E. Grating Services and Specification : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี

ระยะเผื่อของบ่ารับตะแกรง – การสั่งปิดขอบ – วิธีตัดตะแกรง – ผลทดสอบการรับแรง ตารางการทนต่อสารเคมี ของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FRP FibreGlass Grating Services and Specification (Chemical Resitance, Load Ability, Cutting Method) 
Phase I of the grill should be – to order off the edge – cutting grid – test the strength. Table of chemical resistance Of fiber glass mesh

วิธีการเผื่อระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นตะแกรง How long for the width of the shoulder pads get grating Grating
Designing the Space Between Grating And the L-Angle The.

วิธีการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ควรออกแบบเตรียมบ่ารับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรง เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยของการใช้งาน การติดตั้งตะแกรงระบายน้ำจะต้องออกแบบเตรียมบ่ารองรับให้กว้างและสูงพอดีกับแผ่นตะแกรงระบายน้ำ โดยมาตรฐานทั่วไป ตะแกรงเหล็กและพลาสติคมีความกว้าง 2 ขนาด ได้แก่กว้าง 25cm. และ 30cm. ดังนั้นบ่ารับตะแกรง(รูปตัว L) จะต้องใช้เหล็กฉากวางลงไปก่อนเทคอนกรีต โดยเว้นความสูงไว้ 25-30mm. (ขึ้นอยู่กับประเภทของตะแกรง)เพื่อให้ตะแกรงที่วางลงไปเสมอพอดีกับพื้น ไม่สะดุดเวลารถเข็นหรือคนเดินผ่าน ส่วนความกว้างของบ่ารับเมื่อวัดแล้วจะต้องเว้นเผื่อไว้ 5-10mm. ดังนี้
ระยะความกว้างของบ่ารับแผ่นเกรตติ้ง จะต้องบวกเพิ่มข้างละ 3-5mm. รวม 2 ข้างเป็น 6-10mm. How to install a drainage grate. Design should be prepared to shoulder height, width and fit plate grille. For strength and safety of use. Installing drainage grate designed to be fully prepared to shoulder height, width and fit a drainage grate plate. The general standard Steel and plastic are two width sizes width 25cm. And 30cm. So crazy, get the grill (the L) will be placed into the steel before pouring concrete. Leave a height of 25-30mm. (Depending on the type of grill) to put the grill to fit flush with the floor. Uninterrupted time wheelchair or walking through. The width of the shoulders when measurements must be made available for 5-10mm. The
Ex-1 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 25cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 25.5-26.0 cm. In the case of a 25cm wide sieve, a shoulder should be prepared for 25.5-26.0 cm.
Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm. In the case of a 30cm wide sieve, a 30.5-31.0 cm
frp steel grating manhole cover


ตารางการออกแบบ ตรวจสอบ การสั่งตัดให้ปิดขอบพอดี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส The table is designed to determine the cut-off edge. Glass Fiber Grating FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End. 

ตะแกรง FRP สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด จากแผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด FRP grating can be cut at any size. Large sheets of standard 1.5×4 meters after cutting to fit if not designed to cause a crack stem irrational. Looks like an opening edge So if you want to turn off the edge. Table compared to the closing of the first order.
frp steel grating manhole cover

***** ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท  For more information please contact the Company.
frp steel grating manholecover
frpsteel grating manhole cover

วิธีการตัดเกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส / How to cut the grate grating fiber glass / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO.

ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส frp grating manhole cover

 วิธีการตัดโดยเครื่องตัดไฟเบอร์ #1  FRP Grating Cutting cutting method by cutting fiber # 1. 
Steel GRATING Fibeglass Manhole Cover
 ตัดโดยเลื่อยวงเดือนใช้ใบตัดเพชร #2 FRP Grating Cutting Method Using cutting circular saw blades, diamond # 2. 
ตะแกรงเหล็ก  frp grating manhole cover
วิธีวัดชิ้นงานและการตัด #3 FRP Grating Measuring Process measurement methods and cutting-# 3. 
 ผลทดสอบ การรับแรง การทนสารเคมี ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FRP FibreGlass Grating Test Certificates test the strength of chemical resistant fiber glass mesh reinforcement
CHANCON provides consultation and complete know-how for Technical Solutions that match your site conditions, upon request. 
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส FiberGlass Grating Loading Data Sheet
capability to rack the weight of fiber glass.

grating manhole cover***** ความสามารถในการรับแรงของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส ขึ้นอยู่กับ 1) หน้ากว้างของตะแกรงยิ่งกว้างมากยิ่งรับแรงได้น้อย 2)ความหนาของแผ่นตะแกรง การเลือกใช้ตะแกรงที่หนามากขึ้นก็จะรับแรงได้มากขึ้น 3)รูปแบบของแรงกด เป็นแบบกระจายน้ำหนักหรือเป็นแบบกดที่จุดเดียว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อจากบริษัท  The ability to load grid of fiber glass based on 1) the width of the grid with even less force. 2) the thickness of the grid. You can grill the thicker it will get more strength. 3) a form of pressure. Weight is distributed as a press or a single point. For more information please contact the Company

ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อน FRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
Table of chemical fiber glass mesh. Is resistant to corrosion

steel grating manhole cover

***** สารเคมีที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ในตารางที่แสดงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สารเคมีอื่นๆ กรุณาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้โดยตรง chemicals that can withstand corrosion in the table are only some other chemicals, please request additional information directly from the company.
ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย Manhole Cover Test Cerificate 
test tank lid off the cover pipe sewage system.
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส
 เปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุไฟเบอร์กล๊าส เหล็กหล่อเหนียว พลาสติคMaterial FRP FibreGlass Comparison / Compare Material Fiber Glass. Ductile cast iron, plastic
เกรตติ้งฝาบ่อฝาท่อตะแกรงระบายน้ำเหล็กไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการติดตั้งฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ How to Install the cover off the well pipe drainage 
Manhole Cover with Frame Installation Method.

ฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole coverฝาปิดบ่อท่อพัก  Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส

วิธีการบำรุงรักษา ยกเปิดปิด ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ How to maintain the lift-off lid off the well pipe drainage
How to open-close Manhole Cover with Frame.

ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส FRP Fibreglass Manhole cover
FRP Fibreglass Manhole cover ฝาปิดบ่อท่อพักไฟเบอร์กล๊าส
1. No recover value: It will solve steal problem thoroughly since no value for recycle Good wear and corrosion resistance: It will never rusts because it has good wear and corrosion resistance
2. Long service life: It can be used more than 30 years and there is no any crack in the experiment of 2,000,000 fatigue shocks Well sealed: It can be used hermetically, and effectively prevent those poisonous gases leaking out from cesspool
3. Light weight high tensile for easy installation High load capacity: Its high load capacity exceeds the ductile iron and insulation
4. Free Design: It can be designed according to users’s demands. Including color, pattern, specification No any jangle: There is neither nor rebound when cars pass through
5. Made to order for any sizes and your own Logo are optional Competitive Price as compare to ductile iron material

GFRP-Steel’s-Plastic type-PPABS Yüzme Overflow hole Welded Steel’s Bar is GRATING / Composite is FIBERGLASS: Casting, Ductile for Iron Manhole COVER is scum pond drapes closed pipe cap pipe water drainage prefabricated pipe cap man hole grating / Anchoring the Devices The Attached the Saddle Fixing the Table Clip. Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel grating / curbed drainage grating Scupper / Stair Tread Nosing / perforated pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools dIY Kit: grating fiber glass, plastic overflow drain around the edge of the pool. Grating rust resistant galvanized steel. Sieve trap debris, garbage buried in concrete curbs. Solid cover cap off the well pipe Fiber Glass ductile cast iron. Floor Mat walkway. Hardware hooks hanging hook pin boards Winnipeg Board perforated steel wall hung storage tools.

Home Page of Chancon-GratingThai | >> หน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติ้งไทย
Contact & Information || ติดต่อสั่งซื้อ ขอแผ่นที่ อีเมล์ ไลน์ ตรวจสอบราคาสินค้า คุณสมบัติ วิธีการตัด ติดตั้ง ผลทดสอบ 
    A. Contact us : ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า ขอคำแนะนำเพิ่มเติม
    B. Price-Quotation : ราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา-Discount
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. คุณสมบัติ ที่มา ความหมายของไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง FiberGlass Vinyl Resin Food Grade FRP
    E. Grating Services : การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย

Gully Grating || ตะแกรง เหล็ก ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติค รอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงดักขยะฝังในคันหิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เอบีเอส พีวีซี
    5. Drive HighWay Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท (Leaf Trapper Side)
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป

Manhole Cover || ฝาบ่อปิดทึบ ครอบท่อพักระะบบบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อเหล็กหล่อ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม รับแรงสูง ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที 

Related Products || แผ่นปิดผิวกันลื่น แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดไฟเบอร์กล๊าส คลิปล็อคยึดจับตะแกรง
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper


#ตะแกรงเหล็ก #ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส #PlasticFibreglassGFRP #gFRPGrating #SteelGRATING #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #DuctileIronSewer #ManholeCOVER #แผ่นปูพื้นยกระดับ #RaisedFloor #SwimmingPoolOverflowGrating #เกรตติ้งพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป #ScupperCurbedDrainageGrates #ตะแกรงดักขยะ #AntiSlipGRPStairTreadNosingCovers #FiberglassPlateSheeting #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได #แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส #EggCrate #FacadeCladding #แผงระแนงบังตา #หน้ากากตึก #SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #Pegboard #PegBoardHookAccessories #เพ็กบอร์ด #แผ่นเหล็กเจาะรูแขวนเครื่องมือ #ฮุกตะขอลวดขาแขวนเพ็คบอร์ด

www.CHANCON.co.th Tel: 02 4510780-1 Line iD: @iChancon: #PremiumGratingManholeCoverSpecialist 
#GFRPFibreGlassGrating #CompositeSewerManholeCover #SteelGrating #GullyScupperDrivewayGratingGrilles #CulvertConduitTrenchDrainageDitch #CastDuctileIronManhole #GridCoversCatchBasins #RaisedAccessFloor #WalkwayPavement #BarGrateFixedMounting #SaddleClipLockClamp #FastenalAnchorFastener #ตัวล็อคเหล็กยึดจับแผงตะแกรง #Formworks #TiedRod #ThreadBar #WaterStopper Anchorage #WingNut #ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว #ฝาบ่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น #ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮนโฮล #ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ #ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำ #ฝาปิดท่อทรงกลมสี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที #เกรตติ้ง #เกรทติ้ง #ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น #PerforatedPegboardHookShelvesRackingStorageToolsDIYKit #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง #อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก #Pegboard #Hooks #ฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยวสินค้าสิ่งของ #โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard #กระดานเพ็กบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้าน ห้องครัวโรงงานสไตล์industrial, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง #ToolsHolderRackHardBoard #CurbedDrainageGratingScupper #TrashSieveGrates #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท #TrenchBasinScupper #DustScreenDrivewaySideDrainageGrating traffic road highway #LeafTrapperSafeScupperDrainageTrafficGrates along side of highway #StormCurbInletGratingDrainBox ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงริมขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำคสล. แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเทเปอร์ รางตัวยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ #แผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ รองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ABS #SwimmingPoolOverflowGrating #PlasticGrating แผงกั้นกระจก #หน้ากากตึกอาคาร #FacadeCladding หุ้มผนังภายนอก #RaisedFloor #แผ่นปูพื้นยกระดับทางเดิน ไหล่ทางเท้า ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวน เขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า #อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต #เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อน สนิม ความร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี, ประหยัดพลังงาน ไม่บวมน้ำ ปราศจากสารพิษ ไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร #Pantip SiamSteel #Fibergrate #Strongwell #Webforge Hilti #knack mch dos #SCG #HOmepro #HomeDepot #ไทวัสดุ งานซ่อมแซมพื้น #วัสดุเคลือบพื้นผิว #พื้นอีพ็อกซี่ #อีพ๊อคซี่ #อีพ็อคซี่ โพลียูรีเทน, พีวีซี กาว,ไบโอ Bio, PE PU concrete, coating, stone hard, ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, #รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส หลังคาเมทัลชีท #วัสดุทดแทนเหล็ก #ไม้เทียมสังเคราะห์ ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึก กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด #แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักรยกระดับ พาเลท ถาดรอง ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน #บล็อกตัวหนอน #บล็อคปูถนนภายนอก #ตกแต่งพื้นสนามหญ้า, #วายเมท #ไวร์เมช พร้อมเฟรมช่องระบายน้ำ #ตะแกรงเหล็กฉีก #พับฉลุเจาะรู #ลวดเหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, #ขั้นบันไดกันลื่น ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย , DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไร #EggCrate #GrilleDiffuserDivider #LightingAquariumPanel, White Polystyrene Egg crate for air returns and venting. #ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ #อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม #EggCrateFluorescentCeilingGrilleLightingScreenFilter #MediaDiffusersPanel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return/Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium #ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร #แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ แผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์ #VentilationGrilles #SuspendedCeiling textures #Splashboard #Weatherboard #SlatBlinds #TrellisShade #AwningWallPanels #SunScreen #Partition AntiBird Control Netting, Mini decorative #GratingCurtains Sculpture grid cover opened cell ceiling Application: office places, meeting room, supermarket, school, corridor, toilet bath room, hospital, re-decoration works, #ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน #รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น #หลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่าย #บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง #แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์ #แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน #ฉากฝาผนังเบา #ม่านโปร่งทึบแสง ตกแต่งเอนกประสงค์ ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบ ดีไลท์,โพลีคาร์บอเนต ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้าบันได ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอ ดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร ลายหลากหลายให้เลือก สามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์แผ่นผนังลายฉลุหลายขนาด

#GratingSpecialistSolutions and HOW TO INSTALLATION: Outdoor Round Square Rectangle, Circle Circular, Fabricated Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell Ceilings Gratings, Pass way Basement Sidewalk, plastic grid paving, #SealedSewerManhole #HandHoleLiftingLifter #CatchBasins Residential Trench Drainage Cell, Clean out, Driveway Floor Shower Drain Grates, Sewer, Recessed Cover, Pipes Clogged, Ductile Casting Grey Iron, replacement stainless steel, Hybrid Wood Lumber WPC fiber cement, Checkered Duck plate, Fittings, Sanitary, hatch box, remover, block masonry paving unit, dish drainer, Channel opener, Vessel, Ventilation Valves, Filter, Pool, pump, Ships, Replacing contaminated area, conductive, Corrosion resistance frame, Lattice, Rain Shooter Water, Trash rack #gFRPsProducts, #GlassFiberReinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, #RootTrunkBollardsTreePit road safety sculpture in decoration, Landscaping Exterior Garden #BigTreeGratings #TreeRingProtectionSafetyGuardGrating #PaverFrameCoverPedestrian Road Street, molded, pultrusion, #PultudedProfiles Covering welded bearing bar compound gratings, Cage Ladders #StaircaseTreadsNosing #nonNntiSlipSkidStairways broad step, #TreadCovers #Handrail Structural Shaped, Ideal for catwalks, double garage flooring, #TrenchCovers ditch, #SafetyExpandedMetalGrating Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air flow aluminum Grilles, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon serrated bar Steel, spout clad, media support, air mesh, railing, multi grid, covered, concaved, gritted, minimesh, unsaturated polyester resin, Palette Partition Doors Windows, Operation platforms, Explosion proof floor, New idea Innovation design accessories, Components, architectural and industrial decking, Pedestrian Bridges System, courtyards dock threshold, fences, round tube, pipe sheets, angle, wire mesh, pit sump, coating, Polyurethane concrete, Polished, Epoxy self leveling , floor lining, carbon fiber, floor hardener, grouting, waterproof, wastewater treatment, Wet Cooling tower, columns, Laminate, Metallic, Aluminum Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, plastic, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET, Flat sheets, translucent, Anti-UV stabilized, decorative solid sheets, gutter, ditch, made to order by professional fabricators, Hot Dipped Tinplates Electro forge Galvanized, brass Zinc, supply, Food Grade, weight per m2, spacing dimension, load table cutting, Dealer, Industry, Suppliers, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, specification price catalogue for sales, Infosoft TreeEDAX

CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแชนคอน แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน #ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำ #แผ่นปูพื้นทางเดิน ทางลาดชัน #ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท #ตะแกรงขั้นบันได #แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา #ฝาบ่อชำระล้าง #ฝาท่อปิดบ่อพักสำเร็จรูป #แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักร แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันการสึกกร่อนจากทั้งสนิมและสารเคมี ประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป #Grating #ManholeCover Expert Specialist
1. PolyPropylene(PP) #PlasticGRATING #ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป #ตะแกรงพลาสติกPP ทางเดินระบายน้ำ น้ำหนักเบา รับแรงคนเดิน ราคาถูกกว่าเหล็ก เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชื้น สัมผัสน้ำ ที่ร่ม งานจัดสวน วางหินกรวด บ่อปลาคาร์ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร รอบโรงงาน
2. ABS #SwimmingPool spa Draianage #OverflowGRATING Molded #ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรดคุณภาพให้เลือกใช้งาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม รับแรงคนเดินผ่าน ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในที่ร่ม รอบสระว่ายน้ำ บริเวณที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน แกนคู่ สามารถใช้กับสระรูปทรงโค้ง วงรีได้ดี
3. Hotdip Galvanized (HDG.) Iron Metal #STEELGRATING ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกัลวาไนซ์สำเร็จรูป เป็นตะแกรงเหล็กจุ่มร้อน ชุบ Hot Dip Galvanised ผลิตจากเหล็กแผ่น นำมาเชื่อมเข้ากันด้วยระบบ CO2 Robot ทำให้เนื้อเหล็กหลอมกันสนิทกว่าเชื่อมด้วยมือคน แล้วนำไปชุบ HDG ข้อดีคือรับแรงได้สูงกว่าวัสดุทุกชนิด ส่วนข้อเสียคือเป็นสนิมได้ และมีโอกาสถูกโขมย ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm.
4. FRP Fiberglass Grilles/Mould GRATING ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงผสมเรซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ทดแทน ตะแกรงสแตนเลส/อลูมิเนียม ผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูง ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม ทนแสงUV แสงแดด ไม่แตกร่อนหรือผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งาน 50-100 ปี เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ เลือกสีให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการ แผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. เหมาะทำแผ่นพื้นยกระดับ หรือสามารถสั่งได้ทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการได้ รับประกัน 3-5 ปี
5. #CurbedDrainageGratingScupper #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท (Drive High Way Drain Grating) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว ออกแบบเพื่อใช้เป็น ตะแกรงดักแยกเศษขยะ ดักใบไม้ คันหิน ด้านข้างริมฟุตบาทถนนไฮเวย์ ตามมาตรฐานเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกทม.
6. Ductile Cast Iron Manhole Cover #ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม
7. #FRPManholeCover #ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
8. #EggCrate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
9. #PegBoard Display Tools Hooks Shelves ฉากผนังกั้นแผ่นกระดานเพ็กบอร์ด เจาะรูติดผนังแขวนเก็บเครื่องมือช่าง#โรงงานผลิตจำหน่ายPegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็กไม้ เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้านห้องครัวโรงงานสไตล์ industrial, #อุปกรณ์ที่ใช้กับชั้นวางเหล็ก Pegboard Display Hooks Shelf Hanger Store Organizing Tools, #แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเจาะรู สำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools Holder Rack Hard Board
10. #FRPStairTread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าสปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได ออกแบบมาให้ทดแทน แผ่นพลาสติกกันลื่น Plastic mat พื้นยางบล็อค ยางกันลื่น กันกระแทก ยางดักฝุ่น ยางกันลื่น กันหกล้มในห้องน้ำ ในครัว ยางกันลื่นแบบมีรูระบายน้ำ ยางปูพื้นฟิตเนส สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ โรงเรียน สถานออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม
11. HDG/Stainless Steel Grating Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็กชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกแสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสหรือแผ่นงานแสตนเลส ส่วนตัวล็อคที่ทำจากเหล็กชุบซิงค์ออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง
12. Tree Guard Grating Paver Frame Cover #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ มีทั้งแบบตัวต่อและสำเร็จรูป FRP Steel iron Plastic Big Tree Ring/Guard/Grates pit road Safety Grating Cover Frame Support #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานตกแต่ง พรวนดินให้ดูแลรดน้ำถึงรากแก้วได้ง่าย ทั้งยังเป็นการป้องกันรากแก้วกรณีมีรถวิ่งผ่านได้ นิยมใช้กันมากในงาน Land Garden Scape งานภูมิสถาปัตย์ มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน หรือใช้เป็นตะแกรงลานจอดรถ ทดแทน บล็อกตัวหนอน บล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูป
13. FRP FibreGlass Diamond Checker Plate Manhole Cover Grating #ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักระบบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่นสำเร็จรูป FRP Manhole Cover Grating (Custom Made to Order for any size) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส สั่งผลิตตัดได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ติดตั้งสะดวก เปิดฝาบำรุงรักษาง่าย ออกแบบมาทดแทนแผ่นฝาเหล็กลายตีนเป็ด ฝาบ่อเหล็กหล่อรุ่นเดิม
14. #FacadeCladding Ceiling Trellis Shade Grilles : #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่ง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา บานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง : Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard/ Weatherboard/ Slat blinds/ Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini decorative Grating Curtains, Sculpture grid cover opened cell ceiling
15. #FORMWORKS / Form Tie Accessories System for Reinforced Slab Wall Floor Concrete Building Construction FORMWORKS TIES Timber Carpenter Design System: DYWIDAG TIE ROD เหล็กที่มีเกลียวตลอดเส้น(ไทร็อด) + WingNut(วิงนัท) + Water Stopper + steel cone / Hole Spacing Fiberglass FormTies / Scaffolding Price Suppliers อุปกรณ์ยึดแบบชนิดแรงทนดึงสูง สามารถใช้กับงานแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น กำแพงกันดินใช้กับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เหล็กยึดแบบ ฟอร์มทายไทน์ , วิงนัท, ข้อต่อกันน้ำ, น็อตหกเหลื่ยม, น็อตล็อค, ข้อต่อตรง, เชียร์โคน, แคล้มป์สปริง, แคล้มป์ลิ่ม, พลาสติกโคน นั่งร้านเหล็ก ประกับ โพลีโคน

GRP / FRP / Fiberglass/ Composite for Grating and Manhole Covers 
วัสดุเทคโนโลยีใหม่ กรรมวิธีขั้นตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบา รับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อ ไม่เป็นสนิม ไม่แตกผุกร่อน ขโมยไม่ต้องการ ฝาปิดได้สนิท ป้องกันกลิ่นได้ดี FRP Flexible Grating Features:
• Light weight, durable higher strength, easily installation and repaired work, cut and drilled on site
• Not warp, crack or split, Corrosion and weather resistant (UV resistant), Resistant to most chemicals
• Do not conduct heat or electricity also protects the cables (High temperature resistant), insulated
• Gives added fire retardant protection to the cables in case of external fire (Self extinguishable)

คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass+Resin) .vs. Steel .vs. Plastic (PE/ABS/PVC)
1. ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ไม่กรอบแตก ทนความร้อนและแสง UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี เช่นโซดาไฟ, Borax, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ทนได้จากตารางผลการทดสอบ
2. อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น ความถี่ของการสัมผัสสารเคมี ใกล้ทะเล หรือใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง (ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาสนิม ผุกร่อน การกัดกร่อนเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
3. เสริมคุณค่าโรงงาน สามารถเลือกสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือทำเป็นเขต Safety Zone โดยใช้สีให้สะดุดตาได้ เช่น เหลือง,ฟ้า,เทา,ดำ เขียว ฯลฯ Insulation Material: เป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า ไม่เป็นสื่อล่อฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด
4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้สูงเหมือนเหล็กทั่วไป จึงทำให้การเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น
5. ราคาใกล้เคียงกับเหล็กหล่อ สูงกว่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ แต่ FRP ไม่มีปัญหาโดนขโมย เนื่องจากขายไม่ได้ในตลาดรับซื้อของเก่า ไม่เป็นสนิม ไม่กรอบแตกจากแสงแดดรังสี UV เหนียวทนรับแรงได้เหมือนเหล็ก น้ำหนักเบา ตัดให้เข้ารูปได้
6. เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูง ปิดได้สนิทแน่น เสมือนมีซีลยางในตัว ป้องกันกลิ่นได้ดี ไม่มีปัญหาโก่งงอ เงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิว เป็นฉนวน(ไม่นำไฟฟ้า) ทนความร้อนและแสง UV ไม่กรอบแตกเหมือนพลาสติก ABS, PVC, แผ่น poly
8. นำเข้าจากยุโรป อเมริกา ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล มาตรฐาน EN124

CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory The majority of our products excel in value added engineering/architectural design for FRP products. บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating, ตะแกรงรางระบายน้ำ, ตะแกรงทางเดิน โดยเฉพาะวัสดุไฟเบอร์ (FRP) เพื่อทดแทนงานโลหะ เหล็ก แสตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเกรด ชุบซิงค์ ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับงานก่อสร้าง ห้องเย็น, คอกปศุสัตว์, ฟาร์มหมู เป็ด ไก่, กรงนก สุนัข, อุโมงค์, เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ทางยกระดับ ทางด่วน การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ โครงสร้างสามมิติ กำแพง หน้าผา ภูเขา สนามบิน ตึกสูง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ Cable laying in chemical and purification plants, Refineries, offshore plants, Oil & Gas sector, Tunnels

Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor
CHANCON COMPANY LIMITED | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thailand
Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th
Line@: @iCHANCON     Line(iD): iCHANCON 
Website: www.chancon.co.th , http://GratingThai.com , http://GratingThai.co.th, http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com
FaceBook: www.facebook.com/GratingThai , www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon , www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon , http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass
Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh


Manhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.ChanCon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | Line@: @iCHANCON   /   Line(iD): iCHANCON |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1

===========================================================================

Vietnam Language

 

FRP sợi thủy tinh Dịch vụ Grating và Đặc điểm kỹ thuật (Chemical resitance, Load Khả năng, cắt Method)
Giai đoạn I của bàn nướng nên – để đặt ra rìa – lưới cắt – kiểm tra sức mạnh. Bảng kháng hóa chất Lưới sợi thủy tinh

Bao lâu cho chiều rộng của miếng đệm vai được lưới Grating Thiết kế không gian ở giữa Grating Và L-angle Các.

Làm thế nào để cài đặt một grate thoát. Thiết kế nên được chuẩn bị để chiều cao vai, chiều rộng và phù hợp với tấm lưới tản nhiệt. Đối với sức mạnh và an toàn sử dụng. Cài đặt grate thoát nước được thiết kế để chuẩn bị đầy đủ để chiều cao vai, chiều rộng và phù hợp với một tấm grate thoát. Các tiêu chuẩn chung Thép và nhựa là hai kích thước chiều rộng chiều rộng 25cm. Và 30cm. Vì vậy, điên, được nướng (L) sẽ được đặt vào thép trước khi đổ bê tông. Để lại một chiều cao của 25-30mm. (Tùy thuộc vào loại nướng) để đưa nướng để phù hợp ngang bằng với sàn. Không bị gián đoạn thời gian xe lăn hoặc đi bộ qua. Chiều rộng của vai khi đo phải được cung cấp cho 5-10mm. Các
chiều rộng của miếng đệm vai được lưới. Sẽ được thêm vào mỗi 3-5mm phụ. 2 là một 6-10mm bên.
Các Ex-1 nếu lưới rộng 25cm. Vì vậy, hãy chuẩn bị để có được một chỗ ngồi Cm 25,5-26,0 =.
Các Ex-2 trong 30cm chiều rộng rây. Để. đã được chuẩn bị cho các dòng chảy = 30,5-31,0 cm.

Bảng này được thiết kế để xác định lợi thế cạnh cắt. Glass Fiber Grating FRP Grating cắt thiết kế cho 4-Sides-Close-End.

FRP grating có thể được cắt ở bất kỳ kích thước. Trông giống như một lợi thế cạnh mở Vì vậy, nếu bạn muốn tắt cạnh. Bảng so với đóng cửa của lệnh đầu tiên.

FRP sợi thủy tinh Giấy chứng nhận thử nghiệm Grating kiểm tra sức mạnh của kháng sợi thủy tinh lưới cốt hóa CHANCON cung cấp tư vấn và hoàn thành bí quyết cho các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện trang web của bạn, theo yêu cầu. 

Sợi thủy tinh Sàn lưới tải Data Sheet khả năng để rack trọng lượng của sợi thủy tinh.

***** Khả năng tải mạng lưới các sợi thủy tinh dựa trên 1) chiều rộng của lưới điện với thậm chí còn ít lực lượng. 2) độ dày của lưới điện. Bạn có thể nướng dày nó sẽ nhận được sức mạnh hơn. 3) một hình thức áp lực. Trọng lượng được phân phối như một nền báo chí hoặc một điểm duy nhất. Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Công ty

FRP Grating đúc Kháng hóa chất Hướng dẫn Bảng lưới sợi thủy tinh hóa học. Có khả năng chống ăn mòn

Cửa cống bìa thử nghiệm Cerificate bể kiểm tra nắp ra khỏi hệ thống nắp ống nước thải.

Vật liệu FRP sợi thủy tinh So sánh / Hãy so sánh chất liệu sợi thủy tinh. Gang dẻo, nhựa

Làm thế nào để cài đặt trang bìa ra khỏi hệ thống thoát nước đường ống cũng
Manhole bìa với Phương pháp Khung Installation.

Làm thế nào để duy trì nắp lift-off ra khỏi hệ thống thoát nước đường ống cũng
làm thế nào để mở-đóng cửa cống bìa với Frame.

Không có Recover GIÁ TRỊ

1 .: sẽ giải quyết nó JobsDB.com Steal Không có vấn đề kỹ Kể từ khi giá trị cho một thùng tại Tốt Mang Và Chống ăn mòn: Sẽ Nó JobsDB.com bao giờ Đừng it Bạn Gỉ sắt Vì Có Tốt Mang Và Chống ăn mòn
2. Life Dịch vụ Long: Hơn 30 năm Nó JobsDB.com có thể trở thành Và trên sử dụng. There Is No Bất kỳ crack trong thực nghiệm 2.000.000 mệt mỏi những cú sốc Well Sealed: Nó JobsDB.com có thể trở về sử dụng hermetically, Và có hiệu quả ngăn chặn những độc khí rò rỉ Out Từ nơi ô uế
3. Light, trọng lượng cao kéo Đối với hộp cài đặt dễ dàng một tải cao về Công suất: tải cao của nó về Công suất vượt quá. và cung cấp vật liệu cách nhiệt sắt tiêu chuẩn, dễ uốn
4. một thiết tạo mẫu miễn phí: Nó có thể trở thành JobsDB.com theo Để người sử dụng Được thiết kế nói Nhu cầu của. Màu .including, sản lượng hoa văn, kỹ thuật sẵn Không Bất kỳ tiếng kêu chói tai: Liệu Cả NOR hồi phục, flowerpotThere Khi đèo Qua Ô tô
5. Và thực hiện để đặt cho các kích cỡ Bất kỳ Logo riêng của bạn là không bắt buộc cạnh tranh trong giá để so sánh sắt Như tiêu chuẩn, dễ uốn Material.

Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Thái Lan Công ty
Liên & Thông tin || Liên hệ Email Vui lòng plate giám sát dòng tính năng sản phẩm để cắt thử nghiệm cài đặt    

A. Liên. chúng tôi: Liên hệ Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm    

B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ    

C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua    

D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass    

E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa    

F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng 

Gully Grating || nhựa thép sợi lưới thủy tinh xung quanh hồ bơi. Rây bẫy mảnh vụn nhúng vào trong lề đường
    1. Nhựa polypropylene Grating lưới thoát nước đường. nhựa dày củng cố PP
    thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước
    3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật
    4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC
    5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)
    6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.

Cửa cống bìa || màn che ao cặn bã thải ống Raa. Bo đúc nắp sắt Sợi thủy tinh ống nắp
    7. FRP Manhole bìa hố ga nắp che, ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao) 
    8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo Manhole Cover nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). đóng hố ga nắp, ống, dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt 
    9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. 

Sản phẩm liên quan || bề mặt nắp trượt. Che cạnh cắt panel nắp kính sợi thang mũi. Khóa kẹp giữ giá
  10 Egg rèm Screen Crate trần Bảng điều chỉnh SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối hộp ánh sáng bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió
  11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT
  12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ
  13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh
  14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,
  15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper. 

# Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa, đúc vỏ sắt, cống, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-gang cửa cống. COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter lưới, #Saddle Clip Kẹp Khóa Fastener, # Egg Crate lưới tản nhiệt khuếch tán phân chiếu sáng Aquarium Panel, #Tree Safety Guard lưới, # rây bẫy mảnh vụn, rác thải chôn ở lề đường bê tông. lối đi bộ, #. khung lưới tản nhiệt giúp bảo vệ cơ sở của cây Tầng Mat lối đi, rèm # panel SLAT lưới tản nhiệt mặt nạ khối rào cản ánh sáng chặn ánh sáng, # Che mũi cạnh thang bảng bìa cắt trượt, # tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc.
Www.chancon.co.th Điện thoại: 02 4510780-1 # Chuyên gia tư vấn: 081 9327894 Dây iD: iChancon GFRP Gạch bê tông cốt thép Lò nướng, đường ống dẫn ống thoát nước, đúc bằng gang sõn, lưới an toàn mở rộng Lưới kim loại Grating Strut Channel, lỗ khoan bằng nhôm luồng không khí, Lò nướng nâng cao Lầu mặt đường Lề đường, mặt nạ Cầu thang Bệ đỡ, Thanh răng cưa bằng thép thanh, Thép, Thanh Tấm ván Gắn Chiều ngang Khóa Chì Khóa Chỗ Chốt Chì Khóa Chiếc Cầu, Wing Nut, ฝา ท่อ ระบาย น้ำ เหล็กหล่อ เหนียว,, ฝา ท่อ ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น, ฝา เปิด ปิด ถัง แมน โฮ ล แฮ น โฮ ล , ฝา ปิด ครอบ ท่อ บ่อ พัก กรอง เกรอะ, ฝา ปิด ท่อ ระบาย น้ำ เสีย น้ำ ดี, แผ่น ู ร่องน้ำ ฝา ปิด ท่อ ทรง กลม – สี่เหลี่ยม, ฝา ปิด คอนกรีต ปูนซีเมนต์ เสริม เหล็ก, ฝา ปิด งาน ระบบ บำบัด รวบรวม น้ำ เสีย ทิ้ง ชนิด สั่ง ตัด ได้ ทันที ; เก ร ต ติ้ง, เก รท ติ้ง, ฝา ตะแกรง เหล็ก แผ่น เชื่อม สำเร็จรูป, กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้, แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น ทาง เดิน แท่ง ราง ตัว ยู ระบาย น้ำ ทิ้ง ริม ขอบ ฟุตบาท , วาย เมท, วาย เม ช, ไว ร์ เม ช, พร้อม เฟรม, ช่อง ระบาย น้ำ, ลวด เหล็ก ฉีก พับ ฉลุ เจาะ รู, เหล็ก ยืด คาร์บอน ไฟเบอร์, ลาย ตีนเป็ด ไก่, ราง ระบาย น้ำ ฝน, ขั้น บันได กัน ลื่น, ราว กัน ตก, มิ นิ ตะ </s></s> </s></s>, </s></s> น น ภายนอก, ตกแต่ง บ่อ ปลา ครา ฟ, ภูมิ ทัศน์, กระเบื้อง, ปู พื้น เครื่องจักร ยก ระดับ, DIY ติด ตั้ง ง่าย ด้วย ตัว เอง, โคม ติด ลอย ตะแกรง ฝัง ฝ้า ที บาร์, แผ่น ฝ้า เพดาน แบบ เกี่ยว แขวน, ฉาก ฝา ผนัง เบา ม่าน Theatre of the bathroom and the bathroom of the bathroom and the bathroom. Các phòng tắm có bồn tắm và vòi hoa sen. Phòng tắm có bồn tắm và vòi hoa sen. Phòng tắm có bồn tắm và buồng tắm vòi hoa sen / bồn tắm kết hợp với vòi hoa sen cầm tay. Hệ thống phòng tắm, Phòng tắm, Phòng tắm, Phòng tắm, Phòng tắm cao cấp, Tủ treo tường, Tấm che nắng / Khăn trải bàn / Màn che / Trellis bóng, Panels Ván lợp, Tổng màu Sun Screen phân vùng, chống Chim điều khiển Netting, màn hình nhỏ Curating Curtains, điêu khắc lưới mở trần ô tô Ứng dụng: văn phòng địa điểm, phòng họp, siêu thị, trường học, hành lang, nhà vệ sinh, bệnh viện, tái – Các công trình đào hố, vách rìa tấm lát gạch rìa, rèm cửa, rèm cửa, rèm cửa, Nắp đậy màn hình bằng thép không gỉ được làm bằng thép mạ kẽm, ยู ด้าน ข้าง ริม ฟุตบาท, ส เป ค ตาม มาตรฐาน ของ เทศบาล กรม โยธา ธิ การ และ ผังเมือง กรม ทางหลวง ชนบท การ เคหะ แห่ง ชาติ การ ทางพิเศษ แห่ง ประเทศไทย , chậu Trench đánh úp thoát nước bên bụi màn hình driveway lưới giao thông đường cao tốc đường, lá trapper an toàn đánh úp vỉ giao thông hệ thống thoát nước dọc theo bên đường cao tốc ผู้เชี่ยวชาญ แผ่น พลาสติก รองพื้น ปู ร่องน้ำ แทน เหล็ก, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating, ทดแทน แผง กั้น กระจก หน้ากาก ร้าน ตึก อาคาร, หุ้ม ผนัง ภายนอก, แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ไหล่ทาง Foot, sản phẩm chất xơ từ bánh mì, cung cấp sàn gỗ và khu vườn cùng với nhau, thảm cỏ biển, tấm trải giường bệnh viện, khăn trải giường ั่ ว หน้า บันได กา แล ฉาก กั้น ห้อง บาน เพี้ย ม และ แผ่น ลาย ฉลุ สำเร็จรูป หลาย ขนาด ลวด ชุบ พลาสติก ลาย หลากหลาย ให้ เลือก สามารถ นำ ไป ตัด และ ตกแต่ง เพิ่่ ม เติม เป็น เฟอร์นิเจอร์ ลาย ฉลุ ผนัง ลาย ฉลุ ใช้ ตกแต่ง ประกอบ สถาน ที่ ต่างๆ สวยงาม และ Là điểm nổi bật của các sản phẩm chăm sóc da của phụ nữ mang thai và phụ nữ mang thai. ฟ, ไฟเบอร์ กลา ส หรือ ใย แก้ว ชนิด พิเศษ คือ อะไร , Fibergrate, Strongwell, Webforge, งาน ซ่อมแซม พื้น, วัสดุ เคลือบ พื้น ผิว, อี พ็ อก ซี่, อี พ๊ อ ค ซี่, อี พ็ อ ค ซี่, พื้น อี พ๊ อก ซี่ Bột bê tông, mạ, đá cứng, PE cải tiến nhà máy, bếp khu dân dụng, hóa học, hóa chất, hóa chất, hóa chất Bộ sưu tập truyền hình cáp, giải bóng rổ, xe tải chở hàng, tàu điện ngầm, tàu điện ngầm, Chất liệu: thép chịu lực, đá, gỗ tổng hợp, wpc, máy móc, tái sử dụng, thiết bị, máy sấy, máy xay sinh tố, máy xay sinh tố , แผ่น พื้น ยาง ปู รอบ แท่น เครื่องจักร, พา เลท ถาด รอง ชั้น วาง, พื้น โรงเรือน, บล็อก ตัว หนอน บล็อค ปู ถนน ตกแต่ง พื้น สนาม หญ้า สำเร็จรูป ปรับ เปลี่ยน ฮ วง จุ้ย GFRP composite kim cương trên Manhole Covers bề mặt tấm Checker (ฝา ปิด บ่อ ครอบ ท่อ Firefox Www.chancon.co.th GIẢI THÍCH CÁC GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG VÀ HƯỚNG D INSTN L INSTP ĐATIONT: Vỏ bọc ngoài, Vòng tròn, Hình chữ nhật, Vòng tròn Thông thường, Vách Ngói Đơn giản, Vách Ngói Tường, Vách Ngăn Ngang , Lưới nhựa nhựa, Sealed Manhole, Tay lỗ Nâng Lifter, Catch lưu vực, Cellular Trench Thoát Cell, Làm sạch ra, Driveway Tầng thoát nước vòi hoa sen, Sewer, che phủ che đậy, ống bị tắc, đúc dễ uốn sắt xi măng, thay thế bằng thép không rỉ, gỗ Lumber WPC Xi măng, xi măng bằng sợi xi măng, tấm lát tấm, phụ kiện, vệ sinh, hộp nở, bộ phận tẩy, bộ phận nạo vét khối, máy rửa chén đĩa, dụng cụ mở kênh, tàu, van thông khí, bộ lọc, bể bơi, bơm, tàu, thay thế khu vực bị ô nhiễm, Lattice, Rain Shooter Water, Thùng rác, Trứng Cọ Grille Diffuser Divider Tráng Ánh Ánh sáng, Túi đựng Kính Ngang Trang chủ »Sản phẩm» Tủ lạnh »Tủ lạnh» Tủ lạnh »Tủ lạnh» Tủ lạnh »Tủ lạnh» Tủ lạnh »Tủ lạnh» Tủ lạnh (Led / Huỳnh quang) Khung trang trí tường chắn mái nhà dãy cửa sổ kính lọc Cửa sổ phòng tắm Khung kính chắn gió Màn hình tinh thể lỏng Sử dụng các sản phẩm FRP, GFRPS, sợi thủy tinh Reinforcment Rebar để sử dụng cho các sản phẩm gia đình FRP, GFRPS, Vật liệu xây dựng Composite, vinyl ester nhựa, thân cây gốc bollards cây hố đường an toàn điêu khắc trong trang trí, Landscaping ngoại thất Garden Gỗ gratings lớn, bảo vệ cây Ring bảo vệ an toàn Grating Paver Khung hình Cover Pedestrian Road Road, đúc, pultrusion, Hồ sơ pultuded, bao gồm lưới hàn bar mang lưới, Cage Ladders, cầu thang treads nosing, chống trượt trượt skair stairways, bước rộng, bao gồm lốp, lan can, S Hình chữ nhật, lý tưởng cho sàn catwalk, sàn nhà xưởng đôi, nền móng, lớp phủ rãnh, mương, vòi, màn hình mờ, hỗ trợ truyền thông, lưới không khí, lan can, cách đi bộ, nhiều lưới, phủ, lõm, gritted, minimesh, nhựa polyester chưa bão hòa, Palette Cửa sổ phân vùng Cửa sổ, nền tảng hoạt động, sàn chống cháy nổ, ý tưởng mới Thiết kế các phụ kiện đổi mới, các thành phần, sàn kiến ​​trúc và công nghiệp, hệ thống cầu vượt cho người đi bộ, sân đỗ dầm ngưỡng, hàng rào, ống tròn, ống tấm, góc, dây lưới, hố, hố, phủ , Polyurethane bê tông, đánh bóng, Epoxy self leveling, lót sàn, sợi cacbon, hardener sàn, vữa, chống thấm, xử lý nước thải, làm mát Cooling tháp, cột, overflow, Laminate, kim loại, nhôm Composites, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, nhựa , Acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, PET kỳ lạ, tấm phẳng, mờ, Anti-UV ổn định, tấm trang trí trang trí, máng xối, mương, theo đơn đặt hàng của fabricators chuyên nghiệp, Hot Dip Electroforge Gal Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA Approved, đặc điểm kỹ thuật, giá thành, Infosoft FRP Grating Tính năng: • Trọng lượng nhẹ, độ bền cao hơn Độ bền cao, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa, cắt và khoan tại chỗ • Không bị cong, rạn nứt hoặc phân chia, chống ăn mòn và thời tiết (chống tia cực tím), chống được hầu hết các hóa chất • Không dẫn nhiệt hoặc điện cũng bảo vệ cáp (chống nhiệt độ cao) , cách nhiệt • Cung cấp thêm bảo vệ chống cháy cho cáp trong trường hợp hỏa hoạn bên ngoài (tự extinguishable) CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท แช น คอน แช น คอน ผู้ ผลิต ที่ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน ระบบ งาน ฝา ตะแกรง ระบาย น้ำ แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ทาง Deporting bulw ้า ง ฟุตบาท ตะแกรง ขั้น บันได แผ่น พื้น ยก ระดับ น้ำหนัก เบา ฝา บ่อ ชำระ ล้าง ฝา ท่อ ปิด บ่อ พัก แผ่น พื้น ใน ลาน ผลิต เอนกประสงค์ แผ่น รอง ปู รอบ เครื่องจักร แผ่น ทาง เดิน ด้าน บน ระบบ บำบัด น้ำ เสีย ป้องกัน การ สึก กร่อน จาก ทั้ง สนิม และ สาร เคมี ประเภท ของ ตะแกรง และ ฝา บ่อ สำเร็จรูป / Chuyên Grating (5 ตะแกรง, 2 ฝา บ่อ) 1. PP / ABS hồ bơi tràn lưới ตะแกรง น้ำ ล้น รอบ สระ ว่า ย น้ำ ตะแกรง พลาสติก PP / ABS มี 2 ขนาด มาตรฐาน กว้าง 25cm. Và 30 cm. Có 2 điểm chất lượng cho phép sử dụng nhẹ lòng vào buổi sáng mà không có cảm giác hứng thú khi có dịp gặp vấn đề về những vấn đề có thể xảy ra trong thời gian không có xe buýt Trải nhựa PVC / PP / PE Có 2 kích cỡ 25x100cm. 2. PVC / PP / PE Plastic GRATING Và 30x100cm. น้ำหนัก เบา รับ แรง ได้ ดี สำหรับ ให้ คน เดิน ผ่าน ถ้า โดน แดด หรือ สาร เคมี บ่อยๆ อาจ มี ปัญหา กรอบ แตก ได้ ราคา ถูก กว่า เหล็ก เหมาะ สำหรับ ใช้ ใน ที่ ร่ม งาน จัด สวน ทาง เดิน บ่อ ปลา คา ร์ ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน จัดสรร รอบ โรงงาน 3 HDG. Lưới thép ตะแกรง เหล็ก เชื่อม ชุบ กั ล วา ไน ซ์ สำเร็จรูป เป็น ตะแกรง เหล็ก จุ่ม ร้อน ชุบ mạ kẽm nhúng nóng ผลิต จาก เหล็ก แผ่น นำ มา เชื่อม เข้า กัน ด้วย ระบบ CO2 Robot ทำให้ เนื้อ เหล็ก หลอม กัน สนิท กว่า เชื่อม มือ แล้ว นำ ไป ชุบ HDG ข้อดี คือ Nhận được lực đẩy cao hơn các phần của tất cả các thùng rác là được giữ lại và có tầm cỡ 25x100cm. Và 30x100cm. 4. FRP Fiberglass Grilles / GRATING Sản phẩm có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm sợi thủy tinh. Là Tôn Ngộ Không UV Tươi Nắng Không Nắng Không Tránh Không Tránh Căng Thẳng Tẩy Trắng Dễ Chống Trùng Rộng 50-100 Năm Là Vật Liệu Lựa chọn mới cho màu sắc phù hợp với nhu cầu của bạn. เหมาะ ทำ แผ่น พื้น ยก ระดับ หรือ สามารถ สั่ง ได้ ทุก ขนาด ตาม ที่ ลูกค้า ต้องการ ได้ รับประกัน 3-5 ปี 5. dẻo Side Xả Grating ตะแกรง ดัก ขยะ คัน หิน ข้าง ฟุตบาท ผลิต จาก เหล็กหล่อ เหนียว (Đúc sắt dẻo) ออกแบบ เพื่อ ใช้ เป็น ตะแกรง ดัก Mũi dưới da dưới dạng vết sẹo theo tiêu chuẩn của Cục Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Small sizes 10x40cm. 15x30cm., 15x40cm., 20x57cm. Và 25x50cm. 6. Bánh xe dạng nuclidô sắt nắp đậy màng mỏng lớp phủ Ống thép tụ thép Sản xuất theo tiêu chuẩn EN124 Sản phẩm theo tiêu chuẩn EN124 Có tiêu chuẩn chất lượng từ 2-40 tấn Sản phẩm được bán kèm với sản phẩm FRP đã được sản xuất với công nghệ FRP. า ต ร ฐาน EN124 ไม่ เป็น สนิม รับ แรง ได้ เหมือน เหล็กหล่อ เหนียว เลือก ได้ ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงาม เข้า กับ ธรรมชาติ ไม่ เป็น ที่ นิยม ใน ตลาด รับ ซื้อ ของเก่า ไม่มี ปัญหา โดน ขโมย 8. Kiểm tra phân vùng Panels Anti-Bird Lưới ฉาก ฝ้า ผนัง Vách ngăn Ban giám sát thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống Chống rò rỉ ประยุกต์ ใช้ แบ่ง กั้น พื้นที่ ให้ เป็น สัดส่วน เน้น เสริม คุณค่า ที่ อยู่ อาศัย ได้ ทั้ง ภายใน และ ด้าน นอก ทน แดด ฝน น้ำหนัก เบา ใช้ บังตา บัง แดด ทดแทน งาน ระแนง ไม้ GRP / FRP / sợi thủy tinh / Composite cho Grating và Manhole Covers วัสดุ เทคโนโลยี ใหม่ กรรมวิธี ขั้น Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và Châu Âu. ให้ เข้า กับ พื้น ผิว ได้ ตาม ต้องการ ถูก ออกแบบ สำหรับ คุณสมบัติ ตะแกรง FRP (Fiberglass + Resin) .vs. Thép .vs. Nhựa (PE / ABS / PVC) 1. ไม่ เป็น สนิม ไม่ ผุ กร่อน ไม่ กรอบ แตก ทน ความ ร้อน และ แสง UV ทน การ กัดกร่อน จาก สาร เคมี เช่น โซดาไฟ, Borax, กรด ซั ล ฟู ริก ฯลฯ สามารถ ตรวจ สอบ อุณหภูมิ และ สาร เคมี ที่ 2. Dùng thử nhiệm vụ trên 50 năm tùy thuộc vào việc sử dụng các công nghệ mới nhất của ngành viễn thông hoặc sử dụng các công việc có nhiệt độ cao (làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề Tôn giáo) Cornish อน เหล็ก ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ) 3. เสริม คุณค่า โรงงาน สามารถ เลือก สี ให้ เข้า กับ สภาพ แวดล้อม หรือ ทำเป็น เขต Khu An Toàn โดย ใช้ สี ให้ สะดุดตา ได้ เช่น เหลือง, ฟ้า, เทา, ดำ เขียว ฯลฯ cách điện Chất liệu: เป็น ฉนวน ไม่ นำ ไฟฟ้า ไม่ Là một trong số ít các loại thuốc giảm cân mạnh mẽ. Băng thép không gỉ được làm bằng thép không rỉ và có độ bền cao hơn so với thép không gỉ. Đã 6. Tẩy da chết có chứa các chất chống lão hóa Có được sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa tốt nhất Không có vấn đề gì khi đang ngồi trên da Điện tử) chịu nhiệt và ánh sáng UV không bao giờ giống như nhựa ABS, PVC, tấm poly 8. Chất lượng tốt nhất của EN124 với độ tin cậy cao từ 3-5 năm CHANCON: Nhà phân phối và Nhà sản xuất từ ​​nhà máy trực tiếp. Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi vượt trội về kỹ thuật / thiết kế kiến ​​trúc cho các sản phẩm FRP. บริษัท แช น คอน ผลิต และ จำหน่าย FRP Grating, ตะแกรง ราง ระบาย น้ำ, ตะแกรง ทาง เดิน โดย เฉพาะ วัสดุ ไฟเบอร์ (FRP) เพื่อ ทดแทน งาน โลหะ เหล็ก แส ตน เล ส อ ลู มิ เนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อ เหนียว เหล็ก เกรด ชุบ ซิงค์ ชุบ กั ล วา Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng, ง ค์ การ โทรศัพท์ โครงสร้าง สาม มิติ กำแพง หน้าผา ภูเขา สนาม บิน ตึก สูง สถาปัตยกรรม สิ่ง ก่อสร้าง ขนาด ใหญ่ cáp đặt trong hóa chất và lọc các nhà máy, nhà máy lọc dầu, nhà máy ở nước ngoài, ngành Dầu khí, đường hầm Trụ sở chính | Bán buôn bán lẻ | Đăng ký Đại lý Bán hàng, Đại lý, Đại lý, Nhà phân phối CÔNG TY TNHH CHANCON www.chancon.co.th || GratingThai Công ty TNHH www.GratingThai.co.th (ตรง ข้าม เซ็นทรัล พระราม 2) เลข ที่ 199 ซอย ท่า ข้าม 21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Bangkok Thái Lan #Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 E-mail: mkt@chancon.co.th Line (iD): iCHANCON website Grating bí quyết: http://GratingThai.com, http: // ตะแกรง ไฟเบอร์ กลา ส – ฝา บ่อ เหล็ก ฝา ท่อ com FaceBook:. www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover Youtube: http://www.youtube.com / Mktchancon, http://www.youtube.com/FRPGratingFiberglass, http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh

Lưới sợi thủy tinh đúc khuôn và lưới sợi pultruded của chúng tôi cung cấp tính chống ăn mòn chưa từng có, đặc biệt là khi so sánh với các sản phẩm ván sàn bằng thép. Độ bền, tuổi thọ cao và an toàn cũng là những phẩm chất vượt trội của sản phẩm lưới sợi thủy tinh của chúng tôi, và tính năng không dẫn điện của chúng làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho sàn nhà lưới. Chúng tôi cung cấp nhiều loại lưới sợi thủy tinh cho tất cả các ứng dụng tải khác nhau của bạn. Các ứng dụng rèn bằng sợi thủy tinh bao gồm từ việc kiểm tra ánh nắng mặt trời kiến ​​trúc và ván sợi thủy tinh đến lối đi tiêu chuẩn và các ứng dụng cán lăn cao. Các bề mặt mài và màu sắc cổ phiếu tiêu chuẩn hoặc màu sắc tùy chỉnh được cung cấp cho phù hợp với ứng dụng sợi thủy tinh của bạn. Chọn từ các loại nhựa tùy chỉnh của chúng tôi cho một sản phẩm sàn sợi thủy tinh được thiết kế riêng cho phù hợp với nhu cầu chống ăn mòn của bạn.
Lưới sợi thủy tinh đúc khuôn là loại nhựa gia cường bằng sợi thủy tinh (FRP) kết hợp các sợi rèn bằng sợi thủy tinh với nhựa nhiệt dẻo để tạo thành một tấm đúc bằng một mảnh. Tỷ trọng 65% / 35% nhựa cho trọng lượng thủy tinh cung cấp khả năng chống ăn mòn cao. Mặt sàn lát hoặc bề mặt cát được sử dụng có tính chống trượt khi so sánh với sàn bằng thép và các sản phẩm ván sàn khác. Sản phẩm lưới sợi này phù hợp hơn cho môi trường ăn mòn. Pultruded Pudruded Fiberglass Grating
Lưới sợi thủy tinh Pultruded được làm bằng polyester polyphosphat đẳng cấp, vinyl este hoặc các hệ thống nhựa phenolic với một tấm che mặt nạ tổng hợp, làm cho nó chống ăn mòn, nhẹ và bền. Chất liệu sợi thủy tinh nung có bề mặt sét cho độ an toàn và có tỷ trọng lớn hơn so với lưới bằng sợi thủy tinh đúc. Tỷ lệ nhựa 35% / 65% đến thủy tinh cung cấp sức mạnh lớn hơn và chống ăn mòn ít hơn lưới lưới sợi khuôn. Sản phẩm này phù hợp hơn với các sợi thủy tinh dài hơn.
Sàn lưới bằng sợi thủy tinh Sàn lưới bằng sợi thủy tinh của chúng tôi là sản phẩm ván sàn sợi thủy tinh dài, kết hợp mịn, gritted hoặc kiểm tra tấm và đúc khuôn được sản xuất với bất kỳ hệ thống nhựa của chúng tôi. Đó là sự lựa chọn lý tưởng khi sàn nhà lưới phải được phủ 100%. Vải phủ bằng sợi thủy tinh của chúng tôi thường được sử dụng trong các khu vực bốc xếp và lưu thông xe cộ cao, nơi có bề mặt chắc chắn và chắc chắn. Nó cung cấp giá trị độ cứng xấp xỉ cao hơn khoảng 50% so với lưới lưới mở và lưới phủ chuẩn của nó đảm bảo an toàn.
Bullet Resistant Fiberglass Plate Đĩa sợi thủy tinh chống đạn của chúng tôi mang lại khả năng chịu lực đạn đạo cao hơn với trọng lượng dưới 25% so với tấm thép tương đương. Bây giờ đã có sẵn cho các ứng dụng sợi thủy tinh thương mại cho doanh nghiệp của bạn, nhà hoặc cơ sở chính phủ, các tấm sợi thủy tinh cung cấp an toàn chống lại đạn đạo với các lợi thế bổ sung hiệu suất của độ bền, chống ăn mòn, không dẫn điện, dẫn nhiệt thấp và trọng lượng nhẹ.
Fiberglass Heavy Duty Sàn lưới sợi thủy tinh nặng của chúng tôi lưới có sẵn trong cả hai hệ thống lưới đúc và pultruded. Cả hai loại lưới sợi thủy tinh nặng được thiết kế để vận chuyển xe nâng và xe tải kéo mà FRP sản phẩm đúc khuôn truyền thống và pultruded không được thiết kế để hỗ trợ. Lưới sợi thủy tinh có độ bền cao cung cấp độ bền cao hơn cho các khu vực lưu lượng cao hơn. Ngoài ra, Grating sợi thủy tinh nặng Grating có thể được sử dụng để giải phóng khoảng cách xa hơn lưới sợi thủy tinh truyền thống.
Cầu thang bằng sợi thủy tinh và cầu thang bằng sợi thủy tinh Lốp nhẹ và dễ dàng lắp đặt, thang bậc bằng sợi thủy tinh có sẵn trong cả hai loại đúc và pultruded để phù hợp với sàn nền bằng sợi thủy tinh. Bao gồm tấm lót bằng sợi thủy tinh được làm từ thủy tinh khuôn và hệ thống nhựa có tính chống ăn mòn và chống va đập, chống cháy và không dẫn điện. Chúng cung cấp một bề mặt bảo vệ chống trượt hiệu quả, chống trượt cho các bước bê tông, kim loại và gỗ.
Cầu thang bằng sợi thủy tinh Tay vịn và sợi thủy tinh Cầu thang bằng sợi thủy tinh Tay vịn và Thang sợi thủy tinh Hệ thống lan can bằng sợi thủy tinh được chế tạo từ các thành phần sợi thủy tinh và các đầu nối nhiệt dẻo. Hệ thống lan can bằng sợi thủy tinh modul của chúng tôi có sẵn trong cấu hình tròn 2 inch hoặc 2 inch có thể dễ dàng nắm bắt, làm cho chúng lý tưởng cho bất kỳ khu vực lưu lượng truy cập cao. Thang máy và lồng bằng sợi thủy tinh của chúng tôi có thể được lắp đặt trong nhiều ứng dụng từ bơm chìm đến bể, tòa nhà, cầu cảng, thiết bị di động, vv, cung cấp nhiều năm sức mạnh và sự tin cậy.
Sợi thủy tinh đính kèm và sợi thủy tinh Clips cáp sợi thủy tinh của chúng tôi đính kèm tập tin và clip được thiết kế đặc biệt để đảm bảo lưới sợi hoặc tấm để các cấu trúc hỗ trợ. Thêm vào đó, chúng được sử dụng để gắn chặt các tấm lưới tiếp giáp, làm giảm tối thiểu sự lệch lệch gây ra tải. Tất cả các phụ kiện và chốt bằng sợi thủy tinh đều được làm bằng thép không rỉ kiểu Type 316 và có các kích cỡ từ 1, 1-1 / 2 và 2-inch.
Các tấm sợi thủy tinh có mặt không dẫn điện làm cho chúng trở thành một giải pháp kinh tế và an toàn cho các bề mặt đi bộ. Trong điều kiện ăn mòn và / hoặc axít, các tấm sợi thủy tinh cung cấp độ chống ăn mòn không sánh được và tiết kiệm chi phí hơn so với thép không gỉ. Tấm thủy tinh có sẵn với bề mặt không nghiền hoặc với bề mặt đá có cần kéo trượt chống trượt.
Kiểu dáng kết cấu bằng sợi thủy tinh Hình dạng cấu trúc bằng sợi thủy tinh và hồ sơ sợi thủy tinh pultruded của chúng tôi được làm từ hỗn hợp sợi thủy tinh và các hệ thống nhựa nhiệt. Tất cả các hình dạng đều nhẹ, chống va đập, bảo trì thấp, không từ tính, dẫn điện thấp và có độ ổn định về chiều, giúp dễ lắp đặt và lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Hình dạng tùy chỉnh được cung cấp theo yêu cầu.

Composite (GFRP) Gratings: GFRP là gì (sợi thủy tinh gia cố bằng nhựa)? GFRP là vật liệu composite được làm bằng một ma trận polymer được gia cường với chất xơ, nhằm tạo ra các đặc tính lý hoá và tốt hơn. GFRP là một vật liệu sản xuất như kim loại, gỗ, thủy tinh, bê tông. Vật liệu GFRP có những thuận lợi quan trọng so với các vật liệu sản xuất khác, có thể thu được các tính năng mới theo yêu cầu. Lưới GFRP là gì? Gated khuôn GFRP được sản xuất trong khuôn đặc biệt với quy trình cán ướt, bao gồm sợi thủy tinh, nhựa, phụ gia và sắc tố. Sau khi các nguyên liệu này cứng lại, lưới GFRP được ép ra khỏi khuôn. Đúc bằng khuôn GFRP nhẹ, chống ăn mòn, có tính kháng hóa chất và vật lý cao và điện không dẫn điện. Thành phần: Nhựa, sợi thủy tinh, phụ gia và sắc tố là thành phần cơ bản của vật liệu GFRP. Nó có thể được sản xuất bất kỳ vật liệu phù hợp với yêu cầu bằng cách thay đổi các thành phần này. Nhựa: Tính kháng hóa chất, tính mềm dẻo và chống tia cực tím của lưới GFRP được xác định bằng nhựa. Nhựa được lựa chọn theo môi trường; Nhựa orthophthalic cho sử dụng chung, nhựa isophthalic cho môi trường hóa học và nhựa vinyl este cho môi trường hóa học cực kỳ nặng. Sợi thủy tinh: Sợi thủy tinh nhiều lớp liên tục được sử dụng trong sản xuất. Gated grip GFRP khuôn có tính kháng cơ cao do sợi thủy tinh. Phụ gia: Các chất phụ gia như chất ổn định tia cực tím, chất làm chậm cháy và các chất làm chậm mật độ khói thấp làm tăng khả năng chịu đựng về cơ học và hóa học và thêm các tính năng vượt trội mới. Bột màu: Các màu làm cho nó có thể cung cấp cho lưới GFRP bất kỳ màu nào. Điều này làm cho nó xảy ra sử dụng lưới điện GFRP trong các dự án kiến ​​trúc.

Đệm móng đúc Pedestals Fibergrate Hệ thống bệ lưới điều chỉnh được các thành phần chất lượng cao được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng grating nâng cao. Không điều chỉnh vô hạn trong phạm vi quy định của chúng, bệ tiêu chuẩn tăng nền tảng lưới và bệ tùy chỉnh với chéo chéo có thể nâng cao tầng trên độ cao cơ sở. Các bệ được bố trí theo kiểu “đầu đơn” và “đầu bốn chân” tạo điều kiện lắp đặt nhanh chóng, an toàn và kinh tế • CÂN Đ ADC ĐIỂM – Tạo ra các bề mặt đi bộ trên nền dốc • VERSATILE – Có sẵn cho tất cả các lưới lưới Fibergrate và Chemgrate • Chi phí thấp – Chi phí lắp đặt thấp và dễ dàng di dời đến các khu vực khác • ĐÈN ĐÈN – Các mô đun điều chỉnh được nhẹ và giảm. Chống ăn mòn – Polyester nhựa nhiệt dẻo và polyester vinyl pultruded có khả năng chống chịu được hầu hết các ứng dụng sàn ẩm ướt

Sàn lưới Hỗ trợ Sàn bằng sợi thủy tinh Grating Các bệ hỗ trợ Thỉnh thoảng, lưới FRP sẽ cần phải được hỗ trợ trong các khu vực đường đi bằng cách sử dụng phương pháp truyền thống và khung Không thể sử dụng được hoặc không thích hợp với môi trường làm việc Các khu vực, chẳng hạn như, Hóa chất bunds, Raise D sàn và trạm làm việc, phòng xử lý hoá chất phòng thí nghiệm, tăng lối đi bộ không trượt qua các tầng thoát nước và không gian làm việc, vách sàn treo, thang cáp thang máy, che giấu ống dẫn và các dịch vụ điện bên dưới, khu vực cần thiết để không dẫn điện. Các bệ đỡ FRPP của chúng tôi có thể nâng cao lưới sàn FRP của chúng tôi, và liên kết vào mô hình lưới của lưới của chúng tôi. Các bảng của lưới của chúng tôi có thể được nối, trên một bệ loại bỏ nhiều bệ trong cùng một khu vực. Các bệ nền rộng có thể được cố định vào sàn nhà nếu cần thiết, và cũng ở phía trên của lưới của chúng tôi, sử dụng 316 s / s của chúng tôi giữ các clip để phù hợp. Điều này cung cấp một cơ sở cực kỳ chắc chắn, có thể tải cao. Có sẵn trong một phạm vi độ cao, và điều chỉnh hoàn toàn để chứa sàn không đồng đều, chúng tôi có thể cung cấp bệ cho phù hợp với ứng dụng của bạn.

Giải pháp Cầu thang FRP – Cầu thang Cầu thang bằng sợi thủy tinh và cầu thang là một phần bổ sung cần thiết cho việc lắp đặt lưới đúc và đúc. Những lớp chống ăn mòn và trơn trượt này được sản xuất với nosing rõ ràng và cung cấp chỗ đứng an toàn trong môi trường khó khăn nhất. Các bậc thang và mặt nạ cầu thang có thể được cung cấp cắt theo kích cỡ quy định của khách hàng chính xác hoặc trong các tấm cổ phiếu dễ dàng chế tạo.
Cầu thang lót bao gồm một cách thuận tiện để cung cấp vững chắc chống trượt chân cho treads hiện tại mà vẫn còn cấu trúc âm thanh. Nền móng của cầu thang có thể được cài đặt trên gỗ, bê tông hoặc các lát bằng kim loại. Màu công nghiệp tiêu chuẩn có màu xám đậm với màu nâu vàng an toàn nhìn thấy được và màu xám nhạt cho các ứng dụng kiến ​​trúc. Mặt nạ nhôm oxit tích hợp cung cấp nền an toàn cho độ an toàn tối đa và độ bền cao của lốp. Được gia cường bằng tấm thảm bằng sợi thủy tinh để đảm bảo độ bền và chống va đập, vỏ bọc này được làm theo đơn đặt hàng. Độ dày tiêu chuẩn bao gồm các lớp phủ dày khác nhau có sẵn cho các ứng dụng nặng. Tiêu chuẩn dài tấm được dễ dàng cắt giảm kích thước trong quá trình cài đặt, hoặc có sẵn precut chiều dài tùy chỉnh.
Nở Phosphorescent: Có thể đặt hàng bằng tấm phủ bằng sợi thủy tinh với lớp phủ phát sáng đặc biệt cho khu vực mũi, làm cho nó phát sáng ngay cả sau khi đã loại bỏ nguồn sáng chính. Nose đặc biệt hoàn hảo ở cầu thang làm lối thoát hiểm khẩn cấp trong suốt thời gian cúp điện, lối đi ngoài trời, nơi ánh sáng bị mờ theo thời gian như trong các vũ trường và phòng hòa nhạc hoặc là biện pháp an toàn cho hoạt động ban đêm trong các ứng dụng ngoài trời như trên các tàu chở khách. Nose đặc biệt này đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO / TC Tàu và Công nghệ Hàng hải – Ánh sáng Vị trí Thấp trên Tàu chở khách.
Sợi thủy tinh> FRP Tread Covers> Tread Grip Một số tính năng vượt trội của TreadGrip là. Độ bền: TreadGrip là chất liệu composite chất lượng cao của tấm thảm bằng thủy tinh được ngâm tẩm nhựa polyester isophthalic. Sự hấp thụ năng lượng và tính linh hoạt của TreadGrip. Đảm bảo cuộc sống lâu dài của nó, ngay cả trong những môi trường bận rộn nhất. Chống trượt: Một hợp chất cacbon và silit grit được thêm vào trong lớp cuối cùng của laminate cung cấp bề mặt chống trượt tuyệt vời và cứng. Khả năng chống ăn mòn: TreadGrip có khả năng chống lại nhiều loại hóa chất và phù hợp nhất cho việc sử dụng thậm chí trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Hướng dẫn kháng hóa chất có sẵn theo yêu cầu. Đơn giản để cài đặt: Sự linh hoạt của TreadGrip. Cho phép nó được áp dụng cho hầu hết các bề mặt như bê tông, thép hoặc gỗ. Thực tế là nó được cung cấp như một sản phẩm hoàn chỉnh có nghĩa là nó có thể được đi bộ ngay lập tức do đó giữ sự gián đoạn đến mức tối thiểu.
Cung cấp cầu thang FRP trong cả hai mặt nạ đúc và nạo vét. Có sẵn trong các hệ thống nhựa isopthalic, vinyl este và phenol chống cháy, phù hợp với cả ứng dụng công nghiệp và trong nước. Các lát cầu thang FRP có gắn mũi mũi tương phản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Úc về cầu thang để có màu tương phản phía trước (nosing) cho các bậc thang lên và xuống, dẫn đến một cầu thang an toàn hơn. Nói chung thang máy của chúng tôi màu sắc treads là: Màu xám với nosing vàng. Các màu khác có sẵn nếu bạn muốn kết hợp với thẩm mỹ và / hoặc môi trường. Có sẵn trong tiêu chuẩn của chúng tôi tấm lót hoặc chúng tôi có thể cắt giảm kích thước, chúng tôi hoan nghênh yêu cầu của bạn. Chiều rộng tiêu chuẩn của chúng tôi có mặt trên bề mặt đá chống trượt, nhưng chúng tôi cũng có thể cung cấp các lề đường với một đầu lõm cũng có độ chống trượt, nhưng dễ dàng làm sạch, ví dụ như cho ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát. Lốp của chúng tôi được bảo đảm đến các góc đỡ bên dưới bằng cách sử dụng 316 s / s của chúng tôi loại M giữ clip – bạn có thể nhìn thấy những người trong các chỉ số mạ trên trang “Cài đặt Phụ”.
Nếu bạn sở hữu tòa nhà, điều hành một công ty hoặc quản lý không gian công cộng có cầu thang thì bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng mọi người sử dụng cầu thang đều an toàn. Anti Slip Stair Nosing là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng cầu thang được an toàn nhất có thể. Anti Slip Stair Nosing có thể làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đáng kể. Cạnh hàng đầu của một cầu thang có thể trở nên trơn trượt khi ướt và thậm chí cả cầu thang bên trong có thể trơn trượt trong thời gian mưa khi mọi người theo dõi nước bên trong. Với chất lượng cao Edge Grip FRP Chống trượt Chân từ Monaco bạn có thể đảm bảo rằng các cạnh hàng đầu của cầu thang không trơn thậm chí trong điều kiện ẩm ướt nhất. Các đường trượt này có thể được trang bị trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm các không gian công cộng, khu thương mại và các ngành công nghiệp sau đây: Trạm đường sắt, Công viên và công viên, Trại đổ sữa, Cầu thang công nghiệp, Khu công nghiệp và thương mại, Trường học, Chống rò rỉ dầu, Cống dầu Cổng Cạnh của chúng tôi Grip Cầu thang chống trượt FRP Chốt có các tấm sợi thủy tinh mạnh được hình thành trước, độ bền cực kỳ bền và kết cấu thép cacbon silicone trên bề mặt có độ chống trượt cao. Chúng tôi cung cấp hai bề mặt trượt chống trượt, một lớp đất sét nhẹ được làm cho các tình huống bên trong và các vật liệu nặng khác được làm cho sử dụng bên ngoài. Edge Grip FRP Chống trượt Chân Nosing có một lông lông được cấp bằng sáng chế có nghĩa là nó có thể được trang bị cho hầu như mỗi loại bước mà không tạo ra một mối nguy hiểm chuyến đi làm cho nó an toàn nhất toàn diện Anti Slip Stair Nosing.