10 Egg Crate Grille Diffuser Divider ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม *** New Product !

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel
ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลม ระบายอากาศ แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน ผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์

EggCrateScreen

EggCrateScreen

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

EggCrateScreen Grilles

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting
Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.
Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

EggCrateScreen Grille

Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม
EggCrateScreen Grilles
วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ GratingThai has a wide variety of lighting diffusers and light panels. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut to size each and every panel. We stock clear and opal white styrene panels and also in acrylic. Acrylic lighting panels will not yellow and are stronger ? harder to break. We carry up to any sheet which must be cut before shipping.
Egg crate Grille is a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The louver is approved by UL for use under sprinkler systems and lighting ceiling applications.
EggCrateScreen grille filter screen
Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า
Grid ceiling is composed of main bar and secondary bar. It has good performance on ventilating, and fireproof any size of lamps, ventilator of air conditioner, fire control system and other decoration parts, can be installed anywhere inside cell ceiling. Grid ceiling can be used in public building, indoor and outdoor. Ideal solutions for highlighting or defining sapces let you design a variety of sizes and shapes. Great options for bringing color and texture to the ceiling plane, with the widest selection of patterns,colors, and configurations for lighting and other systems. Our unique expertise enables a wide range of design possibilities. A proproetary clip suspension structurenot dependent on T?grid ? allows you to creat unlimited sizes and shapes


Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.EggCrateScreen grille
Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.
EggCrateScreen grille
The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.


แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling
Egg crate grille
อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ
Egg Crate Divider
แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว
Lighting diffusers Egg crate grille

Myanmar (Burmess) Language

ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး
ဆန်ခါအလငျးဒိုင်းကာ filter များလေတိုက် panel ကိုလေဝင်လေထွက် slat လိုက်ကာအဆောက်အဦးများ mask ်လင်းခွဲခြား။ အဆိုပါ LED မီးခွက်သည် / အလင်းပြန်မှုစိန့်ကနေအလင်းပိတ်ဆို့ဖို့နေရာခြားတစ်ဦး panel ကိုဇယားကွက်အတွက် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကိုတစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံသည်မြို့ရိုး panel ကကွန်တိန်နာရေကန်ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် delineated ။
EggCrateScreen
EggCrateScreenကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး
ကြက်ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Panel ကို, Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့, filter ကိုနှင့်အတူကြက်ဥသေတ္တာကင်, HVAC လေကြောင်းပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲကင်, ပလတ်စတစ်နဲ့ LED Lighting ပျံ့, Filter ကိုမီဒီယာ Grid ကြက်ဥသေတ္တာရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, DIY ကြက်ဥသေတ္တာ Aquarium ဖုံး, Air ကိုလေဝင်လေထွက် အလင်းကို Louver ဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်အဖြူပလပ်စတစ်ဥသေတ္တာ, Air ကို vector acrylic Grid Louver များအတွက်: လေဝင်လေထွက်ကြက်ဥသေတ္တာကင်ထောက်ပံ့သစ်ကိုဒီဇိုင်းแผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร
EggCrateScreen ကင်

လေထုပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ
injection ကတစ်ခုနီးပါးချောမွေ့စွာစဉ်ဆက်မပြတ်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ butted နိုင်ပါတယ်ဒါ။ က x 1/2 “စတုရန်းဆဲလ် eggcrate louver ထူးခြားတဲ့ interlocking အစွန်းဒီဇိုင်းရှိပါတယ်” ထူထပ်သော 1/2 x “1/2 ပုံသွင်း Nonparabolic ပလပ်စတစ် louvers ဖို့ရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက်များမှာ အလင်းရောင်နှင့်တောက်ပမျက်နှာကျက် applications များအများအပြားအဲဒီ louvers polystyrene သို့မဟုတ် acrylic ပစ္စည်းများအတွက်ပုံသွင်းနေကြတယ်ဖြူပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေးဖွင့်ပါကလာပ်စည်းဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; ။ ။ ။ အပြင် , ဒီ louver ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်မီးသီးများနှင့်လှေငြိမ်အသက်ရှည်တိုးမြှင့်မည်သည့်နီးပါး unobstructed လေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီကြက်ဥသေတ္တာ louver ဖျန်းစနစ်များအောက်မှာအသုံးပြုရန် ul ကအတည်ပြုသည်အလင်းရောင်ကရိယာသို့မဟုတ်တောက်ပမျက်နှာကြက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကြက်ဥသေတ္တာ ထုတ်ကုန်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထိရောက်သောအလင်းရောင်ပေးသွားမှာပါသည့်အကျိုးရှိစွာနှင့်ချွေအလင်းထိန်းချုပ်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။ EggCrateScreen ကင်
ကြက်ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကိုဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ အလှဆင် Box ကိုငါး  EggCrateScreen ကင် ကို ABS ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင် တစ်ဦးဇယားကွက်အတိုင်းအတာဖုံးအုပ်တစ်ဦးကစာရွက်။ စင်ကြယ်သောကြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်, airy တစ်ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာအား, အကြမ်းခံ, တန်ဖိုးနဲ့အလှအပမှ install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်အတူခံစားကြရသည်။ အဆောက်အဦသင်္ဘောများ Keep ခေတ်ပြိုင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု format စံပုံစံကိုခေတ်မီအဆောက်အဦးများနှင့်အတူလိုအပ်ချက်များနှင့်ပုံစံမျိုး fit မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်လက်ဝဲသင်္ချိုင်းတစ်ဖြောင့်ဇိမ်ခံ Self-စားသောက်ဆောင်များကို install လုပ်ထားရသိရသည်ခုနှစ်တွင်လည်းမျက်နှာကြက်ကုလားကာမြို့ရိုးကိုအလင်း filter ကိုလေတိုက်တာဝါတိုင်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကင်အဖုံးများနှင့်လူမီနီယံကိုသုံးပါသို့ install လုပ်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာကျက်သို့ (ဆဲလ် cell) ။ မိုးလုံလေလုံအာကာသသင်္ချိုင်း ဒီတခုတခုအပေါ်မှာကြော့နှင့်ထူးခြားဆန်းပြားခေတ်သစ်ကင်အဖုံးကိုအပြင်၌။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် မြင့်မားတာရှည်ခံ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်နှင့်အခြားဆိုးကျိုးများ install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ အခန်းတစ်ခန်းနေရာချထား, ရေကူးရေကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, သက်သေခံပစ္စည်းများကိုဘူတာအရောင်းပြခန်းအဖြစ်တခြားနေရာတွေမှာ GratingThai အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်များအတွက်သင့်လျော်သော နဲ့အလင်းပြား။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့အရွယ်အစားဖြတ်နိုင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိုအတိုင်း Panel ကို။ အဆိုပါကျနော်တို့စတော့အိတ်ရှင်းလင်းမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးတော့ opal အဖြူရောင် styrene, Panel များသည်လည်းထို့အတူခုနှစ်, acrylic ။ Lighting Panel များအဘို့အ acrylic မစ္စတာအဝါရောင်မည်မဟုတ်ထိုတန်ခိုးကြီးကြသလော BREAK ခက်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဂန္ထဝင်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ Cut ရမည်ဖြစ်သည့်ကဒီမှာမဆိုစာရွက်ရန်တက်တစ်ခုယူသွား။ ဒီဥသေတ္တာကင်, အေ Is အများအပြားအလင်းရောင်နှင့်တောက်ပရန်အလွန်ချွေဖြေရှင်းချက် မျက်နှာကျက် applications များအဲဒီ louvers polystyrene အတွက်ပုံသွင်းနေကြတယ်ဖြူပြားစဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်လုံးယူနီဖောင်း illumination ပေးဖွင့်ပါကလာပ်စည်းဒီဇိုင်းကိုတောက်ပလျှော့ချနေစဉ်အလင်းပြုပြင်ဧရိယာမှကူးစက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု; ။ ။ ။ အတွက်။ ထို့အပြင်, ဒီ louver နီးပါး Unobstructed Air ကိုလပ်ြရြားမြပိုမိုချွေအပူလွန်ကျူးမှတဆင့်အဆိုပါမီးသီးထိတွေ့ပြီးတော့လှေငြိမ်အဆိုပါအသက်ရှည်တိုးပေးရန်လိမ့်မည်ဘယ်ဟာခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါအဆိုပါ Louver ကြောင်းဖျန်းစနစ်များရဲ့နဲ့အလင်းမျက်နှာကျက် Applications ကိုအောက်မှာအသုံးပြုမှုသည် ul အားဖြင့်အတည်ပြုသည်။
EggCrateScreen ကင် filter ကိုမျက်နှာပြင် ထွန်းတောက်တောက်ပခြင်း, HVAC လေဝင်လေထွက်, လျှပ်စစ်, Air ကို Flow အလှဆင် Panel ကို, ပလတ်စတစ်အမျိုးအစားလျှော့ချ။ အလင်းရောင်ပျံ့, Lighting, မျက်နှာကျက် Grid, ရေပန်းစနစ်များ, ငါး tank, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လှောင်အိမ်လက်အောက်တွင်ဓါတ်လှေကားပြား, POP ကိုပြရန် EggCrate, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အကြမ်းခံပေါ့ပါး, အပြန်အလှန်ဖလှယ်ပြားအောင်များအတွက်စံပြ slat လိုက်ကာကန့်။ မီးခွက်ကနေဖြန့်ကြဲအလင်း / ချောင်းကျွမ်းတယ် LED ။ သို့မဟုတ်အလှဆင်ပြားအဖြစ် slat လိုက်ကာအပြန်အလှန်ဖလှယ် panel ကိုပိတ်ပြီးနောက်ဝါယာကြိုးများနှင့်ပိုက်, လေအေးစက် system ကိုဖုံးကွယ်။ လှပသောလုပ် တစ်ဆန်ခါ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ ဒါဟာအစလေအေးပေးစက်ကနေကောင်းတဲ့လေပြေအောင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်မီးနိုင်။ , အဆင်ပြေဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သော In-အခန်းထဲမှာမီးဖိုချောင်အခန်းကိုကျောင်းကအိမ်သူအိမ်သားအဖြစ်တည်နေရာ, တိုက်ခန်း, ကွန်ဒိုမီနီယံ, ရုံးအဆောက်အအုံများ, ဇိမ်ခံဖို့ကံမကောင်းကိုမရရှိနိုင်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ Show ကို Grid မျက်နှာကျက်အဓိကဘားနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ် ဒါဟာ ventilating အပေါ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အလယ်တန်းဘားနှင့်မီးခွက်မဆိုအရွယ်အစား fireproof, လေအေးပေးစက်, မီးကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်နှင့်အခြားအလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများကိရိယာ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆဲလ်မျက်နှာကျက်အတွင်းပိုင်းကို install နိုင်ပါတယ်။ Grid ။ မျက်နှာကျက်, အများပြည်သူအဆောက်အဦများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်။ sapces သင်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းပါစေမီးမောင်းထိုးပြသို့မဟုတ် defining များအတွက်စံပြဖြေရှင်းနည်းများ။ ပုံစံများ၏အကျယ်ဆုံးရွေးချယ်ရေးနှင့်တကွ, မျက်နှာကျက်လေယာဉ်မှအရောင်နှင့် texture ယူလာဘို့အဂရိတ် options များ, အရောင်များ ,. နှင့်အလင်းရောင်နှင့်အခြားစနစ်များများအတွက် configurations ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ T-အပေါ်မှီခိုတစ်ဦးက proproetary ကလစ်ရပ်ဆိုင်းမှု structurenot? ဇယားကွက်သန့်အသတ်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံခြင်းမှခွင့်ပြုပါတယ်။Applications ကို: ဥသေတ္တာအလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Panel ကို တစ်ဦးလယ်ယာသို့မဟုတ်နို့ထွက်မှဖူးဖူးဘူးသောသူတို့အဘို့, ဥသေတ္တာလယ်သမားသူတို့စျေးကွက်များသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲထုတ်ကြက်ဥကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ် box ထဲမှာနေရာချမည်ဟုသောကတ်ထူပြားဇယားကွက်ပြီးနောက်အမည်ရှိနေကြသည်။ အလင်းရောင်လ်တာတွင်, သူတို့ကသွားနိုင်ပါတယ်ရှိရာကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ပျော့ပျောင်းအရင်းအမြစ်များ၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အစစ်အမှန်လောကရှိ, သင်သည်ထိုသူတို့ “လမ်းလျှောက်” ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာလမ်းဆုံများတွင်အသုံးပြု & သာလူကူးမျဉ်းကြားသူများအတွက်မြင်နိုင်တို့သည်အလင်းမက်ဆေ့ခ်ျများစောင့်ရှောက်ခြင်း, အလင်းအိမ် “Walk မနေပါနဲ့” ငါမြင်ပြီဖြစ်နိုင်သည်။ EggCrateScreen ကင် ကြက်ဥသေတ္တာပျော့အလင်းရင်းမြစ်များအတွက်တန်ဖိုးရှိသောဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကို 3D ဇယားကွက်များကဲ့သို့ shaped သူတို့အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ထောင့်အားဖြင့်မတူညီကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် 40 ဒီဂရီကြက်ဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီဖို့ပျော့အလင်း၏ပျံ့နှံ့ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်မျက်နှာစာပျံ့ panel ကရန်, ပျော့ပျောင်းအလင်း၏ output ကိုပျံ့နှံ့သည်၎င်း၏ရောင်ခြည်ထောင့် (လေဆာရောင်ခြည်၏တောက်ပစင်တာအစိတ်အပိုင်း) 90 ဒီဂရီမှပိုမိုနီးကပ်စွာပင် ” Tho, 180 ဒီဂရီချဉ်းကပ်နိုင်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ပြုလုပ်ချင်ကြပါဘူးဘယ်မှာသင့်ရဲ့အစု၏ဒေသများအပေါ်အလင်းယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ယိုဖိတ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ခွင် & စန်းလက်နက်အပေါ် positioned ကြီးမားသောအလံဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်တည်နေရာအလုပ်၏အစာရှောင်ခြင်းကမ္ဘာကြီးကိုဒီလက်တွေ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ, အစာရှောင်ခြင်း & ပူးတွဲရန်လွယ်ကူထည်ဥသေတ္တာ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, ကသေးငယ်နေရာများအတွက်ပျော့အလင်းအိမ်၏ယိုဖိတ်မှုထိန်းချုပ်ဖို့အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာသည်။ အတော်ကြာသေးငယ်ဇယားကွက်ဆဲလ်တွေအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးဥသေတ္တာတစ်ခုသာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသောအများကြီးပိုကြီးတဲ့စပါးကျီတံခါးများသို့မဟုတ်အလံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်လက်မနက်ရှိုင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလံဖန်တီးမယ်လို့အဓိပ္ပါယ်အရိပ်အစွန်းရှိသည်ပါဘူးနေစဉ်, သူတို့မြောက်မြားစွာအလင်းအိမ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်ပေါ့ပေါ့ရောင်စုံနံရံများပေါ်တွင်ထံမှတည်ဆောက်ခြင်းကနေယိုဖိတ်မှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
EggCrateScreen ကင် ရရှိလာတဲ့အစွန်ဆုံးကြချွတ်အလွန်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရည်အသွေးကိုတော်တော်များများထူးခြားသောအသုံးပြုမှုခံရမည်နိုင်သည်သလောအနည်းငယ်ကွာနေတဲ့ဘာသာရပ်ကနေအလင်းကိုဝေ့စတင်ပါလျှင်, သင်ဥသေတ္တာဇယားကွက်ဆဲလ်တွေစတင်အဖြစ်အလင်းမှိန်ဖို့ပေါ်လာမြင်ရပါလိမ့်မည် ဘာသာရပ်သပိတ်မှောက်အလင်းပမာဏကိုကန့်သတ်။ သင်ဤအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်ဆီမီးပါဝါလျှော့ချကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်ထားတဲ့လျှပ်စစ် dimmer ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သကဲ့သို့, အရောင်အပူချိန်မပြောင်းပါဘူး။ သော့ချက်အဖြစ်နှစ်ခုပျော့သေတ္တာများနှင့်အတူနှငျ့သငျအလွန်လျင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီရောင်ခြည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဖြည့်ပါ။ သငျသညျလညျးဤတဖြည်းဖြည်းပြိုလဲအားသာချက်ယူနိုင်မလဲ? ချွတ်အလင်းပြင်းထန်မှုအတွက်သဘာဝကျဆင်းခြင်းသည်ရွေ့လျားနေသောဘာသာရပ်အလင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလာအဖြစ်။ ဒါကဘာသာရပ်တစ်ခုအလင်းအရင်းအမြစ်ချဉ်းကပ်လာသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်မယ်လို့အဖြစ်ထိတွေ့ကျော်ဖြစ်လာထံမှ image ကိုစောင့်ရှောက်။ သင်တစ်ဦးဥသေတ္တာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ output ကိုအချို့ဆုံးရှုံးမှုရှိကွောငျးသတိထားပါ။ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုဆဲလ်၏ကျဉ်းမြောင်းသောပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို 30 ဒီဂရီဥသေတ္တာ 40 ဒီဂရီထက်သေးငယ်ဆဲလ် & လျော့နည်း output ကိုရပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပျော့အလင်းကိုထိန်းချုပ်ထား၏ခက်ခဲတာဝန်အတွက်အသုံးဝင်မှုရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပယ်ချဖို့လည်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ GratingThais မှာမျက်နှာကျက်အလင်းရောင်ပြား Find ?. ကျွန်တော်တို့သည်ကြီးကြပ်မှူး, စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစားအတွက်လုံးဝထုံးစံအရွယ်အစားအရည်အသွေးမြင့်အလင်းရောင်ပြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ အားလုံးရိုးရှင်းတဲ့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ store မှာကောက်။ အဘယ်သူမျှမနှစျခုအလင်းရောင်လ်တာအတူတူပါပဲကတည်းကကျနော်တို့လိုအပ်ကြောင်းအတိအကျအရွယ်အစားချင်းစီသည် panel ကိုဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ opal အဖြူ styrene ပြားအဖြစ် acrylic နှင့် polycarbonate ပစ္စည်းအတွက်မူကွဲသိုလှောင်။ ကျနော်တို့ (စံရေကြောင်းနှုန်းထားများအဘို့အဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည့်) မည်သည့်စာရွက်အရွယ်အစားအထိသယ်ဆောင်။ Styrene အလင်းရောင်ပြားအရှိဆုံး, ချွေပေါ့ပါးနီးပါးမဆိုချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ စံအရွယ်အစားအဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားစံချောင်းအလင်းရောင်လ်တာအများဆုံး Drop-အတွက်မျက်နှာကြက်စနစ်များကို fit ။ ကျနော်တို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောချောနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးလ်တာ, မြေအောက်ခန်း, ရုံးအဆောက်အဦးများ, စာသင်ကျောင်းများ, ကားဂိုဒေါင်နှင့်အပန်းဖြေခန်းအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လူနေအိမ်နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်သင့်အရောင်များမှာသူတို့ကိုပူဇော်လော့။ ကြက်ဥသေတ္တာ louvers / ပျံ့အမြင်အာရုံနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ထိရောက်မှုသည်။ အဆိုပါဖွင့်လှစ်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းလှေငြိမ်ဘဝတိုးပွါးခြင်းနှင့်ဆီမီးခွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်အနိမ့်သော Operating အပူချိန်အတွက်ရရှိလာတဲ့အခမဲ့လေကြောင်းစောင်ရေများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ acrylic အလင်းရောင်ပြားတစ်ခု, ချွေပေါ့ပါးနှင့်အခြားနည်းလမ်းထက်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ချောင်းအလင်းရောင်အဖုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအသုံးပြုရလွယ်ကူဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ styrene လိုပဲ, သူတို့ကမျိုးစုံချောနှင့်အရောင်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြပြီးစီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်နေရာများအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် PP / FRP ပွင့်လင်းဆဲလ်မျက်နှာကျက်။  ကြက်ဥသေတ္တာကင်       အဆောက်အဦးများယေဘုယျအားဖြင့်မျက်နှာကျက်စကင်အဖုံးလူမီနီယံ (ဆဲလ် cell) ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦး, ကြော့ခေတ်မီခြင်းနှင့် quaint ဖန်တီးတံ့သောအဆောက်အဦ။ ဒီအကင်အဖုံး ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းချောမွေ့စေနိုင်သည် စနစ်တကျညှိနှိုင်းနေသောလိုင်းများ၏ပုံစံနှင့်ရစ်သမ်အတွင်းပိုင်း။ ကင်အဖုံးကိုလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်ပါ။ တစ်ဦးချောမွေ့စွာကိုဖန်တီးရန်ဒေသများအမျိုးမျိုးတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ ကြော့အားလုံးအမြင်များ တိုင်းရုပ်သံလိုင်းအတွက်ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားရတယ်။ တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်အာကာသလုပ်ပါ။ မျက်နှာကြက်ကင်အလွန်အကြမ်းခံနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ disassembled ဖြစ်ပါတယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, ညစ်ပတ်မဟုတ်ဘူး။ သည်အခြားဆိုးကျိုးများမှ သည်အခြားနေရာများတွင်အပါအဝင်ရေကူးကန်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြပွဲ, အရောင်းပြခန်းဘူတာရုံများအတွက်ခရီးသည်အခန်းက။       မြို့ရိုးအပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ဇယားကွက် Chancon ဖိုင်ဘာဖန်ကနေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ် Poly Propylene အထူးအရည်အသွေး, ခိုင်မာတဲ့အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနမူနာသို့တိုက်ရိုက်အရောင်များကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဖွင့်မယ့်အပေါ်ယံပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ template ကို (မှိုခြစ်) တွင်လောင်းဖောက်သည်အရိပ်နဲ့အရောင်များ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆောက်အဦး၏အတွင်းပိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါ။ ရရှိနိုင် နှစ်ဦးစလုံးရင်ပြင် နှင့်စတုဂံ အဆိုပါအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အဆင်း ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသူဗိသုကာပညာရှင်ကိုရှာဖွေဖြည့်ဆည်း။ အလှဆင် Choose နှင့်ဇိမ်ခံအဆောက်အဦကိုဖန်တီးရန်အဆင်ပြေအောင်။ ကြက်ဥသေတ္တာ Divide
အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့ဥသေတ္တာကင်
GFRP-Steel’s-ပလတ်စတစ်အမျိုးအစား-PPABS Yüzmeလျှံအပေါက်ဂဟေသံမဏိရဲ့ဘား / ခြစ်နေသည် Composite ဖန်မျှင်ထည်ဖြစ်ပါသည်: Casting, သံ Manhole မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကျဇယား scum ရေကန် drapes / ဆန်ခါပိုက်ထုပ်ပိုက်ရေနုတ်မြောင်းအကြံအဖန်တွေချည်းပိုက်ထုပ်လူကိုအပေါက်ပိတ်ထားသည် ကိရိယာများအဆိုပါကုန်းနှီးသည့်စားပွဲတင် Clip ပီပြင်ပူးတွဲ Anchoring ။ / ဆန်ခါညှပ် Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိ သိုလှောင် Tools များ DIY Kit ယူပြီး Scupper / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း / ဖောက်ထား pegboard Hook စင်ပေါ်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း curbed: ဖိုင်ဘာဖန်, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါ။ သံချေးခံနိုင်ရည်သွပ်ရည်စိမ်စတီးဆန်ခါ။ ဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများ, ကွန်ကရစ့်သတ်ထားခြင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်အမှိုက်သရိုက်။ ရေတွင်းပိုက် Fiber Glass ကိုကျဇယားချွတ်အစိုင်အခဲအဖုံးထုပ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ hardware ချိတ်ဆွဲထားချိတ် pin ကိုပျဉ်ပြား Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ perforated သံမဏိမြို့ရိုးကိုသိုလှောင်မှု tools တွေကိုဆွဲထားကြ၏။

Chancon-GratingThai ၏ Home Page | >> မူလစာမျက်နှာကုမ္ပဏီလင်ကွန်း chat – ထိုင်းကုမ္ပဏီဆန်ခါပြန်ကြားရေး & ဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရန်     အေအားလုံးဆက်သွယ်ပါဆကျသှယျရနျကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ခြင်း: ဆက်သွယ်ရန်။ Maps ကိုထုတ်ကုန်များ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှု     ခစျေးနှုန်း-စျေးနှုန်း: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းစျေးချိုတဲ့လေကြောင်းလိုင်း     C. စီမံကိန်းများအားလုံးသည်အဆိုပါကိုးကားစရာ: Customer များ။ applications ကို ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို     ဃစားနပ်ရိက္ခာ၏ Glass ကို Fiber စစ်ကူဗီနိုင်းဗဓေလသစ်စေးဟာအဆင့်အတွက် FRP ဖန်မျှင်ထည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို features     အီးအဆိုပါန်ဆောင်မှုများ, ခြစ်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း, ခွန်အားတပ်ဆင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ – ဓာတု     အက်ဖ်ရောင်းဝယ်ရေးအရောင်း Wanted: မေးပါ။ အရောင်း ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်း

 

 

 

Gully ခြစ်ဆန်ခါ     ကျေးရွာအုပ်စုရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 1. ပလတ်စတစ် polypropylene ခြစ်။ ထူသောပလပ်စတစ်အဆိုပါ PP အားဖြည့်     ချထားတဲ့သံမဏိချိတ်ဆက်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိရဲ့ချောသံမဏိဆန်ခါပန်းကန်ဆန်ခါ 2. ။ ရေကျမ်းပိုဒ်အဘို့ပြွန်     ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါရေနုတ်မြောင်းဆန်ခါ 3 FRP ဖန်မျှင်ထည်မှို။ အပင်များတွင်အထပ် Mat လမ်းကြောင်း     4. ကို ABS ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ်အချပ်ရေပိုလွှဲအစွန်းရေကူးကန်ကို ABS, PVC     5. Drive ကိုအဝေးပြေးလမ်းမခြစ်ကွက်ထောင်ချောက်ဖုန်ယိုစီးမှု, အမှိုက်သရိုက်, အလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ (ဘေးထွက်, ထောင်ချောက်ဆင်, အရွက်ဖို့)     6. စောင့်တပ်ဖွဲ့, သစ်ပင်, ဆန်ခါ, frame ကိုဘောင်ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်မျက်နှာဖုံး Paver ။ တည်ဆောက်လက်စသတ်နှစ်ခုလုံးကိုအတူ။
Manhole Cover ဦးထုပ်ရေတွင်းများ     7. FRP Manhole Cover အဖုံးဖုံး manholes, ပိုက်, ဖိုင်ဘာဖန်ပေါင်းစပ်စေး (noncorrosive အခြားရွေးချယ်စရာမြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ)     သံများအတွက် 8. Cast အဆင်သင့်ကျဇယား Manhole အဖုံး (က Round ဆကျသှယျရနျ / Square ကိုဒီ) ဦးထုပ်။ အဖုံး manholes လှဲချသံရေကုသမှုစနစ်က ductile     (အထူးဖြတ်ကိုဖုံးလွှမ်း 9. FRP စိန်ထိပ်တန်း ) အဆိုပါယင်ကောင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ရေတွင်းပိုက်မျက်နှာဖုံးဖိုင်ဘာဖန်ထုပ်။ ထုတ်ကုန်မိန်းကလေးများ Related   10. ဤအဥသေတ္တာတစ်မျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးဆန်ခါဖုံးအုပ်မျက်နှာကျက် panel ကိုချွတ်အလင်းကိုသေတ္တာအဖုံးမီးခွဲခြား။ လေဝင်လေထွက်လေထု filter ကို   11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat   12. PegBoard ပြရန် Tools များစင်ပေါ်ပျဉ်ပြား Winnipeg ပေါက်မြို့ရိုးကိုဆွဲထားသိုလှောင်မှု tool ကိုပျဉ်ပြား Hooks   13. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်   14. HDG ။ ကလစ်ချုပ်ကိုင် panel ကိုဇယားကွက်သော့ခတ်ကလစ်သော့ခတ်ညှပ်ဆွဲထားဆန်ခါသံမဏိ။ သံမဏိ / သံမဏိဇင့်ချထားတဲ့, သံချေးခံနိုင်ရည်,   15 FormWork ဆက်ဆံရေးစနစ်: TieRod / ThreadBar ။ ခံနိုင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသံမဏိ WingNut WaterStopper ။
ရေကန်ရဲ့အစွန်းန်းကျင်ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိ, ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်ဆန်ခါ # ပြီးစီး # အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်, #Anchoring ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်, # ဇာတ်ကောင်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ။ ပစ္စည်းကိရိယာသော့ခတ်ကလစ်, # ဆန်ခါထောင်ချောက်ဟာထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်း, #Egg သေတ္တာ, # ချွတ် panel က screen ကိုမျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်အနားမှာလမ်းဘေးအပေါ်အမှိုက်သရိုက်အရွက် #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ, #FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ကာကွယ်ပေးသူ #FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုဖုံးလွှမ်း။ gritted ပန်းကန်စာရွက် # နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကလှေကားကိုဖုံးလွှမ်း။ # စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်, မြို့ရိုးအချိတ်ကြိုးကွင်းချိတ်ဝါယာကြိုးခြေထောက် perforated သိုလှောင် Tools များ DIY Kit, # ပျဉ်ပျဉ်ပြား Peggy သံမဏိပြားယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ်။

GFRP Composite သံမဏိ Gully သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid အင်တုံဖမ်းမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, မွောကျ Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded , ဘားသံမဏိ serrated ကာဗွန်, Fastener Clip ตัวล็อคเหล็กยืดแผงตะแกรง, Formworks Tie လှံတံ Wing Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล Clamp ကုန်းနှီးသော့ခတ် , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, ฝาปิดท่อทรงกลมสี่เหลี่ยมทึบไม่มี รู , ฝาปิดคอนกรี ตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้ง ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟอุปกรณ์ตกแต่ง ตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကို terrarium vivarium မီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้น ช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี / ฟลูออเรสเซนต์ แผงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนัง (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်ပြီး) ม่า นระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ด รูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคารแผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้าใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนัง ตู้ภาชนะเพาะบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์
ผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกรองพื้น, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, ทดแทนแผงกั้น ระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, พื้นบ้านและสวนสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดานผนังเชิงชายระเบียงหน้าจั่วหน้าบันได กาแลฉาก กั้นห้องบานเพี้ยมและแผ่นลาย ฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหลากหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผ ังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถาน ที่ต่างๆสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโพสิท , คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานปลวกเห็ดราไม่ ชอบไม่บวมน้ำปราศจากสารพิษไม่ลาม ไฟ , ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษ คืออะไร , Siam SSG, အမေရိကန်, အမေရိကန်, အာရှပစိဖိတ်, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อก Knack ซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี ่, โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอาหาร, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, พื้น โรงงานอุตสาหกรรม, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบ อบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลท, ถาดรอง, ชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย ตะแกรงระบายน้ำ พลาสติกสำเร็จรูปเหล็กหล่ออลูมิเนียมแส ตนเลสไฟเบอร์กล๊าส , ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง สำเร็จรูป , FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่าย น้ำพุ ရေကူး လျတ်ယိုစီးမှုကင်, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้าง ฟุตบาท , # โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้อง รอบโคนต้นไม้แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ , แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสง ไฟ / กรองลม / ระบายอากาศ

# ဆန်ခါ Manhole Cover ကျွမ်းကျင်သူအထူးကု GFRP Composite သံမဏိ Gully Scupper သည့်ကားလမ်းဆန်ခါကင် , Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူ, အင်တုံဖမ်းမျက်နှာဖုံးများပစ်ချဘားခြစ်သစျပွုပွငျကုန်းနှီးตัวล็อคเหล็กยึด Lock ကို Clamp စွဲစေ Anchor Fastener Clip แผง ตะแกรง, Formworks ฝาท่อระบายน, လှံတံ ThreadBar WaterStopper ကျောက်ချစခန်း WingNut ချည်ထား ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่นปูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที ; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบ บันไดกันลื่น ဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး DIY Kit แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดติดผนังกำแพง แขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, # อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือชั้นวางเหล็ก Pegboard Hookฮุกตะขอลวดขาแขวนที่เกี่ยว สินค้าสิ่งของ , # โรงงานผลิตจำหน่าย Pegboard กระดานบอร์ดแผ่นอลูมิเนียมเหล็ก ไม ้เจาะรูยึดติดผนังตกแต่งบ้าน ห้องครัวโรงงานสไตล์ စက်မှုဇုန်, # แผ่นกระดานไม้เหล็กแผ่นพับขึ้นรูป เจาะรูสำหรับแขวนสินค้าเครื่องใช้ติดผนัง Tools များ Holder သိုလှောင်ဆင်ခက်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้าน ข้าง ริมฟุตบาท, တုတ်ကျင်းအင်တုံหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่อง ระบายน้ำตรงขอบตะแกรงฝาย အသွားအလာလမ်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်, ဆန်ခါဝင်ပေါက်နှင့်အတူမုန်တိုင်းထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper နှင့် box ကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက် ฟุตบาทดักฝุ่นผงตะกอนขยะเศษอาหาร ใบไม้กระดาษคันหินกล่องช่องตะแกรงรับ น้ำคสล ။ แบบเต็มครึ่งท่อนหัวมนเท เปอร์รางยูด้านข้างริมฟุตบาท , สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรม โยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญแผ่นพลาสติกระบายน้ำล้นรอบสระว่าย น้ำรองพื้นปูร่องน้ำทดแทนเหล็ก, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, แผงกั้นกระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, ปูรองรับสินค้าจากส ยพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวนเขตอนามัยกัน ไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด , บล็อกปลูกหญ้าลวดชุบพลาสติกลายหลากหลาย ให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผนังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆ และเป็นเอกลักษณ์สวยงาม อลูมิเนียมคอมโพสิทสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรด ด่างเคมี , ประหยัดพลังงานไม่บวมน้ำปราศจากสารพ ษไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษ คืออะไร , Pantip Siam သံမဏိ, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, mch dos knack, SCG HOmepro Depot ไทวัสดุ, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อี พ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, พีวีซีกาว, ไบโอဇီဝ, PE မှ PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ခက်ကျောက်ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไ เบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, ไม้เทียมสังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอรูฟเดรน, พื้นกันสึกกันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบบานเกล็ด , แผ่นพื้นยางปูพื้นรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือนบล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนน ตกแต่งพื้นสนามหญ้า , ทางเดินแท่งรางตัวยูระบายน้ำ ทิ้งริมขอบฟุตบาท , วายเมท, วายไวร์เม ช, พร้อม ฟรมช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีกพับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ดไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนน မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဆိုင်းငံ့ภายนอก, ตกแต่งบ่อปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, ซื้อที่ใหนราคาเท่าไรလေဝင်လေထွက်ကင်, Splashboard / Weatherboard / Slat အမှတ်တရ Panel များနေကာလိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုအဆက် rol ခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခဲ့: အခန်းထဲမှာ, စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာရေချိုးခန်းကအခန်း, ဆေးရုံ, Re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်တွေ့ဆုံ, ရုံးနေရာတွေ, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราว แผงกั้นพาร์ ทิชั่นหลังคากันสาดระแนงบังตาตะ ข่ายบานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง , แผงระแนงด้านนอกบังตาหน้ากากตึกตะแกรง กั้นช่องแสงบังไฟ , โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบา ม่านโปร่งทึบแสงตกแต่งเอนกประสงค์กันสา บังตาระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อย รับลม , ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบดีไลท์, โพลีคาร์บอเนตไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงานห้องน้ำ, ระเบียงหน้าบันไดแผ่นลายฉลุ หลายขนาดฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์ สายไฟ , กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอดีไซด์สวย หรูคู่อาคาร GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole (ฝาตะแกรงทึบปิดบ่อครอบท่อพัก ไฟเบอร์กล๊าสกันลื่ Checker ပြားမျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးများ น) www.chancon.co.th အထူးကု Solutions ဆန်ခါနှင့်အပုံ installation ကို: အဆောက်အဦးအပြင်က Round ရင်ပြင် Rectangle, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, ရိုးရှင်းသော Culvert Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်, Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေး, Manhole ချိတ်ပိတ်ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, လက်ပေါက်ကိုလုပ်ကြံ Lifter, ပိတျဆို့နတေဲ့အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ထွက်ကိုရှင်းလင်း, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ်, အပ်ချုပ်သူ, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိုက်ဖမ်းရုတ်သိမ်းရေးကျဇယား Grey ကသံ, အစားထိုးသံမဏိ, Hybrid ကို Wood ကသစ် WPC ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings, Casting ပိုးဧရိယာအစားထိုးသန့်ရှင်းရေး, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန် drainer, Channel ကိုဖောက်တံ, သင်္ဘော, လေဝင်လေထွက် Valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, စုပ်စက်, သင်္ဘော, အကျင့်, ချေးခုခံဘောင်, ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေအမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်းဥ သေတ္တာကင်ပျံ့ Divide Lighting Aquarium Panel ကို, လေပြန်နှင့်အပေါက်တွေများအတွက်အဖြူရောင် Polystyrene ဥသေတ္တာ။ ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟอุปกรณ์ตกแต่ง ตู้เลี้ยงปลาสวยงาม EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, terrarium vivarium ใช้สำหรับสร้างเป็นแผง ตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอด แอลอีดี / ฟลูออเรสเซนต์ (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်ပြီး) แผงฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านระแนง บังตาหน้ากากกรองช่องลมแผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคารแผงกั้น บ งไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้าใช้ทดแทน ฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งกบซาลาแมนเดอร์ FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS အလှဆင်, Landscaping ပြင်ပဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, သစ်ပင် Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမကြီးလမ်းအတွက်, Glass ကို Fiber စစ်ကူသံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အမြစ်ပင်စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု မဟုတ်တဲ့, ပုံသွင်း, pultrusion, pultuded welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ် profile များကို, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်း nosing, ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်းများအတွက်ဆန့်ကျင်စလစ်နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းအဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, စံပြ, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ Expanded , ဘားသံမဏိ serrated ကာဗွန်, ဝတ်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးအုပ်ခြင်း, ခွက်, gritted, minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး, Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းမျိုးတွင် components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုးကွက်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ sump, အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ , grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး, polycarbonate, ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS, PS PC, ထူးခြားဆန်းပြားပေ, Flat စာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထား, ရေပူ, m2 နှုန်းအလေးချိန် Tinplates Electro Forge ရဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, ကြေးဝါသွပ်, ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်နှစ်ပြီးသော အရောင်းအဘို့ရှုထောင်, တရုတ်လုပ်ဝန်စားပွဲပေါ်မှာဖြတ်တောက်ခြင်း, ကားရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု, ပေးသွင်း, Foundry, GMP, HACCP, ISO ကို 1400, 900, FDA က Approved, သတ်မှတ်ချက်စျေးနှုန်း catalog ခြား, Infosoft
CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ဆန်ခါ Manhole အထူးကုရဲ့ပရီမီယံ | ဖိုင်ဘာဖန်, အဆင်သင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာပလပ်စတစ်လျတ်ယိုစီးဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ။ FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | အဖုံး manholes သံရဆေိုးအဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ကြမ်းပြင် Mat နေသောလူသွားလမ်း။ ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | ရေကူးလျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ် | optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် Clip Clamp Lock ကိုပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲဖုန်းများအတွက် Anchoring အဆိုပါဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ စွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ် | ဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Curbed အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ Scupper | အစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားကျော်ကသင်၏နှာခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်း | ဥသေတ္တာ panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်ကိုအလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သံမဏိဖောက်ထားသောမြို့ရိုးချိတ်ဝါယာကြိုးချိတ် bracket ကဖောက်ထား Pegboard Hook စင်ပေါ်သိုလှောင် Tools များယူပြီး၏ Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | အတွက် http: ။ // ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါ – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com | လိုင်း @: @ ။ iCHANCON / LINE (ID): iCHANCON | မိုဘိုင်း (အရောင်း): 081 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1 ။

Vietnam Language

Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box
Grating tách các bộ lọc che chắn ánh sáng ánh sáng gió rèm thông gió bảng đá đen mặt nạ các tòa nhà. Đối với việc tạo ra một khoảng cách lưới bảng để chặn ánh sáng từ đèn LED / đèn huỳnh quang St. (Led / huỳnh quang) các tấm tường rèm bảng điều khiển, trần rèm đá đen đường hô hấp hô hấp. tấm thông gió louver Bìa tiếp xúc với công việc điện tô điểm cho các tòa nhà. Kagnbag tấm trang trí trưng bày. Thay thế hệ thống thông gió nhôm trần. Sử dụng như trang trí cho cá. Một bảng mô tả một cấu trúc tường chứa panel nuôi trồng thủy sản ao, tôm, ếch, kỳ giông.
EggCrateScreen
EggCrateScreenEgg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box
Egg Crate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng màn hình Panel, Abstract nhựa bảng vật liệu, trứng thùng lưới tản nhiệt với bộ lọc, trả lại không khí HVAC / đôi võng lưới tản nhiệt, nhựa LED chiếu sáng khuyếch tán, Lọc Truyền thông Lưới Egg Crate Pond Aquarium Marine, DIY trứng thùng Aquarium Cover, Air thông gió ánh sáng Louver cho trần treo nhựa trắng trứng thùng, vector Air Acrylic Lưới Louver: thiết kế mới cung cấp thông gió thùng trứng nướng แผง ตะแกรง กั้น ช่องไฟ กรอง แสง ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน ระแนง บังตา หน้ากาก กรอง ช่องลม แผ่น บานเกล็ด รู ระบาย อากาศ ครอบคลุม ปกปิด งาน ระบบ ไฟฟ้า ตกแต่ง ประดับ อาคาร
EggCrateScreen Lưới

Trắng Polystyrene Egg thùng cho lợi nhuận không khí và thông gió
Tiêm đúc 1/2″ Dày x 1/2″ x 1/2″ tế bào vuông eggcrate louver có một thiết kế độc đáo cạnh lồng vào nhau để nó có thể được dùng đầu húc vào nhau để tạo thành một liên tục gần như liền mạch. Cửa chớp nhựa Nonparabolic là một giải pháp rất kinh tế … nhiều ánh sáng và các ứng dụng trần sáng những cửa chớp được đúc trong polystyrene hoặc acrylic vật liệu các tấm trắng mờ và cung cấp ánh sáng đồng đều trên khắp toàn bộ bề mặt thiết kế tế bào mở cho phép ánh sáng được truyền vào vùng làm việc đồng thời giảm độ chói; ngoài , louver này cho phép không khí chuyển động gần không bị cản trở mà sẽ tăng các bóng đèn và ballast tuổi thọ thông qua tản nhiệt hiệu quả hơn. các louver thùng trứng được chấp nhận bởi UL để sử dụng dưới các hệ thống phun nước và có thể được sử dụng trong ánh sáng fixture hoặc các ứng dụng trần sáng. các thùng trứng sản phẩm là một thiết bị điều khiển ánh sáng hiệu quả và tiết kiệm mà sẽ làm giảm độ chói và cung cấp ánh sáng hiệu quả. EggCrateScreen Grille
Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Bảng điều chỉnh lưới tách hộp đèn bìa lửa. Được trang trí cá Box  EggCrateScreen Lưới ABS vật liệu nhựa được sử dụng như trang trí. Trong nhà và ngoài trời Một tờ bao gồm một chiều hướng lưới. Được thiết kế để trông sạch sẽ, thoáng mát cảm thấy với một trọng lượng nhẹ, nhanh, mạnh, bền, dễ dàng cài đặt với giá trị và vẻ đẹp. Giữ tàu xây dựng Đổi mới hiện đại định dạng chuẩn định dạng được phát triển để phù hợp với nhu cầu và thiết kế nội thất với các tòa nhà hiện đại. Trong khu hầm mộ bên trái hiện đại đã được cài đặt trong một sang trọng tự phục vụ thẳng cũng có thể được áp dụng phải được cài đặt vào màn trần gió lọc ánh sáng tường tháp thường sử dụng nắp nướng và nhôm. (CELL Ba chân) vào trần nhà. Ngôi mộ không gian trong nhà Ngoài việc tạo ra một nắp nướng hiện đại tao nhã và kỳ lạ về điều này. Giải pháp này cũng có thể được trơn tru. Bên trong mô hình và nhịp điệu của các dòng được kết hợp chính xác. Lưới điện trần độ bền cao Một tính năng đặc biệt có thể dễ dàng tháo rời. Có thể được trang trí với một màu sắc tươi sáng là không bẩn, không sạch sẽ và dễ dàng cài đặt các hiệu ứng khác. Thích hợp cho người cư ngụ phòng, hồ bơi, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, triển lãm Trạm showroom cũng như những nơi khác GratingThai có một loạt các bộ khuyếch tán ánh sáng và tấm phát sáng. Vì không có hai thiết bị chiếu sáng là như nhau, chúng ta có thể cắt theo kích cỡ. mỗi Và mỗi acrylic Panel. các Chúng Cổ Clarity rõ ràng Và Opal trắng styrene, Panels và cũng trong, acrylic. cho Panels chiếu sáng Will Not Ông vàng Và mạnh? Harder To BREAK. các Chúng tôi mang theo một lên để Bất kỳ tờ ở đây mà phải được Cắt Trước khi vận chuyển Classic. đây Crate Egg Grille, là A. giải pháp rất kinh tế cho nhiều ánh sáng và sáng ứng dụng trần những cửa chớp được đúc trong polystyrene các tấm trắng mờ và cung cấp ánh sáng đồng đều trên khắp toàn bộ bề mặt thiết kế mở di động cho phép ánh sáng được truyền vào vùng làm việc đồng thời giảm độ chói;… trong. Ngoài ra, louver này Cho phép Gần Không bị cản trở chuyển động không khí đó sẽ làm tăng bóng tiếp xúc Và Ballast các Trường Sinh Qua tản nhiệt hiệu quả hơn. The Louver được chấp thuận bởi UL Để sử dụng Theo đó của hệ thống phun nước và ánh sáng ứng dụng trần.
màn hình lọc lưới tản nhiệt EggCrateScreen Giảm độ sáng và lóa, HVAC thông gió, điện, Air Flow trang trí Panel, loại nhựa. ánh sáng khuếch tán, chiếu sáng, Lưới trần, tấm Thang, Theo Hệ thống tưới nước, bể cá, Chuồng thú nuôi, Hiển thị POP pane rèm đá đen rẻ tiền EggCrate, bền nhẹ, lý tưởng để làm tấm thay thế cho nhau. ánh sáng tán xạ từ đèn LED / huỳnh quang. Hoặc như tấm trang trí rèm đá đen che giấu dây điện và ống nước, hệ thống điều hòa không khí sau khi đóng bảng điều khiển thay thế cho nhau. làm đẹp Với sự xuất hiện của một rây Nó cũng có thể tạo ra một làn gió đẹp từ điều hòa không khí hoặc ánh sáng qua. Thuận tiện, dễ dàng để mở, duy trì độ ẩm tiếc là không có sẵn cho tất cả các địa điểm như nhà trong phòng bếp trường học, chung cư, chung cư, cao ốc văn phòng, sang trọng. Hiện trần Lưới gồm thanh chính và thanh thứ yếu. Nó có hiệu suất tốt trên hệ thống thông gió, và không cháy bất kỳ kích thước của đèn, máy thở của điều hòa không khí, hệ thống điều khiển hỏa lực và các bộ phận trang trí khác, có thể được cài đặt bất cứ nơi nào bên trong trần tế bào. Grid. trần có thể được sử dụng trong việc xây dựng cộng đồng, trong nhà và ngoài trời. giải pháp lý tưởng để làm nổi bật hoặc xác định sapces cho phép bạn thiết kế một loạt các kích cỡ và hình dạng. lựa chọn tuyệt vời cho mang màu sắc và kết cấu với mặt phẳng trần, với các lựa chọn rộng nhất của mô hình, màu sắc ,. và cấu hình cho chiếu sáng và hệ thống khác. chuyên môn độc đáo của chúng tôi cho phép một loạt các khả năng thiết kế. một clip proproetary treo structurenot phụ thuộc vào T lưới? cho phép bạn tạo kích thước không giới hạn và hình dạng.Ứng dụng: Egg Crate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng màn hình Bảng điều chỉnh Đối với những người chưa bao giờ được đến một trang trại hoặc sữa, trứng thùng được đặt tên sau khi lưới tông rằng nông dân sẽ đặt trong một hộp để giữ trứng tách rời nhau như họ đã vận chuyển đến thị trường. Trên thiết bị chiếu sáng, chúng giúp kiểm soát sự cố tràn dầu của một nguồn mềm bằng cách hạn chế, nơi nó có thể đi. Trong thế giới thực, bạn có thể đã nhìn thấy chúng được sử dụng trong nút giao thông giao thông trên “Walk” & “Đừng đi” đèn, giữ cho thông điệp thắp sáng của họ chỉ hiển thị cho những người trong lối băng qua đường. EggCrateScreen lưới tản nhiệt Thùng, hộp trứng là một phụ kiện có giá trị cho nguồn ánh sáng mềm mại. Có hình dạng như một mạng lưới 3D, họ có sẵn trong những điểm mạnh khác nhau, phân biệt bằng góc độ của họ về sự phân tán. Vì vậy, một quả trứng thùng 40 độ sẽ hạn chế sự phát tán của ánh sáng mềm mại đến 40 độ. Do bảng điều khiển bộ khuếch tán phía trước rộng, phân tán sản phẩm của một ánh sáng mềm mại có thể tiếp cận 180 độ, thậm chí tho’ góc chùm của nó (các trung tâm phần sáng của chùm) là xấp xỉ 90 độ. Điều này có thể dẫn đến tràn ánh sáng trên lĩnh vực thiết lập của bạn mà bạn không muốn nó. Các giải pháp đã từng là lá cờ lớn đặt trên đứng & vũ khí bùng nổ để giữ tràn dưới sự kiểm soát, nhưng thế giới nhanh chóng của công việc vị trí làm không thực tế này. Với sự ra đời của, nhanh chóng và dễ dàng để đính kèm, vải Egg Crate, nó đã trở thành dễ dàng hơn nhiều để kiểm soát tràn đèn mềm trong không gian nhỏ hơn. Bằng cách sử dụng một số tế bào lưới nhỏ hơn, một Crate trứng chỉ cần là một vài inch sâu, so với cửa chuồng lớn hơn nhiều hoặc cờ đó sẽ là cần thiết cho một hiệu ứng tương tự. Trong khi nó không có cạnh bóng dứt khoát rằng một lá cờ lớn sẽ tạo ra, chúng rất hiệu quả trong việc giữ tràn từ xây dựng từ trên bức tường màu nhẹ nhàng, có thể xảy ra khi sử dụng nhiều đèn.
EggCrateScreen lưới tản nhiệt ? Kết quả là cạnh rơi ra rất từ từ, và chất lượng có thể được đưa vào sử dụng nhiều độc đáo: Nếu bạn bắt đầu lia ánh sáng hơi xa một chủ đề, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng dường như mờ như Crate Egg tế bào lưới bắt đầu hạn chế lượng ánh sáng nổi bật chủ đề. Bởi vì bạn đang không làm giảm sức mạnh để đèn để gây hiệu ứng mờ này, nhiệt độ màu không thay đổi vì nó sẽ nếu bạn đã sử dụng một điện mờ. Với hai hộp mềm như chìa khóa và điền bạn có thể điều chỉnh độ sáng cá nhân của họ rất nhanh chóng. Bạn cũng có thể tận dụng lợi thế của mùa thu dần này? Tắt để cung cấp một giảm tự nhiên ở cường độ ánh sáng như một môn học di chuyển đến gần hơn với ánh sáng. Điều này sẽ giúp hình ảnh trở nên qua tiếp xúc như bình thường sẽ xảy ra khi một đối tượng tiếp cận một nguồn ánh sáng. Hãy nhận biết rằng có một số thiệt hại sản lượng khi bạn sử dụng một Crate Egg. Lượng tổn thất phụ thuộc vào chật hẹp của các tế bào, do đó, một 30 độ Egg Crate sẽ có các tế bào nhỏ & đầu ra chưa đầy một mức độ 40. Tuy nhiên, nó hữu dụng trong các nhiệm vụ khó khăn của việc kiểm soát ánh sáng mềm là quá lớn là một lợi thế để sa thải. Tìm tấm ánh sáng trần tại GratingThais ?. Chúng tôi cung cấp một loạt các tấm ánh sáng chất lượng cao trong các kích cỡ cổ, quá khổ, kích thước hoàn toàn tùy chỉnh. Tất cả đều có sẵn để mua trực tuyến đơn giản hoặc nhặt trong cửa hàng của chúng tôi. Vì không có hai thiết bị chiếu sáng là như nhau, chúng ta có thể cắt mỗi bảng với kích thước chính xác những gì cần thiết. Chúng tôi cổ phiếu tấm styrene trắng rõ ràng và opal cũng như các biến trong các tài liệu acrylic và polycarbonate. Chúng tôi mang tới bất kỳ kích thước tấm (mà phải được cắt vì cước vận chuyển tiêu chuẩn). Tấm ánh sáng styrene là giải pháp kinh tế nhất, trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng cho hầu hết các huỳnh quang che ánh sáng cần thiết. Kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các hệ trần thả trong cũng nhiều đèn huỳnh quang thông thường. Chúng tôi cung cấp cho họ trong nhiều hoàn thiện và màu sắc sẵn sàng cho việc sử dụng tại các địa điểm thương mại hoặc khu dân cư bao gồm nhà bếp và phòng tắm đồ đạc, tầng hầm, cao ốc văn phòng, trường học, nhà để xe và phòng giải trí khác nhau. Trứng cửa chớp thùng / khuyếch tán cung cấp thoải mái trực quan và hiệu quả chiếu sáng. Việc thiết kế tế bào mở cho phép không khí lưu thông tự do dẫn đến nhiệt độ hoạt động thấp hơn, làm tăng tuổi thọ dằn và cải thiện hiệu suất đèn. Tấm ánh sáng Acrylic là một tiết kiệm, nhẹ, và mạnh mẽ hơn nhiều so với giải pháp thay thế. Họ cung cấp một cách dễ dàng để sử dụng giải pháp cho tất cả các nhu cầu che ánh sáng huỳnh quang. Giống như styrene, họ có sẵn trong nhiều hoàn thiện và màu sắc và sẵn sàng để sử dụng trong một loạt các địa điểm thương mại và dân cư.Tấm to lát tường và trần lưới PP / FRP mở di động trần.  Trứng thùng lưới tản nhiệt       Tòa nhà thường sử dụng nhôm nướng nắp (CELL Ba chân) vào trần nhà. Việc xây dựng, mà sẽ tạo ra một thanh lịch, hiện đại và cổ kính. nắp nướng này Giải pháp này cũng có thể được mịn Bên trong mô hình và nhịp điệu của các dòng được kết hợp chính xác. Grill nắp cũng có thể hội đủ điều kiện. Thích ứng với tất cả các loại diện tích để tạo ra một liền mạch. Elegant tất cả các quan điểm Cảm nhận được sức mạnh và độ bền trong mỗi kênh. Tận dụng không gian làm tham số. lưới tản nhiệt trần là rất bền và mạnh mẽ. Một tính năng đặc biệt có thể dễ dàng tháo rời. Có thể được trang trí với một màu sắc tươi sáng là không bẩn, không sạch sẽ và dễ dàng để cài đặt. Để hiệu ứng khác phòng khách cho hồ bơi, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, triển lãm, trạm showroom, bao gồm các địa điểm khác.       Tấm to lát tường và trần lưới Chancon được sản xuất từ sợi thủy tinh và nhựa Poly Propylene chất lượng đặc biệt là mạnh mẽ, bền và nhẹ. Thông qua quá trình trộn màu trực tiếp vào mẫu không chỉ là một lớp phủ. Sau đó đổ vào mẫu (Khuôn Grating), khách hàng có thể chọn phạm vi riêng của họ về sắc thái và màu sắc. Trống trong nội thất của tòa nhà. có sẵn cả hai hình vuông và hình chữ nhật Kích thước và màu sắc Chúng tôi gặp nhau để tìm một kiến trúc sư xây dựng. Chọn đồ trang trí và thích nghi để tạo ra một tòa nhà sang trọng. Egg Crate Divider
khuyếch tán ánh sáng Egg thùng lưới tản nhiệt
Bar GFRP-Steel’s-nhựa kiểu PPABS Yüzme Overflow lỗ hàn thép là Grating / Composite là FIBERGLASS: Đúc, dẻo Iron Manhole Cover là cặn bã màn ao đóng ống ống nắp thoát nước ống nắp đúc sẵn man lỗ lưới / neo các thiết bị kèm theo các Saddle Sửa Bảng Clip. kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar thép grating / kiềm chế thoát lưới đánh úp / Cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo / đục pegboard Hook Kệ Kệ lưu trữ công cụ DIY Kit: lưới sợi thủy tinh, nhựa cống tràn xung quanh các cạnh của hồ bơi. gỉ lưới thép mạ kẽm kháng. bẫy mảnh vỡ rây, rác chôn ở lề đường bê tông. bìa nắp rắn ra khỏi ống sợi thủy tinh cũng dễ uốn gang. Tầng Mat lối đi. móc phần cứng treo móc bảng pin Winnipeg Ban tường thép đục treo các công cụ lưu trữ.

Trang chủ của Chancon-GratingThai | >> Trang chủ Công ty trò chuyện Lincoln – lưới Công ty Thái Lan Contact Contact Information &     A. Tất cả các Contact Contact chúng tôi xác định: Liên hệ. Maps Sản phẩm hướng dẫn thêm     B. Giá-Báo giá: Giá báo giá hãng hàng không giá rẻ     C. Tất cả các tham khảo các dự án: Khách hàng. ứng dụng Làm thế nào để mua     D. tính năng ý nghĩa của Glass Fiber Reinforced Vinyl Nhựa Resin của thực phẩm các cấp các FRP Fiberglass     E. Các dịch vụ, Grating: Để thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kiểm tra sức mạnh – hóa     F. Đại lý bán hàng Wanted: hỏi. đại lý Kinh doanh tuyển dụng

 

 

 

Gully Grating lưới     1. thoát lưới đường nhựa polypropylene Grating. nhựa dày củng cố PP     thép thành tấm lưới 2. Sàn lưới thép mạ kẽm của kết nối bằng thép mạ. Conduit cho đoạn nước     3. FRP sợi thủy tinh Khuôn Sàn lưới thoát lưới sợi thủy tinh. Tầng Mat đường trong thực vật     4. ABS Bể tràn thoát nước Grating Slice đập tràn cạnh hồ bơi ABS, PVC     5. Lái xe đường cao tốc Xả Grating bẫy lưới bụi bẩn, rác, lá bên lề đường dọc theo vỉa hè. (Side, Trapper, để Leaf)     6. Guard, cây, lưới, lát sân vườn bìa lưới tản nhiệt khung khung bảo vệ cơ sở của cây. Với cả hai xây dựng và hoàn thành.
Cửa cống bìa nắp giếng     7. FRP cửa cống bìa nắp che hố ga, đường ống, nhựa sợi thủy tinh composite (không ăn mòn thay thế thép không gỉ có độ bền cao)     8. Cast Sẵn sàng cho sắt, dẻo cửa cống bìa nắp (Round Liên hệ / Quảng trường này). hố ga nắp dễ uốn đúc hệ thống xử lý nước sắt     9. bìa FRP kim cương hàng đầu (cắt đặc biệt ) nắp thủy tinh sợi bìa ống cũng phải cắt giảm kích thước của con ruồi. Sản phẩm, cô gái liên quan   10. Egg này Crate, trần dải bảng điều khiển bao gồm một lưới Screen mặt nạ tách ánh sáng hộp bìa lửa. bộ lọc không khí thông gió   11. trần Lưới Trellis Shade cảnh màn trần tường. Hàng rào xung quanh các phân vùng vách ngăn. Lều bạt, rèm SLAT   12. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ tấm ván bảng Winnipeg lỗ tường treo công cụ lưu trữ   13. FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector Bìa cạnh mũi cắt panel nắp trượt thang sợi thủy tinh   14. HDG. thép grating khóa kẹp kẹp fastener khóa kẹp bảng điều khiển độ bám lưới. kẽm không gỉ thép / thép mạ, chống rỉ sét,   15. Cốp pha Ties hệ thống: TieRod / ThreadBar . Kháng cao độ bền kéo thép WingNut WaterStopper.
# Sàn lưới thép lưới sợi thủy tinh, nhựa tràn cống xung quanh các cạnh của hồ bơi xong, hố ga # bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi, # FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, # dẻo-Cast-Iron Manhole COVER, #Swimming tràn thoát nước Gully Gutter Grating, #Anchoring Thiết bị gắn Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép, # nhân vật. thiết bị khóa kẹp chặt những tấm lưới lọc, #Curbed thoát lưới đánh úp, bẫy # sàng rời rác trên vỉa hè bên cạnh bên lề đường, #Egg Crate, # dải khối màn hình bảng điều khiển mặt nạ, #FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước bìa Protector #FRP chống trượt. nghiến tấm tấm # che cầu thang bảng bìa mũi và góc cắt. # Tấm mặt sàn sợi trượt kính, #Perforated Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit, tấm thép tấm # ván Peggy đục tường móc treo chân dây móc.

GFRP thép Composite Gully Lối xe ra vào Grating Lưới, Cống Conduit Trench thoát nước Mương, Cast sắt dẻo Manhole Lưới Covers Chậu Catch, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut Kênh, đục Air Lưới dòng chảy nhôm, Lớn lên Sàn Lối đi lát vỉa hè, Yard Ramp Edging Pedestal , Carbon răng cưa thanh thép, Fastener Clip khóa kẹp Saddle ตัว ล็อค เหล็ก ยืด แผง ตะแกรง, Formworks Tie Rod Wing Nut, ฝา ท่อ ระบาย น้ำ เหล็กหล่อ เหนียว,, ฝา ท่อ ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น, ฝา เปิด ปิด ถัง แมน โฮ ล แฮ น โฮ ล , ฝา ปิด ครอบ ท่อ บ่อ พัก กรอง เกรอะ, ฝา ปิด ท่อ ระบาย น้ำ เสีย น้ำ ดี, ฝา ปิด ท่อ ทรง กลม สี่เหลี่ยม ทึบ ไม่มี รู , ฝา ปิด คอน กรี ต ปูนซีเมนต์ เสริม เหล็ก, ฝา ปิด งาน ระบบ บำบัด รวบรวม น้ำ เสีย ทิ้ง ; เก ร ต ติ้ง, เก รท ติ้ง, ฝา ตะแกรง เหล็ก แผ่น เชื่อม สำเร็จรูป, กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้ Egg Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Panel, ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ อุปกรณ์ ตกแต่ง ตู้ เลี้ยง ปลา สวยงาม EggCrate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng Screen Filter Truyền thông khuyếch tán Panel, DIY Tóm tắt bảng vật liệu nhựa Pond Marine Aquarium, HVAC vector khí acrylic trở lại / võng đúp Lưới Louver, hồ cạn chỗ nuôi thú ใช้ สำหรับ สร้าง เป็น แผง ตะแกรง เพื่อ กั้น ช่องไฟ กรอง แสง จาก หลอด แอ ล อี ดี / ฟ ลู ออ เร ส เซนต์ (Led / huỳnh quang) แผง ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่า น ระแนง บังตา หน้ากาก กรอง ช่องลม แผ่น บานเกล็ด รู ระบาย อากาศ ครอบคลุม ปกปิด งาน ระบบ ไฟฟ้า ประดับ อาคาร แผง กั้นบัง ไฟ ตกแต่ง ตู้ โชว์ สินค้า ใช้ ทดแทน ฝ้า เพดาน อ ลู มิ เนียม ระบาย อากาศ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผง กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง ตู้ ภาชนะ เพาะ บ่อ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์
ผู้เชี่ยวชาญ แผ่น พลาสติก รองพื้น, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating, ทดแทน แผง กั้น ระ จก หน้ากาก ร้าน ตึก อาคาร, หุ้ม ผนัง ภายนอก, แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ไหล่ทาง เท้า, พื้นบ้าน และ สวน สนาม เวที แสดง ประกวด, บล็อก ปลูก หญ้า, แผ่น ตกแต่ง แผง ผนัง ด้าน นอก บังตา, ฝ้า เพดาน ผนัง เชิงชาย ระเบียง หน้าจั่ว หน้า บันได กา แล ฉาก กั้น ห้อง บาน เพี้ย ม และ แผ่น ลาย ฉลุ สำเร็จรูป หลาย ขนาด ลวด ชุบ พลาสติก ลาย หลากหลาย ให้ เลือก สามารถ นำ ไป ตัด และ ตกแต่ง เพิ่่ ม เติม เป็น เฟอร์นิเจอร์ ลาย ฉลุ ผ ั ง ลาย ฉลุ ใช้ ตกแต่ง ประกอบ สถาน ที่ ต่างๆ สวยงาม และ เป็น เอกลักษณ์ อ ลู มิ เนียม คอม โพ สิ ท , คอม โพ สิต, เอ ฟ อา ร์ พี, ทน สึก กร่อน สนิม ความ ร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี , ประหยัด พลังงาน ปลวก เห็ด รา ไม่ ชอบ ไม่ บวมน้ำ ปราศจาก สาร พิษ ไม่ ลาม ไฟ , ไฟเบอร์ กลา ส หรือ ใย แก้ว ชนิด พิเศษ คือ อะไร , sở trường Siam SSG, Mỹ, Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งาน ซ่อมแซม พื้น, วัสดุ เคลือบ พื้น ผิว, อี พ็ อก ซี่, อี พ๊ อ ค ซี่, อี พ็ อ ค ซี่, พื้น อี พ๊ อก ซี ่, โพ ลี ยู รี เท น, พี วี ซี, กาว, ไบ โอ, Bio, PU bê tông, sơn, đá cứng, PE ปรับปรุง พื้น โรงงาน อาหาร, ครัว โรงแรม, เคลือบ บ่อ ทน สาร เคมี, อะ ค รี ลิ ค, พื้น โรงงาน อุตสาหกรรม, ซ่อม รอย แตกร้าว รั่ว ซึม, โค้ ท ติ้ง, กัน ซึม ดาดฟ้า, บ่อ เก็บ สาร เคมี, รางน้ำ ไฟเบอร์ ก ล๊า ส, หลังคา เม ทั ล ชีท, วัสดุ ทดแทน เหล็ก, หิน, ไม้ เทียม สังเคราะห์, WPC พ ลา สติ ค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟ ล อ เดรน, รู ฟ เดรน, พื้น กัน สึก, กัน กระแทก, รางน้ำ ล้น รอบ อบ สระ ว่า ย น้ำ, แผ่น เรียบ, บานเกล็ด, แผ่น พื้น ยาง ปู รอบ แท่น เครื่องจักร, พา เลท, ถาด รอง, ชั้น วาง, พื้น โรงเรือน, บล็อก ตัว หนอน บล็อค ปู ถนน ตกแต่ง พื้น สนาม หญ้า สำเร็จรูป ปรับ เปลี่ยน ฮ วง จุ้ย ตะแกรง ระบาย น้ำ พลาสติก สำเร็จรูป เหล็กหล่อ อ ลู มิ เนียม แส ตน เล ส ไฟเบอร์ ก ล๊า ส , ฝา บ่อ เหล็กหล่อ ครอบ ท่อ ระบาย น้ำ ทิ้ง สำเร็จรูป , FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating, dẻo-gang cửa cống COVER, ตะแกรง น้ำ ล้น รอบ ขอบ สระ ว่า ย น้ำพุ Bơi lội Lưới Xả tràn, ตะแกรง ดัก เศษ อาหาร ขยะ คัน หิน ข้าง ฟุตบาท , # โรงงาน ผู้ ผลิต และ จำหน่าย กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้ แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ยก ระดับ , แผง ระแนง บังตา หน้ากาก ตะแกรง กั้น ช่อง แสง ไฟ / กรอง ลม / ระบาย อากาศ

# Grating Manhole bìa Expert Chuyên GFRP thép composite Gully đánh úp Lối xe ra vào Grating Lưới , Cống Conduit Trench thoát nước Mương, Cast sắt dẻo Manhole Lưới Covers Chậu Catch, Lớn lên sàn Lối đi lát vỉa hè, Bar Grate Gắn Saddle Clip Khóa kẹp Fastenal Neo Fastener ตัว ล็อค เหล็ก ยึด แผง ตะแกรง, Formworks Tied Rod ThreadBar WaterStopper Anchorage WingNut, ฝา ท่อ ระบาย น ำ เหล็กหล่อ เหนียว,, ฝา ท่อ ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น, ฝา เปิด ปิด ถัง แมน โฮ ล แฮ น โฮ ล , ฝา ปิด ครอบ ท่อ บ่อ พัก กรอง เกรอะ, ฝา ปิด ท่อ ระบาย น้ำ เสีย น้ำ ดี, แผ่น ปู ร่องน้ำ ฝา ปิด ท่อ ทรง กลม – สี่เหลี่ยม, ฝา ปิด คอนกรีต ปูนซีเมนต์ เสริม เหล็ก, ฝา ปิด งาน ระบบ บำบัด รวบรวม น้ำ เสีย ทิ้ง ชนิด สั่ง ตัด ได้ ทันที ; เก ร ต ติ้ง, เก รท ติ้ง, ฝา ตะแกรง เหล็ก แผ่น เชื่อม สำเร็จรูป, กรอบ ตะแกรง ปกป้อง รอบ โคน ต้นไม้, แผ่น ปิด จมูก ขอบ มุม คิ้ว แผง ครอบ บันได กัน ลื่น đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ cụ DIY Kit แผ่น กระดาน เพ็ก บอร์ด ติด ผนัง กำแพง แขวน เก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่าง, # อุปกรณ์ จัด เก็บ เครื่องมือ ชั้น วาง เหล็ก Bảng ghim Mócฮุ ก ตะขอ ลวด ขา แขวน ที่ เกี่ยว สินค้า สิ่งของ , # โรงงาน ผลิต จำหน่าย Bảng ghim กระดาน บอร์ด แผ่น อ ลู มิ เนียม เหล็ก ไม ้ เจาะ รู ยึด ติด ผนัง ตกแต่ง บ้าน ห้อง ครัว โรงงาน สไตล์ công nghiệp, # แผ่น กระดาน ไม้ เหล็ก แผ่น พับ ขึ้น รูป เจาะ รู สำหรับ แขวน สินค้า เครื่อง ใช้ ติด ผนัง Công cụ Chủ Kệ cứng Board kiềm chế thoát nước Grating đánh úp ตะแกรง ดัก ขยะ ใบไม้ ใน คัน หิน ด้าน ข้าง ริม ฟุตบาท, chậu Trench đánh úp thoát nước bên bụi màn hình driveway lưới đường cao tốc đường giao thông, vỉ Leaf trapper an toàn đánh úp giao thông hệ thống thoát nước dọc theo bên đường cao tốc, lề đường bão với đầu vào lưới và hộp thoát ฝาย ตะแกรง หวี ดัก แยก เศษ ขยะ ลอย ใส่ ช่อง ระบาย น้ำ ตรง ขอบ ฟุตบาท ดัก ฝุ่น ผง ตะกอน ขยะ เศษ อาหาร ใบไม้ กระดาษ คัน หิน กล่อง ช่อง ตะแกรง รับ น้ำ ค สล . แบบ เต็ม ครึ่ง ท่อน หัว ม น เท เปอร์ ราง ยู ด้าน ข้าง ริม ฟุตบาท , ส เป ค ตาม มาตรฐาน ของ เทศบาล กรม โยธา ธิ การ และ ผังเมือง กรม ทางหลวง ชนบท การ เคหะ แห่ง ชาติ การ ทางพิเศษ แห่ง ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ แผ่น พลาสติก ระบาย น้ำ ล้น รอบ สระ ว่า ย น้ำ รองพื้น ปู ร่องน้ำ ทดแทน เหล็ก, PP PVC PE ABS Bể nhựa Grating, แผง กั้น กระจก หน้ากาก ร้าน ตึก อาคาร, หุ้ม ผนัง ภายนอก, แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ไหล่ทาง เท้า, ปู รองรับ สินค้า จาก ส ย พาน ลำเลียง, ยก ระดับ พื้นบ้าน และ สวน เขต อนามัย กัน ไฟฟ้า สนาม เวที แสดง ประกวด , บล็อก ปลูก หญ้า ลวด ชุบ พลาสติก ลาย หลากหลาย ให้ เลือก สามารถ นำ ไป ตัด และ ตกแต่ง เพิ่่ ม เติม เป็น เฟอร์นิเจอร์ ลาย ฉลุ ผนัง ลาย ฉลุ ใช้ ตกแต่ง ประกอบ สถาน ที่ ต่างๆ และ เป็น เอกลักษณ์ สวยงาม อ ลู มิ เนียม คอม โพ สิ ท สิต, เอ ฟ อา ร์ พี, ทน สึก กร่อน สนิม ความ ร้อน ไฟ กรด ด่าง เคมี , ประหยัด พลังงาน ไม่ บวมน้ำ ปราศจาก สาร พ ษ ไม่ ลาม ไฟ, ไฟเบอร์ กลา ส หรือ ใย แก้ว ชนิด พิเศษ คือ อะไร , Pantip Siam Steel, Fibergrate Strongwell Webforge Hilti, Knack dos MCH, SCG HOmepro Depot ไท วัสดุ, งาน ซ่อมแซม พื้น, วัสดุ เคลือบ พื้น ผิว, อี พ็ อก ซี่, อี พ๊ อ ค ซี่, อี พ็ อ ค ซี่, พื้น อี พ๊ อก ซี่, โพ ลี ยู รี เท น, พี วี ซี กาว, ไบ โอ Bio, PE PU bê tông, sơn, đá cứng, ปรับปรุง พื้น โรงงาน อุตสาหกรรม, ครัว โรงแรม, เคลือบ บ่อ ทน สาร เคมี, อะ ค รี ลิ ค, ซ่อม รอย แตกร้าว รั่ว ซึม, โค้ ท ติ้ง, กัน ซึม ดาดฟ้า, บ่อ เก็บ สาร เคมี, รางน้ำ ไ เบอร์ ก ล๊า ส, หลังคา เม ทั ล ชีท, วัสดุ ทดแทน เหล็ก, ไม้ เทียม สังเคราะห์, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟ ล อ รู ฟ เดรน, พื้น กัน สึก กัน กระแทก, รางน้ำ ล้น รอบ ขอบ สระ ว่า ย น้ำ, แผ่น เรียบ บานเกล็ด , แผ่น พื้น ยาง ปู พื้น รอบ แท่น เครื่องจักร, พา เลท ถาด รอง ชั้น วาง, พื้น โรงเรือน บล็อก ตัว หนอน บล็อค ปู ถนน ตกแต่ง พื้น สนาม หญ้า , ทาง เดิน แท่ง ราง ตัว ยู ระบาย น้ำ ทิ้ง ริม ขอบ ฟุตบาท , วาย เมท, วาย ไว ร์ เม ช, พร้อม ฟ รม ช่อง ระบาย น้ำ, ลวด เหล็ก ฉีก พับ ฉลุ เจาะ รู, เหล็ก ยืด คาร์บอน ไฟเบอร์, ลาย ตีนเป็ด ไก่, ราง ระบาย น้ำ ฝน, ขั้น บันได กัน ลื่น, ราว กัน ตก, มิ นิ ตะ ข่าย กัน กลิ่น, บ ล๊ อ ค ปู ถนน ภายนอก, ตกแต่ง บ่อ ปลา ครา ฟ, ภูมิ ทัศน์, กระเบื้อง, ปู พื้น เครื่องจักร ยก ระดับ, ปรับ เปลี่ยน ฮ วง จุ้ย, DIY ติด ตั้ง ง่าย ด้วย ตัว เอง, ซื้อ ที่ ให น ราคา เท่าไร lưới thông gió kết cấu trần treo, Splashboard / ván che trên cửa sổ / SLAT rèm / Trellis bóng râm, bạt Wall Panels, màu sắc chung Sun Screen phân vùng, Anti-Bird Tiếp rol Netting, Mini trang trí Grating Rèm, bìa lưới điêu khắc mở ứng dụng trần cell: nơi văn phòng, phòng họp, siêu thị, trường học, hành lang, phòng tắm nhà vệ sinh, bệnh viện, công trình tái trang trí, ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน รั้ว ราว แผง กั้น พาร์ ทิ ชั่ น หลังคา กันสาด ระแนง บังตา ตะ ข่าย บานพับ เฟี้ยม ซุ้ม ไม้ เลื้อย กำแพง , แผง ระแนง ด้าน นอก บังตา หน้ากาก ตึก ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ , โคม ติด ลอย ตะแกรง ฝัง ฝ้า ที บาร์, แผ่น ฝ้า เพดาน แบบ เกี่ยว แขวน, ฉาก ฝา ผนัง เบา ม่าน โปร่ง ทึบ แสง ตกแต่ง เอนกประสงค์ กัน สา บังตา ระแนง บานพับ เฟี๋ ยม ซุ้ม ไม้ เลื้อย รับ ลม , ตาข่าย ป้องกัน คลุม นก, แผ่น กั้น ขับ ไล่ นก งู กระรอก, แผง แบ่ง กั้น สั่ง ประกอบ ดี ไล ท์, โพ ลี คาร์บอเนต ไว นิล, กั้น ออฟฟิศ สำนักงาน ห้องน้ำ, ระเบียง หน้า บันได แผ่น ลาย ฉลุ หลาย ขนาด ฝ้า ตกแต่ง ปิด งาน ระบบ แอร์ สาย ไฟ , กั้น ห้อง, คุณภาพ สูง เกรด เอ ดี ไซ ด์ สวย หรู คู่ อาคาร GFRP composite kim cương trên bề mặt tấm Manhole Covers Checker (ฝา ตะแกรง ทึบ ปิด บ่อ ครอบ ท่อ พัก ไฟเบอร์ ก ล๊า ส กัน ลื่ น) www.chancon.co.th GIẢI PHÁP CHUYÊN Grating và LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẮP ĐẶT: Outdoor Round Rectangle Quảng trường, Thông tư Circle, Chế tạo đơn giản Cống Gully, Ngói Strip di trần Gratings, đèo cách tầng hầm vĩa hè, lát lưới nhựa, Sealed lỗ cống bằng tay nâng Lifter, Catch lưu vực, cư Trench thoát nước di động, làm sạch ra, Đường vào nhà Tầng vòi hoa sen xả tấm lưới chấn song, thoát nước, Chìm cover, ống bị tắc, dẻo đúc Grey sắt, thép không gỉ thay thế, hybrid xi măng sợi gỗ Gỗ WPC, rô tấm Duck, phụ kiện, vệ sinh, hộp nở, loại bỏ, đơn vị khối nề lát, món ăn drainer, Channel opener, Tàu, thông gió Van, Lọc, Hồ bơi, máy bơm, tàu biển, thay thế khu vực bị ô nhiễm, dẫn điện, chống ăn mòn khung kháng, Lattice, Mưa Shooter nước, thùng rác giá trứng Crate Grille Diffuser Divider chiếu sáng Aquarium Panel, trắng Polystyrene Egg thùng cho lợi nhuận không khí và thông gió. ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ อุปกรณ์ ตกแต่ง ตู้ เลี้ยง ปลา สวยงาม EggCrate huỳnh quang trần Grille chiếu sáng Screen Filter Media khuyếch tán Panel, DIY Tóm tắt bảng vật liệu nhựa Pond Marine Aquarium, HVAC vector khí acrylic trở lại / võng đúp Lưới Louver, hồ cạn chỗ nuôi thú ใช้ สำหรับ สร้าง เป็น แผง ตะแกรง เพื่อ กั้น ช่องไฟ กรอง แสง จาก หลอด แอ ล อี ดี / ฟ ลู ออ เร ส เซนต์ (Led / huỳnh quang) แผง ฉาก แผ่น ฝ้า เพดาน ผนัง ม่าน ระแนง บังตา หน้ากาก กรอง ช่องลม แผ่น บานเกล็ด รู ระบาย อากาศ ครอบคลุม ปกปิด งาน ระบบ ไฟฟ้า ประดับ อาคาร แผง กั้น บ ง ไฟ ตกแต่ง ตู้ โชว์ สินค้า ใช้ ทดแทน ฝ้า เพดาน อ ลู มิ เนียม ระบาย อากาศ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผง กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง บ่อ ตู้ ภาชนะ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์ FRP Sản phẩm, GFRPS , sợi thủy tinh gia cố cốt thép Polymer, cốt sợi thủy tinh tấm, vật liệu xây dựng tổng hợp, vinyl ester nhựa, bollards gốc thân cây điêu khắc an toàn Tree hố đường trong trang trí nội, ngoại thất sân vườn Lưới Big cây, cây vành đai bảo vệ Guard an toàn Grating Thớt Khung bìa cho người đi bộ, đường đường , đúc, pultrusion, hồ sơ pultuded, che hàn Lưới hợp thanh chịu lực, Cage Thang, Cầu thang treads đang sục sạo, không chống trượt cầu thang trượt, bước rộng, vỏ lốp, Lan can, cấu hình, lý tưởng cho các sàn diễn thời trang, sàn nhà để xe đôi, bìa rãnh, mương, an toàn mở rộng Metal Grating, nặng nhiệm vụ Grip Strut Kênh, đục Air Lưới dòng chảy nhôm, Yard Ramp Edging Pedestal , Carbon răng cưa thanh thép, vòi phủ, hỗ trợ phương tiện truyền thông, lưới không khí, lan can, đa lưới, bảo hiểm, concaved, nghiến răng, minimesh, không bão hòa polyester resin, Palette Partition Cửa Windows, nền tảng hoạt động, nổ sàn bằng chứng, mới ý tưởng đổi mới phụ kiện thiết kế, Linh kiện, kiến trúc và công nghiệp decking, Xe Bridges System, ngưỡng sân dock, hàng rào, ống tròn, tấm ống, góc, lưới thép, hố sump, sơn, bê tông Polyurethane, đánh bóng, Epoxy tự san lấp mặt bằng, sàn lót, sợi carbon, sàn làm cứng , vữa, không thấm nước, xử lý nước thải, Wet tháp giải nhiệt, cột, Laminate, kim loại, nhôm Composites, rack, dây dẫn, skylight, polycarbonate, nhựa, acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, kỳ lạ PET, tấm phẳng, mờ, chống UV ổn định, tờ rắn trang trí, máng xối, mương, thực hiện để đặt bởi nhà chế tạo chuyên nghiệp, nhúng nóng Tinplates Electro rèn mạ kẽm, đồng thau kẽm, cung cấp, thực phẩm Grade, trọng lượng mỗi m2 , khoảng cách kích thước, cắt bảng tải, Đại lý, Công nghiệp, nhà cung cấp, Foundry, Made in China, GMP, HACCP, ISO 1400, 900, FDA chấp thuận, đặc điểm kỹ thuật catalogue giá cho bán hàng, Infosoft
CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท แช น คอน แช น คอน ผู้ ผลิต ที่ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน ระบบ งาน ฝา ตะแกรง ระบาย น้ำ แผ่น ปู พื้น ทาง เดิน ทาง ลาด ชัน ตะแกรง ดัก ขยะ ข้าง ฟุตบาท ตะแกรง ขั้น บันได แผ่น พื้น ยก ระดับ น้ำหนัก เบา ฝา บ่อ ชำระ ล้าง ฝา ท่อ ปิด บ่อ พัก สำเร็จรูป แผ่น พื้น ใน ลาน ผลิต เอนกประสงค์ แผ่น รอง ปู รอบ เครื่องจักร แผ่น ทาง เดิน ด้าน บน ระบบ บำบัด น้ำ เสีย ป้องกัน การ สึก กร่อน จาก ทั้ง สนิม และ สาร เคมี ประเภท ของ ตะแกรง และ ฝา บ่อ สำเร็จรูป Grating Manhole bìa Expert Chuyên 1. polypropylene (PP) nhựa Grating พลาสติก สำเร็จรูป ตะแกรง ตะแกรง พลาสติก PP ทาง เดิน ระบาย น้ำ น้ำหนัก เบา รับ แรง คน เดิน ราคา ถูก กว่า เหล็ก เหมาะ สำหรับ ใช้ ใน พื้นที่ ชื้น สัมผัส น้ำ ี่ ร่ม งาน จัด สวน วาง หิน กรวด บ่อ ปลา คา ร์ ฟ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน จัดสรร รอบ โรงงาน 2. ABS Hồ bơi spa tràn Draianage Grating đúc น้ำ ล้น รอบ ตะแกรง สระ ว่า ย น้ำ ตะแกรง พลาสติก สำเร็จรูป ABS มี 2 ขนาด มาตรฐาน กว้าง 25cm. และ 30 cm. มี 2 เกรด คุณภาพ ให้ เลือก ใช้ งาน น้ำหนัก เบา ไม่ เป็น สนิม รับ แรง คน เดิน ผ่าน ราคา ถูก ที่สุด เหมาะ สำหรับ ใช้ ใน ที่ ร่ม รอบ สระ ว่า ย น้ำ บริเวณ ที่ ไม่มี รถ วิ่ง ผ่าน แกน คู่ สามารถ ใช้ กับ สระ รูป ทรง โค้ง วงรี ได้ ดี 3. Hotdip mạ kẽm (HDG). sắt kim loại lưới thép เหล็ก แผ่น เชื่อม ตะแกรง ชุบ กั ล วา ไน ซ์ สำเร็จรูป เป็น ตะแกรง เหล็ก จุ่ม ร้อน ชุบ mạ kẽm nhúng nóng ผลิต จาก เหล็ก แผ่น นำ มา เชื่อม เข้า กัน ด้วย ระบบ CO2 Robot ทำให้ เนื้อ เหล็ก ลอม กัน สนิท กว่า เชื่อม ด้วย มือ คน แล้ว นำ ไป ชุบ HDG ข้อดี คือ รับ แรง ได้ สูง กว่า วัสดุ ทุก ชนิด ส่วน ข้อ เสีย คือ เป็น สนิม ได้ และ มี โอกาส ถูก โขม ย ขนาด มาตรฐาน 25x100cm. และ 30x100cm. 4. FRP Fiberglass Lưới / Khuôn Grating ตะแกรง ไฟเบอร์ ก ล๊า ส เสริม แรง ผสม เร ซิ่น “ตะแกรง FRP” ใช้ ทดแทน ตะแกรง ส แตน เล ส / อ ลู มิ เนียม ผลิต จาก เส้นใย ไฟเบอร์ ผสม เร ซิ่น น้ำหนัก เบา รับ แรง ได้ สูง ทน สาร เคมี ไม่ เป็น สนิม ทน แสง UV แสงแดด ไม่ แตก ร่อน หรือ ผุ กร่อน ขโมย ไม่ ต้องการ บำรุง รักษา ง่าย อายุ การ ใช้ งาน 50-100 ปี เป็น วัสดุ ทาง เลือก ใหม่ เลือก สี ให้ เข้า กับ พื้น ได้ ตาม ต้องการ แผ่น มาตรฐาน ขนาด ใหญ่ 1.5x4M. เหมาะ ทำ แผ่น พื้น ยก ระดับ หรือ สามารถ สั่ง ได้ ทุก ขนาด ตาม ที่ ลูกค้า ต้องการ ได้ รับประกัน 3-5 ปี 5. kiềm chế thoát nước Grating đánh úp ตะแกรง ดัก ขยะ ใบไม้ ใน คัน หิน ด้าน ข้าง ริม ฟุตบาท (Drive cao Way Xả Grating) ผลิต จาก เหล็กหล่อ เหนียว ออกแบบ เพื่อ ใช้ เป็น ตะแกรง ดัก แยก เศษ ขยะ ดัก ใบไม้ คัน หิน ด้าน ข้าง ริม ฟุตบาท ถนน ไฮ เว ย์ ตาม มาตรฐาน เทศบาล กรม โยธา ธิ การ และ ผังเมือง กรม ทางหลวง ชนบท และ ก ทม . 6. gang dẻo Manhole bìa ปิด ท่อ เหล็กหล่อ ฝา เหนียว ผลิต จาก วัสดุ เหล็กหล่อ เหนียว (gang dẻo) ผลิต ตาม มาตรฐาน EN124 มี ผล ทดสอบ จาก สถาบัน รับรอง คุณภาพ ใน เมือง ไทย เลือก ได้ หลาย เกรด คุณภาพ ตั้งแต่ 2-40 ตัน มี ทั้ง รุ่น ที่ มี บานพับ และ ตัว ล็อค ป้องกัน ขโมย ติด ตั้ง และ บำรุง รักษา ง่าย ราคา ขาย 1 ชุด ประกอบด้วย ตัว ฝา พร้อม เฟรม 7. FRP Manhole bìa บ่อ พัก ไฟเบอร์ ฝา เสริม แรง พร้อม เฟรม ผลิต จาก วัสดุ ไฟเบอร์ เสริม แรง FRP ได้ า ต ร ฐาน EN124 ไม่ เป็น สนิม รับ แรง ได้ เหมือน เหล็กหล่อ เหนียว เลือก ได้ ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงาม เข้า กับ ธรรมชาติ ไม่ เป็น ที่ นิยม ใน ตลาด รับ ซื้อ ของเก่า ไม่มี ปัญหา โดน ขโมย 8. Egg Crate Grille Diffuser phân Aquarium chiếu sáng Bảng điều chỉnh ตะแกรง กั้น แสง บัง ไฟ ช่อง อุปกรณ์ ตกแต่ง ตู้ เลี้ยง ปลา สวยงาม ตะแกรง กั้น ช่อง แสง บัง ไฟ กรอง ลม ระบาย อากาศ แผง ระแนง บังตา หน้ากาก อาคาร ใช้ เป็น อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่ง สำหรับ เลี้ยง ปลา สวยงาม ทำ แผ กั้น แบ่ง ห้อง โครงสร้าง ผนัง บ่อ ตู้ ภาชนะ เพาะ เลี้ยง สัตว์ น้ำ กุ้ง กบ ซา ลา แมน เด อ ร์ 9. pegboard hiển thị Công cụ Hooks Kệ ฉาก ผนัง กั้น แผ่น กระดาน เพ็ก บอร์ด เจาะ รู ติด ผนัง แขวน เก็บ เครื่องมือ ช่าง # โรงงาน ผลิต จำหน่าย Bảng ghim กระดาน บอร์ด แผ่น อ ลู มิ เนียม เหล็ก ไม้ เจาะ รู ยึด ติด ผนัง ตกแต่ง บ้าน ห้อง ครัว โรงงาน สไตล์ công nghiệp, # อุปกรณ์ ที่ ใช้ กับ ชั้น วาง เหล็ก Bảng ghim Hiển thị Hooks Shelf Hanger cửa hàng Tổ chức công cụ, # แผ่น กระดาน ไม้ เหล็ก แผ่น พับ ขึ้ โรงงาน ผู้ ผลิต ขายส่ง – ปลีก |

 

cao cấp lưới cống Chuyên gia của | lưới thép sợi thủy tinh lưới, nhựa cống tràn xung quanh hồ bơi đã sẵn sàng. FRP-FIBERGLASS THÉP nhựa Grating | hố ga bìa đúc nắp cống sắt. Tầng Mat lối đi. Dễ uốn-gang cửa cống BÌA | Bể tràn thoát nước Gully Gutter Grating | tùy chọn khóa kẹp chặt những tấm rây neo thiết bị gắn liền Saddle Sửa Clip Kẹp Khóa Fastenal Fastener Bar Sàn lưới thép | thải bẫy sàng rời bên lề đường dọc theo vỉa hè kiềm chế thoát nước Grating. đánh úp | Egg rèm bảng Crate SLAT lưới tản nhiệt tách các khối mặt nạ đèn bóng đèn trang trí hồ cá | che mũi của bạn trong cạnh cầu thang bảng bìa trim. Tấm mặt sàn sợi trượt kính FRP cầu thang Chiều rộng cơ sở đang sục sạo Bước Bìa Protector: FRP Chống Trượt nghiến tấm tấm | tấm ván Winnipeg Ban thép đục tường móc dây móc khung đục Bảng ghim Hook Kệ Kệ lưu trữ Tools. Kit, diy |  Www.chancon.co.th | Http://GratingThai.com | Http://GratingThai.co.th | http:. // sợi thủy tinh lưới – rỗ thép nắp ống nắp com | Dòng @: @. iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | Điện thoại di động (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *