອງຫ້ອງ. ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອາຄານສາທາລະນະ, ໃນລົ່ມແລະກາງແຈ້ງ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ ເໝາະ ສົມ ສຳ ລັບການເນັ້ນຫຼື ກຳ ນົດນ້ ຳ ມັນໃຫ້ທ່ານອອກແບບຫລາກຫລາຍຂະ ໜາດ ແລະຮູບຮ່າງ. ຕົວເລືອກທີ່ດີ ສຳ ລັບການ ນຳ ເອົາສີແລະໂຄງສ້າງເຂົ້າສູ່ຍົນເພດານ, ໂດຍມີການເລືອກຮູບແບບ, ສີສັນແລະການ ກຳ ນົດຄ່າຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ. ຄວາມຊໍານານພິເສດຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອອກແບບຫລາກຫລາຍ. ການເພິ່ງພາອາໄສຄລິບທີ່ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງຂະ ໜາດ ແລະຮູບຊົງທີ່ບໍ່ ຈຳ ກັດ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
grille bulkhead, ceiling light box cover fire Egg Crate Grille Divider.
ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄປເຮັດໄຮ່ຫລືນົມ, ໄຂ່ໄກ່ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ຕາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກະດານທີ່ຊາວກະສິກອນຈະວາງໄວ້ໃນປ່ອງເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ແຍກອອກຈາກກັນແລະກັນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຖືກຂົນສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ. ກ່ຽວກັບອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ພວກມັນຊ່ວຍຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼ່ງທີ່ອ່ອນໂດຍການ ຈຳ ກັດບ່ອນທີ່ມັນສາມາດໄປໄດ້. ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຫັນພວກເຂົາໃຊ້ໃນການສັນຈອນຕິດຕໍ່ກັນເທິງໄຟ “ຍ່າງ” & “ຢ່າຍ່າງ”, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂ້າມ.

ປີ້ງໄຂ່ EggCrateScreen ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

ອຸປະກອນເຮັດດ້ວຍໄຂ່ແມ່ນອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຄຸນຄ່າ ສຳ ລັບແຫຼ່ງອ່ອນ. ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 3D, ພວກມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕກຕ່າງກັນໂດຍມຸມຂອງພວກມັນກະແຈກກະຈາຍ. ດັ່ງນັ້ນການເອົາຫົວໄຂ່ສັດ 40 ອົງສາຈະ ຈຳ ກັດການກະຈາຍຂອງແສງອ່ອນລົງເຖິງ 40 ອົງສາ. ເນື່ອງຈາກແຜງແຜ່ກະຈາຍດ້ານ ໜ້າ ຂອງມັນກ້ວາງ, ການກະຈາຍຜົນຜະລິດຂອງແສງອ່ອນສາມາດເຂົ້າໃກ້ 180 ອົງສາ, ແມ້ກະທັ້ງຖີ້ມ ‘ມຸມຂອງມັນ (ສ່ວນກາງຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ສຸດຂອງແສງ) ໃກ້ຈະຮອດ 90 ອົງສາ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫລແສງສະຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ຂອງຊຸດຂອງທ່ານທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຄີຍໃຊ້ເປັນທຸງຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຢືນແລະແຂນຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອຮັກສາການຮົ່ວໄຫລຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ, ແຕ່ໂລກທີ່ໄວຂອງວຽກງານສະຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີປະໂຫຍດ. ດ້ວຍການແນະ ນຳ ຂອງ, ທີ່ໄວແລະງ່າຍທີ່ຈະແນບ, ຜ້າ Egg Egg, ມັນໄດ້ກາຍເປັນງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄຟອ່ອນໆໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ຈຸລັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍຫຼາຍ ໜ່ວຍ, Egg Crate ພຽງແຕ່ຈະຕ້ອງເລິກພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປະຕູຫຼືທຸງທີ່ມີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ກວ່າເຊິ່ງ ຈຳ ເປັນຈະຕ້ອງມີຜົນຄ້າຍຄືກັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີຂອບເງົາທີ່ແນ່ນອນທີ່ທຸງໃຫຍ່ຈະສ້າງ, ພວກມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການຮັກສາການຮົ່ວໄຫລຈາກການກໍ່ສ້າງຈາກຝາທີ່ມີສີສັນທີ່ອ່ອນໆ, ເຊິ່ງສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍ.

ປີ້ງໄຂ່ EggCrateScreen ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

ແຂບຜົນໄດ້ຮັບຫຼຸດລົງ? ປິດແມ່ນຄ່ອຍໆຫຼາຍ, ແລະຄຸນນະພາບນັ້ນສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍ: ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະມອດໄຟເລັກນ້ອຍຈາກຫົວຂໍ້ໃດ ໜຶ່ງ, ທ່ານຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງປະກົດວ່າມືດມົວເນື່ອງຈາກຈຸລັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ Egg Crate ເລີ່ມຕົ້ນ ຈຳ ກັດ ຈຳ ນວນແສງສະຫວ່າງໃນຫົວຂໍ້. ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕ່ ຳ ພະລັງງານໃນຫລອດໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ເບົາບາງ, ອຸນຫະພູມສີບໍ່ປ່ຽນແປງຄືກັບວ່າທ່ານຈະໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າ. ມີສອງກ່ອງອ່ອນເປັນກຸນແຈແລະຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງແຕ່ລະຄົນໄດ້ໄວ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວນີ້ໄດ້ບໍ? ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບພາບບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສຳ ຜັດເທົ່າກັບປົກກະຕິເມື່ອຫົວຂໍ້ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງແສງ. ຈົ່ງຮູ້ວ່າມີການສູນເສຍຜົນຜະລິດບາງຢ່າງເມື່ອທ່ານໃຊ້ Egg Crate. ປະລິມານການສູນເສຍແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມແຄບຂອງຈຸລັງ, ສະນັ້ນໄຂ່ Crate 30 ອົງສາຈະມີຈຸລັງຂະ ໜາດ ນ້ອຍແລະຜົນຜະລິດ ໜ້ອຍ ກວ່າ 40 ອົງສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີປະໂຫຍດໃນວຽກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມແສງອ່ອນແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າປະໂຫຍດທີ່ຈະຖືກໄລ່ອອກ. ຊອກຫາກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງເພດານທີ່ GratingThais?. ພວກເຮົາສະເຫນີກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຫລາກຫລາຍຊະນິດໃນຂະ ໜາດ ຫຸ້ນ, ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ຂະ ໜາດ ຂອງລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການ. ທັງ ໝົດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ສຳ ລັບການຊື້ຜ່ານອິນເຕີເນັດແບບງ່າຍໆຫລືເລືອກຊື້ໄດ້ທີ່ຮ້ານຂອງພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມີແສງສອງອັນດຽວກັນ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດແຕ່ລະກະດານໃຫ້ມີຂະ ໜາດ ທີ່ແນ່ນອນທີ່ ຈຳ ເປັນ. ພວກເຮົາເກັບຮັກສາກະດານ styrene ສີຂາວທີ່ຈະແຈ້ງແລະ opal ພ້ອມທັງການປ່ຽນແປງຂອງວັດສະດຸ acrylic ແລະ polycarbonate. ພວກເຮົາປະຕິບັດເຖິງຂະ ໜາດ ຂອງແຜ່ນໃດໆ (ເຊິ່ງຕ້ອງຖືກຕັດ ສຳ ລັບລາຄາຂົນສົ່ງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ). ກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງແບບ Styrene ແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ, ມີນ້ ຳ ໜັກ ເບົາແລະງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ ສຳ ລັບເກືອບທຸກໆຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກປິດໄຟເຍືອງແສງ. ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານແມ່ນ ເໝາະ ສົມກັບລະບົບເພດານທີ່ລຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ມີແສງໄຟເຍືອງທາງຫຼາຍມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາສະ ເໜີ ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນ ສຳ ເລັດຮູບແລະສີຫຼາກຫຼາຍທີ່ພ້ອມແລ້ວ ສຳ ລັບ ນຳ ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ການຄ້າຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສລວມທັງຫ້ອງຄົວແລະຫ້ອງອາບນໍ້າ, ຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ອາຄານ ສຳ ນັກງານ, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງໂຖງແລະຫ້ອງພັກຜ່ອນ. ດອກໄຟ / ກະເພົາໄຂ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍທາງສາຍຕາແລະມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໃຫ້ມີແສງ. ການອອກແບບຫ້ອງເປີດເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ຕ່ ຳ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂຄມໄຟ. ກະດານເຮັດໃຫ້ມີແສງ acrylic ແມ່ນປະຫຍັດ, ນ້ ຳ ໜັກ ເບົາແລະແຂງແຮງກ່ວາທາງເລືອກອື່ນ. ພວກເຂົາສະ ເໜີ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ ສຳ ລັບຄວາມຕ້ອງການໃນການປົກຄຸມໄຟເຍືອງແສງທຸກຊະນິດ.

ແຜງລະຄັງ EggCrateScreen ໃບ ໜ້າ Facade facade facade ແສງສະຫວ່າງປີ້ງລະບາຍອາກາດປ້ອງກັນ ແຜງດ້ານ ໜ້າ ເຮືອນ, ອາຄານຫລັງຄາ, EggCrate grilleScreen, ປອກ ໜ້າ ຈໍ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນແສງ, ລະບາຍອາກາດ.
ປີ້ງລະບາຍອາກາດ, ປ້ອງກັນແສງສະຫວ່າງ, ປີ້ງໄຂ່ EggCrate, ກະດານ Facade, Facade facade. EggCrategrilleScreen ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. EggCrategrilleScreen ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades EggCrategrilleScreen

ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades EggCrateScreengrille ປີ້ງໄຟເພື່ອປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. ແຜ່ນ Grille, ຊ່ອງທາງເບົາ, ປ້ອງກັນແສງລະບາຍອາກາດ. EggCrateScreengrille ຫມູ່ຄະນະ facade, ອາຄານ facades

PP / FRP ເພດານເປີດຫ້ອງ

ອາຄານໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ອາຄານອະລູມິນຽມ (CELL CELLING) ເປັນເພດານ. ພາຍໃນອາຄານ, ເຊິ່ງນອກ ເໜືອ ຈາກການສ້າງຮູບຊົງທີ່ສະຫງ່າງາມແລະທັນສະ ໄໝ ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບນີ້. ຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮາບພຽງ ພາຍໃນອາຄານ, ຮູບແບບແລະຈັງຫວະຂອງສາຍຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ປີ້ງຍັງມີຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ປັບຕົວເຂົ້າກັບພື້ນທີ່ໃດກໍ່ໄດ້ ງາມຈາກທຸກມຸມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມທົນທານໃນທຸກໆຊ່ອງທາງ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ມີຂະ ໜາດ ເພດານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນແຂງແຮງແລະທົນທານ. ມັນມີຈຸດພິເສດທີ່ງ່າຍທີ່ຈະຖີ້ມ. ສາມາດຕົກແຕ່ງດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສ, ບໍ່ປອກເປືອກ, ບໍ່ເປື້ອນ, ງ່າຍຕໍ່ການ ທຳ ຄວາມສະອາດແລະຕິດຕັ້ງ. ເຖິງຄຸນລັກສະນະພິເສດອື່ນໆ ເໝາະ ສຳ ລັບຫ້ອງຜູ້ໂດຍສານ, ສະລອຍນ້ ຳ, ສູນການຄ້າ, ການວາງສະແດງ, ສະຖານີຈອດລົດ, ຫ້ອງວາງສະແດງແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

Divide Egg Crate

ແຜງເພດານ Chancon grille ແມ່ນຜະລິດຈາກວັດສະດຸໃຍແກ້ວແລະ poly Propylene, ເຊິ່ງມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານແລະນ້ ຳ ໜັກ ເບົາ. ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຜະສົມຜະສານສີປະຖົມໂດຍກົງເຂົ້າໃນວຽກງານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຄືອບ. ຈາກນັ້ນຖອກໃສ່ແມ່ແບບ (Mold Grating) ລູກຄ້າສາມາດເລືອກສີຫຼາກຫຼາຍໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ເໝາະ ສຳ ລັບພາຍໃນຂອງອາຄານແຕ່ລະຫລັງ ມີ ທັງຮຽບຮ້ອຍແລະຮຽບຮ້ອຍ ແລະຮູບສີ່ຫລ່ຽມ ນອກເຫນືອໄປຈາກຂະຫນາດແລະສີທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງມັນເພື່ອໃຫ້ນັກສະຖາປະນິກມີຄວາມລະອຽດ. ເລືອກທີ່ຈະຕົກແຕ່ງແລະດັດແປງເພື່ອສ້າງພາຍໃນອາຄານທີ່ຫຼູຫຼາ.ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນທັງ ໝົດ ການລະບາຍນ້ໍາຮູ້ບຸນຄຸນ ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole, ການປົກຫຸ້ມຂອງ manhole (ກົດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃນຫນ້າຕໍ່ໄປ )
—————————————————————————————————–
ภาษาอังกฤษ

Egg Crate Grille Divider
Ceiling grille Ventilation ceiling cover to hide the electrical plumbing work. Aquarium accessories beautiful #EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #EggCrate #Grilled ceiling wall panel #Grid #Power shield, wind filter #Ventilated sheets #Panel, shading panel, building mask #Scene panels, ceiling panels, curtain walls, #Shade panels, air vents filters #Ventilating louvers

Used to form a grille to block the LED / Fluorescent light filter. (Led / Fluorescent) cover, conceal the electrical system, decorate the building. Decorative light barrier panel, showcase decoration Used as a replacement for aluminum ventilation ceiling. Used as a decoration for raising beautiful fish. Make room divider panel, wall structure, pond, container, aquaculture container, shrimp, frog, salamander
EggCrateScreen Grille, light channel, fire shield, air filter, ventilator, trellis, building mask.

Grille, light channel, fire shield, air filter, ventilator, trellis, building mask. EggCrateScreen

Egg Crate Grille Divider
Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation. Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: new design supplying ventilation egg crate grilling. Scene, sheet, ceiling, curtain wall Visor, air vent filter mask Louver plate, ventilation holes Covering, concealing electrical work Building decoration
Grille, light channel, fire shield, air filter, ventilator, trellis, building mask. EggCrateGrillesScreen

Light grille to block ventilation lights. EggCrategrilleScreen Facade panels, building masks

EggCrategrilleScreen Facade panels, building masks Light grille to block ventilation lights.

EggCrate grilleScreen Facade panels, building masks

Ventilation grille, light shielding, EggCrate grilleScreen, Facade panel, Facade facades. Facade panels, building facades, EggCrate Screengrille, light grille, ventilating screen.

Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Egg crate for air returns and venting
Injection molded 1/2 “Thick x 1/2” x 1/2 “square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.
EggCrateScreen Grille, light channel, fire shield, air filter, ventilator, trellis, building mask.

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light Grille Ornamental fish tank decoration

Grille, light box, light blocking Facade panels, building masks EggCrateScreen Grilles

Material is ABS plastic, can be used for both decoration. Inside and outside the building The appearance is a screen mesh with dimensions. It is designed to look comfortable, feel airy, lightweight, easy to install, convenient, fast, strong and durable for value and beauty. Make the canal building Innovative times The standard designs were developed to suit the needs of the decoration of modern buildings. In modern style, which is installed in a straight line, it can be applied as a ceiling, curtain wall, light filter, and wind filter. Buildings generally use aluminum grating. (CELL CELLING) made into the ceiling. Inside the building In addition to creating an elegant, exotic, modern ceiling grid like this This can also solve the problem of flatness. The interior of the building creates appropriate interlocking patterns and rhythms. Grid-style ceiling Strong and durable It has a special feature that is easy to disassemble. Can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install. To the other special characteristics Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places.
GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.

Facade panels, building masks EggCrateScreen grille filter screen

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays. Durable, suitable for Diffuse light from an LED / florescent light bulb. Or used as a blind shield to conceal, decorate the work of plumbing, wiring, air conditioning system after closing the guard panel Resulting in beauty With the nature of the sieve hole It also makes it possible to have air from the air conditioning system or through the lights. Convenient, easy to open, maintenance, not damp, can be used in all places such as in the bathroom, kitchen, office, school, apartment, condo, luxury office building. Trade show

Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns, colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent allows you to creat unlimited sizes and shapes

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
grille bulkhead, ceiling light box cover fire Egg Crate Grille Divider.
For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

EggCrateScreen grille Facade panels, building masks

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho ‘its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

EggCrateScreen grille Facade panels, building masks

The resulting edge fall? Off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses: If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to. limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall? Off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais ?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers / diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs.

 

EggCrateScreen grille Facade panels Facade facades Light grille Ventilation shields Facade panels, building facades, EggCrate grilleScreen, screen grille, light shielding, ventilation.
Ventilation grille, light shielding, EggCrate grilleScreen, Facade panel, Facade facades. EggCrategrilleScreen Light grille to block ventilation lights. Facade panels, building masks

Facade panels, building masks Light grille to block ventilation lights. EggCrategrilleScreen Light grille to block ventilation lights. Facade panels, building masks EggCrategrilleScreen

Facade panels, building masks EggCrateScreengrille Light grille to block ventilation lights. Grille plate, light channel, shielding the ventilation lights. EggCrateScreengrille Facade panels, building masks

PP / FRP Open Cell Ceiling Tiles

Buildings generally use aluminum grating (CELL CELLING) as the ceiling. Inside the building, which in addition to creating an elegant and modern look Grid ceiling like this. Can also solve the problem of flatness Within the building, the pattern and rhythm of the lines that connect properly. The grille also has features that can Seamlessly adapts to any space to create Beautiful from every angle Gives a feeling of strength and durability in every channel Make the space dimensional Grid ceiling is very strong and durable. It has a special feature that is easy to disassemble. Can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install. To the other special characteristics Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places.

Egg Crate Divider

Chancon grille ceiling panels are made from fiberglass and poly Propylene plastic materials, which are strong, durable and lightweight. Through a process of mixing the primary colors directly into the workpiece, not just the coating. Then poured into the template (Mold Grating). Customers can choose a variety of colors by themselves. Suitable for the interior of each building Available Both square and square And rectangular In addition to sizes and colors that We created it for architects to be elaborate. Choose to decorate and modify to create a luxurious interior of the building.

Price of all products Drainage grate Manhole cover, manhole cover (Click for more information on the next page )

———————————————————————————————————————————-
ภาษาอินโดนีเซีย

Pembagi Grille Peti Telur
jaringan langit-langit Penutup langit-langit untuk ventilasi untuk menyembunyikan pekerjaan sistem pipa listrik. Aksesoris dekorasi akuarium #EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #Eagecrate #Grill panel langit-langit #saringan ringan #Penutup api, saringan angin #sprei bernapas #tirai bangunan #Adegan panel langit-langit #dinding tirai #masker filter jendela filter # Jendela ventilasi

Digunakan untuk membuat panel grid untuk menghalangi cahaya dari lampu LED/fluorescent. (Led/Fluorescent) untuk menutupi sistem kelistrikan untuk menghias gedung. Panel pemblokiran cahaya untuk menghias etalase Digunakan untuk menggantikan ventilasi langit-langit aluminium. Digunakan sebagai dekorasi untuk memelihara ikan hias. Membuat pembatas ruangan, struktur, dinding, tangki, wadah budidaya, udang, katak, salamander.

Quotation Egg Crate Grille Divider Pembagi Kutipan

< Klik untuk dowload Peta Brosur Kutipan Klik untuk mendownload Peta Brosur Kutipan >

Layar Peti Telur Kisi-kisi untuk memblokir cahaya, menghalangi cahaya, menyaring angin, ventilasi, bilah, kerai, masker bangunan.

Kisi-kisi untuk memblokir cahaya, menghalangi cahaya, menyaring angin, ventilasi, bilah, kerai, masker bangunan. Layar Peti Telur

Pembagi Grille Peti Telur
Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Papan bahan plastik Abstrak, Kisi-kisi peti telur dengan filter, pengembalian udara HVAC / Kisi-kisi defleksi ganda, Diffuser Pencahayaan LED Plastik, Kisi Media Filter Egg Crate Pond Marine Aquarium, Penutup Aquarium Peti Telur DIY, Ventilasi Udara Light Louver untuk plafon gantung peti telur plastik putih, kisi kisi akrilik vektor udara: desain baru yang memasok ventilasi peti telur memanggang panel langit-langit dinding tirai Reng masker filter ventilasi Pelat kisi-kisi ventilasi Meliputi sistem kelistrikan dekorasi bangunan
Kisi-kisi untuk memblokir cahaya, menghalangi cahaya, menyaring angin, ventilasi, bilah, kerai, masker bangunan. EggCrateGrillesScreen

Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi. EggCrategrillScreen panel pelindung bangunan

EggCrategrillScreen panel pelindung bangunan Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi.

Layar kisi-kisi EggCrate panel pelindung bangunan

Kisi-kisi EggCrateLayar Kisi-kisi ventilasi Kisi-kisi EggCrateLayar Bilah bangunan EggCrate Screengrile

Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Peti telur untuk pengembalian udara dan ventilasi
Kisi-kisi eggcrate sel persegi 1/2″ Tebal x 1/2″ x 1/2″ cetakan injeksi memiliki desain tepi interlocking yang unik sehingga dapat disatukan untuk membentuk sambungan kontinu yang hampir mulus.

Kisi-kisi plastik nonparabola adalah solusi yang sangat ekonomis untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit bercahaya. Kisi-kisi ini dicetak dengan bahan polystyrene atau akrilik. Panel putih tembus pandang dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya ditransmisikan ke area kerja sekaligus mengurangi silau; selain itu, kisi-kisi ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur bohlam dan pemberat melalui pembuangan panas yang lebih efisien. Kisi-kisi peti telur disetujui oleh UL untuk digunakan di bawah sistem penyiram dan dapat digunakan dalam perlengkapan pencahayaan atau aplikasi langit-langit bercahaya. Produk peti telur adalah alat pengontrol cahaya yang efisien dan ekonomis yang akan mengurangi silau dan memberikan pencahayaan yang efektif.
Layar Peti Telur Kisi-kisi untuk memblokir cahaya, menghalangi cahaya, menyaring angin, ventilasi, bilah, kerai, masker bangunan.

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Pencahayaan Panel Akuarium dekorasi tangki ikan yang indah

kisi-kisi pemblokiran cahaya panel pelindung bangunan Kisi-kisi Layar EggCrate

Bahannya adalah plastik ABS, dapat digunakan untuk dekorasi juga. di dalam dan di luar gedung Itu terlihat seperti pelat saringan yang memiliki dimensi. Dirancang agar terlihat nyaman di mata, terasa lapang, ringan, mudah dipasang, nyaman, cepat, kuat dan tahan lama untuk nilai dan keindahan. membuat bangunan ketika ada inovasi Gaya standar telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dekorasi bangunan modern. Dalam gaya modern yang dipasang dalam garis lurus, ini juga dapat diterapkan untuk dipasang sebagai langit-langit, dinding tirai, filter cahaya, filter angin.Bangunan umumnya menggunakan langit-langit kisi-kisi aluminium.(CELL CELLING) dibuat menjadi langit-langit di dalam gedung Selain menciptakan keanggunan dan modernitas kuno, langit-langit kisi-kisi ini Ini juga dapat memecahkan masalah kerataan. Di dalam bangunan, pola dan ritme garis dikoordinasikan dengan baik. Langit-langit kisi memiliki kekuatan tinggi Ada fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna cerah, warna tidak mengelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang. untuk karakteristik khusus lainnya Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, pusat perbelanjaan, ruang pameran, stasiun mobil, ruang pamer dan tempat lainnya.
GratingThai memiliki berbagai macam diffusers pencahayaan dan panel cahaya. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kita dapat memotong ukuran masing-masing dan setiap panel. Kami menyediakan panel styrene putih bening dan opal dan juga akrilik. Panel pencahayaan akrilik tidak akan menguning dan lebih kuat? lebih sulit untuk dipatahkan. Kami membawa hingga lembaran apa pun yang harus dipotong sebelum pengiriman.
Egg crate Grille adalah solusi yang sangat ekonomis untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit bercahaya. Kisi-kisi ini dicetak dalam polystyrene. Panel putih tembus pandang dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya ditransmisikan ke area kerja sekaligus mengurangi silau; selain itu, kisi-kisi ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur bohlam dan pemberat melalui pembuangan panas yang lebih efisien. Louver disetujui oleh UL untuk digunakan di bawah sistem sprinkler dan aplikasi langit-langit pencahayaan.

panel pelindung bangunan Layar filter kisi-kisi EggCrateScreen

Mengurangi Kecerahan dan Silau, Ventilasi HVAC, Panel dekoratif aliran udara listrik, Diffuser pencahayaan plastik, Penerangan, Kisi Langit-Langit, Panel Lift, Sistem Penyiram Bawah, Tangki Ikan, Kandang Hewan Peliharaan, Pajangan POP Bilah Peti Telur Murah, ringan, indah, kuat. Tahan lama, cocok untuk membuat perisai Cahaya menyebar dari lampu LED/Florescent Atau digunakan sebagai panel untuk menutupi tirai, menghias pekerjaan pipa, kabel, sistem pendingin udara setelah panel ditutup. menyebabkan kecantikan dengan munculnya lubang saringan Hal ini juga memungkinkan angin dari AC atau pencahayaan untuk melewati. Nyaman, mudah dibuka, perawatan, tidak lembab, dapat digunakan di semua tempat seperti di kamar mandi, dapur, ruang kantor, sekolah, apartemen, kondominium, gedung perkantoran mewah. pameran dagang

Plafon kisi terdiri dari batang utama dan batang sekunder. Ini memiliki kinerja yang baik pada ventilasi, dan tahan api berbagai ukuran lampu, ventilator AC, sistem pengendalian kebakaran dan bagian dekorasi lainnya, dapat dipasang di mana saja di dalam langit-langit sel. Plafon grid dapat digunakan di gedung publik, indoor dan outdoor. Solusi ideal untuk menonjolkan atau mendefinisikan sapces memungkinkan Anda mendesain berbagai ukuran dan bentuk. Pilihan bagus untuk menghadirkan warna dan tekstur pada bidang langit-langit, dengan pilihan pola, warna, dan konfigurasi terluas untuk pencahayaan dan sistem lainnya. Keahlian unik kami memungkinkan berbagai kemungkinan desain. Struktur suspensi klip proproetary yang tidak tergantung memungkinkan Anda untuk membuat ukuran dan bentuk yang tidak terbatas.

 

Aplikasi: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
Egg Crate Grille Divider
Bagi mereka yang belum pernah ke peternakan atau peternakan sapi perah, Egg Crates diberi nama sesuai dengan kotak kardus yang akan ditempatkan petani di dalam kotak untuk memisahkan telur satu sama lain saat diangkut ke pasar. Pada perlengkapan pencahayaan, mereka membantu mengontrol tumpahan sumber lunak dengan membatasi ke mana ia bisa pergi. Di dunia nyata, Anda mungkin pernah melihatnya digunakan di persimpangan lalu lintas pada lampu “Berjalan” & “Jangan Berjalan”, membuat pesan yang menyala hanya terlihat oleh mereka yang berada di penyeberangan.

Kisi-kisi Layar EggCrate panel pelindung bangunan

Egg Crates adalah aksesori berharga untuk sumber cahaya lembut. Berbentuk seperti kisi 3D, mereka tersedia dalam kekuatan yang berbeda, dibedakan oleh sudut dispersinya. Jadi peti telur 40 derajat akan membatasi dispersi cahaya lembut hingga 40 derajat. Karena panel diffuser depannya yang lebar, dispersi keluaran cahaya lembut dapat mendekati 180 derajat, meskipun sudut pancarannya (bagian tengah paling terang dari berkas sinar) mendekati 90 derajat. Hal ini dapat menyebabkan tumpahan cahaya pada area set Anda di mana Anda tidak menginginkannya. Solusinya dulu adalah bendera besar yang ditempatkan di penyangga & lengan boom untuk menjaga tumpahan tetap terkendali, tetapi dunia pekerjaan lokasi yang cepat membuat ini tidak praktis. Dengan diperkenalkannya Egg Crate kain yang cepat & mudah dipasang, menjadi lebih mudah untuk mengontrol tumpahan cahaya lembut di ruang yang lebih kecil. Dengan menggunakan beberapa sel grid yang lebih kecil, Egg Crate hanya perlu beberapa inci, dibandingkan dengan pintu gudang atau bendera yang jauh lebih besar yang akan diperlukan untuk efek yang sama. Meskipun tidak memiliki tepi bayangan definitif yang akan dibuat oleh bendera besar, mereka sangat efektif dalam mencegah tumpahan dari dinding berwarna terang, yang dapat terjadi saat menggunakan banyak lampu.

Kisi-kisi Layar EggCrate panel pelindung bangunan

Kejatuhan tepi yang dihasilkan sangat bertahap, dan kualitas itu dapat digunakan untuk beberapa kegunaan unik: Jika Anda mulai menggeser cahaya sedikit menjauh dari subjek, Anda akan melihat cahaya tampak redup saat sel kisi Kotak Telur mulai Batasi jumlah cahaya yang mengenai subjek. Karena Anda tidak menurunkan daya ke lampu untuk menyebabkan efek peredupan ini, suhu warna tidak berubah seperti jika Anda menggunakan peredup listrik. Dengan dua kotak lunak sebagai kunci dan isi, Anda dapat menyesuaikan kecerahan masing-masing dengan sangat cepat. Anda juga dapat memanfaatkan penurunan bertahap ini untuk memberikan penurunan alami dalam intensitas cahaya saat subjek bergerak mendekati cahaya. Ini menjaga agar gambar tidak menjadi terlalu terekspos seperti yang biasanya terjadi saat subjek mendekati sumber cahaya. Sadarilah bahwa ada beberapa kehilangan output saat Anda menggunakan Egg Crate. Jumlah kehilangan tergantung pada sempitnya sel, jadi Peti Telur 30 derajat akan memiliki sel yang lebih kecil & output lebih sedikit dari 40 derajat. Namun, kegunaannya dalam tugas sulit mengendalikan cahaya lembut terlalu besar untuk diabaikan. Temukan panel lampu langit-langit di GratingThais?. Kami menawarkan berbagai macam panel pencahayaan berkualitas tinggi dalam ukuran stok, ukuran besar, ukuran khusus sepenuhnya. Semua tersedia untuk pembelian online sederhana atau pengambilan di toko kami. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotong setiap panel sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kami menyediakan panel stirena putih bening dan opal serta variasi bahan akrilik dan polikarbonat. Kami membawa hingga ukuran lembaran apa pun (yang harus dipotong untuk tarif pengiriman standar). Panel lampu styrene adalah solusi yang paling ekonomis, ringan, dan mudah digunakan untuk hampir semua kebutuhan penutup lampu neon. Ukuran standar cocok untuk sebagian besar sistem plafon drop-in serta banyak perlengkapan lampu neon standar. Kami menawarkannya dalam berbagai sentuhan akhir dan warna yang siap digunakan di lokasi komersial atau perumahan termasuk perlengkapan dapur dan kamar mandi, ruang bawah tanah, gedung perkantoran, sekolah, garasi, dan ruang rekreasi. Kisi-kisi/diffuser peti telur memberikan kenyamanan visual dan efisiensi pencahayaan. Desain sel terbuka memungkinkan sirkulasi udara bebas yang menghasilkan suhu pengoperasian yang lebih rendah, yang meningkatkan masa pakai balast dan meningkatkan kinerja lampu. Panel pencahayaan akrilik yang ekonomis, ringan, dan jauh lebih kuat dari alternatif. Mereka menawarkan solusi yang mudah digunakan untuk semua kebutuhan penutup lampu neon.

Kisi-kisi EggCrateScreen, bilah, pelindung bangunan, kisi-kisi, ventilasi, ventilasi Kisi-kisi EggCrateBilah layar untuk kisi-kisi ventilasi
Kisi-kisi EggCrateLayar Kisi-kisi ventilasi Kisi-kisi EggCrateLayar EggCrategrillScreen Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi. panel pelindung bangunan

panel pelindung bangunan Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi. EggCrategrillScreen Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi. panel pelindung bangunan EggCrategrillScreen

panel pelindung bangunan EggCrateScreengrill Grille untuk menghalangi cahaya untuk ventilasi. Pelat kisi-kisi menghalangi cahaya untuk menutupi lampu ventilasi. EggCrateScreengrill panel pelindung bangunan

PP/FRP Open Cell Ceiling Grid Ceiling

Bangunan umumnya menggunakan kisi-kisi aluminium (CELL CELLING) untuk membuat plafon. Di dalam gedung, yang selain menciptakan kesan elegan, kuno, modern langit-langit seperti ini juga dapat memecahkan masalah kerataan Di dalam bangunan, pola dan ritme garis dikoordinasikan dengan baik. Langit-langit kisi-kisi juga memiliki fitur yang dapat Beradaptasi dengan semua jenis ruang dengan mulus untuk dibuat Cantik dan elegan dari setiap sudut Memberikan perasaan yang kuat di setiap saluran membuat ruang berdimensi Langit-langit grid sangat tahan lama. Ada fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna cerah, tidak mengelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang. untuk karakteristik khusus lainnya Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, pusat perbelanjaan, ruang pameran, stasiun mobil, ruang pamer dan tempat lainnya.

Pembagi Peti Telur

Panel dinding dan langit-langit Chancon mesh terbuat dari bahan fiberglass dan plastik Poly Propylene, kualitas khusus, yang kuat, tahan lama dan ringan. Melalui proses pencampuran warna primer langsung ke benda kerja, bukan hanya sekedar melapisinya. Kemudian tuang ke dalam cetakan (Mould Grating).Pelanggan dapat memilih sendiri berbagai macam warna. Dapat digunakan secara tepat untuk interior setiap bangunan. Tersedia keduanya persegi dan persegi panjang Selain ukuran dan warna Kami merekrut arsitek untuk menjadi rumit. Ini telah didekorasi dan dimodifikasi untuk menciptakan interior yang mewah.

Semua harga produk saluran pembuangan Penutup lubang got (Klik untuk informasi lebih lanjut, halaman berikutnya )